Twitters regler

Vi anser att vem som helst ska ha möjlighet att lägga upp och dela åsikter och information på ett ögonblick, utan hinder. För att skydda Twitter-användarnas användarupplevelse och säkerhet har vi infört vissa begränsningar när det gäller vilket slags innehåll och vilka beteenden vi tillåter. Dessa begränsningar kommer till uttryck i Twitters regler nedan.

Twitters regler (och alla inlemmade policyer), integritetspolicy och användarvillkor utgör sammantaget Twitters användaravtal. De styr användarens åtkomst till och bruk av Twitters tjänster.

Alla enskilda personer som ansluter till eller använder Twitters tjänster måste följa de policyer som anges i Twitters regler. Om du inte gör det kan Twitter vidta en eller flera av de följande åtgärderna:

 • Du kan tvingas ta bort förbjudet innehåll innan du får skapa nya inlägg och interagera med andra Twitter-användare.
 • Du kan tillfälligt hindras från att skapa inlägg eller interagera med andra Twitter-användare.
 • Du kan ombes verifiera att du äger kontot genom att ange ett telefonnummer eller en e-postadress.
 • Ditt konto/dina konton kan stängas permanent.

Om du försöker undvika att bli avstängd permanent genom att skapa nya konton stänger vi av dina nya konton.

Observera att vi ibland kan behöva ändra dessa Regler och förbehåller oss rätten att göra det. Den senaste versionen finns alltid på adressen https://twitter.com/rules.

Policyerna i dessa Twitters regler gäller organiskt innehåll på vår plattform. Om du vill veta mer om reglerna som gäller annonser och marknadsfört innehåll ska du läsa våra policyer för annonser.

Gränser för innehåll och bruket av Twitter

Immateriell egendom

Varumärke: Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton eller vidta andra lämpliga åtgärder när någons varunamn eller varumärke, däribland företagets namn och/eller logotyp, används på ett sätt som kan vilseleda eller förvirra andra om din anknytning till ett varumärke. Läs mer om vår varumärkespolicy och hur du anmäler överträdelser.

Upphovsrätt: Vi vidtar åtgärder efter att ha fått tydlig och fullständig information om påstådda upphovsrättsintrång. Vad vi gör i sådana fall beskrivs i våra användarvillkor. Läs mer om vår upphovsrättspolicy.


Våldsframställningar och innehåll för vuxna

Vi betraktar våldsframställningar som alla former av bloddrypande medier som har med döden, allvarliga skador, våld eller kirurgiska ingrepp att göra. Vi betraktar innehåll för vuxna som alla medier som är pornografiska och/eller som kan vara avsedda att leda till sexuell upphetsning. 

Twitter tillåter vissa former av våldsframställningar och/eller innehåll för vuxna i Tweets om de märks som att de innehåller känsligt material. Du får emellertid inte använda sådant innehåll i livevideor eller dina profil- eller rubrikbilder. Dessutom kan Twitter ibland kräva att du tar bort alltför våldsamt innehåll. Läs mer om hur vi definierar våldsframställningar och innehåll för vuxna och hur du märker dina medier som känsliga.  

Media som skildrar avlidna personer: Vi kan kräva att du tar bort medier som skildrar avlidna personer som kan identifieras om vi får en begäran från den avlidnes familj eller en behörig representant. Läs mer om hur du inkommer med en sådan begäran.


Olagligt bruk

Du får inte använda vår tjänst i något olagligt syfte eller för att främja olagliga aktiviteter. Genom att använda Twitter går du med på att följa alla tillämpliga lagar som gäller ditt beteende och ditt innehåll online.


Distribution av hackat material 

Vi tillåter inte att våra tjänster används för direkt distribution av innehåll som har inhämtats genom hackning och som innehåller personligt identifierbar information, som kan utsätta folk för omedelbar risk för skada eller fara, eller som innehåller affärshemligheter. Direkt distribution av hackat material omfattar att man lägger upp hackat material på Twitter (t.ex. i tweettext eller i en bild) eller länkar direkt till hackat material som lagras på andra webbplatser.

