Kränkande beteende

Twitters regler: Du får inte ägna dig åt trakasserier riktade mot enskilda personer eller uppmuntra andra att göra det. Vi anser kränkande beteende vara ett försök att trakassera, hota eller skrämma någon annan till tystnad.
 

Motivering


På Twitter ska du kunna känna dig trygg när du uttrycker just din synpunkt. Vi tror på yttrandefrihet och på öppen dialog, men det betyder föga om människor tystas och inte vågar uttrycka sin åsikt. 

För att främja en sund dialog på plattformen och ge våra användare möjlighet att uttrycka olika åsikter och uppfattningar, förbjuder vi beteenden som är kränkande eller hotfulla eller som på annat sätt avser att förolämpa eller förnedra andra. Förutom att äventyra människors säkerhet, kan kränkande beteenden också ha fysisk och emotionell påverkan på de utsatta. 

Läs mer om vårt policyarbete och vår filosofi om tillämpning.

Tillämpning 


Vissa Tweets kan verka kränkande om de betraktas enskilt, men kanske inte om de ses inom ramen för ett bredare samtal. När vi granskar denna typ av innehåll kan det ibland vara svårt att avgöra om innehållet är avsett att kränka en enskild person eller om det är en del av ett samtal som sker i samförstånd. För att hjälpa våra team att förstå sammanhanget i ett samtal, kan vi behöva få information direkt från mottagaren. På så vis kan vi säkerställa att vi har den information som krävs innan vi vidtar några åtgärder.

Vi granskar innehållet och vidtar åtgärder när vi får rapporter om konton som via Tweets eller direktmeddelanden riktar in sig på enskilda personer eller grupper med något av följande beteenden. För konton som kränker andra i sin profil, se vår policy om kränkande profiler. Beteenden som riktar sig mot personer på grundval av ras, etnicitet, nationellt ursprung, sexuell läggning, kön, könsidentitet, religion, ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom kan strida mot vår policy mot hatiskt beteende.


Våldsamma hot

Vi förbjuder innehåll som utgör våldsamma hot mot ett identifierbart mål. Våldsamma hot är deklarativa avsiktsförklaringar om att tillfoga skador som skulle leda till allvarlig och varaktig kroppsskada, där en individ kan dö eller bli betydligt skadad, t.ex. ”Jag ska döda dig.”

Obs! Vi har nolltolerans mot våldsamma hot. De som anses dela våldsamma hot stängs av omedelbart och permanent.

Önska, hoppas på eller uppmana till allvarlig skada på enskild person eller grupp med människor

Vi tolererar inte innehåll som uttrycker en önskan eller förhoppning om eller en uppmuntran, ett incitament eller uttryck för att död, allvarlig kroppsskada eller allvarlig sjukdom ska drabba en enskild person eller grupp. Detta inkluderar men är inte begränsat till att 

 • hoppas att någon avlider i en allvarlig sjukdom, t.ex. ”Jag hoppas att du får cancer och dör”
 • önska att någon är med om en allvarlig olycka, t.ex. ”Jag önskar att du blir påkörd av en bil nästa gång du öppnar munnen”
 • säga att en grupp individer förtjänar allvarlig fysisk skada, t.ex. ”Om den här gruppen med demonstranter inte håller tyst förtjänar de att bli skjutna”.
   

Om undantag för uttryckta förhoppningar om skador på Twitter 

Vi förstår att samtal som rör vissa enskilda individer som står åtalade för att på sannolika skäl ha utfört grova våldsbrott kan uppröra och få människor att uttrycka en förhoppning om att personen tillfogas skada. I sådana specifika fall kan vi be användaren att radera sin Tweet utan att riskera att kontot bestraffas, spärras eller stängs av. Exempel inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 •  ”Jag önskar att alla våldtäktsmän skulle dö.” 
 • ”De som utnyttjar barn borde hängas.”
   

Oönskade sexuella närmanden

Även om viss nakenhet med samtycke och visst innehåll för vuxna är tillåtet på Twitter, förbjuder vi oönskade sexuella närmanden och innehåll som objektifierar en enskild person sexuellt utan samtycke. Detta inkluderar men är inte begränsat till

 • att skicka oombett/oönskat innehåll för vuxna, inklusive bilder, videor och GIF-filer 
 • oönskade sexuella diskussioner om någons kropp 
 • önskemål om sexuella handlingar 
 • annat innehåll som på annat sätt sexualiserar en enskild person som inte har gett sitt samtycke till detta. 
   

Använda förolämpningar, svordomar eller nedsättande ord i syfte att kränka eller skrämma andra

Vi vidtar åtgärder mot allt bruk av förolämpningar, svordomar och nedsättande ord som riktas mot andra. I vissa fall, t.ex. (men inte begränsat till) allvarligt, repetitivt bruk av förolämpningar eller nedsättande ord där huvudsyftet är att trakassera eller skrämma andra, kan vi kräva att tweeten tas bort. I andra fall, t.ex. (men inte begränsat till) måttligt, isolerat bruk av förolämpningar och svordomar där huvudsyftet är att trakassera eller skrämma andra, kan vi begränsa tweetens synlighet enligt beskrivningen nedan. Observera också att även om vissa enskilda individer kan uppleva vissa termer som kränkande, vidtar vi inte åtgärder varje gång förolämpande termer används. 


Att uppmana eller uppmuntra andra att trakassera en enskild person eller grupp med människor

Vi förbjuder beteenden som uppmanar andra att trakassera eller agera kränkande mot specifika enskilda personer eller grupper. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, uppmaningar att utsätta människor för kränkningar eller trakasserier online och beteenden som manar på handlingar offline, som fysiska trakasserier. 

 

Förnekande av att händelser med många förolyckade har ägt rum

Vi förbjuder innehåll som förnekar att massmord eller andra händelser med många offer har ägt rum, där vi kan verifiera att händelsen inträffade och när innehållet delas med kränkande uppsåt. Detta kan inkludera hänvisningar till en sådan händelse som en ”bluff” eller påståenden om att offer eller överlevande är falska eller ”skådespelare”. Det inkluderar bland andra händelser som förintelsen, skolskjutningar, terroristattacker och naturkatastrofer.

 

Måste jag vara utsatt för detta innehåll för att det ska granskas för överträdelser mot Twitters regler?

Nej, vi granskar rapporter om sådant innehåll både från mottagaren och kringstående.


Konsekvenser

När vi fastställer lämpligt straff för att denna policy inte följs, tar vi hänsyn till ett antal faktorer, bland annat hur allvarlig överträdelsen är och personens överträdelsehistorik. Detta är en lista med potentiella verkställighetsalternativ för innehåll som bryter mot denna policy:

 • Nedrankning av Tweets i svar, förutom när användaren följer Tweet-upphovsmannen.
 • Göra Tweets icke kvalificerade för förstärkning i främsta sökresultat och/eller på tidslinjer för användare som inte följer Tweet-upphovsmannen.
 • Exkludera Tweets och/eller konton i e-post eller rekommendationer i produkter. 
 • Krav på att en Tweet tas bort.
  • Vi kan till exempel be användaren att ta bort innehåll som inte följer våra policyer och aktivera en läsperiod där användaren själv inte kan tweeta. Efterföljande överträdelser leder till längre läsperioder och kan komma att resultera i permanent avstängning.
 • Stänga av konton vars primära användning vi har fastställt är att ägnas åt kränkande beteende enligt definitionen i denna policy, eller som har delat våldsamma hot.

Läs mer om våra verkställighetsalternativ.

Om någon tror att hens konto stängdes av misstag kan de överklaga.

Dela artikeln