De Twitter-regels

Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om ideeën en informatie in realtime te creëren en te delen, zonder beperkingen. Om de beleving en veiligheid te beschermen van mensen die Twitter gebruiken, gelden er enkele beperkingen voor het type content en gedrag dat we toestaan. Deze beperkingen worden in de Twitter-regels hieronder beschreven.

De Twitter-regels (inclusief alle bijbehorende beleidsregels), het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden vormen samen de 'Gebruikersovereenkomst met Twitter'. Deze is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de services van Twitter door de gebruiker.

Iedereen die de services van Twitter opent of gebruikt, moet zich aan het beleid houden dat in de Twitter-regels staat. Twitter kan één of meer van de volgende maatregelen treffen wanneer iemand zich niet aan de regels houdt:

 • vereisen dat je verboden content verwijdert voordat je nieuwe posts kan maken en weer kan communiceren met andere Twitter-gebruikers;
 • tijdelijk je berichten of interacties met andere Twitter-gebruikers beperken;
 • je vragen om te verifiëren dat je de eigenaar bent van het account door een telefoonnummer of e-mailadres op te geven; of
 • je account(s) permanent opschorten.

Als je probeert om een permanente opschorting van je account te omzeilen door nieuwe accounts te maken, schorten we je nieuwe accounts ook op.

Mogelijk moeten we deze regels van tijd tot tijd wijzigen. Wij behouden ons het recht voor deze updates door te voeren. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op: https://twitter.com/rules.

Het beleid dat in deze Twitter-regels staat, is van toepassing op organische content op ons platform. Bekijk ons Ads-beleid voor meer informatie over de regels die gelden voor advertenties en uitgelichte content.

Contentgrenzen en gebruik van Twitter

Intellectuele eigendom

Handelsmerk: wij behouden ons het recht voor om accounts op te schorten of andere passende maatregelen te treffen wanneer het merk of handelsmerk, inclusief de bedrijfsnaam en/of het logo, van een partij wordt gebruikt op een manier die kan leiden tot misleiding of verwarring over je verbondenheid aan een merk. Meer informatie over ons handelsmerkbeleid en hoe je een schending kan melden.

Copyright: wij reageren op duidelijke en volledige meldingen over vermeende schendingen van copyrights. Onze copyrightprocedures worden uitgelegd in onze Algemene voorwaarden. Meer informatie over ons copyrightbeleid.


Schokkend geweld en erotische content

Onder schokkend geweld vallen alle bloederige media die te maken hebben met de dood, ernstige verwondingen, geweld of operatieprocedures. Onder erotische content vallen alle media die pornografisch zijn en/of mogelijk bedoeld zijn om seksuele opwinding te veroorzaken. 

Twitter staat bepaalde vormen van content met schokkend geweld en/of erotische elementen toe in Tweets die zijn gemarkeerd als gevoelige media. Je mag deze content echter niet gebruiken in live video, je profiel of headerafbeeldingen. Bovendien kan Twitter je vragen om content met buitensporig schokkend geweld te verwijderen. Meer informatie over wat wij onder schokkend geweld en erotische content verstaan en hoe je jouw media als gevoelig markeert.  

Media die afbeeldingen van overleden personen bevatten: we kunnen je vragen om media te verwijderen waarin de dood te zien is van een persoon die kan worden geïdentificeerd als we hiertoe een verzoek ontvangen van de familie of een gemachtigde vertegenwoordiger. Meer informatie over hoe je dit soort verzoeken indient.


Onwettig gebruik

Je mag onze service niet gebruiken voor onwettige doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Door Twitter te gebruiken, ga je ermee akkoord alle toepasselijke wetgeving na te leven die betrekking heeft op je online gedrag en content.


Verspreiding van gehackt materiaal 

Het gebruik van onze services om content met persoonsgegevens die is verkregen door middel van hacking rechtstreeks te verspreiden, is niet toegestaan. De verspreiding van deze content kan personen in direct gevaar brengen of in strijd zijn met handelsgeheimen. Rechtstreekse verspreiding van gehackt materiaal is, onder andere, het plaatsen van gehackte content op Twitter (bijvoorbeeld in de tekst van een Tweet of in een afbeelding) of het rechtstreeks linken naar gehackte content op andere websites.

We kunnen accounts die gehackt materiaal rechtstreeks verspreiden opschorten wanneer het account heeft aangegeven verantwoordelijk te zijn voor een hack, of als Twitter de hack met zekerheid kan toeschrijven aan het account dat de content verspreidt.


