goglobalwithtwitterbanner

Pravidlá používania Twitteru

Twitter je určený na verejnú konverzáciu. Násilie, obťažovanie a podobné typy správania bránia ľuďom vyjadriť sa a v konečnom dôsledku znižujú hodnotu celosvetovej verejnej konverzácie. Naše pravidlá majú zabezpečiť, aby sa tejto verejnej konverzácie mohli slobodne a bezpečne zúčastniť všetci ľudia.

Bezpečnosť

Násilie: Nesmiete sa vyhrážať násilím voči jednotlivcovi alebo skupine ľudí. Zakazujeme tiež glorifikovanie násilia. Získajte viac informácií o našich zásadách týkajúcich sa vyhrážania sa násilím a glorifikovania násilia

Terorizmus/násilný extrémizmus: Nesmiete sa ostatným vyhrážať ani propagovať terorizmus alebo násilný extrémizmus. Viac informácií

Sexuálne zneužívanie detí: Voči sexuálnemu zneužívaniu detí uplatňujeme na Twitteri nulovú toleranciu. Viac informácií

Urážanie/obťažovanie: Nesmiete sa zapájať do cieleného obťažovania inej osoby ani k nemu podnecovať iných. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na želanie fyzickej ujmy inej osobe alebo dúfanie v takúto ujmu. Viac informácií

Nenávistné správanie: Nesmiete propagovať násilie, ohrozovať ani obťažovať iných ľudí na základe rasy, etnickej príslušnosti, národnostného pôvodu, sexuálnej orientácie, pohlavia, pohlavnej identity, náboženskej príslušnosti, veku, zdravotného postihnutia alebo vážnej choroby. Viac informácií 

Samovražda alebo sebapoškodzovanie: Nesmiete propagovať samovraždu alebo sebapoškodzovanie ani navádzať na takéto konanie. Viac informácií

Citlivé médiá vrátane grafického násilia a obsahu pre dospelých: Nesmiete uverejňovať médiá obsahujúce priveľa preliatej krvi ani zdieľať násilný obsah alebo obsah pre dospelých vo videu vysielanom naživo, v profilovom obrázku ani v titulnom obrázku. Nie sú povolené ani médiá zobrazujúce sexuálne násilie a/alebo napadnutie. Viac informácií 

Nelegálne alebo určité regulované tovary a služby: Našu službu nesmiete používať na žiadny nezákonný účel ani na podporu nezákonných aktivít. Týka sa to predaja, nákupu alebo podpory transakcií s nelegálnym tovarom a službami, ako aj určitými typmi regulovaného tovaru a regulovaných služieb. Viac informácií

Súkromie

Súkromné informácie: Súkromné informácie iných ľudí (napríklad domáce telefónne číslo a adresu) nesmiete publikovať ani uverejňovať bez ich výslovného súhlasu a povolenia. Zakazujeme tiež vyhrážanie sa uverejnením súkromných informácií alebo nabádanie iných používateľov na takého konanie. Viac informácií

Nekonsenzuálna nahota: Nesmiete uverejňovať ani zdieľať intímne fotky alebo videá používateľa, ktoré boli vyrobené alebo distribuované bez jeho súhlasu. Viac informácií 

Autentickosť

Manipulácia platformy a spam: Služby Twitteru nesmiete používať spôsobom, ktorého cieľom je umelé zdôraznenie alebo potlačenie informácií alebo ktorý sa zaoberá správaním umožňujúcim zmanipulovať alebo narušiť skúsenosti ľudí na Twitteri. Viac informácií

Volebná integrita: Služby Twitteru nesmiete používať na manipuláciu volieb ani na zasahovanie do volieb. Týka sa to aj uverejňovania alebo zdieľania obsahu, ktorý by mohol znížiť účasť voličov alebo obsahovať zavádzajúce informácie o čase, mieste alebo spôsobe hlasovania. Viac informácií

Falošná identita: Nesmiete sa vydávať za osoby, skupiny alebo organizácie spôsobom, ktorý slúži na to, aby zavádzal, mýlil alebo klamal ostatných. Viac informácií

Autorské práva a ochranné známky: Nesmiete porušovať práva týkajúce sa duševného vlastníctva iných používateľov vrátane autorských práv a ochranných známok. Získajte viac informácií o našich zásadách týkajúcich sa ochranných známok a pravidlách ochrany autorských práv.

Vymáhanie a odvolania

Získajte viac informácií o našom prístupe k vymáhaniu vrátane potenciálnych dôsledkov porušenia týchto pravidiel alebo pokusu o obchádzanie vymáhania, ako aj o možnostiach odvolania sa.

Inzercia tretích strán vo videoobsahu

V našich službách alebo prostredníctvom nich nesmiete bez nášho predchádzajúceho súhlasu odosielať, uverejňovať ani zobrazovať akýkoľvek videoobsah, ktorý zahŕňa inzerciu tretích strán, napríklad reklamy pred videom alebo sponzorskú grafiku.

Note: Tieto pravidlá môžeme občas zmeniť, aby naďalej podporovali náš cieľ, ktorým je propagácia zdravej verejnej konverzácie. Najaktuálnejšia verzia je vždy k dispozícii na stránke https://twitter.com/rules.

Bookmark or share this article

Was this article helpful?

Thank you for the feedback. We’re really glad we could help!

Thank you for the feedback. How could we improve this article?

Thank you for the feedback. Your comments will help us improve our articles in the future.