ጽልኢ ዝመልኦ ኣካይዳ ፖሊሲ

ጽልኢ ዝመልኦ ኣካይዳ፥ ኣብ ዓሌት፣ ዓሌትነት፣ ሃገራዊ መበቈል፣ ዓሌታዊ ፍልልይ፣ ጾታዊ ኣረኣእያ፣ ጾታ፣ መንነት ጾታ፣ ሃይማኖታዊ ምትእስሳር፣ ዕድመ፣ ስንክልና፣ ወይ ከቢድ ሕማም ተመርኲስካ ኣብ ልዕሊ ኻልኦት ሰባት ዓመጽ ኣንጻር ወይ ብቐጥታ ኸተጥቅዕ ወይ ከተፈራርህ ኣይትኽእልን ትኸውን። ብመሰረት እዚ ምድብ እዚ ቀንዲ ዕላማኡ ንኻልኦት ዝጐድእ ኣካዉንት እውን ኣይንፈቅድን ኢና።

ጽልኢ ዝመልኦ ስእልታትን ዝርአ ስማትን፦ ኣብ ናይ ገጽታ ስእልኻ ወይ ኣርእስቲ ገጽታኻ ተጸላኢ ስእልታት ወይ ምልክታት ኣይትጥቀምን ትኸውን። ብዘይካዚ ከም መጥቃዕቲ ወይ ከኣ ንሓደ ሰብ፣ ንጕጅለ፣ ወይ ዝተዓቐቡ ምድብ ጽልኢ ምግላጽ ዝኣመሰለ ሃሳዪ ተግባራት ንምግባር ስም መጠቀሚኻ፣ ዝርአ ስምካ ወይ ታሪኽ ገጽታኻ ኣይትጥቀምን ትኸውን። 
 

ርትዓውነት
 

ተልእኾ ትዊተር ንዅሉ ሰብ ሓሳባትን ሓበሬታን ናይ ምፍጣርን ናይ ምክፋልን፣ ከምኡ’ውን ብዘይ ዕንቅፋት ርእይቶኦምን እምነቶምን ናይ ምግላጽ ሓይሊ ምሃብ ኢዩ። ብናጽነት ምግላጽ ሰብኣዊ መሰል እዩ፣ ኵሉ ሰብ ድምጺ ኸም ዘለዎን፣ ከድምጸሉን መሰል ከም ዘለዎን ንኣምን ኢና። ግደና ዝተፈላለየ ኣረኣእያታት ምግላጽ ዝሓትት ንህዝባዊ ዝርርብ ምግልጋል ኢዩ። 

ሰባት ኣብ ተዊተር እንድሕር ማህሰይቲ ኣጋጢምዎም፣ ሓሳባቶም ንምግላጽ ዘለዎም ክእለት ኣብ ሓደጋ ኼእትዎ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና። መጽናዕትታት ከም ዚሕብሮ ገሊኦም ጕጅለታት ሰባት ብኢንተርነት ኣቢሎም ብዙሕ ማህሰይቲ የውርዱሎም እዮም። እዚ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሕብራዊ ሰብ፣ ሌዝቦ፣ ሶዶመኛ፣ ድርብ ዝጾታኡ፣ ጾታ ዝቐየሩ፣ ዘይልሙድ፣ ምንጎ ዝጾትኢ፣ ጾታ ኣልቦ ዉልቀ ሰባት፣ እተገለለን ታሪኻዊ ትሕተዉከላን ዘለዎም ማሕበረሰብ ዘጠቓልል ኢዩ። ነቶም ምስ እተፈላለዩ ትሕተ ዉከላ ጕጅለታት ዝፍለጡ፣ ግፍዒ ልሙድ፣ ኣብ ተፈጥሮ ዝኸፍአ ከምኡ’ውን ዝያዳ ጐዳኢ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።

ብፍላይ ግፍዒ ንድምጺ እቶም ኣብ ታሪኻዊ መዳይ እተገለሉ ስቕ ንምባል ተባሂሉ ብጽልኢ፣ ከይመርመርካ ብሕማቕ ምፍራድ ወይ ዘይተጻዋርነት፣ ንዝለዓዓል ማህሰይቲ ንምቅላስ ዉፍያት ኢና። በዚ ምኽንያት እዚ፣ ንውልቀ-ሰባት ወይ ጕጅለታት ኣብቲ ምድብ ዕቝባ ኣብ ኣረኣእያ ኣባልነት ተመርኲሶም ግፍዒ ዜውርድ ባህርያት ንኽልክል ኢና።  

