ሕግታት Twitter

ዕላማ Twitter ንዝርርብ ህዝቢ ምግልጋል ኢዩ። ጎነጽ ምግፋዕ ከምኡውን ካልእ ተመሳሳሊ ዓይነት ጠባይ ንሰባት ሓሳባቶም ንኸይገልጹ ይዓግቶም ኣብ መወዳእታኡ ኸኣ ነቲ ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ዝርርብ ዘለዎ ዋጋ ይንክዮ። ሕግታትና ኵሎም ሰባት ብናጻን ብድሕነትን ኣብ ህዝባዊ ዝርርብ ምእንቲ ኺሳተፉ ምርግጋጽ እዩ።
 

ድሕንነት


ጎነጽ፡
ኣብ ልዕሊ ሓደ ውልቀ - ሰብ ወይ ጕጅለ ሰባት ዚወርድ ጎነጽ ኸተፈራርህ ኣይትኽእልን ትኸውን ። ምውዳስ ጎነጽ እውን ንኽልክል ኢና። ብዛዕባ ናይ ጎነጽ ዝመልኦ ምፍርራሕንከምኡ እውንውዳሴ ጎነጽንፖሊሲታትና ዝያዳ ተመሃሩ። 

ግብረ-ሽበራ/ጎነጽ ዝመልኦ ጥሩፍነት፦ግብረ-ሽበራ ወይ ጥሩፍነት ከተፈራርሑ ወይ ከተባብዑ ኣይትኽእሉን ትኾኑ። ዝያዳ ተመሃሩ

ጾታዊ ምዝመዛ ቘልዑ፦ኣብ Twitter ንጾታዊ ምዝመዛ ቘልዑ ናይ ዜሮ ተጻዋርነት ኣሎናዝያዳ ተመሃሩ

ማህሰይቲ/ምሽጋር፦ ንሰብ ኣደዳ መጥቃዕቲ ኸይትኸውን ወይ ከኣ ንኻልኦት ሰባት ከምኡ ንኺገብሩ ኸተለዓዕሎም ኣይትኽእልን ትኸውን። እዚ ኸኣ ሓደ ሰብ ኣካላዊ ጕድኣት ኬጋጥሞ ትምኒት ወይ ተስፋ ምግባር የጠቓልል። ዝያዳ ተመሃሩ.

ጽልኢ ዝመልኦ ኣካይዳ፦ ኣብ ዓሌት፣ ብሄር፣ ሃገራዊ መበቈል፣ ደርቢ ሕብረተሰብ ፣ጾታዊ ኣረኣእያ፤ ጾታዊ መንነት፣ ሃይማኖታዊ ምትእስሳር፣ ዕድመ፣ ስንክልና ወይ ከቢድ ሕማም ተመርኲስካ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዓመጽ ከተስፋሕፍሕ ከተፈራርህ ወይ ከተሸግር ኣይትኽእልን ትኸውን። ዝያዳ ተመሃሩ። 

ገበነኛታት መጥቃዕቲ፦ ግብረ-ሽበራውያን ዓመጽ ዝመልኦ ጥሩፋት ወይ ጃምላዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ውልቀ-ሰባት ዚፍጽምዎ ዝዀነ ይኹን ኣካውንት ከነልግስ ኢና፣ ብዘይካዚ ነቲ ዚዝረብ መግለጺታት ወይ ካልእ ገበነኛታት ዜዳልውዎ ትሕዝቶ ኸነልግሶ ንኽእል ኢና። ዝያዳ ተመሃሩ። 

ርእሰ ቕትለት ወይ ገዛእ ርእስኻ ምጕዳእ፦ ርእሰ ቕትለት ወይ ገዛእ ርእስኻ ኽትጐድኡ ኣይትተባብዑን ትኾኑ። ዝያዳ ተመሃሩ

ተኣፋፊ ሜድያ እንተላይ ሰእላዊ ጎነጽን ናይ ዓበይቲ ትሕዝቶን፦ ካብ መጠን ንላዕሊ ዜስሕት መራኸቢ ብዙሓን ክትልእኽ ወይ ከኣ ጎነጽ ዝመልኦ ወይ ናይ ዓበይቲ ትሕዝቶ ኣብ ቀጥታዊ ቪድዮ ወይ ኣብ ፕሮፋይል ወይ ኣብ ኣርእስቲ ኸተካፍል ኣይትኽእልን ትኸውን። ጾታዊ ጎነጽ/ወይ መጥቃዕትን ዜርኢ መራኸቢ ብዙሓን እውን ኣይፍቀድን እዩ። ዝያዳ ተመሃሩ። 

ዘይሕጋዊ ወይ እተወሰነ ስርዓታት ዝወሃቦ ኣቕሑ ወይ ኣገልግሎት፦ ኣገልግሎትና ብዘይሕጋዊ ዕላማ ወይ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ንምድንፋዕ ኣይትጥቀሙሉን ትኾኑ። እዚ ኸኣ ኣብ ዘይሕጋዊ ኣቕሑ ወይ ኣገልግሎታት ንግዳዊ ልውውጥ ምሻጥ ምዕዳግ ወይ ምቅልጣፍ ከምኡውን እተወሰነ ዓይነት ስርዓታት ዝወሃቦ ኣቕሑ ወይ ኣገልግሎታት ዘጠቓልል ኢዩ። ዝያዳ ተመሃሩ