Vi kan stänga av konton som distribuerar hackat material direkt om kontot har tagit på sig ansvaret för hacket, eller om Twitter har goda skäl att tillskriva ett hack till kontot som distribuerar innehållet.


Trender

Vi kan vid vissa tillfällen förhindra att visst innehåll får en uppåtgående trend. Detta gäller innehåll som bryter mot Twitters regler liksom innehåll som kanske försöker manipulera trender. Läs mer om vad vi tillåter och inte tillåter att ha en uppåtgående trend.
 

Annonser från tredje man i videor

Du får inte skicka in, lägga upp eller visa någon video på eller via våra tjänster som innehåller annonser från tredje man, t.ex. preroll-videoannonser eller sponsorers grafik, utan tillstånd från oss på förhand.


Missbruk av Twitter-märken

Du får inte använda märken, däribland Twitter-märkena ”marknadsförd” eller ”verifierad”, såvida inte Twitter ger dig dem. Konton som använder dessa märken i profilfoton, sidhuvudsfoton eller visningsnamn utan tillstånd eller som på något vis falskeligen antyder att kontot är förknippat med Twitter eller har tillstånd från Twitter att visa dessa märken kan stängas av.


Missbruk av användarnamn

Sälja användarnamn: Du får inte köpa eller sälja Twitter-användarnamn.

Stöld av användarnamn: Du får inte stjäla användarnamn. Några av de faktorer som vi tar hänsyn till när vi avgör huruvida ett visst beteende utgör stöld av användarnamn är:

 • antalet konton som har skapats
 • skapande av konton i syfte att hindra andra från att använda sådana kontonamn
 • skapande av konton i syfte att sälja dem
 • användning av innehållsflöden från tredje man för att uppdatera och hantera konton med dessa tredje mäns namn.

Observera att Twitter även kan ta bort konton som är inaktiva i mer än sex månader. Läs mer om stöld av användarnamn.

Kränkande beteende

Vi tror på yttrandefrihet och på öppen dialog, men det betyder föga om människor tystas och inte vågar uttrycka sin åsikt. För att våra användare ska känna sig trygga när de uttrycker olika åsikter och uppfattningar förbjuder vi beteenden som går över gränsen för det som betraktas som kränkande, såsom trakasserier, hot och att skrämma människor till tystnad.

Sammanhanget spelar roll när man bedömer vad som är kränkande beteende och bestämmer lämpliga åtgärder. Några av de faktorer som vi kan ta under övervägande är huruvida

 • beteendet är riktat mot en enskild person eller grupp
 • anmälan har lämnats in av den eller de som har utsatts för kränkningen eller en kringstående
 • beteendet har nyhetsvärde och har legitimt allmänintresse.


Våld och fysisk skada

Våld: Du får inte komma med specifika hot om våld eller önska att en enskild person eller en grupp ska råka ut för fysisk skada, dö eller bli sjuka. Detta omfattar bland annat hot om eller främjande av terrorism. Du får dessutom inte ha någon koppling till organisationer som – vare sig det kommer till uttryck genom egna uttalanden eller aktiviteter på eller utanför plattformen – tillgriper eller förespråkar våld mot civila för att befrämja sin sak.

Självmord eller självskadebeteende: Du får inte främja eller uppmuntra till självmord eller självskadebeteende. När vi får information om att en person hotar att begå självmord eller skada sig själv kan vi vidta flera åtgärder för att hjälpa till, som att kontakta personen och erbjuda resurser som kontaktuppgifter till våra samarbetspartner inom psykisk hälsa.

Sexuellt utnyttjande av barn: Du får inte främja sexuellt utnyttjade av barn. Läs mer om vår policy som rör sexuellt utnyttjande av barn och vår nolltolerans mot detta.


Kränkningar och hatiskt beteende

Kränkningar: Du får inte ägna dig åt trakasseri riktat mot enskilda personer eller uppmuntra andra att göra det. Vi anser kränkande beteende vara ett försök att trakassera, hota eller skrämma någon annan till tystnad.

Oönskade sexuella närmanden: Du får inte kränka någon direkt genom att skicka oönskat sexuellt innehåll, objektifiera denna på ett uttalat sexuellt sätt eller på något annat vis ägna dig åt dåligt sexuellt uppförande.