እንድሕር ነቲ ጽልኢ ዝመልኦ ኣካይዳ ፖሊስና ዝጥሕስ ኢዩ ኢልካ እትኣምነሉ ነገር ኣብ ትዊተር እንተ ርኢኻ፣ ብኽብረትካ ሓብረና ኢኻ

 

እዚ ኣብ ግብሪ ምስ ዚውዕል 
 

ኣብ ውሽጢ ትዊት ወይ ቀጥታዊ መልእኽትታት፣ ንውልቀ-ሰባት ወይ ንጕጅለ ሰባት ከም ዜጥቅዕ ዚገልጽ ጸብጻባት ክንምርምርን ስጕምቲ ኽንወስድን ኢና። 
 

ዓመጽ ዝመልኦ ምፍርራሕ

ንሓደ ዘተፈልጠ ሸቶ ዓመጽ ዝመልኦ ምፍርራሕ ዝገብር ትሕዝቶ ንኽልክል። ዓመጽ ዝመልኦ ምፍርራሕ፡ ሓደ ውልቀ-ሰብ ክመውት ወይ ከቢድ ጕድኣት ከውርድ ዝኽእል፣ ንኣብነት "ክቐትለካ ኢየ" ዝብል ከቢድን ነባርን ኣካላዊ ጕድኣት ዘውርድ፣ ዝገልጽ መግለጺ ኢዩ።

መዘኻኸሪ፦ ንዓመጽ ዝመልኦ ምፍርራሕ ዜሮ ናይ ምጽዋር ፖሊሲና እዩ ዘለና። እቶም ንዓመጽ ዝመልኦ ምፍርራሕ ዘካፍሉ ዘለዉ ሰባት ብኡንብኡ ንሓዋሩ ናይ ምዉንዛፍ ኣካዉንቶም ክርእዩ እዮም። 
 

ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ወይ ጕጅለ ሰባት ከቢድ ጕድኣት ክወርዶ ምድላይ፣ ተስፋ ምግባር ወይ ምጽዋዕ

ንሞት፣ ከቢድ ኣካላዊ ጕድኣት ወይ ከቢድ ሕማም ኣብ ልዕሊ እቶም ኩሎም ዕቝባት ምድብን/ወይ ውልቀ-ሰባት ኣባላት እቲ ምድብ ዝዀኑ፣ ድሌታት፣ ተስፋታት፣ ምትብባዓት፣ ምቅስቃሳት፣ ወይ ድልየታት ዝገልጽ ትሕዝቶ ንኽልክል ኢና። እዚ ነዚ ዝስዕብ ዘጠቓልል እኳ እንተዀነ፣ ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ጥራይ እተሓጽረ ግን ኣይኰነን፥ 

 • ኩሎም ዕቝባት ምድብን/ወይ ውልቀ-ሰባት ኣባላት እቲ ምድብ ክዀኑ ዝኽእሉን፣ ብሰንኪ ኸቢድ ሕማም ክሞቱ ተስፋ ምግባር፣ ንኣብነት "ኵሎም [ዜግነት] ሰባት ኮቪድ ክተሓዙን ክሞቱን ተስፋ እገብር።"
 • ሓደ ሰብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ምትምናይ፣ ንኣብነት "ኣብ ዚቕጽል እዋን ኣፍካ ኽትከፍት ከለኻ ብማኪና ክትርገጽ ይምነ።"
 • እተወሰኑ ውልቀ-ሰባት ከቢድ ኣካላዊ ጕድኣት ከም ዝግብኦም ምዝራብ፣ ንኣብነት "እንድሕር እዞም ጕጅለ [ጸርፊ] ስቕ እንተ ዘይኢሎም፣ ክርሽኑ ይግብኦም ኢዩ።"
 • ኣብ ኣረኣእያ ኣባልነት ኣብቲ ምድብ ዕቝባ ተመርኲሶም ንኻልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊ ሓደ ውልቀ-ሰብ ወይ ጕጅለ ዓመጽ ክፍጽሙ ምትብባዕ ንኣብነት "ኣብ ናይ ምህራም ስምዒት [ዓሌታዊ ጸርፊ] ፣ ምሳይ ዘሎ እየ ዘለኹ፧"
   

