Ang Mga Patakaran sa Twitter

Layunin ng Twitter na magsilbi para sa pampublikong usapan. Ang karahasan, pangha-harass, at iba pang katulad na uri ng gawi ay nakakahadlang sa mga taong ipahayag ang kanilang mga sarili, at sa huli ay pinapababa nito ang saysay ng pampublikong usapan sa buong mundo. Tinitiyak ng aming mga patakaran na makakalahok ang lahat ng tao sa pampublikong usapan sa malaya at ligtas na paraan.
 

Kaligtasan


Karahasan:
Hindi ka maaaring magbanta ng karahasan laban sa isang tao o grupo ng mga tao. Ipinagbabawal din namin ang pagpapakita sa karahasan bilang isang magandang bagay. Matuto pa tungkol sa mga patakaran namin sa marahas na banta at pagpapakita sa karahasan bilang isang magandang bagay

Terorismo/marahas na ekstrimismo: Hindi ka maaaring magbanta o magsulong ng terorismo o marahas na ekstrimismo. Matuto pa.

Pang-aabusong sekswal sa bata: Hindi namin pinapalampas ang pang-aabusong sekswal sa bata sa Twitter. Matuto pa.

Pang-aabuso/pangha-harass: Hindi ka maaaring makisali sa isang gawaing pinagkakaisahang i-harass ang isang tao, o kaya ay humikayat sa iba na makisali. Kabilang dito ang paghiling o pag-asam na pisikal na masaktan ang iba. Matuto pa.

Mapoot na asal: Hindi ka maaaring magbanta, mang-harass, o magtaguyod ng karahasan laban sa ibang tao batay sa lahi, etnisidad, bansang pinanggalingan, caste, sekswal na oryentasyon, kasarian, kinikilalang kasarian, kinabibilangang relihiyon, edad, kapansanan, o malalang sakit. Matuto pa

Mga nagsasagawa ng mararahas na pag-atake: Aalisin namin ang anumang account na pinapanatili ng mga indibidwal na nagsasagawa ng mga pag-atake ng terorista, mararahas na extremist, o mararahas na pag-atake sa masa, at posible ring alisin ang mga Tweet na nagpapakalat ng mga manifesto o iba pang content na ginawa ng mga gumagawa ng masama. Matuto pa

Pagpapakamatay o pananakit sa sarili: Hindi ka maaaring magtaguyod o manghimok ng pagpapakamatay o pananakit sa sarili. Matuto pa.

Sensitibong media, kabilang ang graphic na karahasan at pang-adult na content: Hindi ka maaaring mag-post ng media na masyadong madugo o magbahagi ng marahas o pang-adult na content sa live na video o sa mga larawan sa profile o header. Hindi rin pinapayagan ang media na nagpapakita ng sekswal na karahasan at/o pananakit. Matuto pa

Mga produkto o serbisyong ilegal o partikular na pinaghihigpitan: Hindi mo maaaring gamitin ang aming serbisyo para sa anumang layuning labag sa batas o para sa pagtataguyod ng mga ilegal na aktibidad. Kabilang dito ang pagbebenta o pagbili ng mga ilegal na produkto o serbisyo, pati na ng ilang partikular na uri ng mga pinaghihigpitang produkto o serbisyo, o pangangasiwa sa mga transaksyong may kinalaman sa mga ito. Matuto pa.

Pagkapribado


Pribadong impormasyon:
Hindi ka maaaring mag-publish o mag-post ng pribadong impormasyon ng iba (gaya ng numero ng telepono sa bahay at address) nang wala ang kanilang ipinahayag na pahintulot at permiso. Ipinagbabawal din namin ang pagbabanta ng pagbubunyag ng pribadong impormasyon o pagbibigay ng insentibo sa iba para gawin ito. Matuto pa.

Walang pahintulot na kahubaran: Hindi ka maaaring mag-post o magbahagi ng mga napakapersonal na larawan o video ng iba na ginawa o ipinamahagi nang wala ang kanilang pahintulot. Matuto pa.
 

Pagiging Totoo


Pagmamanipula at pag-spam sa platform:
Hindi mo maaaring gamitin ang mga serbisyo ng Twitter sa paraang artipisyal na makakapagpakalat o makakapigil ng impormasyon o kaya ay gumawa ng mga bagay na makakapagmanipula o makakasagabal sa karanasan ng mga tao sa Twitter. Matuto pa.

Pansibikong Integridad:: Hindi mo maaaring gamitin ang mga serbisyo ng Twitter para magmanipula o manghimasok sa eleksyon o iba pang pansibikong proseso. Kabilang dito ang pag-post o pagbabahagi ng content na maaaring makapigil sa paglahok o makapanlinlang sa mga tao tungkol sa kung kailan, saan, o paano lalahok sa isang pansibikong proseso. Matuto pa.

Mga Mapandaya at Mapanlinlang na Pagkakakilanlan: Hindi ka maaaring magpanggap bilang ibang indibidwal, grupo, o organisasyon para mandaya, manlito, o manlinlang ng iba, o gumamit ng pekeng pagkakakilanlan sa paraang gumagambala sa karanasan ng iba sa Twitter. Matuto pa.

Synthetic at minanipulang media: Hindi ka maaaring magbahagi ng synthetic o minanipulang media sa mapanlinlang na paraan na posibleng makapagdulot ng kapahamakan. Bilang karagdagan, maaari kaming mag-label ng mga Tweet na naglalaman ng synthetic at minanipulang media para tulungan ang mga taong maunawaan ang pagiging totoo ng mga ito at para makapagbigay ng karagdagang konteksto. Matuto pa.

Copyright at trademark: Hindi ka maaaring lumabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng iba, kabilang ang copyright at trademark. Matuto pa tungkol sa aming patakaran sa trademark at patakaran sa copyright.
 

Pagpapatupad at Mga Apela


Matuto pa tungkol sa aming paraan ng pagpapatupad, kabilang ang mga potensyal na kahihinatnan kung lalabag sa mga patakarang ito o tatangkaing iwasan ang pagpapatupad, pati na ang paraan ng pag-apela.
 

Pag-advertise ng third-party sa video content


Hindi ka maaaring magsumite, mag-post, o magpakita ng anumang video content sa o gamit ang aming mga serbisyo kung naglalaman ito ng pag-advertise ng third-party, gaya ng mga pre-roll na video ad o graphics ng sponsorship, nang wala ang pauna naming pahintulot.

Tandaan: maaaring kailanganin naming baguhin ang mga patakarang ito paminsan-minsan para suportahan ang layunin naming makapagtaguyod ng isang masiglang pampublikong usapan. Available anumang oras ang pinakabagong bersyon sa https://twitter.com/rules.

I-share ang artikulong ito