Zasady Twittera

Uważamy, że każdy powinien mieć nieograniczoną możliwość natychmiastowego dzielenia się przemyśleniami i informacjami. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo użytkowników Twittera wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące dozwolonych rodzajów treści i zachowań. Ograniczenia te zostały przedstawione w Zasadach Twittera poniżej.

Zasady Twittera (w tym wszelkie polityki stanowiące ich integralną część), Polityka prywatności i Zasady użytkowania tworzą łącznie „Umowę z Użytkownikiem Twittera”, która reguluje dostęp Użytkownika do usług Twittera i korzystanie przez niego z tych usług.

Wszyscy użytkownicy mający dostęp do usług Twittera lub korzystający z nich muszą stosować się do polityk przedstawionych w Zasadach Twittera. Niestosowanie się przez Użytkownika do tych polityk może skutkować podjęciem przez Twittera następujących działań:

 • wstrzymanie możliwości tworzenia nowych postów i interakcji z innymi użytkownikami Twittera do czasu usunięcia przez Użytkownika niedozwolonych treści;
 • tymczasowe ograniczenie możliwości tworzenia postów przez Użytkownika lub interakcji z innymi użytkownikami Twittera;
 • zweryfikowanie tożsamości posiadacza konta za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail;
 • trwałe zawieszenie kont Użytkownika.

Jeśli Użytkownik założy nowe konta w celu uniknięcia trwałego zawieszenia, takie nowe konta Użytkownika również zostaną przez nas zawieszone.

W razie potrzeby możemy zmieniać niniejsze Zasady. Ich aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie: https://twitter.com/rules.

Polityki przedstawione w Zasadach Twittera mają zastosowanie do treści organicznych udostępnianych przy użyciu naszej platformy. Więcej informacji o zasadach mających zastosowanie do reklam i promowanych treści można znaleźć w naszych Politykach dotyczących reklam.

Ograniczenia dotyczące treści i korzystanie z Twittera

Własność intelektualna

Znaki towarowe. Możemy zawiesić konta Użytkownika lub podjąć inne stosowne kroki, jeśli należące do osób trzecich marka lub znak towarowy, w tym nazwa handlowa lub logo, zostały wykorzystane przez Użytkownika w sposób mylący lub sugerujący powiązania z marką, które byłyby niezgodne ze stanem faktycznym. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej znaków towarowych oraz sposobu zgłaszania naruszeń można znaleźć tutaj.

Prawo autorskie. Będziemy reagować na klarowne i kompletne powiadomienia dotyczące potencjalnego naruszenia prawa autorskiego. Stosowane przez nas procedury dotyczące prawa autorskiego zostały przedstawione w naszych Zasadach użytkowania. Więcej informacji o naszej polityce dotyczącej prawa autorskiego można znaleźć tutaj.


Drastyczne przedstawienie przemocy oraz treści dla dorosłych

Za wyraz drastycznego przedstawiania przemocy uznajemy wszelkie materiały pokazujące ze szczegółami śmierć, poważne uszkodzenia ciała, przemoc fizyczną lub zabiegi chirurgiczne. Do treści dla dorosłych zaliczamy materiały pornograficzne lub służące wywołaniu podniecenia seksualnego. 

Twitter zezwala na niektóre formy drastycznego przedstawienia przemocy lub treści dla dorosłych w Tweetach oznaczonych jako zawierające materiały wrażliwe. Niedozwolone jest jednak używanie takich treści jako transmisji wideo na żywo, zdjęć profilowych lub zdjęć w nagłówku. Ponadto ze względu na szacunek dla zmarłych i ich rodzin możemy zażądać od Użytkownika usunięcia treści zawierających drastyczne przedstawienie przemocy. Dowiedz się więcej o tym, jak definiujemy drastyczne przedstawienie przemocy i treści przeznaczone tylko dla dorosłych, oraz jak oznaczyć multimedia jako wrażliwe.  

Multimedia przedstawiające zmarłe osoby: Możemy zażądać od Użytkownika usunięcia multimediów przedstawiających śmierć osoby, której tożsamość da się zidentyfikować, jeśli otrzymamy tego rodzaju żądanie od rodziny zmarłego lub jej upoważnionego przedstawiciela. Dowiedz się, jak zgłosić takie żądanie.


