Zasady platformy Twitter

Naszym celem jest stworzenie globalnej przestrzeni do rozmowy. Przemoc, nękanie i podobne zachowania zniechęcają ludzi do wyrażania siebie i w rezultacie zmniejszają wartość globalnej publicznej rozmowy. Nasze zbiory zasad mają zapewnić naszym użytkownikom swobodny i bezpieczny udział w publicznej rozmowie.
 

Bezpieczeństwo

Mowa nienawiści: niedozwolone jest grożenie innym osobom, zachęcanie innych do wyrządzenia komuś krzywdy, wyrażanie pochwały dla przemocy lub wyrażanie życzenia, by innym osobom stała się krzywda. Dowiedz się więcej.

Podmioty stosujące przemoc i nienawiść: nie możesz współpracować z podmiotami stosującymi przemoc i nienawiść ani promować ich działań. Dowiedz się więcej.

Dziecięca pornografia: na platformie Twitter niedozwolone jest udostępnianie dziecięcej pornografii pod żadną postacią. Dowiedz się więcej.

Nadużycia/nękanie: niedozwolone jest udostępnianie nękających treści, angażowanie się w ukierunkowane nękanie innych osób ani nakłanianie kogokolwiek do takich działań. Dowiedz się więcej.

Zachowanie przepełnione nienawiścią: niedozwolone jest atakowanie innych osób z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, kasty, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności czy poważnej choroby. Dowiedz się więcej

Osoby odpowiedzialne za brutalne akty przemocy: konta należące do osób odpowiedzialnych za ataki terrorystyczne lub inne brutalne i masowe akty przemocy na tle ideologicznym zostaną usunięte. Dotyczy to również Tweetów wyrażających radykalne poglądy tych osób i innych utworzonych przez nich treści. Dowiedz się więcej

Samobójstwo: niedozwolone jest promowanie samobójstwa lub samookaleczenia ani zachęcanie do tych czynów. Dowiedz się więcej.

Nieodpowiednie treści: niedozwolone jest publikowanie nadmiernie brutalnych multimediów ani udostępnianie treści przepełnionych przemocą lub treści dla dorosłych w ramach transmisji na żywo, w zdjęciach profilowych lub nagłówkach. Zabrania się również udostępniania multimediów przedstawiających przemoc/napaść seksualną. Dowiedz się więcej

Nielegalne lub regulowane prawnie towary lub usługi: niedozwolone jest korzystanie z naszej usługi w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w celu wspierania nielegalnych aktywności. Obejmuje to sprzedaż, kupowanie lub ułatwianie transakcji dotyczących nielegalnych towarów lub usług, a także niektórych rodzajów regulowanych towarów lub usług. Dowiedz się więcej.

Prywatność

 

Informacje osobiste: niedozwolone jest ujawnianie ani publikowanie informacji osobistych innych osób (takich jak prywatny numer telefonu i adres) bez ich upoważnienia i wyraźnej zgody. Zabrania się również grożenia ujawnieniem informacji osobistych lub zachęcania innych do tego. Dowiedz się więcej.

Prywatne materiały: niedozwolone jest publikowanie czy udostępnianie prywatnych zdjęć lub filmów przedstawiających osobę trzecią, które zostały utworzone lub rozpowszechnione bez jej wyraźnej zgody. Dowiedz się więcej.

Włamanie na cudze konto: niedozwolone jest korzystanie z danych logowania, haseł, tokenów, plików cookie i innych danych w celu zalogowania się na konto innego użytkownika lub uzyskania do niego dostępu w inny sposób, lub w celu dodania, usunięcia czy zmiany prywatnych informacji lub ustawień takiego konta (z wyłączeniem kont, do których uzyskano bezpośredni dostęp w ramach funkcji Zespoły, OAuth lub podobnego mechanizmu). Dowiedz się więcej.

Autentyczność


Manipulowanie platformą Twitter i spam:
niedozwolone jest korzystanie z naszych usług w sposób sztucznie zwiększający lub ograniczający przepływ informacji ani angażowanie się w zachowania, które modyfikują lub zakłócają sposób korzystania z platformy Twitter przez innych użytkowników. Dowiedz się więcej.

Zasady uczciwości obywatelskiej: niedozwolone jest korzystanie z naszych usług w celu wpływania na wybory czy inne procesy obywatelskie lub ich zakłócania. Obejmuje to publikowanie lub udostępnianie treści, które mogą uniemożliwić uczestniczenie w procesie obywatelskim lub wprowadzać w błąd co do tego, kiedy, gdzie lub w jaki sposób można w nim uczestniczyć. Dowiedz się więcej.

Wprowadzanie innych użytkowników w błąd co do swojej tożsamości: niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby, grupy lub organizacje w celu wprowadzenia w błąd, zwiedzenia lub oszukania innych, w tym posługiwanie się fałszywą tożsamością w sposób utrudniający innym korzystanie z platformy Twitter. Dowiedz się więcej.

Nieautentyczne i edytowane multimedia: niedozwolone jest udostępnianie nieautentycznych czy edytowanych multimediów, których treść mogłaby komuś zaszkodzić, bez wyraźnego oznaczenia ich rodzaju. Ponadto możemy oznaczać Tweety zawierające edytowane i nieautentyczne multimedia, aby pomóc użytkownikom zrozumieć ich pochodzenie i zapewnić dodatkowy kontekst. Dowiedz się więcej.

Prawa autorskie i znaki towarowe: niedozwolone jest naruszanie praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich i znaków towarowych. Dowiedz się więcej o naszej polityce dotyczącej znaków towarowych i polityce dotyczącej praw autorskich.

Reklamy stron trzecich zawarte w treściach wideo


Niedozwolone jest przesyłanie, udostępnianie ani wyświetlanie w naszych serwisach żadnych treści wideo zawierających reklamy stron trzecich, takie jak reklamy w trybie „pre-roll” lub sponsorowane treści graficzne, bez naszej uprzedniej zgody..


Egzekwowanie zasad i odwołania


Dowiedz się więcej o metodach egzekwowania przestrzegania naszych zasad i poznaj możliwe konsekwencje naruszenia lub próby obejścia tych zasad, a także sposób odwoływania się od naszych decyzji.

Udostępnij ten artykuł