Patakaran sa mapoot na asal

Mapoot na asal: Hindi ka maaaring magsulong ng karahasan laban sa o direktang mang-atake o magbanta sa ibang tao batay sa lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, caste, sekswal na oryentasyon, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, kinabibilangang relihiyon, edad, kapansanan, o malubhang sakit. Hindi rin namin pinapahintulutan ang mga account na ang pangunahing layunin ay ang mang-udyok ng pananakit sa iba batay sa mga kategoryang ito.

Mapoot na mga larawan at display name: Hindi ka maaaring gumamit ng mapoot na mga larawan o simbolo sa iyong larawan sa profile o header sa profile. Hindi mo rin maaaring gamitin ang iyong username, display name, o profile bio upang sumali sa mapang-abusong gawi, gaya ng gawaing pinagkakaisahang i-harass ang isang tao, pangkat, o pinoprotektahang kategorya o kaya ay magpahayag ng poot laban sa kanila. 
 

Paliwanag
 

Ang misyon ng Twitter ay bigyan ang lahat ng kakayahang gumawa at magbahagi ng mga ideya at impormasyon, at ipahiwatig ang kanilang mga opinyon at paniniwala, nang walang hadlang. Ang malayang pagpapahiwatig ay isang karapatang pantao – naniniwala kaming ang lahat ay may boses, at may karapatang gamitin ito. Ang tungkulin namin ang manilbihan sa pampublikong usapan na nangangailangan ng pagkakatawan sa iba't ibang uri ng perspektibo. 

Kinikilala namin na kung nakakaranas ng pang-aabuso ang mga tao sa Twitter, puwede nitong maisapanganib ang kakayahan nilang maipahiwatig ang kanilang mga sarili. Ipinapakita ng pananaliksik na ang ilang grupo ng mga tao ay mas pinupuntirya ng pang-aabuso online. Kasama rito ang; mga babae, mga person of color, mga indibidwal na lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, o asexual, at mga komunidad na marginalized at historically underrepresented. Para sa mga kasapi ng maraming underrepresented na grupo, puwedeng maging mas panay, mas malubha at mas mapaminsala ang ang pang-aabuso.

Naninindigan kami sa paglaban sa pang-aabuso na dulot ng poot, panghuhusga o kawalan ng tolerance, lalo na ang pang-aabusong naghahangad na patahimikin ang mga boses ng mga taong historically marginalized. Dahil dito, ipinagbabawal namin ang asal nagta-target sa mga indibidwal gamit ang pang-aabusong batay sa protektadong kategorya.  

Kung may nakita ka sa Twitter na pinaniniwalaan mong lumalabag sa patakaran sa mapoot na asal, pakiulat ito sa amin.
 

Kapag nalalapat ito 
 

Susuriin at aaksyunan namin ang mga pag-uulat ng mga account na nagta-target ng indibidwal o grupo ng mga tao na nagsasagawa ng anuman sa mga sumusunod na gawi, sa Mga Tweet o Direktang Mensahe man. 
 

Mga banta ng karahasan

Ipinagbabawal namin ang content na may mga banta ng karahasan laban sa isang identifiable target. Ang mga banta ng karahasan ay mga declarative na pahayag ng intensyong magdulot ng pinsala na magreresulta sa malubha at pangmatagalang kapahamakan ng katawan, kung saan maaaring mamatay o mapinsala nang malubha ang isang indibidwal, hal., “Papatayin kita.”

Tandaan: mayroon kaming zero tolerance na polisiya laban sa mga banta ng karahasan. Ang mga mapapatunayang nagbabahagi ng mga banta ng karahasan ay mahaharap at agaran at permanenteng suspensyon ng kanilang account. 
 

Paghiling, pagnanais, o paghihikayat na magdulot ng matinding pananakit sa isang tao o grupo ng mga tao

Ipinagbabawal namin ang content na humihiling, nagnanais, nanghihikayat, nag-uudyok, o nagpapahayag ng kagustuhan na magdulot ng pagkamatay o matinding pananakit sa katawan, o malubhang sakit sa isang buong protektadong kategorya at/o mga indibidwal na maaaring mga miyembro ng kategoryang iyon. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa: 

 • Ang pagnanais na mamatay ang isang buong protektadong kategorya at/o mga indibidwal na maaaring mga miyembro ng kategoryang iyon bilang resulta ng malubhang sakit, hal., “Sana ay mamatay lahat ng [nasyonalidad] sa COVID.”
 • Paghiling na masangkot sa isang malalang aksidente ang isang tao, hal., "Masagasaan ka sana ng kotse sa susunod na magsabi ka ng kung ano-ano."
 • Pagsasabi na nararapat sa isang grupo ng mga indibidwal na magkaroon ng malubhang pisikal na injury, hal., "Kung hindi tatahimik ang grupo ng [slur] ito, nararapat lang silang barilin."
 • Paghikayat sa iba na gumawa ng karahasan laban sa isang indibidwal o grupo batay sa kanilang inaakalang pagiging miyembro ng isang protektadong kategorya, hal., “Parang gusto kong manapak ng [racial slur], sino'ng sasama sa 'kin?”
   

