Vihakäytöstä koskeva käytäntö

Vihakäytös: Toisen ihmisen uhkaileminen, häneen kohdistettuun väkivaltaan yllyttäminen tai suora hyökkääminen häntä kohtaan rodun, etnisen taustan, kansallisuuden, kastin, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, uskonnollisen vakaumuksen, iän, vamman tai vakavan sairauden perusteella on kielletty. Myös tilit, joiden ensisijaisena tarkoituksena on yllyttää vahingoittamaan toisia edellä mainittujen ominaisuuksien perusteella, on kielletty.

Vihakuvasto ja vihaan yllyttävät näyttönimet: Vihakuvaston ja -symbolien käyttö profiilikuvassa ja profiilin otsakkeessa on kielletty. Käyttäjätunnuksen, näyttönimen tai profiilin kuvauksen käyttö häirintään on myös kielletty. Tällaista häirintää on kohdennettu häirintä tai vihan ilmaiseminen henkilöä, ryhmää tai suojeltua kategoriaa kohtaan. 
 

Perustelu
 

Twitterin tavoite on antaa jokaiselle mahdollisuus ideoiden ja tiedon luomiseen ja jakamiseen sekä mielipiteiden ja näkemysten esteettömään ilmaisuun. Ilmaisunvapaus on ihmisoikeus. Katsomme, että jokaisella on ääni ja oikeus sen käyttöön. Meidän roolimme on palvella julkista keskustelua. Tämä edellyttää erilaisten näkökulmien esille pääsemistä. 

Tiedostamme, että Twitterissä koettu häirintä saattaa uhata yksilön kykyä itseilmaisuun. Tutkimusnäyttö osoittaa, että tietyt ihmisryhmät saavat verkossa osakseen muita enemmän häirintää. Tällaisia ovat naiset, ei-vaaleaihoiset (”people of color”), homot, lesbot, biseksuaalit, transsukupuoliset, muunsukupuoliset, intersukupuoliset, aseksuaalit sekä marginalisoituneet ja historiallisesti aliedustetut yhteisöt. Useampaan aliedustettuun ryhmään kuuluvat saattavat joutua kokemaan enemmän häirintää, ja häirintä voi olla luonteeltaan vakavampaa ja haitallisempaa.

Olemme sitoutuneet vastustamaan vihaan, ennakkoluuloihin ja suvaitsemattomuuteen pohjautuvaa häirintää ja erityisesti häirintää, jolla pyritään vaientamaan historiallisesti marginaaliin ajettujen äänet. Tästä syystä kiellämme häiritsevän käytöksen, joka maalittaa yksilöitä tai ryhmiä sen perusteella, että näiden oletetaan kuuluvan suojattuun ryhmään.  

Jos näet Twitterissä jotain, mikä mielestäsi rikkoo vihakäytöstä koskevaa käytäntöämme, ilmoita siitä meille.

 

Soveltaminen 
 

Tutkimme ilmiannot tileistä, jotka kohdistavat jotakin alla luetelluista käytöksistä yksilöön tai ryhmään twiittien tai yksityisviestien välityksellä, ja ryhdymme tarvittaessa toimiin. 
 

Väkivallalla uhkailu

Olemme kieltäneet sisällön, jossa uhataan väkivallalla tunnistettavissa olevaa kohdetta. Väkivallalla uhkailu tarkoittaa julki lausuttua aietta satuttaa henkilöä tavalla, joka aiheuttaisi vakavan ja pysyväluonteisen ruumiinvamman, jonka seurauksena henkilö voisi kuolla tai vammautua. Esimerkki: ”Tapan sinut.”

Huom. Väkivallalla uhkailuun sovelletaan nollatoleranssia. Väkivaltaisia uhkauksia jakavien käyttäjien tilit jäädytetään välittömästi ja pysyvästi. 
 

Vakavan haitan toivominen ihmiselle tai ihmisryhmälle

Olemme kieltäneet sisällön, joka toivoo tai yllyttää, lietsoo tai ilmaisee toivetta kokonaisen suojellun kategorian tai tällaiseen kategoriaan kuuluvien yksilöiden kuolemaan, vaikeaan ruumiinvammaan tai vakavaan sairauteen. Kielto kattaa mm. seuraavat asiat: 

 • Kuoleman toivominen kokonaiselle suojellulle kategorialle ja/tai sen jäsenille vakavan sairauden seurauksena. Esimerkki: ”Toivon, että kaikki [maan kansalaiset] sairastuvat ja kuolevat COVIDiin.”
 • Vakavan onnettomuuden toivominen toiselle. Esimerkki: ”Toivon, että jäät auton alle ensi kerralla kun soitat suutasi.”
 • Vaikean fyysisen vamman toivominen ihmisryhmälle. Esimerkki: ”Jos nämä [haukkumasana] eivät lopeta, heidät pitäisi ampua.”
 • Väkivaltaan yllyttäminen yksilöä tai ryhmää kohtaan tämän suojeltuun kategoriaan kuulumisen perusteella. Esimerkki: ”Tekisi mieleni motata [etninen herjaus], onko muita halukkaita?”
   