ብሕትና


ናይ ብሕቲ ሓበሬታ፦
ብዘይ ፍቓድ ካልኦት ሰባት ናይ ብሕቲ ሓበሬታ (ከም ናይ ገዛ ቍጽሪ ተሌፎንን ኣድራሻን ዝኣመሰለ) ክትሓትሙ ወይ ክትልጥፉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ምቅላዕ ወይ ኻልኦት ንኸቃልዑ ምትብባዕ እውን ንኽልክል ኢና። ዝያዳ ተመሃሩ

ዘይፍቃዳዊ ዕርቃን ምወጻእ፦ ብዘይ ፍቓድ እተዳለወ ወይ እተዘርግሐ ናይ ወሲባዊ ስእልታት ወይ ቪድዮታት ክትልእኽ ወይ ከተካፍል ኣይትኽእልን ትኸውን። ዝያዳ ተመሃሩ
 

ሓቅነት


መድረኽ ምዝንባዕ ስፓምን፡-
ሓበሬታ ንምጕላሕ ወይ ንምጭፍላቕ ወይ ተመክሮ ሰባት ኣብ Twitter ንምቍጽጻር ወይ ንምዝራግ ተባሂሉ ነቲ Twitter ዚህቦ ኣገልግሎት ክትጥቀሙሉ ኣይትኽእሉንትኾኑ። ዝያዳ ተመሃሩ

ሲቭላዊ ጭውነት፦ ኣብ ምርጫታት ወይ ኣብ ካልእ ሲቭላዊ መስርሕ ንምቍጽጻር ወይ ጣልቃ ንምእታው ነቲ Twitter ዚህቦ ኣገልግሎት ኣይትጥቀመሉን ትኾኑ። እዚ ኸኣ ንሰባት መዓስን ኣበይን ብኸመይን ከም ዚሳተፉ ዚዓግት ወይ ዜስሕት ትሕዝቶ ምልኣኽ ወይ ምክፋል የጠቓልል ። ዝያዳ ተመሃሩ

ዘደናግርን ዜታልልን መንነት፦ ንኻልኦት ንምትላል ንምድንጋር ወይ ንምትላል ንውልቀ-ሰባት ንጕጅለታት ወይ ንማሕበራት መሲልካ ኣይትቐድሑን ትኾኑ፣ ተመክሮ ኻልኦት ኣብ Twitter ብዚርብሽ መገዲ እውን ናይ ሓሶት መንነት ኣይትጥቀሙን ትኾኑ።  ዝያዳ ተመሃሩ።

ዘይባህርያዊን እተጥወየ ሜድያ፦ ኺጐድእ ዚኽእል ዘይባህርያዊን እተጥወየ ሜድያ ብዜታልል መገዲ ኸተካፍልዎ ኣይትኽእሉን ትኾኑ። ብተወሳኺ ሰባት ንሓቅነቶም ምእንቲ ኺርድእዎን ተወሳኺ ሓሳባት ምእንቲ ኺህቡን ዘይባህርያዊን እተጥወየ ሜድያ ዝሓዘ ቱዊት ምልክት ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና። ዝያዳ ተመሃሩ

መሰል ዋናን ምልክት ንግድን፦ መሰል ዋናን ምልክት ንግድን ሓዊስካ መሰል ሊቅነታዊ ንብረት ካልኦት ኣይትጥሕሱንትኾኑ። ብዛዕባ ፖሊሲ ምልክት ንግድን መሰል ዋናን ዝያዳ ተመሃሩ።
 

ትግባረን ይግባይን


ብዛዕባ ኣቀራርባና ኣብ ኣተጋባብራ ሕግታት፣ ከምኡ እውን እቲ ነዚ ሕግታት እዚ ምጥሓስ ወይ ካብ ትግባረ ሕግታት ንምውጋድ ምፍታን፣ ከምጽኦ ዚኽእል ሳዕቤናት ዘጠቃልልን ከምኡውን ብኸመይ ይግባይ ከምትብሉ ብዝያዳ ተመሃሩ።
 

ናይ ሳልሳይ ወገን ረክላማት ኣብ ትሕዝቶ ቪድዮ


ብዘይ ፍቓድና ዝዀነ ይኹን ናይ ቪድዮ ትሕዝቶ ኣብ ኣገልግሎትና ወይ ብኣገልግሎትና ኸተርእዩ ኣይትኽእሉን ትኾኑ፣ ንኣብነት ከም ናይ ቅድም ምርጫ ቪድዮ ረክላማት ወይ ናይ ምወላ ስእሊ ዝኣመሰለ ናይ ሳልሳይ ወገን ረክላማት ከተቕርቡ ክትልእኹ ወይ ከተርእዩ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

መዘኻኸሪ፦ ጥዕና ዘለዎ ህዝባዊ ዝርርብ ንምግባር ዘሎና ሸቶ ምእንቲ ኽንድግፍ ሓሓሊፍና ነዚ ሕግታት እዚ ኽንቅይሮ የድልየና ይኸውን። እዋናዊ ዓይነት ናይዚ ወትሩ ኣብዚ https://twitter.com/rulesይርከብ።

ነዚ ዓንቀጽ እዚ ኣካፍሎ