Zasady Twittera

Jesteśmy zdania, że każdy powinien mieć nieskrępowaną możliwość natychmiastowego upubliczniania swoich przemyśleń i informacji, które uznaje za ważne. Aby zadbać o zadowolenie i bezpieczeństwo użytkowników Twittera, wprowadzono pewne ograniczenia dotyczące dozwolonych rodzajów treści i zachowań. Ograniczenia te stanowią część Zasad Twittera i zostały określone poniżej.

Zasady Twittera (w tym zbiory zasad dotyczące poszczególnych tematów), Polityka prywatności i Zasady użytkowania tworzą łącznie „Umowę Użytkownika Twittera”, która reguluje dostęp do usług oferowanych przez Twittera i zasady korzystania z nich.

Wszyscy użytkownicy mający dostęp do usług Twittera lub korzystający z nich muszą przestrzegać reguł określonych w Zasadach Twittera. W przypadku nieprzestrzegania tych reguł Twitter może podjąć następujące działania:

 • wstrzymanie możliwości tworzenia nowych postów i interakcji z innymi użytkownikami Twittera do czasu usunięcia przez Użytkownika niedozwolonych treści;
 • tymczasowe ograniczenie możliwości tworzenia postów przez Użytkownika lub interakcji z innymi użytkownikami Twittera;
 • zweryfikowanie tożsamości posiadacza konta za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail;
 • trwałe zawieszenie konta/kont Użytkownika.

Jeśli Użytkownik założy nowe konta w celu uniknięcia trwałego zawieszenia, nowe konta Użytkownika również zostaną zawieszone.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany tych Zasad w razie potrzeby. Ich aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie: https://twitter.com/rules.

Zasady Twittera określają reguły dotyczące przepływu treści organicznych za pośrednictwem naszej platformy. Aby dowiedzieć się więcej o regułach dotyczących publikacji reklam i promowanych treści, zapoznaj się z naszymi Zasadami dla reklamodawców.

Ograniczenia dotyczące publikowanych treści i zasady korzystania z Twittera

Własność intelektualna

Znaki towarowe: zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika lub podjęcia innych stosownych kroków, w przypadku gdy marka lub znak towarowy, w tym nazwa handlowa lub logo, należące do osób trzecich zostały wykorzystane przez Użytkownika w sposób mylący lub sugerujący powiązania z marką, które byłyby niezgodne ze stanem faktycznym. Dowiedz się więcej na temat zasad Twittera dotyczących znaków towarowych i zapoznaj się z zasadami zgłaszania naruszeń.

Prawa autorskie: będziemy reagować na jasne i wyczerpujące powiadomienia dotyczące przypuszczalnego naruszenia praw autorskich. Nasze procedury dotyczące praw autorskich zostały przedstawione w zasadach użytkowania. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących praw autorskich.


Przemoc wizualna i nieodpowiednie treści

Za przemoc wizualną uznaje się treści graficzne dotyczące tematów takich jak śmierć, poważne uszkodzenie ciała, przemoc fizyczna czy zabiegi chirurgiczne. Nieodpowiednie treści są rozumiane jako multimedia o charakterze pornograficznym lub mające na celu wywołanie pobudzenia seksualnego. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących multimediów.

Twitter zezwala na niektóre treści zawierające przemoc w Tweetach oznaczonych jako zawierające wrażliwe treści. Jednak nie można stosować takich multimediów jako zdjęć profilowych ani obrazów w nagłówku. Dodatkowo możemy zażądać od Użytkownika usunięcia multimediów zawierających przemoc ze względu na szacunek dla zmarłych i ich rodzin, w przypadku gdy otrzymamy tego rodzaju zgłoszenie od rodziny zmarłego lub jej przedstawiciela prawnego. Dowiedz się, w jaki sposób wysłać takie zgłoszenie, oraz jak oznaczyć multimedia jako zawierające wrażliwe treści.


Użycie niezgodne z prawem

Nasze usługi nie mogą być wykorzystywane do żadnych celów niezgodnych z prawem ani w związku z żadną nielegalną aktywnością. Korzystając z Twittera, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów regulujących zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i publikowanych tą drogą treści.


Trendy

W pewnych przypadkach możemy uniemożliwić promowanie wybranych treści. Może to dotyczyć treści naruszających Zasady Twittera oraz treści, które mogą zostać uznane za próbę wpływania na trendy. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie treści pozwalamy promować.