መወከሲታት ንቀንዲ ዕላማ መጥቃዕቲ ወይ ግዳይ ጃምላዊ ቕትለት፣ ዓመጽ ዝመልኦ ፍጻመታት ወይ ከኣ ፍሉይ መገዲ ናይ ዓመጽ ዝኾኑ ዕቝባ ዝረኸቡ ጕጅለታት

ንውልቀ-ሰባት ወይ ጕጅለታት ዝዕልም ብዛዕባ ዓመጻ ዚገልጽ ትሕዝቶ ወይ ቀንዲ ዕላማ መጥቃዕቲ ወይ ግዳያት ናይ ዓመጽ ዝመልኦ ፍጻሜታት ዝኾኑ ምድብ ዕቝባ፣ ዕላማኡ ንምጭቋን ዝኾነ ንኽልክል ኢና። እዚ ዘጠቓልሎ፣ ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ወይ ጽሑፍ ጥራይ እተሓጽረ ዘይኰነን ነዚ ዝስዕብ የመልክት -

 • ጃምላዊ ቕትለት፣ (ንኣብነት፣ ህልቀት) ፡
 • ዓጋፎታት።
   

ምንቕቓሕ ኣንጻር ዕቝባ እተገብረሉ ምድብ
 

ነቶም ዕቝባ ዝረኸቡ ውልቀ-ሰባት ወይ ጕጅለታት ሰባት ዝዕልም ዝቕስቅስ ጠባይ ንኽልክል። እዚ ኸኣ ነቲ እተሓስበ ትሕዝቶ ዘጠቓልል ኢዩ -

 • ብዛዕባ ሓደ ዕቝባ ዝረኸበ ምድብ ፍርሂ ንምልዕዓል ወይ ዘፍርህ ልምድታት ንምዝርጋሕ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ኣባላት ሓደ ዕቝባ ዝረኸበ ምድብ ኣብ ሓደገኛ ወይ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ክካፈሉ ከም ዝኽእሉ ምግላጽ ኢዩ፣ ንኣብነት "ኵሎም [ሃይማኖታዊ ጕጅለ] ግብረ - ሽበራውያን ኢዮም ዝብል ኢዩ ።"
 • ንኻልኦት ሰባት ኣብ መድረኽ ኰነ ኣብ ካልእ ቦታታት ንኣባላት ሓደ ዕቝባ ዝረኸቡ ጕጅለ ንኸሸግርዎም ምልዕዓል፣ ንኣብነት፣ "እዞም [ጕጅለ ሃይማኖት] ካባና ዚበልጹ ዀይኑ ስለ ዚስምዖም፣ እንድሕር ሓደ ኻባኻትኩም [ሃይማኖታዊ ምልክት ናይ ሃይማኖታዊ ጕጅለ] እተኸድነ ሰብ እንተ ርእዩ፣ ካብኦም ይመንዝዓዮን ስእሊ ይልኣኽን!"
 • ብሰንኪ ኣረኣእዩኦም ኣብ ኣባልነት ኣብ ዕቁባት ምድብ ንኻልኦት ሰባት ኣባል ሓደ ውልቀ-ሰብ ወይ ጕጅለ ብምዃኖም ንቝጠባዊ ትካላት ኣድልዎ ገይሮም ደገፍ ከም ዘይረኽቡ ንኺገብሩ ምልዕዓል፣ ንኣብነት፣ "እንድሕር ናብ ሓደ [ሃይማኖታዊ ጕጅለ] ድኳን እንተ ድኣ ኼድኩም፣ ነዞም [ጸርፊ] እዚኣቶም ትድግፍዎም ኣለኹም፣ ገንዘብና ነዞም [ሃይማኖታዊ ጸርፊ] ካብ ምሃብ ነቋርጽ።" እዚ ከም ፖለቲካዊ ባህርይ ጌርካ ክግለጽ ዝከኣል ትሕዝቶ ዘየጠቓልል ከም፡ ፖለቲካዊ ርእይቶ ወይ ትሕዝቶ ምስ ናይ ኣድማ ወይ ተቓውሞ ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ ልዕሊ እቶም ዕቝባ እተገብረሎም ሰባት ዓመጽ ንምልዕዓል ተባሂሉ እተዳለወ ትሕዝቶ ኣብ ትሕቲ ትምኒት ምግባር፣ ምትስፋው ወይ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ወይ ጕጅለታት ሰባት ከቢድ ጕድኣት ንምዉራድ ምጽዋዕ ክልኩል ምዃኑ ኣስተብህል።

