Haatdragend gedrag

Overzicht
 

April 2023

Je mag andere mensen niet rechtstreeks aanvallen op grond van ras, etniciteit, nationale afkomst, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, religieuze gezindheid, leeftijd, handicap of ernstige ziekte. 

De missie van X is iedereen in staat te stellen ideeën en informatie te creëren en delen, en uiting te geven aan zijn of haar mening en overtuiging zonder beperkingen. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht: wij vinden dat iedereen een mening heeft en het recht heeft deze te uiten. Onze rol is het ondersteunen van openbare gesprekken. Dit vereist dat allerlei uiteenlopende standpunten worden vertegenwoordigd. 

We beseffen dat degenen die het doelwit zijn van wangedrag op X hierdoor kunnen worden belemmerd zich vrij te uiten. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde groepen mensen vaker het doelwit zijn van online wangedrag dan anderen. Personen die zich identificeren met meerdere ondervertegenwoordigde groepen, zijn mogelijk vaker doelwit van wangedrag en krijgen mogelijk te maken met ernstigere vormen en schadelijkere van wangedrag.

We zetten ons in voor de bestrijding van wangedrag dat voortvloeit uit haat, vooroordelen of intolerantie, met name wangedrag dat erop is gericht de mond te snoeren van mensen die historisch zijn gemarginaliseerd. Om deze reden verbieden we wangedrag, gericht op individuele personen of groepen vanuit de veronderstelling dat zij deel uitmaken van een beschermde groep.  

Als je iets op X ziet waarvan je denkt dat het in strijd is met ons beleid, meld het ons.

 

Wat is een schending van dit beleid?

We controleren accounts en nemen maatregelen als we meldingen ontvangen dat deze accounts gericht zijn op een persoon of een groep mensen en de onderstaande vormen van gedrag uiten in hun posts of privéberichten. 

Hatelijke verwijzingen

Het is verboden personen tot doelwit te maken van content die verwijst naar vormen van geweld of gewelddadige gebeurtenissen waarbij een beschermde categorie het voornaamste doelwit of slachtoffer was, met de bedoeling te intimideren. Enkele voorbeelden hiervan zijn media of teksten die verwijzen naar of waarin wordt afgebeeld:

 • genociden (bijvoorbeeld de holocaust);
 • lynchpartijen.

Opruien

We verbieden opruiend gedrag gericht tegen personen of groepen personen die behoren tot een beschermde categorie. Enkele voorbeelden:

 • aanzetten tot angst voor of angstaanjagende stereotypen verspreiden over een beschermde categorie, bijvoorbeeld door te beweren dat leden van een beschermde categorie vaker deelnemen aan gevaarlijke of illegale activiteiten, bijvoorbeeld "alle [religieuze groep] zijn terroristen";
 • anderen, zowel op als buiten ons platform, aanzetten tot het treiteren van leden van een beschermde categorie, bijv.: “Ik word gek van die [religieuze groep] die denken dat ze beter zijn dan wij, als je iemand ziet die zo een [religieus symbool van de religieuze groep] draagt, trek het dan van hun kop en post een foto!“;
 • anderen aanzetten tot discriminatie in de vorm van het afwijzen van steun aan de zakelijke onderneming van een persoon of groep omdat aangenomen wordt dat ze tot een beschermde categorie behoren, bijv.: "Als je naar een winkel van een [religieuze groep] gaat, steun je die [scheldwoord], laten we ophouden ons geld aan die [religieus scheldwoord] te geven." Mogelijk geldt dit niet voor content die politiek bedoeld is, zoals een politiek commentaar of content met betrekking tot boycots of protesten.

Let op: content die bedoeld is om aan te zetten tot geweld tegen een beschermde categorie is verboden onder gewelddadige uitingen.

Beledigingen en uitspraken

Het is verboden anderen tot doelwit te maken van herhaalde beledigingen, uitspraken of andere content die bedoeld is om te vernederen of negatieve of schadelijke stereotypen met betrekking tot een beschermde categorie te versterken. In sommige gevallen, zoals (maar niet beperkt tot) ernstige, herhaaldelijk gebruik van beledigingen of racistische/seksistische uitspraken binnen de context anderen lastig te vallen of te intimideren, kunnen we eisen dat de post wordt verwijderd. In sommige andere gevallen, zoals (maar niet beperkt tot) matig, geïsoleerd gebruik waarbij de context is om anderen lastig te vallen of te intimideren, kunnen we de zichtbaarheid van de post beperken zoals hieronder verder wordt beschreven.

Kleinering

We verbieden de kleinering van een groep mensen op basis van hun religie, kaste, leeftijd, beperking, ernstige ziekte, nationaliteit, ras, etniciteit, geslacht, genderidentiteit of seksuele geaardheid.

