Ang Mga Patakaran sa Twitter

Naniniwala kaming may kakayahan dapat ang lahat na gumawa at magbahagi ng mga ideya at impormasyon sa mabilis na paraan, nang walang hadlang. Upang protektahan ang karanasan at kaligtasan ng mga taong gumagamit ng Twitter, may ilang limitasyon sa uri ng content at gawi na papayagan namin. Ang mga limitasyong ito ay nakasaad sa Mga Patakaran sa Twitter sa ibaba.

Sama-samang binubuo ng Mga Patakaran sa Twitter (kasama ng lahat ng kaakibat na patakaran), Patakaran sa Pagkapribado, at Mga Tuntunin ng Serbisyo ang "Kasunduan sa User ng Twitter" na sumasaklaw sa access at paggamit ng user sa mga serbisyo ng Twitter.

Dapat sumunod ang lahat ng user na nag-a-access o gumagamit ng mga serbisyo ng Twitter sa mga patakarang nakasaad sa Mga Patakaran sa Twitter. Kapag hindi ito nasunod, maaaring isagawa ng Twitter ang isa o higit pa sa mga sumusunod na aksyon para sa pagpapasunod:

 • paghiling sa iyong alisin ang ipinagbabawal na content bago ka muling makapag-post ng mga bagong post at makipag-ugnayan sa ibang user ng Twitter;
 • pansamantalang limitahan ang kakayahan mong gumawa ng mga bagong post o makipag-ugnayan sa iba pang user ng Twitter;
 • paghiling sa iyong beripikahin ang pagmamay-ari sa account gamit ang isang numero ng telepono o email address; o
 • permanenteng pagsususpinde sa iyong (mga) account.

Kung susubukan mong iwasan ang permanenteng pagsususpinde sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong account, sususpindihin namin ang mga bago mong account.

Pakitandaang maaaring kailanganin naming baguhin ang Mga Patakarang ito paminsan-minsan at may karapatan kaming gawin ito. Available anumang oras ang pinakabagong bersyon sa: https://twitter.com/rules.

Ang mga patakarang nakasaad sa Mga Patakaran sa Twitter na ito ay sumasaklaw sa organic na content sa aming platform. Upang matuto pa tungkol sa mga patakarang sumasaklaw sa mga ad at promoted na content, pakisuri ang aming Mga patakaran sa mga ad.

Mga Hangganan ng Content at Paggamit sa Twitter

Intelektwal na pag-aari

Trademark: May karapatan kaming magsuspinde ng mga account o gumawa ng iba pang naaangkop na pagkilos kapag ginamit ang brand o trademark ng isang tao, kabilang ang pangalan ng negosyo at/o logo, sa paraang maaaring makapanloko o makalito sa iba tungkol sa kaugnayan ng iyong brand. Magbasa pa tungkol sa aming patakaran sa trademark at kung paano mag-ulat ng paglabag.

Copyright: Tutugunan namin ang malilinaw at kumpletong abiso ng pinaghihinalaang paglabag sa copyright. Nakasaad ang mga proseso namin sa copyright sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo. Magbasa pa tungkol sa aming patakaran sa copyright.


Graphic na karahasan at pang-adult na content

Itinuturing naming graphic na karahasan ang anumang anyo ng madugong media na nauugnay sa kamatayan, malalang pinsala sa katawan, karahasan, o mga surgical na operasyon. Itinuturing naming pang-adult na content ang anumang media na may pornograpiya at/o may intensyong magpalibog. 

Pinapahintulutan ng Twitter ang ilang anyo ng graphic na karahasan at/o pang-adult na content sa mga Tweet na minarkahang naglalaman ng sensitibong media. Gayunpaman, hindi mo maaaring gamitin ang naturang content sa live na video, sa iyong profile, o sa mga larawan sa header. Maaari ding hilingin sa iyo ng Twitter paminsan-minsan na mag-alis ng masyadong graphic na karahasan. Magbasa pa tungkol sa kung paano namin tinutukoy ang graphic na karahasan at pang-adult na content at paano markahan ang iyong media bilang sensitibo.  

Media na nagpapakita ng mga namatay na indibidwal: Maaari naming hilingin sa iyong alisin ang media na nagpapakita ng pagkamatay ng isang nakikilalang indibidwal kung makakatanggap kami ng kahilingan mula sa kapamilya niya o isang awtorisadong kinatawan. Matuto pa tungkol sa kung paano gawin ang naturang kahilingan.