Viittaukset joukkomurhaan, väkivallantekoihin tai yksilöityyn väkivaltaan, joita on kohdistettu lähinnä nykyisin suojeltuun kategoriaan.

Olemme kieltäneet yksilön tai ryhmän kohdennetun häirinnän sellaisia väkivallantekoja käsittelevällä sisällöllä, jotka on historiallisesti kohdistettu suojellun kategorian jäseniin. Tämän kiellon piiriin kuuluu kuva- ja tekstimateriaali

 • kansanmurhista (esim. holokausti)
 • lynkkauksista.
   

Kiihottaminen suojeltua kategoriaa vastaan
 

Kiellämme yllyttämisen tekoihin, joissa kohteena olisi yksilö tai ryhmä tämän suojeltuun kategoriaan kuulumisen perusteella. Tämä kattaa sisällön, jolla pyritään

 • lietsomaan pelkoa tai levittämään pelottavia stereotypioita suojellusta kategoriasta esimerkiksi esittämällä väitteitä siitä, että kategorian jäsenet todennäköisemmin osallistuisivat vaaralliseen tai lainvastaiseen toimintaan. Esimerkki: ”Kaikki [uskonnon harjoittaja] ovat terroristeja.”
 • lietsomaan toisia ahdistelemaan suojellun kategorian jäseniä Twitterissä tai sen ulkopuolella. Esimerkki: ”Olen saanut tarpeekseni siitä, miten [uskonnollinen ryhmä] kuvittelee olevansa meitä parempi. Jos näet jonkun, jolla on [kyseisen ryhmän uskonnollinen symboli] päällä, kisko se pois ja julkaise kuvia!”
 • lietsomaan syrjintään siten, että kieltäydytään asioimasta yksilön tai ryhmän yrityksessä näiden oletetun suojeltuun kategoriaan kuulumisen perusteella. Esimerkki: ”Jos käyt ostoksilla [uskonnollisen ryhmän] liikkeessä, tuet noita [herjaus]. Lakataan antamasta rahaa näille [herjaus].” Tämän kielto ei yleensä kata sisältöä, jonka tarkoitus on luonteeltaan poliittinen, kuten politiikan kritisointi tai boikottiin tai protestiin liittyvä sisältö.

Huomaa, että sisältö, jolla halutaan lietsoa väkivaltaa suojeltua kategoriaa kohtaan, on kielletty kohdassa Vakavan haitan toivominen ihmiselle tai ihmisryhmälle.

Olemme kieltäneet yksilöiden ja ryhmien maalittamisen sisällöllä, jonka tarkoitus on lietsoa pelkoa tai levittää pelottavia stereotypioita suojellusta kategoriasta, muun muassa väittämällä, että sen jäsenet todennäköisemmin osallistuisivat vaaralliseen tai lainvastaiseen toimintaan. Esimerkki: ”Kaikki [uskonnollinen ryhmä] ovat terroristeja.” 
 

Toistuvat ja/tai ei-toivotut herjaukset, pilkkanimet, rasistiset tai seksistiset stereotyypit tai muu henkilöä halventava sisältö.

Olemme kieltäneet muiden toistuvan herjaamisen ja muun stereotyyppisen sisällön, jolla pyritään epäinhimillistämään tai halventamaan suojeltua kategoriaa tai vahvistamaan sitä koskevia negatiivisia tai haitallisia stereotypioita. Tähän sisältyy viittaaminen transsukupuoliseen henkilöön tahallisesti virheellisen sukupuoliolettaman mukaisesti tai aiemmalla etunimellä (”deadnaming”). Olemme kieltäneet myös ihmisryhmän epäinhimillistämisen uskonnon, kastin, iän, vamman, vakavan sairauden, kansallisuuden, rodun, etnisen alkuperän, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Joissakin tapauksissa voimme vaatia poistamaan twiitin. Tällainen tapaus voi olla (esimerkiksi) vakava, toistuva halventavien nimitysten, liikanimien tai rasististen/seksististen stereotypioiden käyttö pääasiallisena tarkoituksena häiritä tai pelotella muita. Joissakin muissa tapauksissa voimme rajoittaa twiitin näkyvyyttä alempana kuvatulla tavalla. Tällainen tapaus voi olla (esimerkiksi) kohtalaisen vakava yksittäinen solvausten käyttö, jossa pääasiallisena tarkoituksena on häiritä tai pelotella muita.
 