Niewłaściwe użycie odznak Twittera

Niedozwolone jest używanie odznak, takich jak odznaka Twittera „promowane” lub „zweryfikowany”, które nie zostały przyznane przez Twittera. Stosowanie tych odznak bez upoważnienia w ramach zdjęć profilowych, zdjęć w nagłówku lub wyświetlanej nazwy użytkownika albo w dowolny inny sposób fałszywie sugerujący przynależność do Twittera bądź upoważnienie ze strony Twittera do używania tych odznak może skutkować zawieszeniem konta.


Niedozwolone korzystanie z nazw użytkowników

Sprzedawanie nazw: nie wolno kupować ani sprzedawać nazw użytkowników Twittera.

Squatting nazw: squatting nazw nie jest dozwolony na Twitterze. Kwalifikując dane postępowanie jako squatting nazw użytkownika, bierzemy pod uwagę między innymi następujące okoliczności:

 • liczba założonych kont,
 • tworzenie kont w celu uniemożliwiania innym osobom użycia nazw tych kont,
 • tworzenie kont w celu ich sprzedawania lub
 • używanie źródeł treści publikowanych przez inne osoby do aktualizowania i prowadzenia kont pod nazwą kojarzoną z tymi osobami.

Należy pamiętać o tym, że konta nieaktywne przez czas dłuższy niż sześć miesięcy mogą zostać usunięte bez powiadomienia. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących squattingu nazw użytkowników.

Zachowanie stanowiące nadużycie

Popieramy wolność wypowiedzi i otwarty dialog, ale takie stwierdzenie jest niewiele warte, jeśli ludzie boją się otwarcie wypowiadać. Aby zapewnić, by użytkownicy czuli się bezpiecznie, wyrażając różne opinie i przekonania, nie akceptujemy zachowań, które są nadużyciem, takich jak nękanie, zastraszanie czy grożenie.

Aby określić, czy doszło do nadużycia, i wybrać odpowiedni tryb postępowania, bierze się pod uwagę okoliczności zdarzenia. Zdarzenie analizuje się pod kątem wystąpienia następujących przesłanek:

 • kwestionowane zachowanie było skierowane przeciwko konkretnej osobie lub grupie osób,
 • zostało wysłane zgłoszenie przez osobę, przeciwko której skierowane było nadużycie, lub przez osobę, która była świadkiem zdarzenia;
 • zdarzenie budzi zainteresowanie mediów i opinii publicznej.


Przemoc i uszkodzenie ciała

Przemoc: nie wolno stosować gróźb dotyczących zastosowania przemocy ani życzyć uszkodzenia ciała, śmierci czy choroby innym osobom lub grupom osób. Obejmuje to, między innymi, groźby dotyczące ataków terrorystycznych i promowanie terroryzmu. Zabronione jest również przystępowanie do organizacji, które w swoich wypowiedziach lub poprzez swoją aktywność na Twitterze i poza nim wykorzystują lub promują przemoc wobec cywilów jako środek do osiągnięcia swoich celów. Zasada dotycząca zakazu przynależności do takich organizacji będzie egzekwowana od 18 grudnia 2017 r.

Samobójstwo lub samookaleczenie: niedozwolone jest promowanie samobójstwa czy samookaleczenia ani zachęcanie do nich. Kiedy dociera do nas zgłoszenie, że ktoś grozi samobójstwem lub samookaleczeniem, możemy podjąć różnorodne działania, aby pomóc tej osobie. Może to być na przykład zwrócenie się do tej osoby i udzielenie jej przydatnych informacji, takich jak dane kontaktowe naszych partnerów, którzy mogą udzielić jej wsparcia.

Dziecięca pornografia: niedozwolone jest promowanie dziecięcej pornografii. Dowiedz się więcej o naszym całkowitym zakazie promowania dziecięcej pornografii.


Nadużycia lub mowa nienawiści

Nadużycia: niedozwolone jest nękanie ani prześladowanie innych użytkowników czy nakłanianie innych do takich działań. Za tego rodzaju nadużycie uznaje się nękanie i zastraszanie innych osób lub próba odebrania im prawa głosu.

Niepożądane propozycje seksualne: niedozwolone jest stosowanie nadużyć w postaci wysyłania komuś niechcianych treści erotycznych, przedmiotowego traktowania drugiej osoby o wyraźnie erotycznym charakterze lub udział w innych działaniach ogólnie uznawanych za nieprzyzwoite.