Trends

Soms voorkomen wij dat bepaalde content populair wordt. Dit doen wij met content die de Twitter-regels schendt en met content die er mogelijk op is gericht om trends te manipuleren. Meer informatie over wat wel en niet populair mag worden.
 

Advertenties van derden in videocontent

Zonder onze voorafgaande toestemming mag je in of via onze services geen videocontent indienen, plaatsen of weergeven die advertenties van derden bevat, zoals pre-roll-videoadvertenties of afbeeldingen van sponsorschappen.


Misbruik van Twitter-badges

Je mag geen badges gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot de Twitter-badges 'uitgelicht' en 'geverifieerd', tenzij deze door Twitter worden geleverd. Accounts waarvoor deze ongeautoriseerde badges worden gebruikt als onderdeel van profielfoto's, headerfoto's, weergavenamen of op een andere wijze die onterecht impliceert dat het account aan Twitter is gelieerd of toestemming van Twitter heeft gekregen om deze badges weer te geven, kunnen worden opgeschort.


Misbruik van gebruikersnamen

Gebruikersnamen verkopen: Twitter-gebruikersnamen mogen niet worden gekocht of verkocht.

Gebruikersnamen kapen: je mag geen gebruikersnamen kapen. Bij het vaststellen of bepaald gedrag wordt gezien als het kapen van gebruikersnamen, houden we onder andere rekening met de volgende factoren:

 • het aantal accounts dat is gemaakt;
 • het maken van accounts om te voorkomen dat anderen deze gebruikersnamen gebruiken;
 • het maken van accounts om deze accounts te verkopen; en
 • het gebruik van contentfeeds van derden om accounts bij te werken en te onderhouden onder de naam van deze externe partijen.

Hou er rekening mee dat Twitter accounts die meer dan zes maanden niet actief zijn, zonder verdere kennisgeving kan verwijderen. Meer informatie over het kapen van gebruikersnamen.

Beledigend gedrag

Wij geloven in vrijheid van meningsuiting en open gesprekken, maar deze onderliggende filosofie is weinig waard als er monden worden gesnoerd omdat mensen bang zijn zich uit te spreken. Om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen bij het uiten van verschillende meningen en overtuigingen, staan wij geen gedrag toe dat grenzen overschrijdt doordat het beledigend is, zoals gedrag dat mensen treitert, intimideert of angst gebruikt om een andere gebruiker de mond te snoeren.

Bij het beoordelen van beledigend bedrag en het bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen, is context erg belangrijk. We kunnen onder andere de volgende factoren meenemen bij de beoordeling:

 • of het gedrag is gericht op een persoon of een groep mensen;
 • of het rapport is ingediend door het slachtoffer van het wangedrag of door een getuige;
 • of het gedrag nieuwswaarde heeft en van algemeen belang is.


Geweld en fysiek letsel

Geweld: je mag een ander of een groep niet specifiek bedreigen met geweld of hem, haar of de groep ernstig fysiek letsel, de dood of een ziekte toewensen. Hieronder valt, onder andere, het dreigen met of promoten van terrorisme. Ook mag je je niet aansluiten bij organisaties die — ofwel op grond van eigen verklaringen of activiteiten, zowel op als buiten het platform — geweld tegen burgers gebruiken of promoten om hun doelen na te streven.

Zelfverwonding of zelfmoord: je mag zelfmoord of zelfverwonding niet promoten of stimuleren. Wanneer we meldingen ontvangen dat iemand dreigt met zelfmoord of zelfverwonding, kunnen we een aantal maatregelen nemen om die persoon te helpen. We kunnen bijvoorbeeld hulpmiddelen aanreiken, zoals de contactgegevens van onze partners in de geestelijke gezondheidszorg.

Seksuele uitbuiting van kinderen: je mag seksuele uitbuiting van kinderen niet promoten. Meer informatie over ons nultolerantiebeleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen.


Wangedrag en haatdragend gedrag

Wangedrag: je mag niet betrokken zijn bij het doelbewust treiteren van anderen of anderen aanzetten om dit te doen. Onder beledigend gedrag valt elke poging om een ander te treiteren, te intimideren of monddood te maken.

Ongewenste seksuele avances: je mag een ander niet lastigvallen met ongewenste seksuele content, een ander op een expliciet seksuele manier objectiveren of ander seksueel wangedrag vertonen.

