Seerota Twitter

Kaayyoon Twitter haasaa hawaasaa tajaajiluudha. Seer-malessummaan, cunqursaan, fi amaloonni kana fakkaatan, namoonni akka ofii hin ibsineef jajjabina isaan dhorka, akkasumas gatii haasaa hawaasaa addunyaawaa haalaan miidha. Seerotni keenya namoonni hunduu haasaa hawaasaa keessatti bilisaa fi nagayaan akka hirmaatan mirkaneessuudha.
 

Nageenya


Seer-malessummaa:
Tarii seer-malessummaa nama dhuunfaa irratti yookaan garee namootaa irratti aggaamame sodaachisuu dhiisuu malta ta'a. Akkasumas seer-malessummaa ol ol qabuu ni dhorkina. Wayee keenya kanneen gadii caalatti baraa roorroo seer-malessummaa akkasumas seer-malessummaa ol ol qabu poolisii. 

Shororkeessummaa/mankaraarsa seermaleessaa:Tarii shororkeessummaa fi mankaraarsitummaa seer-maleessaa deegaruu yookiin sodaachisuu dhiisuu malta.  Caalatti beeki

Daa'ima saalqunamtiif fayyadamuu: Twitter irratti saalqunamtiif fayyadamummaa da'imaaf obsi keenya zeeroodha. Caalatti baraa.

Itti-fayadamummaa/cunqursaa: Tarii cunqurrasaa nama tokkoon aggamame irratti hirmaachuu yookiin namoonni biroon akka raawwatan jajjabeessuu dhiisuu malta. Kunis namni tokko balaan qaamaa akka irra qaqqabu hawwuu fi abdii godhachuu dabalata. Caalatti baraa

Amala jibbiinsaan guutame: Namoota biroo irratti seer-malessummaa jajjabeessuu, sodaachisuu yookiin sanyii, sabummaa, bakka dhalootaa, kaastii, akkaataa saala, saala, eenyummaa saalaa, ilaalcha amantaa, umurii, qaama miidhamtummaa isaaniin yookiin dhukkubbii cimaa isaaniin cunqursuu hin dandeessani. Caalatti baraa 

Yakkamtoota gochaalee miidhaa: Akkaawuntii namoota dhuunfaa yakkamtoota shororkeessitoota, mankaraarsitoota goolii uuuman, yookiin gochaa goolii badii kan garee uumaniin banamanii jiran ni haqna akkasumas Tuwiitii anifestoo yakkamtootaa babaldhisuu yookiin qabiyyee biraa yakkamtootaa qophaa'e ni haqna. Caalatti baraa 

Of-ajjeesuu yookaan of-miidhuu: Tarii of-ajjeesuu fi of-miidhuu deegaruu yookin jajjabeessuu hin dandeessan. Caalatti baraa.

Miidiyaa miira qabeessa, suuraa goolii fi qabiyyee ga'eessotaa dabalatee: Tarii miidiyaa goolii yookaan qabiyyee ga'eessotaa qabu baayyisee olol qabuu fi kallattiin tamsaasa vidiyoodhaan dabarsuu yookiin piroofaayila yookiin suuraa mataduree gochuu hin dandeessan. Miidiyaan goolii yookiin cunqursaa saalqunamtii qabus hin eyyamamu. Caalatti baraa

Tajaajilaa fi meeshaalee seeraan alaa yookiin guutummaan hin seereffamne: Tarii tajaajilaa keenya kaayyoo seeraan alaa kamiifiyyuu fayyadamuu hin dandessan. Kunis gurgirtaa, bittaa yookiin bittaafgurgurtaa meeshaalee seeraan alaa fi tajaajiloota seeraan alaaf akkasumas tajaajilootaa fi meshaalee guutumman guutuutti hin haareffamnef haala mijeessuu. Caalatti baraa.

