Policy for hatsk atferd

Hatsk atferd: Det er ikke tillatt å oppmuntre til vold mot eller gå til direkte angrep på eller true personer på grunnlag av rase, etnisitet, nasjonalitet, kaste, legning, kjønn, kjønnsidentitet, religion, alder, funksjonshemning eller sykdom. Vi tillater dessuten ikke kontoer som har som primært formål å hetse andre på grunnlag av kategoriene over.

Hatske bilder og brukernavn: Du kan ikke bruke hatske bilder eller symboler i profilbildet eller toppbildet ditt. Du kan heller ikke benytte brukernavnet ditt, visningsnavnet ditt eller profilbiografien din til å delta i trakasserende atferd, som for eksempel trakassering av eller å uttrykke hat mot en person, gruppe eller beskyttet kategori. 
 

Begrunnelse
 

Twitters misjon er å gi alle muligheten til å skape og dele ideer og informasjon, og til å uttrykke meninger og overbevisninger, uten grenser. Det er en menneskerett å kunne uttrykke seg fritt. Alle har en stemme og har rett til å bruke den. Vår rolle er å muliggjøre offentlige diskusjoner, og dette betyr at en rekke ulike synspunkter må få uttrykk. 

Vi innser at dersom brukere føler seg trakassert på Twitter, så kan det gjøre det vanskelig for dem å uttrykke seg. Undersøkelser har vist at visse grupper er ekstra utsatt for trakassering på nettet. Det omfatter kvinner, fargede, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive, interseksuelle, aseksuelle, marginaliserte og historisk underrepresenterte grupper. For dem som identifiserer seg med flere underrepresenterte grupper, kan trakasseringen være vanligere, alvorligere og mer skadelig.

Vi kjemper mot trakassering som er motivert av hat, fordommer eller intoleranse, særlig trakassering som søker å tie stemmene til dem som historisk har blitt marginalisert. Av den grunn forbyr vi trakassering av personer i de beskyttede kategoriene.  

Hvis du ser noe på Twitter som du tror bryter reglene om hatsk atferd, bes du rapportere det til oss.
 

Når gjelder dette 
 

Vi vurderer og iverksetter tiltak mot kontoer som trakasserer en person eller gruppe med nedenstående atferd i sine tweets eller direktemeldinger. 
 

Trusler om vold

Vi forbyr innhold som utgjør trusler om vold mot et gjenkjennelig mål. Trusler om vold er uttrykk som har til hensikt å påføre alvorlig og varig skade på kroppen, herunder død. Eksempel: «Jeg skal drepe deg.»

Merk: Vi har nulltoleranse overfor trusler om vold. Brukere som vi anser deler trusler om vold, vil få kontoen sin permanent stengt med øyeblikkelig virkning. 
 

Ønske, håp eller oppfordring til alvorlig skade på en person eller gruppe

Vi forbyr innhold som ønsker, håper, fremmer, oppfordrer til eller uttrykker et ønske om død, alvorlig kroppslig skade eller alvorlig sykdom mot en hel beskyttet kategori eller enkeltindivider som er medlem av denne kategorien. Dette omfatter blant annet følgende: 

 • Håp om at en hel beskyttet kategori eller enkeltindivider som er medlem av denne kategorien, skal dø av alvorlig sykdom. Eksempel: «Jeg håper at alle i [land] får koronavirus og dør.»
 • Ønske om at noen skal komme ut for en alvorlig ulykke. Eksempel: «Jeg håper du blir overkjørt av en bil neste gang du slenger med leppa.»
 • Påstand om at en gruppe fortjener alvorlig fysisk skade. Eksempel: «Hvis disse folka ikke holder kjeft, fortjener de å bli skutt.»
 • Å oppmuntre andre til å begå vold mot en person eller gruppe basert på antatt tilhørighet i en beskyttet kategori. Eksempel: «Jeg har virkelig lyst til å gi disse folka en på tygga. Er dere med?»
   

Referanser til massemord, voldsopptøyer eller bestemt bruk av vold der beskyttede grupper har vært hovedmål eller ofre

Vi forbyr innhold som nevner vold rettet mot personer eller grupper, med trakassering som formål. Dette omfatter blant annet medier eller tekst om nevner eller beskriver følgende:

 • Folkemord (f.eks. jødeforfølgelse).
 • Lynsjing.
   

Opphissing mot beskyttede kategorier.
 

Vi forbyr opphissing rettet mot personer eller grupper i beskyttede kategorier. Dette omfatter innhold med følgende hensikt:

 • Å spre redsel eller skremmende stereotyper om en beskyttet kategori, for eksempel ved å påstå at medlemmer av en beskyttet kategori er tilbøyelige til å delta i farlig eller ulovlig aktivitet. Eksempel: «Alle [religiøs gruppe] er terrorister.»
 • Å oppmuntre andre til å trakassere medlemmer av en beskyttet kategori på eller utenfor plattformen. Eksempel: «Jeg er så lei disse [religiøs gruppe] som tror de er bedre enn oss. Hvis dere ser noen som har [religiøs gruppes symbol], så riv det av dem og ta bilder!»
 • Å oppmuntre andre til å diskriminere ved å fjerne støtte til en persons eller gruppes økonomiske virksomhet fordi de antas å tilhøre en beskyttet kategori. Eksempel: «Hvis du går en en butikk som drives av [religiøs gruppe], støtter du dem. Så slutt å gi disse folka penger.» Dette omfatter ikke innhold som er ment som politiske i vesen, for eksempel politiske kommentarer eller innhold om boikotter eller protester.