Ilegal na paggamit

Hindi mo maaaring gamitin ang aming serbisyo para sa anumang layuning labag sa batas o para sa pagtataguyod ng mga ilegal na aktibidad. Sa pamamagitan ng paggamit sa Twitter, sumasang-ayon kang sumunod sa lahat ng naaangkop na batas na sumasaklaw sa iyong pagkilos at content online.


Pamamahagi ng mga na-hack na materyal 

Hindi namin pinapahintulutan ang paggamit sa aming mga serbisyo para direktang mamahagi ng na-hack na content na naglalaman ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan, maaaring maglagay sa mga tao sa napipintong kapahamakan o panganib, o naglalaman ng mga lihim sa kalakalan. Kabilang sa direktang pamamahagi ng mga na-hack na materyal ang pag-post ng na-hack na content sa Twitter (halimbawa, sa text ng isang Tweet, o sa isang larawan), o direktang pag-link sa na-hack na content na naka-host sa ibang website.

Maaari naming suspindihin ang mga account na direktang namamahagi ng mga na-hack na materyal kapag inako ng account ang responsibilidad para sa hack, o kapag siguradong naiugnay ng Twitter ang hack sa account na namamahagi ng content na iyon.


Mga Trend

Minsan, maaari naming pigilang mag-trending ang ilang partikular na content. Kabilang dito ang content na lumalabag sa Mga Patakaran sa Twitter, pati na rin ang content na maaaring sumubok na magmanipula ng mga trend. Matuto pa tungkol sa kung ano ang mga pinapayagan at hindi namin pinapayagang mag-trend.
 

Pag-advertise ng third-party sa video content

Hindi ka maaaring magsumite, mag-post, o magpakita ng anumang video content sa o gamit ang aming mga serbisyo kung naglalaman ito ng pag-advertise ng third-party, gaya ng mga pre-roll na video ad o graphics ng sponsorship, nang wala ang pauna naming pahintulot.


Maling paggamit sa mga badge ng Twitter

Hindi ka maaaring gumamit ng mga badge, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga badge na “promoted” o “beripikado,” maliban na lang kung ibinigay ng Twitter. Maaaring suspindihin ang mga account na gumagamit ng mga badge nang walang awtorisasyon bilang bahagi ng kanilang mga larawan sa profile, larawan sa header, display name, o sa kahit na anong paraang nagbibigay ng maling pahiwatig na may kaugnayan ang mga ito sa Twitter o kaya ay may pahintulot ang mga ito mula sa Twitter na ipakita ang mga badge na ito.


Maling paggamit sa mga username

Pagbebenta ng mga username: Hindi ka maaaring bumili o magbenta ng mga username sa Twitter.

Username squatting: Hindi ka maaaring mag-username squatting. Ang ilan sa mga salik na tinitingnan namin sa pagtukoy kung username squatting ba ang isang pagkilos ay ang mga sumusunod:

 • bilang ng mga account na ginawa;
 • paggawa ng mga account upang pigilan ang iba na magamit ang mga ganoong pangalan ng account;
 • paggawa ng mga account upang ibenta ang mga account na iyon; at
 • paggamit ng mga feed ng content ng third-party upang mag-update at mag-maintain ng mga account sa ilalim ng mga pangalan ng mga naturang third party.

Pakitandaang maaari ding mag-alis ang Twitter ng mga account na hindi na aktibo nang mahigit sa anim na buwan. Matuto pa tungkol sa username squatting.

Mapang-abusong Gawi

Naniwawala kami sa kalayaan sa pagpapahayag at sa bukas na dayalogo, ngunit walang saysay ang mga ito bilang batayang prinsipyo kung hindi makakapagpahayag ang iba dahil natatakot silang magsalita. Upang matiyak na hindi nangangamba ang iba sa pagpapahayag ng iba't ibang opinyon at paniniwala, ipinagbabawal namin ang mga gawing maituturing na mapang-abuso, kabilang ang mga gawing nanghaharas, naninindak, o nananakot upang pigilan ang pagpapahayag ng mga saloobin ng ibang user.

Mahalaga ang konteksto kapag nagsusuri ng mapang-abusong gawi at kapag tumutukoy ng mga naaangkop na aksyon para sa pagpapasunod. Kabilang ang mga sumusunod sa mga salik na maaari naming tingnan, ngunit hindi ito limitado sa mga ito:

 • kung pinupuntirya ng gawi ang isang indibidwal o pangkat ng mga tao;
 • kung ang ulat ay inihain ng pinupuntirya ng pang-aabuso o ng isang nagmamasid;
 • kung ang gawi ay maaaring maging laman ng balita at nasa lehitimong pampublikong interes.


