Zasady Twittera

Celem Twittera jest stworzenie globalnej przestrzeni do rozmowy. Przemoc, nękanie i podobne zachowania zniechęcają ludzi do wyrażania siebie i w rezultacie zmniejszają wartość globalnej publicznej rozmowy. Nasze Zasady mają zapewnić naszym użytkownikom swobodny i bezpieczny udział w publicznej rozmowie.
 

Bezpieczeństwo


Przemoc:
niedozwolone jest grożenie użyciem przemocy żadnej osobie ani grupie osób. Niedozwolone jest również wyrażanie pochwały dla przemocy. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących gróźb karalnych i wyrażania pochwały dla przemocy

Terroryzm / brutalny ekstremizm: niedozwolone jest grożenie aktami terroryzmu lub brutalnego ekstremizmu ani ich promowanie. Dowiedz się więcej.

Dziecięca pornografia: na Twitterze niedozwolone jest udostępnianie dziecięcej pornografii pod żadną postacią. Dowiedz się więcej.

Nadużycia/nękanie: niedozwolone jest angażowanie się w ukierunkowane nękanie innych osób ani nakłanianie kogokolwiek do takich działań. Obejmuje to wyrażanie pragnienia lub życzenia by ktoś doświadczył fizycznej krzywdy. Dowiedz się więcej.

Zachowanie nacechowane nienawiścią: niedozwolone jest promowanie przemocy wobec innych, grożenie im ani ich nękanie z powodu rasy, przynależności etnicznej, kasty, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności czy choroby. Dowiedz się więcej

Osoby odpowiedzialne za brutalne akty przemocy: konta należące do osób odpowiedzialnych za ataki terrorystyczne lub inne brutalne i masowe akty przemocy na tle ideologicznym zostaną usunięte. Dotyczy to również Tweetów wyrażających radykalne poglądy tych osób i innych utworzonych przez nich treści. Dowiedz się więcej

Samobójstwo lub samookaleczenie: niedozwolone jest promowanie samobójstwa lub samookaleczenia ani zachęcanie do tych czynów. Dowiedz się więcej.

Nieodpowiednie treści, w tym przemoc graficzna i treści dla dorosłych: niedozwolone jest publikowanie nadmiernie brutalnych multimediów ani udostępnianie treści przepełnionych przemocą lub treści dla dorosłych w ramach transmisji na żywo, w zdjęciach profilowych lub nagłówkach. Zabrania się również udostępniania multimediów przedstawiających przemoc/napaść seksualną. Dowiedz się więcej

Nielegalne lub regulowane prawnie towary lub usługi: niedozwolone jest korzystanie z naszej usługi w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w celu wspierania nielegalnych aktywności. Obejmuje to sprzedaż, kupowanie lub ułatwianie transakcji dotyczących nielegalnych towarów lub usług, a także niektórych rodzajów regulowanych towarów lub usług. Dowiedz się więcej.

Prywatność


Informacje osobiste:
niedozwolone jest ujawnianie ani publikowanie informacji osobistych innych osób (takich jak prywatny numer telefonu i adres) bez ich upoważnienia i wyraźnej zgody. Zabrania się również grożenia ujawnieniem informacji osobistych lub zachęcania innych do tego. Dowiedz się więcej.

Prywatne materiały: niedozwolone jest publikowanie czy udostępnianie prywatnych zdjęć lub filmów przedstawiających osobę trzecią, które zostały utworzone lub rozpowszechnione bez jej wyraźnej zgody. Dowiedz się więcej.
 

Autentyczność


Manipulowanie platformą Twittera i spam:
niedozwolone jest korzystanie z usług Twittera w sposób sztucznie zwiększający lub ograniczający przepływ informacji ani angażowanie się w zachowania, które modyfikują lub zakłócają sposób korzystania z Twittera przez innych użytkowników. Dowiedz się więcej.

Integralność obywatelska: niedozwolone jest korzystanie z usług Twittera w celu wpływania na wybory czy inne procesy obywatelskie lub ich zakłócania. Obejmuje to publikowanie lub udostępnianie treści, które mogą uniemożliwić uczestniczenie w procesie obywatelskim lub wprowadzać w błąd co do tego, kiedy, gdzie lub w jaki sposób można w nim uczestniczyć. Dowiedz się więcej.

Wprowadzanie innych użytkowników w błąd co do swojej tożsamości: niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby, grupy lub organizacje w celu wprowadzenia w błąd, zwiedzenia lub oszukania innych, w tym posługiwanie się fałszywą tożsamością w sposób utrudniający innym korzystanie z Twittera. Dowiedz się więcej.

Nieautentyczne i edytowane multimedia: niedozwolone jest udostępnianie nieautentycznych czy edytowanych multimediów, których treść mogłaby komuś zaszkodzić, bez wyraźnego oznaczenia ich rodzaju. Ponadto możemy oznaczać Tweety zawierające edytowane i nieautentyczne multimedia, aby pomóc użytkownikom zrozumieć ich pochodzenie i zapewnić dodatkowy kontekst. Dowiedz się więcej.

Prawa autorskie i znaki towarowe: niedozwolone jest naruszanie praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich i znaków towarowych. Dowiedz się więcej o naszej polityce dotyczącej znaków towarowych i polityce dotyczącej praw autorskich.
 

Egzekwowanie Zasad i odwołania


Dowiedz się więcej o metodach egzekwowania przestrzegania Zasad Twittera i poznaj możliwe konsekwencje naruszenia lub próby obejścia tych Zasad, a także sposób odwoływania się od naszych decyzji.
 

Reklamy stron trzecich zawarte w treściach wideo


Nie wolno przesyłać, udostępniać ani wyświetlać w naszych serwisach żadnych treści wideo zawierających reklamy stron trzecich, takie jak reklamy w trybie „pre-roll” lub sponsorowane treści graficzne, bez naszej uprzedniej zgody.

Pamiętaj: mając na uwadze nasz cel promowania konstruktywnej, publicznej rozmowy, od czasu do czasu możemy zmieniać nasze Zasady. Aktualna wersja Zasad Twittera jest zawsze dostępna na stronie https://twitter.com/rules.

Udostępnij ten artykuł