Beleid ten aanzien van haatdragend gedrag

Haatdragend gedrag: je mag geen geweld tegen andere mensen promoten of mensen rechtstreeks aanvallen of bedreigen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke overtuiging, leeftijd, beperking of ernstige ziekte. Ook laten wij geen accounts toe die als hoofddoel hebben om aan te zetten tot het kwaad doen van anderen op grond van deze categorieën.

Haatdragend beeldmateriaal en weergavenamen: je mag in je profielafbeelding of profieltitel geen haatdragende afbeeldingen of symbolen gebruiken. Ook mag je je gebruikersnaam, weergavenaam of profielbio niet gebruiken om beledigend gedrag te vertonen, zoals het doelbewust treiteren van een persoon, groep of beschermde categorie. 
 

Basisprincipe
 

De missie van Twitter is iedereen in staat te stellen ideeën en informatie te creëren en delen, en uiting te geven aan hun mening en overtuiging zonder beperkingen. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht: wij vinden dat iedereen een mening heeft en het recht heeft deze te uiten. Onze rol is het ondersteunen van openbare gesprekken. Dit vereist dat allerlei uiteenlopende standpunten worden vertegenwoordigd. 

We beseffen dat degenen die het doelwit zijn van wangedrag op Twitter hierdoor kunnen worden belemmerd zich vrij te uiten. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde groepen mensen vaker het doelwit zijn van online wangedrag dan anderen. Hiertoe behoren vrouwen; gekleurde mensen, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en aseksuelen; gemarginaliseerde en historisch ondervertegenwoordigde gemeenschappen. Personen die zich identificeren met meerdere ondervertegenwoordigde groepen, zijn mogelijk vaker doelwit van wangedrag en krijgen mogelijk te maken met ernstigere vormen en schadelijkere van wangedrag.

We zetten ons in voor de bestrijding van wangedrag dat voortvloeit uit haat, vooroordelen of intolerantie, met name wangedrag dat erop is gericht de mond te snoeren van mensen die historisch zijn gemarginaliseerd. Om deze reden verbieden we wangedrag, gericht op individuele personen, waarbij het draait om een beschermde categorie.  

Als jij iets ziet op Twitter waarvan je denkt dat het in strijd is met ons beleid met betrekking tot haatdragend gedrag, meld het ons.
 

Wanneer dit van toepassing is 
 

We controleren accounts en nemen maatregelen als we meldingen ontvangen dat deze accounts gericht zijn op een persoon of een groep mensen en de onderstaande vormen van gedrag uiten in hun Tweets of privéberichten. 
 

Gewelddadige bedreigingen

We verbieden content die een gewelddadige bedreiging bevat gericht tegen een herkenbaar doelwit. Een gewelddadige bedreiging is een verklaring van de intentie om schade toe te brengen die zou kunnen resulteren in ernstig en blijvend lichamelijk letsel, waarbij een persoon zou kunnen omkomen of ernstig gewond zou kunnen raken, bijvoorbeeld "ik maak je dood".

Opmerking: we hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van gewelddadige bedreigingen. Wanneer we vaststellen dat gebruikers gewelddadige bedreigingen delen, schorten we hun account onmiddellijk en blijvend op. 
 

Het toewensen van, hopen op of oproepen tot ernstige schade aan een persoon of groep personen

We verbieden content waarin de dood, ernstig lichamelijk letsel of een ernstige ziekte wordt toegewenst een beschermde categorie en/of mensen die behoren tot de betreffende categorie. Hieronder valt onder andere: 

 • Het uitspreken van de hoop op de dood door een ernstige ziekte van een beschermde categorie en/of mensen die behoren tot de betreffende categorie, bijv: “Ik hoop dat alle mensen uit [land] corona krijgen en doodgaan.”
 • Iemand een ernstig ongeluk toewensen, bijvoorbeeld "Ik hoop dat je de volgende keer dat je je mond voorbij praat door een auto wordt overreden."
 • Zeggen dat een groep mensen ernstig fysiek letsel verdient, bijvoorbeeld "Als deze groep [scheldwoord] hun mond niet houdt, verdienen ze een kogel."
 • Anderen aansporen tot het plegen van geweld tegen een persoon of een groep op basis van de aanname dat ze tot een beschermde categorie behoren, bijv.: “Ik heb zin om een [racistisch scheldwoord] te slaan, wie doet ermee?”
   