Karahasan at pisikal na pananakit

Karahasan: Hindi ka maaaring gumawa ng mga partikular na banta ng karahasan o humiling ng malalang pinsala sa katawan, kamatayan, o pagkakasakit ng isang indibidwal o pangkat ng mga tao. Kabilang dito ang pagbabanta o pagsusulong ng terorismo, ngunit hindi ito limitado sa mga ito. Hindi ka rin maaaring magkaroon ng ugnayan sa mga organisasyong gumagamit o nagtataguyod ng karahasan — sa pamamagitan ng sarili nilang mga pahayag o aktibidad sa loob man o sa labas ng platform — laban sa mga sibilyan upang isulong ang kanilang mga layunin.

Pagpapakamatay o pananakit sa sarili: Hindi ka maaaring magtaguyod o manghimok ng pagpapakamatay o pananakit sa sarili. Kapag nakakatanggap kami ng mga ulat na may taong nagbabantang magpakamatay o saktan ang sarili, maaari kaming magsagawa ng ilang hakbang upang tulungan siya, gaya ng pakikipag-ugnayan sa taong iyon at pagbibigay ng mahihingan ng tulong gaya ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa aming mga katuwang sa kalusugan sa pag-iisip.

Pang-aabusong sekswal sa bata: Hindi ka maaaring magtaguyod ng pang-aabusong sekswal sa bata. Matuto pa tungkol sa aming zero-tolerance na patakaran sa pang-aabusong sekswal sa bata.


Pang-aabuso at mapoot na asal

Pang-aabuso: Hindi ka maaaring makisali sa isang gawaing pinagkakaisahang i-harass ang isang tao, o kaya ay humikayat sa iba na makisali. Itinuturing namin ang mapang-abusong gawi bilang isang pagtatangkang harasin, sindakin, o patahimikin ang isang tao.

Mga hindi katanggap-tanggap na sekswal na pananamantala: Hindi ka maaaring direktang mang-abuso ng iba sa pamamagitan ng pagpapadala ng hindi katanggap-tanggap na sekswal na content, pagmamaliit sa kanila sa isang tahasang sekswal na pamamaraan, o kaya ay sekswal na pambabastos.

Mapoot na asal: Hindi ka maaaring magbanta, mangharas, o magtaguyod ng karahasan laban sa ibang tao batay sa lahi, etnisidad, bansang pinanggalingan, sekswal na oryentasyon, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, kinabibilangang relihiyon, edad, kapansanan, o malalang sakit. Magbasa pa tungkol sa aming patakaran sa mapoot na asal.

Mapoot na mga larawan at display name: Hindi ka maaaring gumamit ng mapoot na mga larawan o simbolo sa iyong larawan sa profile o header sa profile. Hindi mo rin maaaring gamitin ang iyong username, display name, o profile bio upang sumali sa mapang-abusong gawi, gaya ng gawaing pinagkakaisahang i-harass ang isang tao, pangkat, o pinoprotektahang kategorya o kaya ay magpahayag ng poot laban sa kanila. 


Pribadong impormasyon at napakapersonal na media

Pribadong impormasyon: Hindi ka maaaring mag-publish o mag-post ng pribadong impormasyon ng iba nang wala ang kanilang ipinahayag na pahintulot o pagpayag. Maaaring mag-iba-iba ang mga kahulugan ng pribadong impormasyon depende sa mga lokal na batas. Magbasa pa tungkol sa aming patakaran sa pribadong impormasyon.

Napakapersonal na media: Hindi ka maaaring mag-post o magbahagi ng mga napakapersonal na larawan o video ng isang tao na ginawa o ipinamahagi nang wala ang kanyang pahintulot. Hindi rin pinapahintulutan ang media na nagpapakita ng sekswal na karahasan at/o pananakit. Tandaan: maaaring maglapat ng mga limitadong pagbubukod kung malinaw ang kontekstong may pahintulot ng isa't isa ang interaksyon. Magbasa pa tungkol sa napakapersonal na media sa Twitter.