Iccitii dhuunfaa


Odeeffannoo dhuunfaa:
Tarii odeeffannoo dhuunfaa namoota biroo (kanneen akka lakkofsa bilbilaa manaa fi bakka jireenyaa) ibsa eeyyama fi qajeelcha isaaniin ala dhoobuu fi maxxansuu hin dandeessan. Akkasumas odeeffannoo dhuunfaa saaxiluuf sodaachisuu akkasumas namoonni biroon akka godhan jajjabeessuu ni dhorkina. Caalatti baraa.

Qullummaa eeyyama hin qabne: Suraa yookaan viidiyoo nama tokkoo eyyama isaa malee qophaaye yookaan faca'e jiru maxxansuu yookaan qooduu hin dandeessu. Caalatti baraa.
 

Mirkaneffannoo


Hujeffannoo miidhuu yookaan kosii:
Tajaajilootaa Twitter karaa odeeffannoo yaadamee olguddisuun yookaan xiqqeessuun fayyadamuu yookaan karaa amala bartee namoonni Twitter irratti qaban walmakuun yookaan miidhu irratti bobba'uu fayyadamuu hin dandessan. Caalatti baraa.

Tokkummaa Siivikii: Tajaajilootaa Twitter kaayyoo filannoo yookaan adeemsa siivikii biroodhaaf itti fayyadamuun hin danda'amu. Kunis qabiyyee, hirmaannaa gadi qabuu danda'u yookaan yoom, eessatti yookiin akkamitti adeemsa siivikii keessatti akka hirmaatan namoota karaa dogoggorsiisu maxxansuu fi qooduu dabalata. Caalatti baraa.

Eenyummaa nama dogoggorsiisu fi nama goyyomsuu: Kallattii dogoggorsiisuuf, burjaajessuuf yookiin goyyomsuuf namoota dhuunfaa, garee, yookiin dhaabbataalee fakkessuu hin dandeessan akkasumas bartee namoonni biroon Twitter irratti qaban jeequuf eenyummaa sobaa qabaachuu hin dandeessan. Caalatti baraa.

Miidiyaa sobaa fi burjaajeffamaa: Goyyomsaadhaan miidiyaa sobaa yookiin burjaajeffamaa kan rakkoof sababa ta'uu danda'u qooduu hin dandeessan. Dabalataanis, namootni dhugaa ta'uusaanii akka hubatanii fi hiika dabalataa akka itti kennaniif gargaaruuf ergaawwan Twiitarii miidiyaa tolchamee fi sisirreeffame qaban irratti mallattoo gochuu malla. Caalatti baraa.

Mirga abbummaa fi mallattoo daldalaa: Mirga abbaa qabenyummaa bu'aa sammuu, mirga abbummaa fi mallattoo daldalaa dabalatee sarbuu hin dandeessan. Caalatti baraa, wayee keenya pooliisii mallattoo daldalaa akkasumas pooliisii mirga abbummaa.
 

Ittisa seeraa fi Iyyannoota


Wayee kannen gadii caalatti baruuf karaalee ittisa seeraa keenya, seerota kana cabsinaan bu'aalee isaanii dabalatee yookiin ittisa seeraa qaxalummaan jala darbuu yaaluu, akkasumas akkaataa itti iyyatan.
 

Qabiyyee viidiyoo irratti beeksisa qaama sadaffaa


Karaa tajaajilootaa keenyaa yookiin tajaajilootaa keenyaa irratti eeyyama keenya dursitanii beeksisa qaama sadaffaa dabalatu kanneen akka beeksisa viidiyoo duraa yookaan giraafiksii ispoonsaraa galchuu, maxxansuu yookiin agarsiisuu hin dandeessan.

Bubachiisa: itti galma keenya kan ta'e Haasaa hawaasaa fayyaalessa jajjabeessuuf yeroodhaaf yerootti seerota kana jijjiiruu dandeenya. Kan bayyee dhiyootti fooyya'e asitti argama https://twitter.com/rules

Barruu kana qoodaa