goglobalwithtwitterbanner

Policy om hatiskt beteende

Yttrandefriheten förlorar sin innebörd om människor tystas för att de är rädda för att göra sin röst hörd. Vi tolererar inte att någon trakasserar, skrämmer eller hotar andra för att tysta dem. Om du ser något på Twitter som bryter mot dessa regler ska du rapportera det till oss.

Hur vår policy fungerar

Så här står det i Twitters regler:

 • Hatiskt beteende Du får inte förespråka våld mot eller direkt attackera eller hota andra människor på grundval av ras, etnicitet, nationellt ursprung, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Vi tillåter inte heller konton vars främsta syfte är att skada andra människor på grundval av kategorierna ovan.

Exemplen nedan på sådant vi inte tolererar omfattar men är inte begränsat till trakasserier av enskilda eller grupper av människor genom

 • hot om våld
 • uttryckta önskemål om att enskilda människor eller grupper ska lida fysisk skada, insjukna eller avlida
 • hänvisningar till massmord, våldsamma händelser eller specifika våldsmetoder under/genom vilka sådana grupper har varit de primära målen eller de huvudsakliga offren
 • beteende som uppammar skräck för en skyddad grupp
 • upprepade och/eller icke önskade nedsättande anmärkningar, tillmälen, rasistiska och sexistiska uttryck eller annat förnedrande innehåll.

Hur vår kontroll går till

Sammanhanget spelar roll. 

 • Vissa Tweets kan verka kränkande om de betraktas enskilt, men kanske inte om de ses inom ramen för en bredare konversation. Även om vi tar emot rapporter om överträdelser från vem som helst måste vi ibland även tala direkt med den utsatta för att vara säkra på att vi har förstått sammanhanget. 
 • Antalet rapporter vi får in påverkar inte huruvida något tas bort eller inte. Det kan dock hjälpa oss att prioritera i vilken ordning innehåll granskas.

Vi fokuserar på beteende. 

 • Vi följer våra policyer när någon rapporterar kränkande beteende som riktas mot en hel skyddad grupp och/eller enskilda som kan vara medlemmar. 
 • Denna inriktning kan ske på många sätt (t.ex. med hjälp av @omnamnanden, ett foto som taggas med mera).

Vi har många olika sätt att genomdriva våra regler. 

 • Följderna för att bryta mot våra regler varierar beroende på hur svår överträdelsen är och personens tidigare historia av överträdelser mot policyerna. Vi kan t.ex. be någon att ta bort den aktuella tweeten innan han eller hon får tweeta igen. I andra fall kan vi stänga av ett konto.

 

Dela artikeln eller lägg till den som bokmärke