Zasady dotyczące zachowań przepełnionych nienawiścią

Zachowania przepełnione nienawiścią: niedozwolone jest promowanie przemocy, atakowanie innych osób ani grożenie z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, kasty, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności czy poważnej choroby. Nie zezwalamy również na aktywność kont, których głównym celem jest nękanie innych ze względu na te kategorie.

Obrazy i nazwy kont nacechowane nienawiścią: Niedozwolone jest używanie obrazów lub symboli nacechowanych nienawiścią jako zdjęć profilowych lub zdjęć w nagłówku. Nazwa użytkownika, wyświetlana nazwa i opis konta nie mogą być wykorzystywane do działań noszących znamiona nadużycia, takich jak ukierunkowane nękanie lub wyrażanie nienawiści wobec wybranej osoby, grupy osób lub kategorii osób objętych ochroną. 
 

Uzasadnienie
 

Misją Twittera jest zapewnienie wszystkim równej możliwości tworzenia treści, dzielenia się pomysłami i informacjami oraz wyrażania swoich opinii i przekonań bez żadnych ograniczeń. Wolność wypowiedzi to jedno z praw człowieka – wierzymy, że każdy z nas ma prawo do bycia usłyszanym i wolno mu z niego korzystać. Naszą rolą jest tworzenie przestrzeni do publicznej dyskusji z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli użytkownicy Twittera doświadczają nadużyć, może to ograniczać ich zdolność do wyrażania siebie. Badania wykazują, że niektóre grupy osób są znacznie bardziej narażone na nadużycia w przestrzeni internetowej od pozostałych. Obejmują one kobiety, osoby innego koloru skóry, lesbijki, gejów, jak również osoby biseksualne, transpłciowe, queerowe, interseksualne, aseksualne oraz społeczności marginalizowane i takie, które w przeszłości nie były dostatecznie reprezentowane. W przypadku osób, które identyfikują się z wieloma niedostatecznie reprezentowanymi grupami, nadużycia mogą być częstsze, poważniejsze i bardziej szkodliwe.

Naszym celem jest zwalczanie nadużyć motywowanych nienawiścią, uprzedzeniami lub nietolerancją, w szczególności nadużyć mających na celu uciszenie głosów osób, które w przeszłości były marginalizowane. W związku z tym nie zezwalamy na zachowania stanowiące nadużycie wymierzone w osoby lub grupy osób z powodu ich rzekomego członkostwa w chronionej kategorii.  

Jeśli zauważysz na Twitterze coś, co Twoim zdaniem narusza nasze zasady dotyczące zakazu nękania innych, zgłoś to.

 

Zastosowanie 
 

Przeanalizujemy wszystkie zgłoszenia dotyczące rzekomych nadużyć wymienionych poniżej stosowanych wobec konkretnych osób lub grup osób za pośrednictwem Tweetów lub prywatnych wiadomości i podejmiemy odpowiednie działania. 
 

Groźby karalne

Niedozwolone jest publikowanie treści zawierających groźby karalne pod adresem osoby, którą można zidentyfikować. Groźby karalne to oświadczenia o zamiarze spowodowania poważnych i trwałych uszkodzeń ciała, w wyniku których dana osoba może umrzeć lub doznać poważnych obrażeń, np. „Zabiję cię”.

Uwaga: nie tolerujemy gróźb karalnych pod żadną postacią. Konta osób stosujących groźby karalne zostaną natychmiastowo i trwale zawieszone. 
 

Wyrażanie życzenia lub nadziei co do poważnej krzywdy lub nawoływanie do wyrządzenia krzywdy danej osobie lub grupie osób

Niedozwolone jest publikowanie treści, które wyrażają lub promują życzenie, nadzieję lub pragnienie śmierci, poważnego uszkodzenia ciała lub poważnej choroby w stosunku do chronionej kategorii osób lub jej przedstawicieli. Dotyczy to między innymi treści podobnych do tych wskazanych poniżej: 

 • Wyrażanie nadziei, że cała chroniona kategoria i/lub osoby należące do tej kategorii umrą w wyniku poważnej choroby, np. „Mam nadzieję, że wszyscy [narodowość] zachorują na COVID i umrą”.
 • Wyrażanie życzenia, aby ktoś padł ofiarą poważnego wypadku, np. „Niech rozjedzie cię samochód następnym razem, gdy coś powiesz”.
 • Mówienie, że pewna grupa osób zasługuje na to, by dotknęły ją poważne obrażenia, np. „Jeśli ci [obelga] się nie zamkną, trzeba ich rozstrzelać”.
 • Zachęcanie innych do użycia przemocy wobec osoby lub grupy osób na podstawie ich rzekomego członkostwa w chronionej kategorii, np. „Jestem w nastroju, by uderzyć [rasistowska obelga], kto jest ze mną?”.
   