Hatiskt beteende: Du får inte förespråka våld mot, hota eller trakassera andra människor på grundval av ras, etnicitet, nationellt ursprung, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religion, ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Läs mer om vår policy mot hatiskt beteende.

Hatiska bilder och visningsnamn: Du får inte använda hatiska bilder eller symboler i din profilbild eller profilrubrik. Du får heller inte ägna dig åt kränkande beteende i ditt användarnamn, visningsnamn eller din profilbiografi, t.ex. riktade trakasserier eller att uttrycka hat mot en person, en grupp eller en skyddad kategori. 


Privat information och intima medier

Privat information: Du får inte publicera eller lägga upp andras privata information utan deras uttryckliga medgivande och tillstånd. Definitionen av privat information varierar i lokala lagar. Läs mer om vår policy om privat information.

Intima medier: Du får inte lägga upp eller dela intima foton eller videor med någon som har framställts eller distribuerats utan dennas tillstånd. Medier som skildrar sexuellt våld och/eller sexuella övergrepp är inte heller tillåtna. Obs! Begränsade undantag kan gälla om det finns en tydlig kontext med samtycke till interaktionen. Läs mer om intima medier på Twitter.

Hot om att exponera/hacka: Du får inte hota att exponera någons privata information eller intima medier. Du får heller inte hota att hacka eller bryta dig in i någons digitala information eller ge andra skäl att göra det (t.ex. genom att utlova ett pris eller en belöning för sådana åtgärder).


Personifiering
:

Du får inte personifiera enskilda personer, grupper eller organisationer på ett sätt som vilseleder, förvirrar eller lurar andra, eller med avsikt att göra det. Du kan få ha parodi-, fan-, kommentars- och nyhetskonton, men du får inte ha det om syftet med kontot är att spamma eller kränka. Läs mer om vår personifieringspolicy.

Spam och säkerhet

Vi strävar efter att skydda personer på Twitter från tekniskt missbruk och spam.

För att främja en stabil och säker miljö på Twitter får du inte göra eller försöka göra något av det som följer när du ansluter till eller använder Twitter:

 • Komma åt, manipulera eller använda icke offentliga delar av Twitter, Twitters datorsystem eller de tekniska leveranssystemen som tillhör Twitters leverantörer (såvida detta inte uttryckligen tillåts i programmet Twitter Bug Bounty).
 • Sondera, genomsöka eller testa sårbarheten hos något system eller nätverk, eller bryta dig in i eller komma runt några säkerhets- eller autentiseringsåtgärder (såvida detta inte uttryckligen tillåts i programmet Twitter Bug Bounty).
 • Ansluta till eller söka igenom, eller försöka ansluta till eller söka igenom Twitter på något vis (automatiskt eller på något annat vis) utom med våra för närvarande tillgängliga, publicerade gränssnitt som Twitter tillhandahåller (och bara enligt de aktuella villkoren), såvida du inte specifikt har erhållit tillstånd att göra det i ett separat avtal med Twitter. Observera att det är tillåtet att genomsöka Twitter om det sker enligt bestämmelserna i filen robots.txt, men att skapa en kopia av Twitter utan vårt tillstånd på förhand är uttryckligen förbjudet.
 • Förfalska något TCP/IP-pakethuvud eller någon del av informationen i huvudet i något e-postmeddelande eller något inlägg, eller på något annat sätt använda Twitter för att skicka ändrad eller bedräglig information eller information där källan är felaktigt identifierad.
 • Störa eller avbryta en användares, en värds eller ett nätverks åtkomst, däribland genom att skicka ett virus, överbelasta, översvämma, spamma, mejlbomba Twitters tjänster eller med hjälp av skript skapa innehåll på ett sådant sätt att det stör eller skapar en överdriven börda för Twitter.