Mga pagbanggit sa malawakang pagpatay, mararahas na kaganapan, o mga partikular na paraan ng pandarahas kung saan kasama sa mga pangunahing target o biktima ang mga naturang pangkat;

Ipinagbabawal namin ang pagta-target ng mga indibidwal o grupo gamit ang content na nagbabanggit ng mga anyo ng karahasan o mga kaganapan ng karahasan kung saan isang protektadong kategorya ang pangunahing target o mga biktima, kung saan ang intensyon ay manligalig. Kabilang dito ang, ngunit hindi ito limitado sa, media o tekstong nagbabanggit o nagpapakita ng:

 • mga genocide, (hal., ang Holocaust);
 • mga lynching.
   

Pag-uudyok laban sa mga protektadong kategorya
 

Ipinagbabawal namin ang pag-uudyok na nagta-target sa mga indibidwal o grupo ng mga taong napapabilang sa mga protektadong kategorya. Kasama rito ang content na naglalayong:

 • magdulot ng takot o magpakalat ng mga nakakatakot na stereotype tungkol sa isang protektadong kategorya, kasama ang pagsasabing ang mga miyembro ng isang protektadong kategorya ay mas malamang na makilahok sa mga mapanganib o ilegal na aktibidad, hal., “terorista ang lahat ng [grupong panrelihiyon].”
 • udyukin ang iba na manligalig ng mga miyembro ng isang protektadong kategorya sa loob o labas ng platform, hal., “Pagod na 'ko sa [religious group], akala nila kung sino sila, kung makikita kayong may suot ng [simbolong panrelihiyon ng grupong panrelihiyon], kunin ninyo ito at mag-post kayo ng pics!“
 • udyukin ang iba na man-discriminate sa anyo ng pagtanggi ng suporta sa economic enterprise ng isang indibidwal o grupo dahil sa kanilang inaakalang pagiging miyembro ng isang protektadong kategorya, hal., “Kung pumupunta ka sa isang tindahan ng [grupong panrelihiyon], sinusuporthan mo ang mga [slur] na 'yon, 'wag na nating ibig ang pera natin sa mga [religious slur] na 'yan.” Puwedeng hindi ito kabilangan ng content na nilalayon bilang pulitikal, gaya ng komentaryo sa pulitika o content na nauugnay sa mga boycott o protesta.

Tandaan na ang content na inilalaan para mang-udyok ng karahasan laban sa isang protektadong kategorya ay ipinagbabawal sa ilalim ng aming Paghiling, pagnanais, o paghihikayat na magdulot ng matinding pananakit sa isang tao o grupo ng mga tao.

Ipinagbabawal namin ang pagta-target ng mga indibidwal at grupong may content na inilalaan para magdulot ng takot o magpakalat ng mga nakakatakot na stereotype tungkol sa isang protektadong kategorya, kasama ang pagsasabing ang mga miyembro ng isang protektadong kategorya ay mas malamang na makilahok sa mga mapanganib o ilegal na aktibidad, hal., “terorista ang lahat ng [grupong panrelihiyon].” 
 

Paulit-ulit at/o walang pahintulot na mga panlilibak, mapang-abusong salita, racist at sexist na pahayag, o iba pang nilalamang nakakapang-insulto ng isang tao.

Ipinagbabawal namin ang pagta-target ng mga indibidwal gamit ang mga paulit-ulit na slur, trope o iba pang content na naglalayong mag-dehumanize, mag-degrade o mag-reinforce ng mga negatibo o nakakapahamak na stereotype tungkol sa isang protektadong kategorya. Kasama rito ang lahat ng targeted na misgendering o deadnaming ng mga transgender na indibidwal. 

Ipinagbabawal din namin ang pag-dehumanize sa isang grupo ng mga tao batay sa kanilang relihiyon, caste, edad, kapansanan, malubhang sakit, bansang pinagmulan, lahi, o etnisidad.
 