Użycie niezgodne z prawem

Niedozwolone jest korzystanie z naszych usług do żadnych celów niezgodnych z prawem ani w związku z żadną nielegalną aktywnością. Korzystając z Twittera, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianych tą drogą treści.


Rozprzestrzenianie zhakowanych materiałów 

Nie zezwalamy na korzystanie z naszych usług w celu bezpośredniej publikacji treści uzyskanych w wyniku włamania, które zawierają dane osobowe, których publikacja mogłaby narazić kogoś na bezpośrednie niebezpieczeństwo lub które zawierają tajemnice handlowe. Bezpośrednia publikacja materiałów zaatakowanych przez hakerów obejmuje publikowanie zhakowanych treści na Twitterze (na przykład w tekście Tweeta lub na obrazku) lub bezpośrednie połączenie ze zhakowaną treścią hostowaną na innych stronach internetowych.

Możemy zawiesić konta, które bezpośrednio rozpowszechniają zhakowane materiały, gdy właściciel konta przyznaje się do odpowiedzialności za włamanie, lub gdy Twitter jest w stanie powiązać włamanie z kontem rozpowszechniającym te treści.


Trendy

W określonych przypadkach możemy uniemożliwić promowanie pewnych treści. Dotyczy to treści naruszających Zasady Twittera oraz treści, które mogą zostać uznane za przejaw wywierania wpływu na trendy. Więcej informacji na temat tego, jakie treści pozwalamy promować, można znaleźć tutaj.
 

Reklamy stron trzecich zawarte w treściach wideo

Nie wolno przesyłać, udostępniać ani wyświetlać w naszych serwisach żadnych treści wideo zawierających reklamy stron trzecich, takie jak reklamy w trybie „pre-roll” lub sponsorowane treści graficzne, bez naszej uprzedniej zgody.


Niewłaściwe użycie odznak Twittera

Niedozwolone jest używanie odznak, takich jak odznaka Twittera „promowane” lub „zweryfikowany”, które nie zostały przyznane przez Twittera. Stosowanie tych odznak bez upoważnienia w ramach zdjęć profilowych, zdjęć w nagłówku lub wyświetlanej nazwy użytkownika albo w dowolny inny sposób fałszywie sugerujący przynależność do Twittera lub upoważnienie ze strony Twittera do używania tych odznak może skutkować zawieszeniem konta.


Niewłaściwe użycie nazw użytkowników

Sprzedawanie nazw. Niedozwolone jest kupowanie lub sprzedawanie nazw użytkowników Twittera.

Squatting nazw. Squatting nazw nie jest dozwolony na Twitterze. Kwalifikując dane postępowanie jako squatting nazw użytkownika, bierzemy pod uwagę między innymi następujące okoliczności:

 • liczba założonych kont,
 • zakładanie kont w celu uniemożliwiania innym osobom użycia nazw tych kont,
 • zakładanie kont w celu ich sprzedania lub
 • używanie źródeł treści publikowanych przez inne osoby do aktualizowania i prowadzenia kont pod nazwą kojarzoną z tymi osobami.

Należy pamiętać o tym, że konta nieaktywne przez czas dłuższy niż sześć miesięcy mogą zostać usunięte bez powiadomienia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej squattingu nazw użytkowników.

Zachowania o znamionach nadużycia

Popieramy wolność wypowiedzi i otwarty dialog, ale takie stwierdzenie jest niewiele warte, jeśli ludzie boją się otwarcie wypowiadać. Chcemy, by użytkownicy czuli się bezpiecznie, wyrażając różne opinie i przekonania. Nie akceptujemy więc zachowań, które stanowią przykład nadużycia, w tym nękania, zastraszania lub grożenia.