ንውልቀ-ሰባትን ጕጅለታትን ፍርሂ ከለዓዕሉ ወይ ብዛዕባ ዕቝባ ዚግበረሉ ምድብ ዜፍርህ ኣረኣእያ ክዝርግሑ እንተላይ ኣባላት ሓደ ዕቝባ ዚግበረሉ ምድብ ኣብ ሓደገኛ ወይ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ክካፈሉ ኸም ዚኽእሉ ምግላጽ ንኽልክል ኢና፣ ንኣብነት፣ "ኵሎም [ሃይማኖታዊ ጕጅለ] ግብረ-ሽበራውያን እዮም።" 
 

ተደጋጋምን/ወይ ሃበራዊ ስምምዕ ዘይኮነ ጸርፍን፣ ጽውጽዋያትን፣ ዓሌታውን ጾታውን ውስጠዛታት፣ ወይ ካልእ ንሰብ ዜሕስር ትሕዝቶ

ንኻልኦት ሰባት ብተደጋጋሚ ጸርፍታት፣ ውስጠዛታት ወይ ካልእ ብዛዕባ ዕቝባ ዚግበረሉ ምድብ ሰብኣውነት ዝቅንጥጥ፣ ዜሕስር ወይ ኣሉታዊ ወይ ጎዳኢ ልምድታት ነገር ዘደልድል ትሕዝቶ ምጥቃዕ ንኽልክል። እዚ ኸኣ ንትራንስጀንደር ውልቀ-ሰባት ብጌጋ ምትንካፍ ወይ ከም ዝሞቱ ምጥቃስ ዜጠቓልል እዩ። ኣብ ሃይማኖቶም፣ ዓሌቶም፣ ዕድሚኦም፣ ስንክልናኦም፣ ከቢድ ሕማም፣ ሃገራዊ መበቈሎም፣ ዓሌቶም ወይ ዓሌትነት ተመርኲሶም ምቅንጣጥ ሰብኣውነት ንኽልክል። ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚታት፣ ከም በዓል (ግናኸ ኣብ ጥራይ እተሓጽረ ኣይኰነን) ብቐዳምነት ንኻልኦት ንምጭቋን ወይ ንምፍርራህ ተባሂሉ ከቢድ ጸርፊ፣ ተለቃቢ ሽም ወይ ዓሌታዊ/ጾታዊ ዉስጠዛታት ብተደጋጋሚ ምጥቃም፣ ካብ ትዊት ከነልግስ የድልየና ይኸውን። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ከኣ፣ ከም በዓል (ግናኸ ኣብ ጥራይ እተሓጽረ ኣይኰነን) ማእከላይ፣ ቀንዲ ዕላማ ንኻልኦት ንምጭቋን ወይ ንምፍርራህ ኣብ ዝዀነሉ እዋን፣ ከምቲ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ዘሎ ነቲ ናይ ትዊት ተረኣይነት ደረት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና።
 

ጽልኢ ዝመልኦ ስእልታት

ጽልኢ ዝመልኦ ስእልታት ኣብ ዓሌቶም፣ ሃይማኖቶም፣ ስንክልናኦም፣ ጾታዊ ኣረኣእያኦም፣ ጾታኦም ወይ ዓሌታዉነቶም/መበቆል ሃገሮም ተመርኲሶም ኣብ ልዕሊ ኻልኦት ጽልእን ተንኰልን ከም ዘስፋሕፍሕ ዝገብር ሎጎታት፣ ምልክታት ወይ ምስልታት ገይርና ኢና እንርእዮ። ገለ ኻብቲ ተጸላኢ ስእልታት ነዚ ዝስዕብ ዘጠቓልል እኳ እንተዀነ፣ ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ጥራይ እተሓጽረ ግን ኣይኰነን -