Mga pagbabantang magbunyag / mang-hack: Hindi ka maaaring magbantang magbubunyag ng pribadong impormasyon o napakapersonal na media ng iba. Hindi ka rin maaaring magbantang mang-hack o manghimasok sa digital na impormasyon ng iba o magtangkang magbayad ng iba para gawin iyon (hal., sa pamamagitan ng pagtatakda ng gantimpala o pabuya sa mga ganoong pagkilos).


Pagpapanggap

Hindi ka maaaring magpanggap bilang ibang indibidwal, grupo, o organisasyon sa paraang naglalayon o nagagawang mandaya, manlito, o manlinlang ng iba. Bagama't maaari kang mag-maintain ng mga account na pang-parody, pangtagahanga, pangkomentaryo, o pang-newsfeed, hindi mo ito maaaring gawin kung ang layunin ng account ay mang-spam o mang-abuso. Magbasa pa tungkol sa aming patakaran sa pagpapanggap.

Spam at Seguridad

Nagsusumikap kaming protektahan ang mga tao sa Twitter laban sa teknikal na pang-aabuso at spam.

Upang makapagtaguyod ng isang stable at secure na environment sa Twitter, hindi mo maaaring gawin, o subukang gawin, ang mga sumusunod habang ina-access o ginagamit ang Twitter:

 • I-access, pakialaman, o gamitin ang mga hindi pampublikong bahagi ng Twitter, mga computer system ng Twitter, o ang mga teknikal na delivery system ng mga provider ng Twitter (maliban na lang kung hayagang pinahintulutan ng Bug Bounty program ng Twitter).
 • Suriin, hanapin, o subukan ang kahinaan ng anumang system o network, o lumabag o umiwas sa kahit na anong hakbang para sa seguridad o pagpapatunay (maliban na lang kung hayagang pinahintulutan ng Bug Bounty program ng Twitter).
 • I-access o hanapan, o subukang i-access o hanapan, ang Twitter sa kahit na anong paraan (naka-automate man o hindi) na labas sa aming mga kasalukuyang available at naka-publish na interface na ibinigay ng Twitter (at alinsunod lang sa mga naaangkop na tuntunin at kondisyon), maliban na lang kung partikular kang pinayagang gawin iyon sa isang hiwalay na kasunduan sa Twitter. Tandaang pinapahintulutan ang pag-crawl sa Twitter kung gagawin alinsunod sa mga probisyon ng robots.txt file; gayunpaman, hayagang ipinagbabawal ang pag-scrape sa Twitter nang wala ang pauna naming pahintulot.
 • Mameke ng anumang TCP/IP packet header o anumang bahagi ng impormasyon ng header sa anumang email o post, o gamitin ang Twitter sa kahit na anong paraan upang magpadala ng pinakialaman, mapanloko, o maling impormasyong tumutukoy ng source.
 • Mang-abala o mang-antala ng access ng sinuman/anumang user, host, o network, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, pagpapadala ng virus, pag-overload, pag-flood, pag-spam, pagpapadala ng napakaraming mail sa mga serbisyo ng Twitter, o pag-script sa paggawa ng content sa paraang makakaabala sa Twitter o makakapagpabigat dito.

Ang anumang account na nagsasagawa ng mga sumusunod na aktibidad ay maaaring pansamantalang i-lock o mapailalim sa permanenteng pagsususpinde:

 • Malware/Phishing: Hindi ka maaaring mag-publish o mag-link ng nakakapinsalang content na naglalayong sirain o guluhin ang browser o computer ng ibang tao o ilagay sa panganib ang privacy ng isang tao. 
 • Mga pekeng account: Hindi ka maaaring magrehistro o gumawa ng mga peke at mapanlinlang na account. Bagama't maaari kang gumamit ng Twitter sa likod ng isang pseudonym o bilang isang account na pang-parody, pangkomentaryo, o pangtagahanga, hindi ka maaaring gumamit ng mapanlinlang na impormasyon sa account para mang-spam, mang-abuso, o mang-abala, kabilang ang mga pagtatangkang manipulahin ang mga usapan sa Twitter. Ang ilan sa mga salik na tinitingnan namin sa pagtukoy kung peke ba ang isang account ay ang mga sumusunod:
  • Paggamit ng mga stock photo o ninakaw na avatar na larawan
  • Paggamit ng mga ninakaw o kinopyang profile bio
  • Paggamit ng impormasyon sa profile na nananadyang manlinlang, kabilang ang lokasyon ng profile
 • Spam: Hindi mo maaaring gamitin ang mga serbisyo ng Twitter para mang-spam ng kahit na sino. Sa pangkalahatan, ang ibig sabihin ng spam sa Twitter ay ang maramihan o agresibong aktibidad na sumusubok na manipulahin o abalahin ang Twitter o ang karanasan ng mga user sa Twitter upang humimok ng trapiko o atensyon sa mga account, produkto, serbisyo, o inisyatibong walang kaugnayan. Ang ilan sa mga salik na isinasaalang-alang namin sa pagtukoy kung anong pagkilos ang ituturing na pag-spam ay ang mga sumusunod:
  • kung sumunod ka at/o nag-unfollow ng maraming account sa loob ng maikling panahon, lalo na kung sa pamamagitan ng mga naka-automate na paraan (agresibong pagbabago sa bilang ng mga sinusundan at tagasunod);
  • kung madalas na maglaman ang iyong mga Tweet o Direktang Mensahe ng mga link na walang komentaryo;
  • kung maraming nag-block sa iyo dahil sa napakaraming content o pakikipag-ugnayan mula sa iyong account na hindi naka-target, hindi hinihingi, o duplicate;
  • kung maraming naghain ng reklamo sa iyo dahil sa spam;
  • kung nagpo-post ka ng mga duplicate o halos magkakatulad na content, tugon, o pagbanggit sa maraming account o maraming duplicate na update sa iisang account, o kaya ay kung gumagawa ka ng mga duplicate o halos magkakatulad na account;
  • kung nagpo-post ka ng maraming update sa isang trending o sikat na paksa nang may intensyong sirain o manipulahin ang paksa upang humimok ng trapiko o atensyon sa mga account, produkto, serbisyo, o inisyatibong walang kaugnayan;
  • kung nagpapadala ka ng maraming hindi hinihinging tugon o pagbanggit;
  • kung nagdaragdag ka ng mga user sa mga listahan sa paraang agresibo o maramihan;
  • kung nakikipag-ugnayan ka sa mga Tweet (hal., mga pag-like, Retweet, atbp.) o user (hal., pagsunod, pagdaragdag sa mga listahan o Mga Sandali, atbp.) sa isang random o agresibong paraan upang humimok ng trapiko o atensyon sa mga account, produkto, serbisyo, o inisyatibong walang kaugnayan;
  • kung paulit-ulit kang nagpo-post ng impormasyon ng account ng iba bilang sa iyo (hal., bio, mga Tweet, URL ng profile, atbp.);
  • kung nagpo-post ka ng hindi totoo, mapanlinlang, o nakakapinsalang mga link (hal., mga link ng affiliate, mga link sa mga page ng malware/clickjacking, atbp.);
  • kung nagbebenta ka o bumibili ng mga pakikipag-ugnayan sa account (gaya ng mga tagasunod, Retweet, pag-like, atbp.), o kung susubukan mong pataasin ang mga ito sa artipisyal na paraan; at
  • kung gumagamit o nagpo-promote ka ng mga serbisyo o app ng third-party na nagsasabing mabibigyan ka ng mga ito ng higit pang tagasunod, Retweet, o pag-like (gaya ng mga follower train, site na nangangakong "mabilis na makakapagbigay ng mga tagasunod", o anumang iba pang site na nag-aalok na awtomatikong magdagdag ng mga tagasunod o pakikipag-ugnayan sa iyong account o mga Tweet).

Pakibasa ang aming mga artikulo ng suporta tungkol sa mga panuntunan at pinakamainam na kasanayan sa pagsunod at mga panuntunan at pinakamainam na kasanayan sa automation para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano nalalapat ang Mga Patakaran sa mga partikular na gawing iyon sa account.

Maaaring permanenteng masuspinde ang mga account na ginawa para palitan o gayahin ang mga suspindidong account. Maaari din naming alisin ang mga account na siguradong naiugnay ng Twitter sa mga entity na kilalang lumalabag sa Mga Patakaran sa Twitter.

Visibility ng Content

Maaaring limitahan ang visibility ng account o Tweet ng mga account na kasalukuyang sinisiyasat o kaya ay napag-alamang nagbabahagi ng content na labag sa Mga Patakarang ito sa iba't ibang bahagi ng Twitter, kabilang ang paghahanap. Upang matuto pa tungkol sa mga sitwasyon kung saan maaaring paghigpitan sa Twitter ang content, pakibasa ang aming artikulo sa suporta tungkol sa mga patakaran at paghihigpit sa paghahanap.

Bookmark or share this article