Vihakuvasto

Katsomme vihakuvastoksi logot, symbolit ja kuvat, joilla pyritään lietsomaan vihamielisyyttä ja kaunaa jotakuta vastaan tämän rodun, uskonnon, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai etnisen/kansallisen alkuperän perusteella. Esimerkkejä vihakuvastosta ovat muun muassa

 • historiallisesti viharyhmiin yhdistetyt symbolit, esimerkki: natsien hakaristi
 • kuvat, joissa joku kuvataan ihmistä alempana, tai kuvat, joita on muokattu sisältämään vihasymboleita, kuten yksilöiden kuvien muokkaus sisältämään eläimellisiä piirteitä
 • kuvat, joita on muokattu sisältämään vihasymboleita tai viittauksia suojeltuun kategoriaan kohdistuneeseen joukkomurhaan, esimerkiksi Daavidin tähden lisääminen kuvankäsittelyohjelmalla henkilöä esittäviin kuviin viittauksena holokaustiin.

Vihakuvastoa sisältävää mediaa ei sallita live-videoissa, tilin kuvauksessa, profiilissa tai otsakekuvissa. Kaikissa muissa instansseissa tällaista kuvastoa sisältävä media on erikseen merkittävä arkaluonteiseksi. Lisäksi henkilölle pyytämättä lähetetty vihakuvaviesti rikkoo häirintäkäytäntöämme
 

Onko sisällön kohdistuttava minuun, jotta sen rikkoisi Twitterin sääntöjä?
 

Jotkin twiitit saattavat vaikuttaa vihaviesteiltä yksittäin tarkasteltuina, mutta eivät välttämättä olekaan sitä osana laajempaa keskustelua. Esimerkiksi suojellun kategorian jäsenet saattavat viitata toinen toiseensa termeillä, jotka katsottaisiin yleensä herjaaviksi. Kun näitä nimityksiä käytetään yhteisymmärryksessä, tarkoitus ei ole loukkaava, vaan käytöllä riisutaan valta historiallisesti halventavilta nimityksiltä.  

Kun näemme tällaista sisältöä, meille saattaa olla epäselvää, onko tarkoitus häiritä yksilöä tämän suojeltuun kategoriaan kuulumisen perusteella vai käytetäänkö nimitystä yhteisymmärryksessä. Jotta konteksti osataan arvioida oikein, meidän voi joskus olla tarpeen kuulla kohteena olevaa henkilöä ja tarkistaa taustat. Näin mahdolliset toimet pohjautuvat oikeaan tietoon.

Huom. Henkilöiden ei tarvitse kuulua tiettyyn suojeltuun kategoriaan, jotta ryhtyisimme toimiin. Emme pyydä ihmisiltä todisteita kuulumisesta tai kuulumattomuudesta suojeltuun kategoriaan tai pyri selvittämään sitä. 
 

Seuraamukset
 

Tämän käytännön nojalla ryhdymme toimiin havaitessamme käytöstä, joka kohdistaa vihaa yksilöön tai kokonaiseen suojeltuun kategoriaan edellä kuvatun mukaisesti. Kohdistaminen voi tapahtua monin tavoin, esimerkiksi mainintoina, sisällyttämällä henkilön kuva julkaisuun tai viittaamalla henkilöön tämän koko nimellä.

Rangaistusta tämän käytännön rikkomisesta määrätessämme otamme huomioon useita tekijöitä, kuten (esimerkiksi) rikkomuksen vakavuuden ja yksilön aiemman rikkomushistorian. Seuraavassa on lueteltu mahdolliset toimenpiteet, joilla tätä käytäntöä rikkovaan sisältöön puututaan:

 • Alennamme twiittien sijoitusta vastauksissa, paitsi mikäli käyttäjä seuraa twiitin kirjoittajaa.
 • Estämme twiittien nousun hakutermilistan ja/tai aikajanan kärkeen niillä käyttäjillä, jotka eivät seuraa twiitin kirjoittajaa.
 • Suljemme twiitit ja/tai tilit pois sähköpostitse tai sovelluksen sisällä tehdyistä suosituksista. 
 • Vaadimme twiitin kirjoittajaa poistamaan sen.
  • Saatamme esimerkiksi pyytää käyttäjää poistamaan sääntöjen vastaisen sisällön ja myöntää tilille pelkät lukuoikeudet määrätyksi ajaksi, ennen kuin twiittausoikeus palautetaan. Uudet rikkomukset johtavat pidempään jäähyyn pelkällä lukuoikeudella, ja lopulta tili voidaan jäädyttää pysyvästi.
 • Jäädytämme tilejä, joiden olemme todenneet keskittyvän ensisijaisesti tässä käytännössä määriteltyyn vihakäytökseen, sekä tilejä, jotka ovat jakaneet väkivaltaisia uhkauksia.

Lue lisää käytössämme olevista pakkokeinoista

Jos käyttäjä uskoo tilinsä tulleen jäädytetyksi aiheetta, hän voi hakea muutosta.

Jaa tämä artikkeli