goglobalwithtwitterbanner

Patakaran sa mapoot na asal

Walang saysay ang kalayaan sa pagpapahayag kung nasisikil ang mga tinig ng mga tao dahil takot silang magsalita. Hindi namin pinapahintulutan ang gawi na nanghaharas, naninindak, o nananakot upang pigilan ang isang tao na makapagsalita. Kung may nakita ka sa Twitter na lumalabag sa mga patakarang ito, pakiulat ito sa amin.

Paano gumagana ang aming patakaran

Tulad ng ipinaliwanag sa Mga Patakaran sa Twitter,

 • Mapoot na asal: Hindi ka maaaring magsulong ng karahasan laban sa o direktang mang-atake o magbanta sa ibang tao batay sa lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, sekswal na oryentasyon, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, kinabibilangang relihiyon, edad, kapansanan, o sakit. Hindi rin namin pinapahintulutan ang mga account na ang pangunahing layunin ay ang mang-udyok ng pananakit sa iba batay sa mga kategoryang ito.

Kabilang sa mga halimbawa ng hindi namin pinapahintulutan ay ang, ngunit hindi limitado sa, gawi na nanghaharas sa mga indibidwal o pangkat ng mga tao sa pamamagitan ng:

 • mararahas na banta;
 • paghiling ng pisikal na pinsala, kamatayan, o pagkakasakit ng mga indibidwal o pangkat;
 • mga pagbanggit sa malawakang pagpatay, mararahas na kaganapan, o mga partikular na paraan ng pandarahas kung saan naging/kasama sa mga naging pangunahing target o biktima ang mga naturang pangkat;
 • gawi na nang-uudyok ng takot sa isang protektadong pangkat;
 • paulit-ulit at/o walang pahintulot na mga panlilibak, mapang-abusong salita, racist at sexist na pahayag, o iba pang nilalamang nakakapang-insulto ng isang tao.

Paano kami nagpapatupad

Mahalaga ang konteksto. 

 • Maaaring maging mukhang mapang-abuso ang ilang Tweet kapag binasa nang mag-isa, ngunit maaari namang maging hindi kapag binasa na sa konteksto ng isang mas malawak na usapan. Bagama't tumatanggap kami ng mga ulat ng mga paglabag mula sa kahit na sino, kailangan din namin minsan na marinig nang direkta ang panig ng target upang matiyak na nakuha namin ang tamang konteksto. 
 • Hindi nakakaapekto ang dami ng mga ulat na natatanggap namin sa kung aalisin ba o hindi ang isang bagay. Gayunpaman, maaaring makatulong ito sa amin na mabigyan ng priyoridad ang pagkakasunud-sunod ng mga dapat suriin.

Nakatuon kami sa gawi. 

 • Ipinapatupad namin ang mga patakaran kapag may nag-ulat ng gawi na mapang-abuso at nagta-target sa isang buong protektadong pangkat at/o mga indibidwal na maaaring mga miyembro nito. 
 • Maaaring mangyari ang pag-target na ito sa kahit na anong paraan (halimbawa, mga @pagbanggit, pag-tag ng litrato, at higit pa).

May iba't iba kaming opsyon sa pagpapatupad.. 

 • Iba-iba ang mga kahihinatnan ng paglabag sa aming mga patakaran, depende sa kung gaano kalala ang paglabag at sa mga nakaraang record ng paglabag ng tao. Halimbawa, maaari naming hilingin sa isang tao na alisin ang nakakapanakit na Tweet bago sila makapag-Tweet muli. Sa ibang mga sitwasyon, maaari kaming magsuspinde ng account.

 

Bookmark or share this article