Haatdragend gedrag: je mag geen geweld tegen andere mensen promoten, hen bedreigen of hen intimideren op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte. Meer informatie over ons beleid met betrekking tot haatdragend gedrag.

Haatdragend beeldmateriaal en weergavenamen: je mag in je profielafbeelding of profieltitel geen haatdragende afbeeldingen of symbolen gebruiken. Ook mag je je gebruikersnaam, weergavenaam of profielbio niet gebruiken om beledigend gedrag te vertonen, zoals het doelbewust treiteren van een persoon, groep of beschermde categorie. 


Privégegevens en intieme media

Privégegevens: je mag geen privégegevens van iemand plaatsen of publiceren zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. De definitie van privégegevens kan variëren op basis van de lokale wetgeving. Meer informatie over ons beleid met betrekking tot privégegevens.

Intieme media: je mag geen intieme foto's of video's van een ander plaatsen of delen die zonder toestemming van de persoon in het materiaal zijn gemaakt of verspreid. Media waarin seksueel geweld te zien is, zijn ook niet toegestaan. Opmerking: in enkele gevallen kunnen hierop uitzonderingen van toepassing zijn als uit de context duidelijk blijkt dat de interactie met wederzijds goedvinden plaatsvindt. Meer informatie over intieme media op Twitter.

Dreigen om content openbaar te maken of te hacken: je mag niet dreigen om de privégegevens of intieme media van een ander openbaar te maken. Je mag ook niet dreigen om iemands digitale gegevens te hacken of stelen, of anderen proberen aan te zetten dit te doen (bijvoorbeeld door een bedrag of beloning uit te loven voor iemand die dit doet).


Impersonatie

Je mag je niet voordoen als iemand anders, een groep of een organisatie op een manier die anderen feitelijk misleidt, verwart of bedriegt, of die dit tot doel heeft. Parodie-, fan-, commentaar- of nieuwsfeed-accounts zijn toegestaan, zolang je je niet bezighoudt met beledigend of spammerig gedrag. Meer informatie over ons beleid ten aanzien van impersonatie.

Spam en beveiliging

We streven ernaar om mensen op Twitter te beschermen tegen technisch wangedrag en spam.

We willen een stabiele en veilige omgeving bieden met Twitter. Daarom mag je de volgende zaken niet doen of proberen te doen wanneer je Twitter opent of gebruikt:

 • Toegang verkrijgen tot, knoeien met of het gebruiken van niet-openbare gedeelten van Twitter, de computersystemen van Twitter of de technische bezorgingssystemen van de aanbieders van Twitter (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in het kader van het Twitter Bug Bounty-programma).
 • De kwetsbaarheid van een systeem of netwerk onderzoeken, scannen of testen, of veiligheids- of verificatiemaatregelen doorbreken of omzeilen (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in het kader van het Twitter Bug Bounty-programma).
 • Toegang verkrijgen tot of zoeken in Twitter, of hiertoe pogingen ondernemen, ongeacht met welk middel (geautomatiseerd of anderszins) anders dan via de momenteel beschikbare, gepubliceerde interfaces die door Twitter worden aangeboden (en uitsluitend conform deze algemene voorwaarden), tenzij je expliciet toestemming hebt ontvangen om dit te doen via een aparte overeenkomst met Twitter. Het crawlen van Twitter is wel toegestaan als dit wordt gedaan in overeenstemming met de bepalingen in het bestand robots.txt. Het scrapen van Twitter zonder onze voorafgaande toestemming is echter expliciet verboden.
 • Een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of geplaatst bericht vervalsen, of Twitter op een manier gebruiken waardoor aangepaste, misleidende of onjuiste informatie over de bron wordt verzonden.
 • Verstoren van de toegang van gebruikers, hosts of netwerken door, onder andere, het verzenden van een virus, het overbelasten, overstelpen, spammen, toepassen van mail-bombing van of op Twitter, of door het maken van content met een script op een manier die is bedoeld om Twitter te verstoren of een buitensporige belasting te vormen voor Twitter.

