De regels van Twitter

Het doel van Twitter is het bevorderen van openbare gesprekken tussen mensen. Geweld, pesterijen en andere soorten vergelijkbaar gedrag ontmoedigen mensen zichzelf te uiten. Dit leidt er op den duur toe dat de waarde van het wereldwijde openbare gesprek afneemt. We hebben regels opgesteld om te waarborgen dat iedereen vrijelijk en veilig kan deelnemen aan het openbare gesprek.
 

Veiligheid

Gewelddadige uitspraken: je mag niet dreigen met, aanzetten tot, verheerlijken van of een verlangen uitspreken naar geweld of letsel. Meer informatie.

Gewelddadige en haatdragende entiteiten: je mag je niet aansluiten bij of reclame maken voor de activiteiten van gewelddadige en haatdragende entiteiten. Meer informatie.

Seksuele uitbuiting van kinderen: op Twitter hanteren we een nultolerantiebeleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen. Meer informatie.

Wangedrag/pesterij: je mag geen beledigende content delen, niet betrokken zijn bij het doelbewust lastigvallen van anderen of anderen aanzetten om dit te doen. Meer informatie.

Haatdragend gedrag: je mag andere mensen niet aanvallen op grond van ras, etniciteit, nationale afkomst, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, religieuze gezindheid, leeftijd, beperking of ernstige ziekte. Meer informatie

Daders van gewelddadige aanvallen: alle accounts van mensen die terroristische aanslagen, extremistisch geweld of grootschalig geweld plegen worden verwijderd, en Tweets waarin manifesten of andere content van daders worden verspreid worden ook verwijderd. Meer informatie

Zelfdoding: je mag zelfdoding of zelfverwonding niet promoten of stimuleren. Meer informatie.

Gevoelige media: je mag geen media plaatsen die extreem bloederig zijn of waarin gewelddadige of erotische content wordt gedeeld in live-video's, of in profiel- of omslagafbeeldingen. Media waarin seksueel geweld en/of aanranding wordt afgebeeld, zijn ook niet toegestaan. Meer informatie

Illegale of bepaalde gereglementeerde goederen of diensten: je mag onze dienst niet gebruiken voor onwettige doeleinden of ter bevordering van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten. Meer informatie.

Privacy

 

Privégegevens: het is niet toegestaan privégegevens (zoals huisadres en telefoonnummer) van anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming te plaatsen of publiceren. We verbieden ook elke dreiging om privégegevens openbaar te maken of het aanzetten van anderen hiertoe. Meer informatie.

Naaktheid zonder toestemming: je mag geen intieme foto's of video's van een ander plaatsen of delen die zonder toestemming van de persoon in het materiaal zijn gemaakt of verspreid. Meer informatie.

Compromitteren van accounts: je mag geen toegangsgegevens, wachtwoorden, tokens, sleutels, cookies of andere gegevens gebruiken of proberen te gebruiken om in te loggen of anderszins toegang te krijgen tot de privégegevens of accountfuncties van een ander account van Twitter dan je eigen account (of dat waarvoor je rechtstreeks toestemming hebt gekregen via Teams-autorisatie van Twitter, OAuth-autorisatie of een soortgelijk mechanisme), of dit te wijzigen. Meer informatie.

Authenticiteit


Manipulatie van het platform en spam:
de services van Twitter mogen niet worden gebruikt om informatie achter te houden of kunstmatig te verspreiden, of gedrag te vertonen dat de ervaring van gebruikers op Twitter manipuleert of verstoort. Meer informatie.

Maatschappelijke integriteit: je mag de services van Twitter niet gebruiken voor het manipuleren of verstoren van verkiezingen of andere maatschappelijke processen. Hieronder valt ook het plaatsen of delen van content die deelname kan onderdrukken of mensen kan misleiden over wanneer, waar of hoe ze moeten deelnemen aan een maatschappelijk proces. Meer informatie.

Misleidende en bedrieglijke identiteiten: je mag je niet voordoen als iemand anders, een groep of een organisatie om anderen te misleiden, verwarren of bedriegen, noch een valse identiteit gebruiken op een manier die de ervaring van anderen op Twitter verstoort. Meer informatie.

Synthetische en gemanipuleerde media: je mag synthetische of gemanipuleerde media niet op een bedrieglijke manier delen die kan leiden tot schade. Verder kunnen wij Tweets markeren die synthetische en gemanipuleerde media bevatten, zodat mensen zich bewust zijn van de authenticiteit ervan en om extra context te bieden. Meer informatie.

Auteursrechten en handelsmerken: het is niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten en handelsmerken, van anderen te schenden. Meer informatie over ons handelsmerkbeleid en auteursrechtbeleid.

Advertenties van derden in videocontent


Zonder onze voorafgaande toestemming mag je in of via onze services geen videocontent indienen, plaatsen of weergeven die advertenties van derden bevat, zoals pre-roll video-advertenties of afbeeldingen van sponsorschappen.


Handhaving en mogelijkheid van beroep


Meer informatie over onze benadering van handhaving, inclusief mogelijke gevolgen van het schenden van deze regels of van pogingen om handhaving te omzeilen, en hoe je in beroep kan gaan.

Dit artikel delen