Patakaran sa mapoot na asal

Mapoot na asal: Hindi ka maaaring magsulong ng karahasan laban sa o direktang mang-atake o magbanta sa ibang tao batay sa lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, caste, sekswal na oryentasyon, kasarian, kinikilalang kasarian, kinabibilangang relihiyon, edad, kapansanan, o malubhang sakit. Hindi rin namin pinapahintulutan ang mga account na ang pangunahing layunin ay ang mang-udyok ng pananakit sa iba batay sa mga kategoryang ito.

Mapoot na mga larawan at display name: Hindi ka maaaring gumamit ng mapoot na mga larawan o simbolo sa iyong larawan sa profile o header sa profile. Hindi mo rin maaaring gamitin ang iyong username, display name, o profile bio upang sumali sa mapang-abusong gawi, gaya ng gawaing pinagkakaisahang i-harass ang isang tao, pangkat, o pinoprotektahang kategorya o kaya ay magpahayag ng poot laban sa kanila. 
 

Paliwanag
 

Ang misyon ng Twitter ay bigyan ang lahat ng kakayahang gumawa at magbahagi ng mga ideya at impormasyon, at ipahiwatig ang kanilang mga opinyon at paniniwala, nang walang hadlang. Ang malayang pagpapahayag ay isang karapatang pantao – naniniwala kaming ang lahat ay may boses, at may karapatang gamitin ito. Tungkulin naming manilbihan sa pampublikong usapan na nangangailangan ng pagkatawan sa iba't ibang uri ng perspektibo. 

Kinikilala namin na kung nakakaranas ng pang-aabuso ang mga tao sa Twitter, puwede nitong maisapanganib ang kakayahan nilang maipahayag ang kanilang mga sarili. Ipinapakita ng pananaliksik na ang ilang grupo ng mga tao ay mas pinupuntirya ng pang-aabuso online. Kasama rito ang; mga babae, mga person of color, mga indibidwal na lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, o asexual, at mga komunidad na marginalized at historically underrepresented. Para sa mga kasapi sa maraming underrepresented na grupo, puwedeng maging mas panay, mas malubha at mas mapaminsala ang pang-aabuso.

Naninindigan kami sa paglaban sa pang-aabuso na dulot ng poot, panghuhusga o kawalan ng tolerance, lalo na ang pang-aabusong naghahangad na patahimikin ang mga boses ng mga taong historically marginalized. Dahil dito, ipinagbabawal namin ang gawi na nangta-target sa mga indibidwal o grupo nang may pang-aabuso batay sa ipinagpapalagay na pagkakabilang nila sa isang protektadong kategorya.  

Kung may makikita ka sa Twitter na sa tingin mo ay lumalabag sa aming patakaran sa mapoot na asal, paki-ulat ito sa amin.

 

Kailan ito nalalapat 
 

Susuriin at aaksyunan namin ang mga pag-uulat ng mga account na nagta-target ng indibidwal o grupo ng mga tao na nagsasagawa ng alinman sa mga sumusunod na gawi, sa Mga Tweet o Direktang Mensahe man. 
 

Mararahas na banta

Ipinagbabawal namin ang content na may mararahas na banta laban sa isang nakikilalang target. Ang mararahas na banta ay mga pahayag na nagsasaad ng intensyong magdulot ng pinsala na magreresulta sa malubha at pangmatagalang pisikal na kapahamakan, kung saan maaaring mamatay o mapinsala nang malubha ang isang indibidwal, hal., “Papatayin kita.”

Tandaan: mayroon kaming zero tolerance na patakaran laban sa mararahas na banta. Ang mga mapapatunayang nagbabahagi ng mararahas na banta ay mahaharap sa agaran at permanenteng suspensyon ng kanilang account. 
 

Paghiling, pagnanais, o paghihikayat na magdulot ng matinding pananakit sa isang tao o grupo ng mga tao

Ipinagbabawal namin ang content na humihiling, nagnanais, nanghihikayat, nag-uudyok, o nagpapahayag ng kagustuhan na magdulot ng pagkamatay o matinding pananakit sa katawan, o malubhang sakit sa isang buong protektadong kategorya at/o mga indibidwal na maaaring mga miyembro ng kategoryang iyon. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa: 

 • Ang pagnanais na mamatay ang isang buong protektadong kategorya at/o mga indibidwal na maaaring mga miyembro ng kategoryang iyon bilang resulta ng malubhang sakit, hal., “Sana ay mamatay lahat ng [nasyonalidad] sa COVID.”
 • Paghiling na masangkot sa isang malalang aksidente ang isang tao, hal., "Masagasaan ka sana ng kotse sa susunod na magsabi ka ng kung ano-ano."
 • Pagsasabi na nararapat sa isang grupo ng mga indibidwal na magkaroon ng malubhang pisikal na pinsala, hal., "Kung hindi tatahimik ang grupo ng [slur] ito, nararapat lang silang barilin."
 • Paghikayat sa iba na gumawa ng karahasan laban sa isang indibidwal o grupo batay sa kanilang inaakalang pagkakabilang nila sa isang protektadong kategorya, hal., “Parang gusto kong manapak ng [racial slur], sino'ng sasama sa 'kin?”
   