Aby określić, czy doszło do nadużycia, i wybrać odpowiedni tryb postępowania, bierzemy pod uwagę okoliczności zdarzenia. Badając dany przypadek, możemy sprawdzić między innymi, czy:

 • analizowane zachowanie było skierowane przeciwko konkretnej osobie czy grupie osób;
 • zgłoszenie zostało wysłane przez osobę, przeciwko której skierowane było nadużycie, czy też osobę, która była obserwatorem;
 • zachowanie warte jest wzmianki w mediach i informowanie o nim leży w zasadnym interesie publicznym.


Przemoc i obrażenia ciała

Przemoc. Niedozwolone jest kierowanie pod adresem osoby lub grupy osób gróźb zastosowania przemocy ani życzenie im poważnych obrażeń ciała, śmierci lub choroby. Dotyczy to m.in. gróźb atakami terrorystycznymi i promowania terroryzmu. Niedozwolone jest też wiązanie się z organizacjami, które w swoich wypowiedziach lub poprzez swoją aktywność na Twitterze i poza nim wykorzystują lub promują przemoc wobec cywilów jako środek do osiągnięcia swoich celów.

Samobójstwo lub samookaleczenie. Niedozwolone jest promowanie samobójstwa lub samookaleczenia ani zachęcanie do nich. Kiedy dociera do nas zgłoszenie, że ktoś grozi samobójstwem lub samookaleczeniem, możemy podjąć różnorodne działania, aby pomóc tej osobie. Może to być na przykład zwrócenie się do tej osoby i udzielenie jej przydatnych informacji, takich jak dane kontaktowe naszych partnerów specjalizujących się w tematyce zdrowia psychicznego.

Dziecięca pornografia. Niedozwolone jest promowanie dziecięcej pornografii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce braku tolerancji dla dziecięcej pornografii.


Nadużycia i postępowanie nacechowane nienawiścią

Nadużycia. Niedozwolone jest angażowanie się w ukierunkowane nękanie innych osób ani nakłanianie kogokolwiek do takich działań. Do zachowań noszących znamiona nadużycia zaliczamy próby nękania, zastraszania lub uciszania innych.

Niechciane propozycje seksualne. Niedozwolone jest stosowanie nadużyć w postaci wysyłania niechcianych treści o charakterze seksualnym, przedmiotowego traktowania o wyraźnie seksualnym charakterze lub innego rodzaju angażowania się w działania noszące znamiona molestowania seksualnego.

Postępowanie nacechowane nienawiścią. Niedozwolone jest promowanie przemocy wobec innych, grożenie im ani ich nękanie z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności lub choroby. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce przeciwdziałania postępowaniu nacechowanemu nienawiścią.

Nacechowane nienawiścią zdjęcia i nazwy wyświetlane. Niedozwolone jest używanie obrazów lub symboli nacechowanych nienawiścią jako zdjęć profilowych lub zdjęć w nagłówku. Nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana i opis konta nie mogą być wykorzystywane do działań noszących znamiona nadużycia, takich jak ukierunkowane nękanie lub wyrażanie nienawiści wobec wybranej osoby, grupy osób lub kategorii osób objętych ochroną. 


Informacje osobiste i prywatne materiały

Informacje osobiste Niedozwolone jest publikowanie ani udostępnianie informacji osobistych dotyczących innych osób bez ich wyraźnej zgody i upoważnienia. Definicja informacji osobistych może różnić się w zależności od obowiązującego w danym kraju prawa. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej informacji osobistych można znaleźć tutaj.

Prywatne materiały: Niedozwolone jest publikowanie lub udostępnianie prywatnych zdjęć lub filmów przedstawiających osobę trzecią, które zostały utworzone lub rozpowszechnione bez jej wyraźnej zgody. Zabronione są również materiały multimedialne przedstawiające przemoc seksualną lub napaść. Uwaga: w sytuacjach, w których da się stwierdzić bezsprzeczną zgodę obu stron na takie zachowanie, mogą mieć zastosowanie ograniczone wyjątki. Dowiedz się więcej o prywatnych multimediach na Twitterze.

Grożenie ujawnieniem lub kradzieżą informacji osobistych: Niedozwolone jest grożenie komukolwiek ujawnieniem należących do tej osoby informacji osobistych lub prywatnych materiałów. Niedozwolone jest grożenie włamaniem w celu uzyskania cyfrowych danych należących do innych osób lub zachęcanie innych do tego (np. poprzez zaoferowanie nagrody lub innej korzyści za takie działania).