Odwołania do masowych zbrodni, brutalnych wydarzeń lub szczególnych rodzajów przemocy, w których chroniona grupa osób była głównym celem lub ofiarą

Niedozwolone jest kierowanie do osób lub grup osób treści, które odnoszą się do form przemocy lub brutalnych wydarzeń, których głównym celem była kategoria chroniona, lub do ofiar tych wydarzeń w celu ich nękania. Obejmuje to między innymi multimedia lub teksty nawiązujące do następujących sytuacji lub przedstawiające je:

 • ludobójstwo (np. Holokaust),
 • lincz.
   

Podżeganie przeciwko chronionym kategoriom osób
 

Niedozwolone jest zachęcanie innych do zachowań skierowanych przeciwko osobom lub grupom osób należących do chronionych kategorii. Obejmuje to udostępnianie treści mających na celu:

 • wzbudzanie strachu lub rozpowszechnianie przerażających stereotypów na temat chronionej kategorii, w tym twierdzenie, że przedstawiciele tej kategorii częściej biorą udział w niebezpiecznych lub nielegalnych działaniach, np. „wszyscy [grupa religijna] są terrorystami”.
 • zachęcanie innych do nękania członków chronionej kategorii na Twitterze lub poza nim, np. „Mam dość tych [grupa religijna]. Myślą, że są lepsi od nas – jak zobaczysz, że ktoś nosi [symbol religijny], zerwij to z niego i opublikuj zdjęcie!”
 • nakłanianie innych do dyskryminacji w formie odmowy wspierania przedsięwzięcia gospodarczego osoby lub grupy osób z powodu ich rzekomego członkostwa w chronionej kategorii, np. „Jeśli idziesz do sklepu [grupa religijna], wspierasz tych [obelga]. Przestańmy dawać nasze pieniądze tym [obelga religijna]”. Nie może to obejmować treści o charakterze politycznym, takich jak komentarze polityczne lub treści związane z bojkotami lub protestami.

Należy pamiętać, że udostępnianie treści mających na celu podżeganie do przemocy wobec chronionej kategorii osób jest niedozwolone i traktowane jako Życzenie, nadzieja lub nawoływanie do wyrządzenie poważnej krzywdy w stosunku do osoby lub grupy osób.

Niedozwolone jest kierowanie do osób i grup osób treści mających na celu wzbudzenie strachu lub szerzenie przerażających stereotypów na temat chronionej kategorii, w tym sugerowanie, że członkowie kategorii chronionej są bardziej skłonni do udziału w niebezpiecznych lub nielegalnych działaniach, np. „Wszyscy [grupa religijna] to terroryści”. 
 

Powtarzające się i/lub nieakceptowane przez drugą stronę stosowanie obelg, wyzwisk, zwrotów seksistowskich i innych, które poniżają daną osobę

Niedozwolone jest powtarzające się stosowanie obelg, nieodpowiednich zwrotów lub innych treści, które mają na celu odczłowieczenie, degradację lub wzmocnienie negatywnych lub szkodliwych stereotypów dotyczących chronionej kategorii. Obejmuje to ukierunkowane zwracanie się do osób transpłciowych w sposób niezgodny z wybraną przez nich płcią lub imieniem. Niedozwolona jest również dehumanizacja grupy osób ze względu na ich religię, kastę, wiek, niepełnosprawność, poważną chorobę, pochodzenie narodowe, rasę, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość płciową czy orientację seksualną. W niektórych przypadkach, takich jak poważne i powtarzające się stosowanie obelg, wyzwisk lub zwrotów seksistowskich mających na celu przede wszystkim nękanie lub zastraszanie innych, możemy wymagać usunięcia Tweeta. W innych przypadkach, takich jak umiarkowane, jednorazowe użycie zwrotów mających na celu przede wszystkim nękanie lub zastraszanie innych, możemy ograniczyć widoczność Tweeta, jak opisano poniżej.
 

