Pravidlá používania Twitteru

Twitter je určený na verejnú konverzáciu. Násilie, obťažovanie a podobné typy správania bránia ľuďom vyjadriť sa a v konečnom dôsledku znižujú hodnotu celosvetovej verejnej konverzácie. Naše pravidlá majú zabezpečiť, aby sa všetci ľudia mohli slobodne a bezpečne zúčastniť tejto verejnej konverzácie.
 

Bezpečnosť


Násilie:
Nesmiete sa vyhrážať násilím jednotlivcovi alebo skupine ľudí. Tiež zakazujeme glorifikovanie násilia. Získajte viac informácií o našich zásadách týkajúcich sa vyhrážania sa násilím a glorifikovania násilia

Terorizmus/násilný extrémizmus: Nesmiete sa ostatným vyhrážať ani propagovať terorizmus alebo násilný extrémizmus. Viac informácií

Sexuálne zneužívanie detí: Voči sexuálnemu zneužívaniu detí uplatňujeme na Twitteri nulovú toleranciu. Viac informácií

Urážanie/obťažovanie: Nesmiete sa zapájať do cieleného obťažovania inej osoby ani k nemu podnecovať iných. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na želanie fyzickej ujmy inej osobe alebo dúfanie v takúto ujmu. Viac informácií

Nenávistné správanie: Nesmiete propagovať násilie, ohrozovať ani obťažovať iných ľudí na základe rasy, etnickej príslušnosti, národnostného pôvodu, kasty, sexuálnej orientácie, pohlavia, pohlavnej identity, náboženskej príslušnosti, veku, zdravotného postihnutia alebo vážnej choroby. Viac informácií 

Páchatelia násilných útokov: Odstránime všetky účty jednotlivých páchateľov teroristických, násilných extrémistických alebo masových násilných útokov. Môžeme tiež odstrániť Tweety šíriace verejné vyhlásenia alebo iný obsah vytvorený páchateľmi. Viac informácií 

Samovražda alebo sebapoškodzovanie: Nesmiete propagovať samovraždu alebo sebapoškodzovanie ani navádzať na takéto konanie. Viac informácií

Citlivý obsah vrátane realistického zobrazovania násilia a obsahu pre dospelých: Nesmiete uverejňovať médiá obsahujúce priveľa preliatej krvi ani zdieľať násilný obsah alebo obsah pre dospelých vo videu vysielanom naživo, v profilovom obrázku ani v titulnom obrázku. Nie sú povolené ani médiá zobrazujúce sexuálne násilie a/alebo napadnutie. Viac informácií 

Nelegálne alebo do určitej miery regulované tovary a služby: Našu službu nesmiete používať na žiadny nezákonný účel ani na podporu nezákonných aktivít. Týka sa to predaja, nákupu alebo podpory transakcií s nelegálnym tovarom a službami, ako aj určitými typmi regulovaného tovaru a regulovaných služieb. Viac informácií

Súkromie


Súkromné informácie:
Nesmiete publikovať ani uverejňovať súkromné informácie iných ľudí (napríklad domáce telefónne číslo a adresu) bez ich výslovného súhlasu a povolenia. Zakazujeme tiež vyhrážanie sa uverejnením súkromných informácií alebo nabádanie iných používateľov na takéto konanie. Viac informácií

Neodsúhlasená nahota: Nesmiete uverejňovať ani zdieľať intímne fotky alebo videá niekoho iného, ktoré boli vyrobené alebo distribuované bez jeho súhlasu. Viac informácií
 

Autentickosť


Manipulácia platformy a spam:
Služby Twitteru nesmiete používať spôsobom, ktorého cieľom je umelé zdôraznenie alebo potlačenie informácií alebo zapojenie sa do správania umožňujúceho manipuláciu alebo narušenie skúsenosti ľudí na Twitteri. Viac informácií

Občianska integrita: Služby Twitteru nesmiete používať na manipuláciu ani na zasahovanie do volieb alebo iných občianskych procesov. Týka sa to aj uverejňovania alebo zdieľania obsahu, ktorý by mohol znížiť účasť voličov alebo obsahovať zavádzajúce informácie o čase, mieste alebo spôsobe účasti na občianskom procese. Viac informácií

Zavádzajúce alebo klamlivé identity: Nesmiete sa vydávať za osoby, skupiny alebo organizácie s cieľom zavádzať, mýliť alebo klamať ostatných ani používať falošnú identitu spôsobom, ktorý narúša skúsenosti ostatných na Twitteri. Viac informácií

Syntetické a manipulované médiá: Nesmiete klamne zdieľať syntetické alebo manipulované médiá, u ktorých je pravdepodobné, že môžu spôsobiť škodu. Navyše Tweety obsahujúce syntetické a manipulované médiá môžeme označiť, aby sme pomohli ľuďom pochopiť ich autentickosť a poskytli im ďalší kontext. Viac informácií

Autorské práva a ochranné známky: Nesmiete porušovať práva týkajúce sa duševného vlastníctva iných používateľov vrátane autorských práv a ochranných známok. Získajte viac informácií o našich zásadách týkajúcich sa ochranných známok a pravidlách ochrany autorských práv.
 

Vymáhanie a odvolania


Získajte viac informácií o našom prístupe k vymáhaniu vrátane potenciálnych dôsledkov porušenia týchto pravidiel alebo pokusu o obchádzanie vymáhania, ako aj o možnostiach odvolania sa.
 

Inzercia tretích strán vo videoobsahu


V našich službách alebo prostredníctvom nich nesmiete bez nášho predchádzajúceho súhlasu odosielať, uverejňovať ani zobrazovať akýkoľvek videoobsah, ktorý zahŕňa inzerciu tretích strán, napríklad reklamy pred videom alebo sponzorskú grafiku.

Poznámka: Tieto pravidlá môžeme občas zmeniť, aby naďalej nasledovali náš cieľ, ktorým je propagácia zdravej verejnej konverzácie. Najaktuálnejšia verzia je vždy k dispozícii na stránke https://twitter.com/rules.

Zdieľať tento článok