Naśladownictwo

Niedozwolone jest naśladownictwo osób, grup lub organizacji mające na celu wprowadzenie innych w błąd, ich zdezorientowanie lub oszukanie. Dozwolone są konta będące parodią, fanklubem lub komentarzem lub publikujące wiadomości, o ile ich celem nie jest spamowanie ani inne zachowania o znamionach nadużycia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej naśladownictwa.

Spam i bezpieczeństwo

Twitter stara się zapewnić użytkownikom ochronę przed nadużyciami technologicznymi i spamem.

W trosce o stabilne i bezpieczne środowisko Twittera podczas uzyskiwania dostępu do Twittera lub korzystania z Twittera niedozwolone jest wykonywanie lub podejmowanie prób wykonania takich czynności jak:

 • uzyskiwanie dostępu do niepublicznych obszarów danych Twittera, komputerów wchodzących w skład systemu Twittera lub systemów technicznych dostawców Twittera, ingerowanie w nie lub ich wykorzystanie (o ile w ramach programu Twitter Bug Bounty nie udzielono wyraźnej zgody na takie czynności);
 • wykonywanie prób technicznych, skanowanie lub testowanie odporności systemu lub sieci, naruszenie lub próby obejścia zabezpieczeń lub systemów uwierzytelnienia (o ile w ramach programu Twitter Bug Bounty nie udzielono wyraźnej zgody na takie czynności);
 • uzyskiwanie dostępu do Twittera, wyszukiwanie na Twitterze lub podejmowanie prób takich działań przy użyciu dowolnych środków (automatycznych lub innego rodzaju) innych niż nasze obecnie udostępniane do ogólnego użytku interfejsy (i tylko zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami), chyba że uzyskało się na to wyraźną zgodę w osobnej umowie zawartej z Twitterem. Indeksowanie danych z Twittera jest dozwolone, o ile odbywa się na warunkach określonych w pliku robots.txt. Scraping danych z Twittera wykonany bez uzyskania naszej wcześniejszej zgody jest niedozwolony;
 • fałszowanie jakiegokolwiek nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji o nagłówku w wiadomościach e-mail lub wysyłanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób Twittera do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub wskazujących na źródło fałszywych informacji;
 • zakłócanie dostępu innym użytkownikom, hostom lub sieciom, w tym m.in. wysyłanie wirusów, doprowadzanie do przeciążenia sieci, wysyłanie wiadomości automatycznych, wysyłanie spamu, wysyłanie dużych liczb wiadomości do usług Twittera lub utrudnianie tworzenia treści w sposób zakłócający działanie Twittera lub przyczyniający się do nadmiernego obciążenia Twittera.

Konta zaangażowane w działania opisane poniżej mogą zostać tymczasowo zablokowane lub trwale zawieszone.