Mga pagbanggit sa malawakang pagpatay, mararahas na kaganapan, o mga partikular na paraan ng pandarahas kung saan kasama sa mga pangunahing target o biktima ang mga naturang pangkat;

Ipinagbabawal namin ang pagta-target ng mga indibidwal o grupo gamit ang content na nagbabanggit ng mga anyo ng karahasan o mga kaganapan ng karahasan kung saan isang protektadong kategorya ang pangunahing target o mga biktima, kung saan ang intensyon ay manligalig. Kabilang dito ang, ngunit hindi ito limitado sa, media o tekstong nagbabanggit o nagpapakita ng:

 • mga genocide, (hal., ang Holocaust);
 • mga lynching.
   

Pag-uudyok laban sa mga protektadong kategorya
 

Ipinagbabawal namin ang pag-uudyok na nagta-target sa mga indibidwal o grupo ng mga taong napapabilang sa mga protektadong kategorya. Kasama rito ang content na naglalayong:

 • magdulot ng takot o magpakalat ng mga nakakatakot na stereotype tungkol sa isang protektadong kategorya, kasama ang pagsasabing ang mga miyembro ng isang protektadong kategorya ay mas malamang na makilahok sa mga mapanganib o ilegal na aktibidad, hal., “terorista ang lahat ng [grupong panrelihiyon].”
 • udyukin ang iba na manligalig ng mga miyembro ng isang protektadong kategorya sa loob o labas ng platform, hal., “Pagod na 'ko sa [religious group], akala nila kung sino sila, kung makikita kayong may suot ng [simbolong panrelihiyon ng grupong panrelihiyon], kunin ninyo ito at mag-post kayo ng pics!“
 • udyukin ang iba na man-discriminate sa anyo ng pagtanggi ng suporta sa economic enterprise ng isang indibidwal o grupo dahil sa kanilang inaakalang pagiging miyembro ng isang protektadong kategorya, hal., “Kung pumupunta ka sa isang tindahan ng [grupong panrelihiyon], sinusuporthan mo ang mga [slur] na 'yon, 'wag na nating ibig ang pera natin sa mga [religious slur] na 'yan.” Puwedeng hindi ito kabilangan ng content na nilalayon bilang pulitikal, gaya ng komentaryo sa pulitika o content na nauugnay sa mga boycott o protesta.

Tandaan na ang content na inilalaan para mang-udyok ng karahasan laban sa isang protektadong kategorya ay ipinagbabawal sa ilalim ng aming Paghiling, pagnanais, o paghihikayat na magdulot ng matinding pananakit sa isang tao o grupo ng mga tao.

Ipinagbabawal namin ang pagta-target ng mga indibidwal at grupong may content na inilalaan para magdulot ng takot o magpakalat ng mga nakakatakot na stereotype tungkol sa isang protektadong kategorya, kasama ang pagsasabing ang mga miyembro ng isang protektadong kategorya ay mas malamang na makilahok sa mga mapanganib o ilegal na aktibidad, hal., “terorista ang lahat ng [grupong panrelihiyon].” 
 

Paulit-ulit at/o walang pahintulot na mga panlilibak, mapang-abusong salita, racist at sexist na pahayag o iba pang content na nanghahamak ng isang tao

Ipinagbabawal namin ang pag-target sa ibang tao gamit ang mga paulit-ulit na panlilibak, pahayag, o iba pang content na naglalayong gumawa ng hindi makataong pagkilos laban sa, hamakin ang, o mag-udyok ng negatibo o nakakapanakit na stereotype tungkol sa isang protektadong kategorya. Kasama rito ang lahat ng targeted na misgendering o deadnaming ng mga transgender na indibidwal. Ipinagbabawal din namin ang pag-dehumanize sa isang grupo ng mga tao batay sa kanilang relihiyon, caste, edad, kapansanan, malubhang sakit, bansang pinagmulan, lahi, etnisidad, kasarian, kinikilalang kasarian, o sekswal na oryentasyon. Sa ilang kaso, gaya ng (ngunit hindi limitado sa) malubha at paulit-ulit na paggamit ng mga panlilibak, mapang-insultong salita, o racist/sexist na pahayag kung saan ang pangunahing intensyon ay mang-harass o manakot ng iba, maaaring ipaalis namin ang Tweet. Sa ilang kaso, gaya ng (ngunit hindi limitado sa) katamtaman at isolated na paggamit kung saan ang pangunahing intensyon ay mang-harass o manakot ng iba, maaaring limitahan namin ang visibility ng Tweet gaya sa inilalarawan sa ibaba.
 