Mapoot na imagery:

Para sa amin, ang mapoot na imagery ay mga logo, simbolo, o mga imaheng may layuning mag-promote ng hostility at malice laban sa iba batay sa kanilang lahi, relihiyon, kapansanan, sekswal na oryentasyon, gender identity o etnisidad/bansang pinagmulan. Kasama sa ilang halimbawa ng mapoot na imagery ang, pero hindi limitado sa:

 • mga simbolong nauugnay sa mga hate groups sa kasaysayan, hal., ang Nazi swastika;
 • mga larawang nagpapakita sa iba bilang mas mababa sa tao, o binago para magpakita ng mga mapoot na simbolo, hal., pagbabago ng mga imahe ng mga indibidwal para magsama ng mga katangiang panghayop; o
 • mga imaheng binago para magsama ng mga mapoot na simbolo o pagbanggit sa mass murder na nagta-target sa isang protektadong kategorya, hal., pagmanipula ng mga imahe ng mga indibidwal para magsama ng mga badge ng dilaw na Star of David, patungkol sa Holocaust.

Ang pagpapakita ng mapoot na imagery ay hindi pinaghihintulutan sa live video, account bio, profile o mga header image. Ang lahat ng iba pang pagkakataon nito ay dapat markahan bilang sensitibong media. Bilang karagdagan, ang pagpapadala ng mga indibidwal na hindi hinihinging imagery ay isang paglabag ng aming patakarang mapang-abusong asal
 

Kailangan bang ako ang target ng content na ito para maging paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter?
 

Maaaring maging mukhang mapoot ang ilang Tweet kapag binasa nang mag-isa, ngunit maaari namang maging hindi kapag binasa na sa konteksto ng isang mas malawak na usapan. Halimbawa, ang mga miyembro ng isang protektadong kategorya ay maaaring gumamit ng mga salitang karaniwang itinuturing na slur kapag nakikipag-usap sa isa't isa. Kapag ginagamit ito nang may paalam, ang layunin ng mga salitang ito ay hindi mapang-abuso, pero layunin nitong bawiin ang mga salitang dating ginagamit para mag-demean ng mga indibidwal.  

Kapag nagsusuri kami ng ganitong uri ng content, maaaring hindi maging malinaw kung nilalayon nitong mang-abuso ng indibidwal batay sa kanilang protektadong status, o kung bahagi ito ng isang konsenswal na usapan. Upang matulungan ang aming mga team na maunawaan ang konteksto, minsan ay maaaring kailanganin naming marinig mismo ang panig ng taong tina-target upang matiyak na nasa amin ang impormasyong kinakailangan bago ang anumang aksyon sa pagpapatupad.

Tandaan: ang mga indibidwal ay hindi kailangang maging miyembro ng isang partikular na protektadong kategorya para gumawa kami ng aksyon. Hindi namin hihilingin sa mga taong patunayan o pabulaanan ang pagiging miyembro ng isang protektadong kategorya at hindi namin iimbestigahan ang impormasyong ito. 
 

Mga Kahihinatnan
 

Sa ilalim ng patakarang ito, kikilos kami laban sa asal na nagta-target sa mga indibidwal o isang buong protektadong kategorya gamit ang mapoot na asal, ayon sa inilalarawan sa itaas. Puwedeng mangyari ang pagta-target sa ilang paraan, halimbawa, mga pagbanggit, kasama ang larawan ng isang indibidwal, pagbanggit sa isang tao gamit ang kanyang buong pangalan, atbp.

Kapag pinagpapasyahan ang ipapataw na parusa para sa paglabag sa polisiyang ito, isinasaalang-alang namin ang ilang salik, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa kalubhaan ng paglabag at ang dating record ng indibidwal kaugnay sa mga paglabag sa panuntunan. Halimbawa, maaari naming hilingin sa isang tao na alisin ang lumalabag na content at na gumamit lang ng Twitter nang nasa read-only mode bago siya makapag-Tweet ulit. Ang mga susunod na paglabag ay hahantong sa mas matagal na panahong nasa read-only mode, at maaari itong magresulta sa permanenteng pagkakasuspinde ng account sa kalaunan. Kung mapang-abusong gawi ang pangunahing ginagawa ng isang account, o mapapag-alamang nagbahagi ito ng banta ng karahasan, permanente namin suspindihin ang account pagkatapos ng inisyal na pagsusuri. 

Matuto pa tungkol sa aming hanay ng mga opsyon sa pagpapatupad

Kung pinaniniwalaan ng isang taong nasuspinde nang mali ang kanyang account, puwede siyang magsumite ng apela.

I-share ang artikulong ito