Promowanie nienawiści: niedozwolone jest promowanie przemocy, grożenie innym osobom ani ich prześladowanie z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności czy choroby. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących promowania nienawiści.

Obrazy i wyświetlane nazwy użytkowników wyrażające nienawiść: niedozwolone jest stosowanie obrazów lub symboli przepełnionych nienawiścią jako zdjęcia profilowe czy obrazy w nagłówku. Nazwa użytkownika, wyświetlana nazwa i opis konta nie mogą zawierać treści, które można by uznać za nadużycie, takie jak nękanie lub wyrażanie nienawiści wobec wybranej osoby, grupy osób lub chronionej grupy. Ta zasada będzie egzekwowana od 18 grudnia 2017 r.


Informacje osobiste i prywatne multimedia

Informacje osobiste: niedozwolone jest publikowanie ani udostępnianie informacji osobistych dotyczących innych osób bez ich wyraźnej zgody lub upoważnienia. Definicja informacji osobistych może różnić się w zależności od przepisów lokalnych. Dowiedz się więcej na temat naszych zasad dotyczących informacji osobistych.

Prywatne multimedia: niedozwolone jest publikowanie ani udostępnianie prywatnych zdjęć lub filmów przedstawiających osobę trzecią, które zostały utworzone lub rozpowszechnione bez jej wyraźnej zgody. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących prywatnych multimediów na Twitterze.

Grożenie ujawnieniem/kradzieżą informacji osobistych: niedozwolone jest grożenie nikomu ujawnieniem należących do tej osoby informacji osobistych lub prywatnych multimediów. Niedozwolone jest również grożenie nikomu kradzieżą lub próbą nielegalnego uzyskania prywatnych danych cyfrowych.


Podszywanie się

Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby, grupy lub organizacje w celu wprowadzenia innych w błąd albo ich zdezorientowania lub oszukania. Dozwolone są konta będące parodią, fanklubem lub komentarzem i publikujące wiadomości, jednak tylko pod warunkiem, że ich celem nie jest udział w rozprzestrzenianiu spamu ani stosowanie innych nadużyć. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących podszywania się.

Spam i bezpieczeństwo

Twitter stara się zapewnić użytkownikom ochronę przed nadużyciami technicznymi i spamem.

Aby utrzymać stabilne i bezpieczne środowisko Twittera, zabrania się wykonywania lub podejmowania prób wykonania poniższych czynności podczas uzyskiwania dostępu do Twittera lub korzystania z niego:

 • uzyskiwanie dostępu do niepublicznych obszarów danych Twittera, komputerów wchodzących w skład systemu Twittera lub systemów technicznych dostawców Twittera, ingerowanie w nie lub wykorzystanie (nie dotyczy to przypadków, w których wyraźnie udzielono zgody na takie czynności w ramach programu Twitter Bug Bounty);
 • wykonywanie prób technicznych, skanowanie lub testowanie odporności systemu lub sieci, naruszenie lub próby obejścia zabezpieczeń czy systemów uwierzytelnienia (nie dotyczy to przypadków, w których wyraźnie udzielono zgody na takie czynności w ramach programu Twitter Bug Bounty);
 • uzyskiwanie dostępu do Twittera lub wyszukiwanie na Twitterze czy podejmowanie takich prób, za pomocą jakichkolwiek sposobów (automatycznych lub innego rodzaju) innych niż za pośrednictwem naszych obecnie udostępnianych do ogólnego użytku interfejsów (i tylko zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami), chyba Użytkownik uzyskał na to wyraźną zgodę wyrażoną w osobnej umowie zawartej z Twitterem. Indeksowanie danych z Twittera jest dozwolone pod warunkiem, że pozostaje w zgodzie z zasadami określonymi w pliku robots.txt. Scraping danych z Twittera jest zabroniony bez uzyskania naszej wcześniejszej zgody;
 • fałszowanie jakiegokolwiek nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji o nagłówku w wiadomościach e-mail lub wysyłanie czy też wykorzystywanie w jakikolwiek sposób Twittera do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub wskazujących na źródło informacji;
 • ingerowanie w dostęp lub utrudnianie dostępu innego użytkownika, hosta lub sieci, w tym, między innymi, wysyłanie wirusów, doprowadzanie do przeciążenia sieci, wysyłanie wiadomości automatycznych, wysyłanie spamu, wysyłanie dużych liczb wiadomości do serwisów Twittera lub utrudnianie tworzenia treści w taki sposób, aby zmodyfikować lub zakłócić funkcjonowanie Twittera.