Verwijzingen naar massamoorden, gewelddadige gebeurtenissen of specifieke geweldplegingen waarbij beschermde groepen het voornaamste doelwit of slachtoffer waren

Het is verboden personen of groepen tot doelwit te maken van content die verwijst naar vormen van geweld of gewelddadige gebeurtenissen waarbij een beschermde categorie het voornaamste doelwit of slachtoffer was, met de bedoeling te intimideren. Enkele voorbeelden hiervan zijn media of teksten die verwijzen naar of waarin wordt afgebeeld:

 • genociden (bijvoorbeeld Holocaust);
 • lynchpartijen.
   

Mensen opzetten tegen beschermde categorieën
 

Wij verbieden opruiend gedrag gericht tegen personen of groepen personen die behoren tot een beschermde categorie. Dit geldt ook voor content die bedoeld is:

 • om aan te zetten tot angst voor of angstaanjagende stereotypen te verspreiden over een beschermde categorie, bijvoorbeeld door te beweren dat leden van een beschermde categorie vaker deelnemen aan gevaarlijke of illegale activiteiten, bijvoorbeeld "alle [religieuze groep] zijn terroristen".
 • om anderen, zowel op als buiten ons platform, aan te zetten tot het treiteren van leden van een beschermde categorie, bijv., “Ik word gek van die [religieuze groep] die denken dat ze beter zijn dan wij, als je iemand ziet die zo een [religieus symbool van de religieuze groep] draagt, trek het dan van hun kop en post een foto!“
 • om anderen aan te zetten tot discriminatie in de vorm van het afwijzen van steun aan de zakelijke onderneming van een persoon of groep omdat aangenomen wordt dat ze tot een beschermde categorie behoren, bijv. “Als je naar een winkel van [religieuze groep] gaat, help je die [scheldwoord], geef geen geld meer aan die [religieus scheldwoord]”. Dit betreft eventueel niet content die politiek bedoeld is, zoals politieke reacties of content betreffende boycotacties of demonstraties.

Hou er rekening mee dat content bedoeld om aan te zetten tot geweld tegen een beschermde categorie verboden is onder Het toewensen van, hopen op of oproepen tot ernstige schade aan een persoon of een groep mensen.

Het is verboden personen en groepen tot doelwit te maken van content die is bedoeld om aan te zetten tot angst voor of angstaanjagende stereotypen te verspreiden over een beschermde categorie, bijvoorbeeld door te beweren dat leden van een beschermde categorie vaker deelnemen aan gevaarlijke of illegale activiteiten, bijv. "alle [religieuze groep] zijn terroristen". 
 

Herhaalde en/of zonder wederzijdse goedkeuring geuite beledigingen, scheldwoorden, racistische of seksistische uitspraken of andere content waarmee iemand wordt vernederd

Het is verboden personen tot doelwit te maken van herhaalde beledigingen, uitspraken of andere content die bedoeld is om te kleineren, te vernederen of negatieve of schadelijke stereotypen met betrekking tot een beschermde categorie te versterken. Hiertoe behoort ook het doelgericht aanduiden van transgenders met de onjuiste geslachtsidentiteit of met de voormalige naam. 

Wij verbieden ook de dehumanisatie van een groep mensen op basis van hun religie, kaste, leeftijd, beperking, ernstige ziekte, nationaliteit, ras of etnische achtergrond.
 