Accounts waarmee de volgende activiteiten worden uitgevoerd, kunnen tijdelijk worden geblokkeerd of permanent worden opgeschort:

 • Malware/phishing: je mag geen schadelijke content publiceren of links naar schadelijke content plaatsen met als doel om de browser of computer van iemand anders te beschadigen of verstoren, of om iemands privacy te schenden. 
 • Nepaccounts: je mag geen nepaccounts of misleidende accounts registreren of maken. Je mag Twitter wel gebruiken onder een pseudoniem of als parodie-, commentaar- of fanaccount, maar je mag geen misleidende accountgegevens gebruiken om te spammen, beledigen of de gang van zaken te verstoren, bijvoorbeeld door de gesprekken op Twitter te manipuleren. Bij het vaststellen of een account wordt gezien als een nepaccount, houden we onder andere rekening met de volgende factoren:
  • Het gebruik van stockfoto's of gestolen foto's als profielafbeelding
  • Het gebruik van gestolen of gekopieerde profielbio's
  • Het gebruik van opzettelijk misleidende profielinformatie, waaronder de profiellocatie
 • Spam: je mag de services van Twitter niet gebruiken om anderen te spammen. Onder spam valt op Twitter in het algemeen massale of agressieve activiteit die als doel heeft om Twitter of de ervaring van Twitter-gebruikers te manipuleren of verstoren, en zo verkeer of aandacht te leiden naar ongerelateerde accounts, producten, services of initiatieven. Bij het vaststellen welk gedrag als spammen kan worden beschouwd, houden we onder andere rekening met de volgende factoren:
  • het volgen en/of ontvolgen van grote aantallen accounts over een korte tijdsperiode, vooral wanneer dit geautomatiseerd is gedaan (agressief volgen/overmatig volgen en ontvolgen);
  • het feit dat je Tweets of privéberichten voornamelijk bestaan uit gedeelde links zonder beschrijving;
  • het feit dat veel mensen je hebben geblokkeerd naar aanleiding van grote hoeveelheden ongerichte, ongewenste of herhalende content of interactie van je account;
  • het feit dat er veel spamklachten over jou zijn geplaatst;
  • het plaatsen van herhalende of hoofdzakelijk gelijksoortige content, antwoorden of vermeldingen via meerdere accounts, of meerdere herhalende updates voor een account, of het maken van herhalende of hoofdzakelijk gelijksoortige accounts;
  • het plaatsen van meerdere updates over een populair onderwerp met het doel om het onderwerp te ondermijnen of manipuleren om verkeer of aandacht te leiden naar ongerelateerde accounts, producten, services of initiatieven;
  • het verzenden van grote aantallen ongevraagde antwoorden of vermeldingen;
  • het (agressief) toevoegen van grote aantallen gebruikers aan lijsten;
  • willekeurig of agressief interactie aangaan met Tweets (bijvoorbeeld met vind-ik-leuks, Retweets, enzovoort) of gebruikers (bijvoorbeeld door ze te volgen, aan lijsten of Momenten toe te voegen, enzovoort) om verkeer of aandacht te leiden naar ongerelateerde accounts, producten, services of initiatieven;
  • het herhaaldelijk plaatsen van de accountgegevens van anderen (bijvoorbeeld de bio, Tweets, profiel-URL, enzovoort) alsof het je eigen gegevens zijn;
  • het plaatsen van misleidende, verwarrende of schadelijke links (zoals affiliate links, links naar malware/clickjacking-pagina's, enzovoort);
  • het kopen of verkopen van accountinteracties (zoals het kopen of verkopen van volgers, Retweets, vind-ik-leuks, enzovoort) of proberen het aantal interacties kunstmatig te verhogen; en
  • het gebruiken of promoten van services of apps van derden die claimen je aan meer volgers, Retweets of vind-ik-leuks te kunnen helpen (bijvoorbeeld volgerstreinen, sites die 'snel meer volgers' beloven of andere sites die aanbieden automatisch volgers of interacties aan je account of Tweets toe te voegen).

Raadpleeg onze ondersteunende artikelen over regels en best practices voor volgen en regels en best practices voor automatisering voor meer gedetailleerde informatie over het toepassen van de Twitter-regels met betrekking tot deze specifieke accountactiviteiten.

Accounts die zijn gemaakt om opgeschorte accounts te vervangen, worden mogelijk permanent opgeschort. We kunnen bovendien accounts verwijderen waarvan Twitter met zekerheid kan zeggen dat deze zijn gekoppeld aan personen die de Twitter-regels schenden.

Zichtbaarheid van content

Accounts die worden onderzocht of waarvan is vastgesteld dat ze content delen die deze regels schendt, worden mogelijk beperkt weergegeven in verschillende delen van Twitter, waaronder de zoekfunctie. Dit geldt ook voor hun Tweets. Bekijk ons ondersteunende artikel over regels en beperkingen voor de zoekfunctie voor meer informatie over situaties waarin content op Twitter mogelijk beperkt wordt weergegeven.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.