Alla konton som deltar i de följande aktiviteterna kan stängas av tillfälligt eller permanent:

 • Skadlig kod/nätfiske: Du får inte publicera eller länka till skadligt innehåll vars syfte är att skada eller störa en annan persons webbläsare eller dator eller att göra intrång i en persons privatliv. 
 • Falska konton: Du får inte registrera eller skapa falska och vilseledande konton. Du får använda Twitter under pseudonym eller med ett parodi-, kommentars- eller fankonto, men du får inte använda vilseledande kontoinformation för att kunna spamma, kränka eller störa andra, däribland försök att manipulera konversationerna som pågår på Twitter. Några av de faktorer som vi tar hänsyn till när vi avgör huruvida ett konto är falskt är användning av
  • bildbyråbilder eller stulna avatarfoton
  • stulna eller kopierade profilbiografier
  • avsiktligt vilseledande profilinformation, däribland profilens plats.
 • Spam: Du får inte använda Twitters tjänster för att skicka spam till andra. Spam definieras allmänt på Twitter som massaktiviteter eller aggressiva aktiviteter som försöker manipulera eller störa Twitter eller användarnas upplevelser på Twitter för att leda trafik eller uppmärksamhet till konton, produkter, tjänster eller initiativ utan samband. Vissa av de faktorer som vi tar hänsyn till när vi avgör vilket slags uppförande som kan betecknas som spam är:
  • om du har följt och/eller avföljt ett stort antal konton under en kort period, i synnerhet genom automatiska metoder (aggressiv följning eller följarskumning)
  • om dina Tweets eller direktmeddelanden huvudsakligen består av länkar som du delar utan kommentar
  • om ett stort antal personer har blockerat dig som reaktion på stora volymer med icke-riktat, oombett eller dubblerat innehåll eller engagemang från ditt konto
  • om ett stort antal spamklagomål inkommer mot dig
  • om du lägger upp dubblerat eller väsentligt likartat innehåll, svar, eller omnämnanden i flera konton eller flera dubblerade uppdateringar i samma konto, eller skapar kontokopior eller väsentligen likartade konton
  • om du lägger upp flera uppdateringar i ett populärt ämne med uppåtgående trend med syfte att underminera eller manipulera ämnet för att ge trafik till eller uppmärksamhet åt konton, produkter, tjänster eller initiativ som inte har med saken att göra
  • om du skickar många svar eller omnämnanden som inte har efterfrågats
  • om du lägger till användare en masse i listor eller på ett aggressivt sätt
  • om du slumpmässigt eller aggressivt gör något med Tweets (t.ex. gilla-markeringar, Retweets osv.) eller användare (t.ex. följer, lägger till på listor eller i ögonblick osv.) för att få trafik till eller uppmärksamhet åt konton, produkter, tjänster eller initiativ som inte har med saken att göra
  • om du upprepade gånger publicerar andra personers kontoinformation som om den vore din egen (t.ex. biografi, Tweets, profiladress osv.)
  • om du lägger upp vilseledande, bedrägliga eller skadliga länkar (t.ex. affiliate-länkar, länkar till skadlig kod/klickkapningssidor osv.)
  • om du säljer, köper eller försöker blåsa upp kontointeraktioner på artificiell väg (t.ex. följare, Retweets, gilla-markeringar osv.)
  • om du använder eller marknadsför externa tjänster eller appar som påstås kunna ge fler följare, Retweets eller gilla-markeringar (t.ex. följartåg, webbplatser som utlovar "fler följare snabbt" eller andra webbplatser som erbjuder sig att automatiskt lägga till följare eller öka engagemanget för ditt konto eller dina Tweets).

Se våra supportartiklar om hur du följer regler och praxis och regler och praxis för automatisering, där du hittar mer detaljerad information om hur våra regler gäller sådana särskilda kontobeteenden.

Konton som skapas för att ersätta eller efterlikna avstängda konton kan stängas av permanent. Vi kan även ta bort konton som Twitter har god anledning att tillskriva personer eller organisationer som är kända för att bryta mot Twitters regler.

Innehålls synlighet

Kontot eller tweetsen kan i olika delar av Twitter göras begränsat synliga, bland annat i sökfunktionen, om kontot utreds eller har visats ägna sig åt att dela innehåll som strider mot dessa Regler. Om du vill veta mer om situationer då innehåll kan begränsas på Twitter kan du läsa vår supportartikel om sökregler och sökbegränsningar.

Skicka