 • Złośliwe oprogramowanie i phishing. Niedozwolone jest publikowanie treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub linków do oprogramowania, którego celem jest uszkodzenie lub zakłócenie działania przeglądarki lub komputera innej osoby lub naruszenie jej prywatności. 
 • Fałszywe konta: Nie wolno rejestrować ani tworzyć fałszywych lub wprowadzających w błąd kont. Chociaż można korzystać z Twittera pseudonimowo lub w formie parodii, komentarza lub konta fanów, nie wolno używać wprowadzających w błąd informacji o koncie, aby angażować się w spamowanie, obraźliwe lub szkodliwe zachowanie, w tym próby manipulowania rozmowami na Twitterze. Niektóre czynniki, które bierzemy pod uwagę przy ustalaniu, czy konto jest fałszywe, obejmują:
  • Wykorzystanie zdjęć stockowych lub skradzionych jako awatarów
  • Używanie kradzionych lub skopiowanych biogramów profilu
  • Używanie umyślnie wprowadzających w błąd informacji o profilu, w tym lokalizacji profilu
 • Spam: Niedozwolone jest korzystanie z usług Twittera w celu spamowania innej osoby. Za spam uznajemy wielokrotnie powtarzającą się lub uporczywą aktywność, która jest próbą modyfikacji lub zakłócenia działania Twittera lub zakłócenia innym użytkownikom korzystania z Twittera, mającą na celu zwiększenie ruchu na stronach związanych z kontami, produktami, usługami lub inicjatywami niezwiązanymi z Twitterem lub doprowadzenie do wzrostu zainteresowania nimi. Aby stwierdzić, czy dane działanie może być uznane za spamowanie, uwzględniamy m.in. następujące czynniki:
  • rozpoczęcie lub przestanie obserwowania wielu kont w krótkim czasie, w szczególności przy użyciu zautomatyzowanych metod (agresywne obserwowanie lub tłum obserwujących);
  • wysyłanie bez żadnego komentarza Tweetów lub prywatnych wiadomości składających się głównie z linków;
  • zablokowanie konta przez dużą liczbę użytkowników w odpowiedzi na znaczne ilości wysyłanych treści lub zaproszeń nieskierowanych do konkretnej osoby, niepożądanych lub powtarzających się;
  • liczne skargi na spamowanie;
  • publikowanie powtarzalnych lub bardzo podobnych treści, odpowiedzi lub wzmianek za pomocą wielu kont lub w wielu aktualizacjach tego samego konta, lub zakładanie wielu identycznych lub bardzo podobnych kont;
  • publikowanie wielu aktualizacji dotyczących tego samego trendu lub popularnego tematu w celu podważenia lub modyfikacji treści i zwiększenia ruchu na stronach związanych z kontami, produktami, usługami lub inicjatywami niezwiązanymi z Twitterem lub doprowadzenia do wzrostu zainteresowania nimi;
  • wysyłanie wielu niechcianych odpowiedzi lub wzmianek;
  • masowe lub uporczywe dodawanie użytkowników do list;
  • przypadkowe lub uporczywe interakcje dotyczące Tweetów (np. polubienia, podania dalej itp.) lub innych użytkowników (np. obserwowanie, dodawanie do list lub Chwil itp.) w celu zwiększenia ruchu na stronach związanych z kontami, produktami, usługami lub inicjatywami niezwiązanymi z Twitterem lub doprowadzenia do wzrostu zainteresowania nimi.;
  • wielokrotne zamieszczanie informacji o kontach innych osób jako własnych (np. o mnie, Tweety, profile, adres www itp.);
  • zamieszczanie mylących, wprowadzających w błąd lub złośliwych linków (np. linków partnerskich, linków do złośliwego oprogramowania/stron porywających kliknięcia itp.);
  • sprzedawanie, kupowanie lub w sztuczny sposób generowanie interakcji na koncie (np. obserwowanie, podania dalej, polubienia, itp.);
  • używanie lub promowanie udostępnianych przez inne osoby usług lub aplikacji mających zapewnić użytkownikom więcej obserwujących, Tweetów podanych dalej lub polubień (np. wagony obserwujących, witryny obiecujące „więcej obserwujących w krótkim czasie” lub dowolne inne witryny oferujące automatyczne dodawanie obserwujących lub interakcji do konta lub Tweetów).

Więcej informacji na temat zastosowania Zasad do korzystania z kont można znaleźć w naszych artykułach pomocy dotyczących zasad i najlepszych praktyk dotyczących obserwowania oraz zasad i najlepszych praktyk dotyczących automatyzacji.

Konta założone w celu zastąpienia lub naśladownictwa zawieszonych kont mogą zostać trwale zawieszone. Możemy również usunąć konta, które Twitter jest w stanie przypisać podmiotom naruszającym Zasady Twittera.

Widoczność treści

Konta będące przedmiotem rozpatrywanego zgłoszenia lub udostępniające treści niezgodne z tymi Zasadami, lub Tweety pochodzące z tych kont, mogą być niewidoczne w wybranych częściach Twittera, w tym w wynikach wyszukiwania. Więcej informacji o sytuacjach, w których może dojść do ograniczenia widoczności treści na Twitterze, znajduje się w naszym artykule na temat zasad i ograniczeń dotyczących wyszukiwania.

Prześlij