Merk at innhold som oppfordrer til vold mot en beskyttet kategori, er forbudt under Ønske, håp eller oppfordring til alvorlig skade på en person eller gruppe personer.

Vi forbyr innhold rettet mot enkeltpersoner og grupper, der hensikten er å spre frykt eller spre skremmende stereotyper om en beskyttet kategori, blant annet ved å hevde at medlemmer av en beskyttet kategori er mer tilbøyelig til å delta i farlig eller ulovlig aktivitet. Eksempel: «Alle [religiøs gruppe] er terrorister.» 
 

Gjentatt eller ikke-samtykkende sverting, skjellsord, rasistiske og kjønnsdiskriminerende utsagn eller annet innhold som fornedrer noen

Vi forbyr skjellsord, uttrykk eller annet innhold som gjentatte ganger er rettet mot enkeltpersoner og har til hensikt å dehumanisere, fornedre eller forsterke negative eller skadelige stereotyper om en beskyttet kategori. Dette omfatter å gi feil kjønn på eller bruke tidligere navn på transpersoner 

Vi forbyr også dehumanisering av en gruppe mennesker basert på religion, kaste, alder, funksjonshemming, alvorlige sykdom, nasjonal opprinnelse, rase eller etnisitet.
 

Hatske bilder

Med hatske bilder menes logoer, symboler eller bilder som fremmer fiendtlighet og ondskap mot andre basert på rase, religion, funksjonshemming, seksuell legning, kjønnsidentitet eller etnisitet. Eksempler på hatske bilder er blant annet følgende:

 • symboler som historisk knyttes til hatgrupper, for eksempel hakekors
 • bilder som viser andre som mindre menneskelige, eller modifisert med hatske symboler, for eksempel bilder av individer med animalistiske trekk
 • Bilder som er modifisert med hatske symboler eller referanser til et massedrap som er rettet mot en beskyttet kategori, for eksempel bilder av enkeltpersoner med davidsstjerner, med henvisning til jødeforfølgelsen

Medier som viser hatske bilder, er ikke tillatt i direktevideoer, kontobiografi, profil eller overskriftsbilder. Alle andre forekomster må merkes som følsomt medium. I tillegg er det å sende en person uønskede hatske bilder et brudd på reglene om hatsk atferd
 

Må jeg selv være utsatt for slikt innhold for at det skal vurderes som brudd på Twitters regler?
 

Noen tweets kan virke hatske isolert sett, men er kanskje ikke det når de vises i en sammenheng med en større samtale. For eksempel kan medlemmer av en beskyttet kategori kalle hverandre navn som vanligvis betraktes som skjellsord. Når slike uttrykk brukes med samtykke, er hensikten ikke krenkende, men en måte å ta tilbake uttrykk på som historisk ble brukt til å nedverdige personer  

Når vi gjennomgår denne typen innhold, er det ikke alltid klart om hensikten er å trakassere en person på grunn av beskyttet status, eller om det er en del av en konsensuell samtale. For at vi skal få en bedre forståelse av konteksten til samtalen, må vi noen ganger høre direkte fra personen som føler seg utsatt, for å sørge for at vi har all nødvendig informasjon før vi håndhever reglene.

Merk: Personer behøver ikke være medlem av en bestemt beskyttet kategori for at vi skal iverksette tiltak. Vi vil aldri be noen om å bevise eller motbevise medlemskap i en beskyttet kategori, og vi vil ikke undersøke denne informasjonen. 
 

Konsekvenser
 

I henhold til disse reglene iverksetter vi tiltak mot atferd rettet mot enkeltpersoner eller en hel beskyttet kategori med hatsk oppførsel, som beskrevet ovenfor. Atferden kan skje på flere måter, for eksempel ved omtaler, herunder et bilde av en person, som nevner vedkommende med fullt navn osv.

Vi går ut ifra flere faktorer når vi bestemmer straffen for brudd på retningslinjene våre, blant annet bruddets alvorlighetsgrad og personens tidligere historikk med regelbrudd. For eksempel kan vi be noen om å fjerne innhold som bryter med retningslinjene, og bare få tilgang til lesemodus for en periode før de kan Tweete igjen. Videre regelbrudd vil føre til lengre perioder med bare lesemodus, og kan føre til permanent stengning av kontoen. Hvis en konto brukes til mye trakassering, eller anses å ha delt en trussel om vold, kan vi suspendere kontoen permanent etter vurdering. 

Les mer om våre ulike sanksjonsmetoder

Hvis noen mener kontoen ble stengt ved en feil, kan de sende inn en klage.

Del denne artikkelen