Hatelijke afbeeldingen

Onder hatelijke afbeeldingen vallen logo's, symbolen of afbeeldingen die als doel hebben om vijandigheid en kwaadwilligheid tegen andere mensen te promoten op basis van hun ras, religie, beperking, seksuele geaardheid, genderidentiteit of etnische achtergrond/nationaliteit. Hier volgt een aantal voorbeelden van hatelijke afbeeldingen:

 • symbolen die zijn geassocieerd met haatgroepen, bijvoorbeeld het nazi-hakenkruis;
 • afbeeldingen die personen afbeelden als minder dan menselijk, of die zijn bewerkt met hatelijke symbolen, bijvoorbeeld afbeeldingen van mensen waaraan dierlijke kenmerken zijn toegevoegd; of
 • afbeeldingen die zijn bewerkt met hatelijke symbolen of verwijzingen naar massamoord op de beschermde categorie die als doelwit wordt gebruikt, bijvoorbeeld het bewerken van afbeeldingen van personen met gele davidsterren, als verwijzing naar de holocaust.

Media met hatelijke afbeeldingen zijn niet toegestaan in live video's, accountbio's, profielen of headerafbeeldingen. In alle andere gevallen moet de content worden gemarkeerd als gevoelige media. Verder is het toesturen van ongevraagde hatelijke beelden een schending van ons beleid met betrekking tot beledigend gedrag
 

Moet de content op mij gericht zijn voordat deze als een schending van de Twitter-regels wordt beschouwd?
 

Sommige Tweets kunnen als hatelijk worden ervaren als ze afzonderlijk worden bekeken, maar dat geldt mogelijk niet als de context van het hele gesprek wordt meegenomen. Leden van een beschermde categorie kunnen bijvoorbeeld naar elkaar verwijzen met termen die doorgaans worden beschouwd als beledigingen. Als dit met instemming van alle betrokkenen gebeurt, is de intentie van het gebruik van deze termen niet beledigend, maar een methode om weer zelf bezit te nemen van termen die in het verleden zijn gebruikt om personen te kleineren.  

Wanneer we dit type content beoordelen, is het mogelijk niet duidelijk of deze is bedoeld om iemand te beledigen op basis van zijn of haar beschermde status, of deel uitmaakt van een gesprek dat voor alle betrokkenen acceptabel is. Onze teams willen graag de context van gesprekken begrijpen. Daarom moeten we soms contact opnemen met degene op wie de content is gericht. Dit doen we zodat we de vereiste informatie hebben voordat we eventuele strafmaatregelen nemen.

Opmerking: je hoeft geen lid te zijn van een specifieke beschermde categorie om ons te vragen actie te ondernemen. We vragen mensen niet om te bewijzen of ze wel of niet behoren tot een beschermde categorie en doen ook geen onderzoek hiernaar. 
 

Gevolgen
 

Op grond van dit beleid nemen we stappen tegen haatdragend gedrag dat is gericht op een volledig beschermde categorie of individuele leden daarvan, zoals hierboven beschreven. Content kan op verschillende manieren op iemand worden gericht, bijvoorbeeld door vermeldingen, de toevoeging van iemands foto, de vermelding van zijn of haar volledige naam, enzovoort.

Wanneer we de strafmaatregelen voor schendingen van dit beleid bepalen, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder de ernst van de schending en eerdere schendingen door die persoon. Iemand moet bijvoorbeeld eerst de content in kwestie verwijderen en mag een tijd lang alleen lezen op Twitter voordat hij of zij weer mag tweeten. Herhaalde schendingen leiden tot langere perioden in de alleen-lezenmodus en kunnen uiteindelijk leiden tot permanente opschorting van het account. Als een account hoofdzakelijk beledigend gedrag vertoont of een gewelddadige bedreiging heeft gedeeld, wordt het account bij de eerste controle meteen permanent opgeschort. 

Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven

Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

Dit artikel delen