Hatelijke afbeeldingen 

Onder hatelijke afbeeldingen vallen logo's, symbolen of afbeeldingen die als doel hebben om vijandigheid en kwaadwilligheid tegen andere mensen te promoten op basis van hun ras, religie, beperking, seksuele geaardheid, genderidentiteit of etnische achtergrond/nationaliteit. Hier volgt een aantal voorbeelden van hatelijke afbeeldingen:

 • symbolen die zijn geassocieerd met haatgroepen, bijvoorbeeld het nazi-hakenkruis;
 • afbeeldingen die personen afbeelden als minder dan menselijk, of die zijn bewerkt met hatelijke symbolen, bijvoorbeeld afbeeldingen van mensen waaraan dierlijke kenmerken zijn toegevoegd; of
 • afbeeldingen die zijn bewerkt met hatelijke symbolen of verwijzingen naar massamoord op de beschermde categorie die als doelwit wordt gebruikt, bijvoorbeeld het bewerken van afbeeldingen van personen met gele davidsterren, als verwijzing naar de holocaust.

Media met hatelijke afbeeldingen zijn niet toegestaan in live video's, accountbio's, profielen of headerafbeeldingen. In alle andere gevallen moet de content worden gemarkeerd als gevoelige media. Daarnaast is het ongevraagd sturen van haatdragende afbeeldingen naar een individu een schending van dit beleid. 

Haatdragend profiel

Je mag geen haatdragende afbeeldingen of symbolen gebruiken als profielfoto of in je profielomslag. Ook mag je je gebruikersnaam, weergavenaam of profielbio niet gebruiken om beledigend gedrag te vertonen, zoals het doelbewust lastigvallen van een persoon, groep of beschermde categorie.

Moet de content op mij gericht zijn voordat deze als een schending van de regels van X wordt beschouwd?

Sommige posts kunnen als hatelijk worden ervaren als ze afzonderlijk worden bekeken, maar dat geldt mogelijk niet als de context van het hele gesprek wordt meegenomen. Leden van een beschermde categorie kunnen bijvoorbeeld naar elkaar verwijzen met termen die doorgaans worden beschouwd als beledigingen. Als dit met instemming van alle betrokkenen gebeurt, is de context van het gebruik van deze termen niet beledigend, maar een methode om weer zelf bezit te nemen van termen die in het verleden zijn gebruikt om personen te kleineren.  

Wanneer we dit type content beoordelen, is het mogelijk niet duidelijk of de context is bedoeld om iemand te beledigen op basis van zijn of haar beschermde status, of deel uitmaakt van een gesprek dat voor alle betrokkenen acceptabel is. Onze teams willen graag de context van gesprekken begrijpen. Daarom moeten we soms contact opnemen met degene op wie de content is gericht. Dit doen we zodat we de vereiste informatie hebben voordat we eventuele strafmaatregelen nemen.

Opmerking: je hoeft geen lid te zijn van een specifieke beschermde categorie om ons te vragen actie te ondernemen. We vragen mensen niet om te bewijzen of ze wel of niet behoren tot een beschermde categorie en doen ook geen onderzoek hiernaar. 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

Op grond van dit beleid nemen we stappen tegen haatdragend gedrag dat is gericht op een volledig beschermde categorie of individuele leden daarvan, zoals hierboven beschreven. Content kan op verschillende manieren op iemand worden gericht, bijvoorbeeld door vermeldingen, de toevoeging van iemands foto, de vermelding van zijn of haar volledige naam, enzovoort.

Wanneer we de strafmaatregelen voor schendingen van dit beleid bepalen, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder de ernst van de schending en eerdere schendingen door die persoon. Hieronder volgt een lijst van mogelijke handhavingsopties voor content die in strijd is met dit beleid:

 • Content minder zichtbaar maken op X door:
  • de post te verwijderen uit zoekresultaten, in-product aanbevelingen, trends, meldingen en tijdlijnen op de startpagina; 

  • de vindbaarheid van de post te beperken tot het profiel van de auteur;

  • de post in antwoorden lager te rangschikken;

  • vind-ik-leuks, antwoorden, Reposts, post citeren, bladwijzers, delen, vastmaken aan profiel of interactietellingen te beperken; 

  • ut te sluiten dat er advertenties naast de post staan;

 • posts en/of accounts uitsluiten in e-mail of aanbevelingen in het product; 

 • verplichte verwijdering van een post;
  • iemand moet bijvoorbeeld eerst de content in kwestie verwijderen en mag een tijd lang alleen lezen op X voordat hij of zij weer mag posten;
 • het opschorten van accounts die ons beleid inzake haatdragende profielen schenden.

Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven

Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

Dit artikel delen