Mapoot na imagery:

Para sa amin, ang mapoot na imagery ay mga logo, simbolo, o mga imaheng may layuning mag-promote ng hostility at malice laban sa iba batay sa kanilang lahi, relihiyon, kapansanan, sekswal na oryentasyon, gender identity o etnisidad/bansang pinagmulan. Kasama sa ilang halimbawa ng mapoot na imagery ang, pero hindi limitado sa:

 • mga simbolong nauugnay sa mga hate groups sa kasaysayan, hal., ang Nazi swastika;
 • mga larawang nagpapakita sa iba bilang mas mababa sa tao, o binago para magpakita ng mga mapoot na simbolo, hal., pagbabago ng mga imahe ng mga indibidwal para magsama ng mga katangiang panghayop; o
 • mga imaheng binago para magsama ng mga mapoot na simbolo o pagbanggit sa mass murder na nagta-target sa isang protektadong kategorya, hal., pagmanipula ng mga imahe ng mga indibidwal para magsama ng mga badge ng dilaw na Star of David, patungkol sa Holocaust.

Ang pagpapakita ng mapoot na imagery ay hindi pinapahintulutan sa live video, account bio, profile o mga header image. Ang lahat ng iba pang pagkakataon nito ay dapat markahan bilang sensitibong media. Bilang karagdagan, ang pagpapadala ng mga indibidwal ng hindi hinihinging imagery ay isang paglabag ng aming patakaran sa mapang-abusong gawi
 

Kailangan bang ako ang target ng content na ito para maituring itong paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter?
 

Maaaring maging mukhang mapoot ang ilang Tweet kapag binasa nang mag-isa, ngunit maaaring hindi naman pala kapag binasa na sa konteksto ng isang mas malawak na usapan. Halimbawa, ang mga miyembro ng isang protektadong kategorya ay maaaring gumamit ng mga salitang karaniwang itinuturing na slur kapag nakikipag-usap sa isa't isa. Kapag ginagamit ito nang may paalam, ang layunin ng mga salitang ito ay hindi mapang-abuso, pero layunin nitong bawiin ang mga salitang dating ginagamit para mag-demean ng mga indibidwal.  

Kapag nagsusuri kami ng ganitong uri ng content, maaaring hindi maging malinaw kung nilalayon nitong mang-abuso ng indibidwal batay sa kanilang protektadong status, o kung bahagi ito ng isang konsenswal na usapan. Upang matulungan ang aming mga team na maunawaan ang konteksto, minsan ay maaaring kailanganin naming marinig mismo ang panig ng taong tina-target upang matiyak na mayroon kami ng impormasyong kinakailangan bago kami magsagawa ng anumang aksyon sa pagpapatupad.

Tandaan: ang mga indibidwal ay hindi kailangang maging miyembro ng isang partikular na protektadong kategorya para gumawa kami ng aksyon. Hindi namin hihilingin sa mga taong patunayan o pabulaanan ang pagiging miyembro ng isang protektadong kategorya at hindi namin iimbestigahan ang impormasyong ito. 
 

Mga Kahihinatnan
 

Sa ilalim ng patakarang ito, kikilos kami laban sa asal na nagta-target sa mga indibidwal o isang buong protektadong kategorya gamit ang mapoot na asal, ayon sa inilalarawan sa itaas. Puwedeng mangyari ang pagta-target sa ilang paraan, halimbawa, mga pagbanggit, kasama ang larawan ng isang indibidwal, pagbanggit sa isang tao gamit ang kanyang buong pangalan, atbp.

Kapag pinagpapasyahan ang parusa para sa paglabag sa patakarang ito, nagsasaalang-alang kami ng maraming salik na kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa kalubhaan ng paglabag at mga dating record ng indibidwal kaugnay ng mga paglabag sa patakaran. Ang sumusunod ay isang listahan ng mga potensyal na opsyon sa pagpapatupad para sa content na lumalabag sa patakarang ito:

 • Pag-downrank sa mga Tweet sa mga sagot, maliban na lang kung sinusundan ng user ang may-akda ng Tweet.
 • Pag-alis ng pagiging kwalipikado ng mga Tweet para sa amplification sa Mga nangungunang resulta ng paghahanap at/o sa mga timeline para sa mga user na hindi sumusunod sa may-akda ng Tweet.
 • Hindi pagsasama sa mga Tweet at/o account sa mga rekomendasyon sa email o in-product na rekomendasyon. 
 • Pag-aatas na alisin ang Tweet.
  • Halimbawa, maaari naming hilingin sa isang tao na alisin ang lumalabag na content at na gumamit lang ng Twitter nang nasa read-only mode bago siya makapag-Tweet ulit. Ang mga susunod na paglabag ay hahantong sa mas matagal na panahong nasa read-only mode, at maaari itong magresulta sa permanenteng pagkakasuspinde sa kalaunan.
 • Pagsususpinde sa mga account na natukoy naming gumagawa ng mapoot na asal gaya sa inilarawan sa polisiyang ito, o nagbahagi ng mararahas na banta bilang pangunahing gamit ng mga ito.

Matuto pa tungkol sa aming hanay ng mga opsyon sa pagpapatupad

Kung pinaniniwalaan ng isang taong nasuspinde nang mali ang kanyang account, puwede siyang magsumite ng apela.

Ibahagi ang artikulong ito