Pravidlá používania služby Twitter

Twitter je určený na verejnú konverzáciu. Násilie, obťažovanie a podobné typy správania bránia ľuďom vyjadriť sa a v konečnom dôsledku znižujú hodnotu celosvetovej verejnej konverzácie. Naše pravidlá majú zabezpečiť, aby sa všetci ľudia mohli slobodne a bezpečne zúčastniť tejto verejnej konverzácie.
 

Bezpečnosť

Násilné prejavy: Nesmiete sa vyhrážať, podnecovať, glorifikovať ani prejavovať túžbu po násilí alebo ublížení. Viac informácií

Násilné a nenávistné subjekty: Nesmiete sa spájať s násilnými a nenávistnými subjektmi ani propagovať ich aktivity. Viac informácií

Sexuálne zneužívanie detí: Voči sexuálnemu zneužívaniu detí uplatňujeme na Twitteri nulovú toleranciu. Viac informácií

Urážanie/obťažovanie: Nesmiete zdieľať urážlivý obsah, zapájať sa do cieleného obťažovania inej osoby ani k nemu podnecovať iných. Viac informácií

Nenávistné správanie: Nesmiete útočiť na iných ľudí na základe rasy, etnickej príslušnosti, národnostného pôvodu, kasty, sexuálnej orientácie, pohlavia, pohlavnej identity, náboženskej príslušnosti, veku, zdravotného postihnutia ani vážnej choroby. Viac informácií 

Páchatelia násilných útokov: Odstránime všetky účty jednotlivých páchateľov teroristických, násilných extrémistických alebo masových násilných útokov. Môžeme tiež odstrániť Tweety šíriace verejné vyhlásenia alebo iný obsah vytvorený páchateľmi. Viac informácií 

Samovražda: Nesmiete propagovať samovraždu alebo sebapoškodzovanie ani navádzať na takéto konanie. Viac informácií

Citlivé médiá: Nesmiete uverejňovať médiá obsahujúce priveľa preliatej krvi ani zdieľať násilný obsah alebo obsah pre dospelých vo videu vysielanom naživo, profilovom obrázku ani v obrázku v hlavičke. Nie sú povolené ani médiá zobrazujúce sexuálne násilie a/alebo napadnutie. Viac informácií 

Nezákonné alebo určité regulované tovary a služby: Našu službu nesmiete používať na žiadny nezákonný účel ani na podporu nezákonných aktivít. Týka sa to predaja, nákupu alebo podpory transakcií s nelegálnym tovarom a službami, ako aj určitými typmi regulovaného tovaru a regulovaných služieb. Viac informácií

Súkromie

 

Súkromné informácie: Nesmiete publikovať ani uverejňovať súkromné informácie iných ľudí (napríklad domáce telefónne číslo a adresu) bez ich výslovného súhlasu a povolenia. Zakazujeme tiež vyhrážanie sa uverejnením súkromných informácií alebo nabádanie iných používateľov na takéto konanie. Viac informácií

Neodsúhlasená nahota: Nesmiete uverejňovať ani zdieľať intímne fotky ani videá niekoho iného, ktoré boli vytvorené alebo distribuované bez súhlasu danej osoby. Viac informácií

Zneužitie účtu: Na prihlásenie sa alebo prístup k súkromným informáciám alebo funkciám účtu na Twitteri a ich pridanie, odstránenie alebo úpravu nesmiete použiť ani sa pokúsiť použiť prihlasovacie údaje, heslá, tokeny, kľúče, súbory cookie ani iné údaje, ktoré vám nepatria (alebo pre ktoré ste nedostali priame povolenie prostredníctvom autorizácie funkcie Tímy, autorizácie OAuth alebo podobných mechanizmov Twitteru). Viac informácií

Autentickosť


Manipulovanie platformou a spam:
Služby Twitteru nesmiete používať spôsobom, ktorého cieľom je umelé zdôraznenie alebo potlačenie informácií alebo zapojenie sa do správania umožňujúceho manipuláciu alebo narušenie dojmu ľudí na Twitteri. Viac informácií

Občianska integrita: Služby Twitter nesmiete používať na manipuláciu ani na zasahovanie do volieb alebo iných občianskych procesov. Týka sa to aj uverejňovania alebo zdieľania obsahu, ktorý by mohol znížiť účasť voličov alebo obsahovať zavádzajúce informácie o čase, mieste alebo spôsobe účasti na občianskom procese. Viac informácií

Zavádzajúce alebo klamlivé identity: Nesmiete sa vydávať za osoby, skupiny alebo organizácie s cieľom zavádzať, mýliť alebo klamať ostatných ani používať falošnú identitu spôsobom, ktorý narúša skúsenosti ostatných v službe Twitter. Viac informácií

Syntetické a manipulované médiá: Nesmiete klamlivo zdieľať syntetické ani manipulované médiá, pri ktorých je pravdepodobné, že spôsobia ujmu. Tweety obsahujúce syntetické a manipulované médiá môžeme navyše označiť, aby sme pomohli ľuďom pochopiť ich autentickosť a poskytli im ďalší kontext. Viac informácií

Autorské práva a ochranné známky: Nesmiete porušovať práva duševného vlastníctva iných používateľov vrátane autorských práv a ochranných známok. Získajte viac informácií o našich zásadách týkajúcich sa ochranných známok a pravidlách ochrany autorských práv.

Inzercia tretích strán vo videoobsahu


V našich službách alebo prostredníctvom nich nesmiete bez nášho predchádzajúceho súhlasu odosielať, uverejňovať ani zobrazovať akýkoľvek videoobsah, ktorý zahŕňa inzerciu tretích strán, napríklad reklamy pred videom alebo sponzorskú grafiku.


Presadzovanie pravidiel a odvolania


Zistite viac o našom prístupe k presadzovaniu pravidiel vrátane potenciálnych dôsledkov porušenia týchto pravidiel alebo pokusu o obchádzanie ich presadzovania, ako aj o možnostiach odvolania sa.

Zdieľajte tento článok