 • ምስ ጕጅለታት ጽልኢ፣ ንኣብነት ምስ ስዋስቲካ ናዚ እተተሓሓዘ ታሪኻዊ ምልክታት፣
 • ንኻልኦት ካብ ሰብ ንታሕቲ ገይርካ ዘርኢ ስእልታት ወይ ጽልኢ ዝመልኦ ምልክታት ንምጥቃም እተቐየረ ምስልታት፣ ንኣብነት፣ ምስልታት ውልቀ-ሰባት ብምቕያር ንእንስሳታት ዘጠቓልል ኢዩ፣ ወይ
 • እዚ ስእልታት እዚ ጽልኢ ዝመልኦ ምልክት ወይ ጃምላዊ ቕትለት ከም እተፈጸመ ዚሕብር መወከሲታት ዘጠቓልል እዩ፣ ንኣብነት፣ ነቲ ብጫ ኮኾብ ናይ ዴቪድ ኣርማታት ናይ ውልቀ - ሰባት ምስልታት ብምጥዋይ ህልቀት ከም እተፈጸመ ዚሕብር እዩ።

ጽልኢ ዝመልኦ ስእልታት ዜርኢ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ውሽጢ ቀጥታ ፈነወ ቪድዮ፣ ኣካዉንት ታሪኽ፣ ገጽታ ወይ ኣርእስቲ ዘለዎ ስእልታት ኣይፍቀድን እዩ። ኵሉ ኻልእ ኣጋጣሚታት ከም ተኣፋፊ መራኸቢ ብዙሓን ጌርካ ኺርአ ኣለዎ። ብተወሳኺ ውን፣ ንዉልቀ ሰብ ዘይተጠልበ ጽልኢ ዝመልኦ ስእሊ ምልኣኽ ነቲ ናይ ግፍዒ ጠባይ ፖሊስና ዝጥሕስ ኢዩ። 
 

ንሕግታት ተዊተር ዚጥሕስ ምእንቲ ኪኸውን ኣደዳ እዚ ትሕዝቶ እዚ ክኸውን የድልየኒ ድዩ፧
 

ገሊኡ ትዊትስ ንበይኑ ኺርአ ኸሎ ጽልኢ ዝመልኦ ኺመስል ዝኽእል እኳ እንተ ዀነ ኣብ ከባቢ እቲ ዝዓበየ ዝርርብ ክርአ ኸሎ ግና ከምኡ ዘይክኸውን ይክእል እዩ። ንኣብነት፣ ኣባላት ሓደ ዕቝባ ዚግበረሉ ምድብ ከም ጸርፊ ጌርካ ዚርአ ቓላት ተጠቒሞም ንሓድሕዶም ኪዘራረቡ ይኽእሉ እዮም። ብስምምዕ ክንጥቀመሉ ኸለና፣ ዕላማ እዘን ቃላት እዚኣተን ሃሳዪ ኣይኰነን፣ የግዳስ ነቲ ኣብ ታሪኽ ንውልቀ-ሰባት ዘሕስር ቃላት ንምምላስ ዚሕግዝ መገዲ እዩ።   

ነዚ ዓይነት ትሕዝቶ እዚ ደጊምና ኽንምርምሮ ኸለና፣ ዕላማኡ ንሓደ ውልቀ-ሰብ ብመሰረት እቲ ዕቝባኡ ኺሃስዮ እንተ ዀይኑ፣ ወይ ከኣ ሓደ ኽፋል እቲ ብስምምዕ ዚግበር ዝርርብ እንተ ዀይኑ ንጹር ከይከውን ይኽእል እዩ። ሓድሓደ ግዜ ጕጅለታትና ነቲ ትሕዝቶ እቲ ሓሳባት ምእንቲ ኺርድእዎ፣ ዝዀነ ይኹን ስጕምቲ ቕድሚ ምውሳድና ዜድልየና ሓበሬታ ምእንቲ ኽንረክብ ካብቲ ግዳይ ዝዀነ ሰብ ብቐጥታ ኽንሰምዕ ኣሎና።