Obrazy przepełnione nienawiścią

Za obrazy przepełnione nienawiścią uznajemy logo, symbole lub obrazy, których celem jest promowanie wrogości i złośliwości wobec innych ze względu na ich rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową lub pochodzenie etniczne czy narodowe. Obrazy przepełnione nienawiścią mogą obejmować między innymi:

 • symbole historyczne związane z organizacjami promującymi nienawiść, np. nazistowska swastyka,
 • obrazy przedstawiające inne osoby jako istoty niższej kategorii lub obrazy zmodyfikowane w celu uwzględnienia nienawistnych symboli, np. zmiana wizerunków osób w celu zasugerowania cech zwierzęcych,
 • obrazy zmienione tak, aby zawierały nienawistne symbole lub odniesienia do masowej zagłady chronionej kategorii osób, np. manipulowanie wizerunkami osób w celu umieszczenia żółtych odznak gwiazdy Dawida nawiązujących do Holokaustu.

Niedozwolone jest udostępnianie multimediów przedstawiających nienawistne obrazy w transmisji na żywo, opisie konta, zdjęciu profilowym lub nagłówku. We wszystkich innych przypadkach takie treści muszą być oznaczone jako wrażliwe multimedia. Ponadto wysyłanie do wybranych osób niechcianych obrazów przepełnionych nienawiścią stanowi naruszenie naszej Polityki dotyczącej nadużyć
 

Czy aby zgłosić takie treści i poprosić o ich sprawdzenie pod kątem naruszenia Zasad Twittera, muszę być osobą, w którą one uderzają?
 

Niektóre Tweety mogą sprawiać wrażenie obraźliwych, gdy są czytane osobno, ale w istocie takie nie są, jeśli umieści się je w szerszym kontekście. Na przykład przedstawiciele chronionej kategorii mogą zwracać się do siebie nawzajem przy użyciu terminów, które mogą być uważane za obelgi. Kiedy takie wyrażenia używane są za obopólną zgodą, nie dochodzi do nadużycia, ale jest to podjęcie próby zmiany nacechowania terminów, które były przeszłości wykorzystywane do poniżania osób.  

Podczas analizy tego typu treści może nie być jasne, czy intencją jest nadużycie w stosunku do danej osoby ze względu na jej przynależność do chronionej kategorii, czy też jest to część zwyczajnej rozmowy. Aby pomóc naszym zespołom zrozumieć kontekst rozmowy, możemy czasem potrzebować opinii osoby, której ona dotyczy, aby mieć pewność, że nasze rozumienie sytuacji jest poprawne, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem naszych zasad.

Uwaga: osoby fizyczne nie muszą należeć do określonej chronionej kategorii, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania. Nigdy nie prosimy naszych użytkowników o udowodnienie lub odrzucenie członkostwa w żadnej chronionej kategorii i nie weryfikujemy takich informacji. 
 

Konsekwencje
 

Zgodnie z tymi zasadami podejmujemy odpowiednie działania w celu zwalczania zachowań przepełnionych nienawiścią, jak te opisane powyżej, wymierzonych w osoby lub chronione kategorie osób. Nękanie konkretnych osób może mieć różne formy, np. może być to wzmianka na temat wybranej osoby, jej zdjęcie lub odwołanie się do kogoś za pomocą jego imienia i nazwiska.

Ustalając, jakie konsekwencje należy nałożyć na użytkownika, który dopuścił się naruszenia tych zasad, bierzemy pod uwagę szereg czynników, w tym między innymi wagę naruszenia oraz ewentualne wcześniejsze naruszenia zasad przez danego użytkownika. Poniżej znajduje się lista możliwych sposobów egzekwowania zasad w odniesieniu do osób naruszających te zasady:

 • Obniżanie pozycji Tweetów na liście odpowiedzi, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik obserwuje danego autora Tweeta.
 • Blokowanie wyświetlania Tweetów na pierwszych pozycjach w wynikach wyszukiwania lub na osi czasu użytkowników, którzy nie obserwują danego autora Tweeta.
 • Wykluczenie Tweetów lub kont danego autora z rekomendacji e-mail lub w usłudze. 
 • Wymóg usunięcia Tweeta.
  • Przykładowo możemy poprosić kogoś o usunięcie treści naruszających nasze zasady i przez pewien czas umożliwić mu korzystanie z Twittera tylko w trybie biernym, bez możliwości tweetowania. Kolejne naruszenia spowodują wydłużenie okresów biernego dostępu do Twittera i ostatecznie mogą skutkować trwałym zawieszeniem konta.
 • Zawieszanie kont, których, według naszych danych, głównym przeznaczeniem jest angażowanie się w postępowanie nacechowane nienawiścią zgodnie z definicją zawartą w tych zasadach lub na których są publikowane groźby karalne.

Dowiedz się więcej o sposobach egzekwowania naszych zasad

Jeśli ktoś uważa, że jego konto zostało zawieszone przez pomyłkę, może złożyć odwołanie.

Udostępnij ten artykuł