Wszystkie konta zaangażowane w działania wskazane poniżej mogą zostać tymczasowo zablokowane lub trwale zawieszone:

 • Złośliwe oprogramowanie/phishing: niedozwolone jest publikowanie złośliwej zawartości ani linków do niej w celu uszkodzenia lub zakłócenia działania przeglądarki lub komputera innej osoby lub zagrożenia prywatności innej osoby. 
 • Spam: niedozwolone jest korzystanie z usług Twittera w celu spamowania innej osoby. Za spam uznajemy wielokrotnie powtarzającą się lub uporczywą aktywność, która jest próbą modyfikacji lub zakłócenia działania Twittera lub korzystania z Twittera przez innych użytkowników, w celu zwiększenia ruchu na pewnych stronach lub zainteresowania kontami, produktami, usługami lub inicjatywami niezwiązanymi z Twitterem. Oto niektóre z czynników brane przez nas pod uwagę podczas określania, czy dane postępowanie może być potraktowane jako spamowanie:
  • obserwowanie i/lub nieobserwowanie wielu kont w krótkim czasie, szczególnie za pomocą automatycznych narzędzi (agresywne obserwowanie lub tłum obserwujących);
  • wysyłanie Tweetów lub prywatnych wiadomości składających się głównie z linków, bez żadnego komentarza;
  • zablokowanie konta przez dużą liczbę użytkowników w odpowiedzi na znaczne ilości wysyłanych treści lub zaproszeń nieskierowanych do konkretnej osoby, niepożądanych lub powtarzających się;
  • liczne skargi na spamowanie;
  • publikowanie powtarzalnych lub bardzo podobnych treści, odpowiedzi lub wzmianek za pomocą wielu kont lub w wielu aktualizacjach tego samego konta, lub tworzenie wielu identycznych lub bardzo podobnych kont;
  • publikowanie wielu aktualizacji dotyczących tego samego trendu lub popularnego tematu w celu podważenia lub modyfikacji treści i zwiększenia ruchu na pewnych stronach lub zainteresowania kontami, produktami, usługami lub inicjatywami niezwiązanymi z Twitterem;
  • wysyłanie wielu niechcianych odpowiedzi lub wzmianek;
  • masowe lub uporczywe dodawanie użytkowników do list;
  • przypadkowe lub uporczywe interakcje dotyczące Tweetów (np. polubienia, podania dalej itp.) lub innych użytkowników (np. obserwowanie, dodawanie do list lub Chwil itp.) w celu zwiększenia ruchu na pewnych stronach lub zainteresowania kontami, produktami, usługami lub inicjatywami niezwiązanymi z Twitterem;
  • wielokrotne zamieszczanie informacji o kontach innych osób jako własnych (np. o mnie, Tweety, profile, adres www itp.);
  • zamieszczanie mylących, wprowadzających w błąd lub złośliwych linków (np. linków partnerskich, linków do złośliwego oprogramowania/stron porywających kliknięcia itp.);
  • tworzenie fałszywych kont, generowanie sztucznych interakcji między kontami lub wyświetleń;
  • sprzedawanie, kupowanie lub w sztuczny sposób generowanie interakcji na koncie (np. obserwowanie, podania dalej, polubienia, itp.);
  • używanie lub promowanie usług lub aplikacji innych firm twierdzących, że zapewnią użytkownikom więcej obserwujących, Tweetów podanych dalej lub polubień (np. wagony obserwujących, witryny obiecujące „więcej obserwujących w krótkim czasie” lub dowolne inne witryny oferujące automatyczne dodawanie obserwujących lub interakcji do Twojego konta lub Tweetów).

W naszych artykułach pomocy dotyczących przestrzegania zasad i najlepszych praktyk oraz zasad automatyzacji i najlepszych praktyk zawarto szczegółowe informacje na temat zastosowania zasad w przypadku tych konkretnych zachowań kont. Konta utworzone w celu zastąpienia zawieszonych kont mogą zostać trwale zawieszone.

Widoczność treści

Konta będące przedmiotem rozpatrywanego zgłoszenia lub udostępniające treści niezgodne z tymi Zasadami, lub Tweety pochodzące z tych kont, mogą być niewidoczne w wybranych częściach Twittera, w tym w wynikach wyszukiwania. Więcej informacji o sytuacjach, w których widoczność treści z Twittera może być ograniczona, można znaleźć w naszym artykule dotyczącym warunków i ograniczeń wyszukiwania.

Prześlij