መዘኻኸሪ፦ ስጕምቲ ንኽንወስድ ውልቀ-ሰባት ኣባል ሓደ ፍሉይ ዕቝባ ዚግበረሉ ምድብ ክዀኑ ኣየድልዮምን እዩ። ሰባት ኣብ ዝዀነ ይኹን ዕቝባ ዚግበረሉ ምድብ ኣባልነት ምዃኖም ከረጋግጹ ወይ ጌጋ ምዃኑ ከረጋግጹ ፈጺምና ኣይንሓትቶምን ኢና ነዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ኣይንምርምሮን ኢና። 
 

ሳዕቤናት
 

ኣብ ትሕቲ እዚ ፖሊሲ እዚ፣ ከምቲ ኣብ ላዕሊ እተገልጸ፣ ንውልቀ-ሰባት ወይ ንብምሉኡ እቲ ዕቝባ ዚግበረሉ ምድብ ብጽልኢ ዚትንክፍ ጠባይ ንምጥፋእ ስጕምቲ ንወስድ ኢና። ዕላማ መጥቃዕቲ ብዝተፈላለየ መገድታት ኪፍጸም ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት፣ ምጥቃስ፣ ሓደ ውልቀ - ሰብ ምሉእ ስሙ ምስ ስእሊ፣ ወዘተ ኪጥቀስ ይከኣል።

ነዚ ፖሊሲ እዚ ብምጥሓስ ዝወሃብ መቕጻዕቲ ኽንውስን ከለና፣ ዝተፈላለየ ረቛሒታት ኢና እንምርምር፣ እንተዀነ ግን ኣብ ክቱር ጥሕሰት ከምኡ’ውን ኣብቲ ሓደ ውልቀ-ሰብ ኣቐዲሙ ዘካየዶ ሕጊ ምጥሓስ ጥራይ እተሓጽረ ኣይኰነን።  እዚ ዝስዕብ ነዚ ፖሊሲ እዚ ዝጥሕስ ትሕዝቶ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘኽእል ኣማራጺታት ዘርዚሩ ኣሎ -

 • ምንእኣስ ትዊትስ ኣብ መልሲታት፣ ብዘይካ እቲ ተጠቃሚ ነቲ ደራሲ ትዊት ዚስዕቦ እንተ ኰይኑ።
 • ኣብ ዝለዓለ ውጽኢት ምንዳይ ከምኡ’ውን/ወይ ነቶም ነቲ ትዊት ደራሲ ዘይስዕቡ ተጠቀምቲ ኣብ ሰሌዳ ግዜ ንምጕላሕ ብቑዕ ከም ዘይኰነ ምግባር።
 • ነቲ ብኢ-መይል ወይ ብፍርያት ዚቐርብ ርእይቶታት ትዊትን/ወይ ኣካዉንት ምሕዳግ። 
 • ምልጋስ ትዊት ምሕታት።
  • ንኣብነት፣ ሓደ ሰብ ነቲ ዚጥሕስ ትሕዝቶ ኼልግሶ ክንሓቶን እንደገና ትዊት ቅድሚ ምግባሩ ንእተወሰነ እዋን ከንብብ ጥራይ ከምዝኽእልን ምግባር ንኽእል ኢና። ድሕሪኡ ዚፍጸም ጥሕሰታት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ምንባብ ጥራይ ክውሰን እዩ ዝመርሕ፣ ኣብ መወዳእታኡ ኸኣ ንሓዋሩ ኸም ዝጠፍእ ክኸዉን ይኽእል እዩ።
 • ነቲ ብቐዳምነት ከምቲ ኣብዚ ፖሊሲ እዚ ተገሊጹ ዘሎ፡ ኣብ ጽልኢ ዝመልኦ ተግባር ምክፋል ወይ ከኣ ዓመጽ ዝመልኦ ምፍርራሕ ምክፋል ንምጥቃም ዝተመስረተ ኣካዉንት ምውንዛፍ እዩ።

ብዛዕባ እቲ ኣብ ግብሪ ንምውዓል እንጥቀመሉ ኣማራጺታት ተማሃር። 

እንድሕር ሓደ ሰብ እቲ ኣካዉንቶም ብጌጋ ኸም ዝተወንዘፈ እንተ ኣሚኖም፣ ይግባይ ክብሉ ይኽእሉ እዮም

ነዚ ዓንቀጽ እዚ ኣካፍሎ