Beledigend gedrag

Twitter-regels: je mag niet betrokken zijn bij het doelbewust treiteren van anderen of anderen aanzetten om dit te doen. Onder beledigend gedrag valt elke poging om een ander te treiteren, te intimideren of monddood te maken.
 

Basisprincipe


Op Twitter moet je je veilig kunnen voelen bij het uiten van je mening. Wij geloven in vrijheid van meningsuiting en open gesprekken, maar deze onderliggende filosofie is weinig waard als er monden worden gesnoerd omdat mensen bang zijn zich uit te spreken. 

Om gezonde gesprekken mogelijk te maken op het platform en om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen bij het uiten van verschillende meningen en overtuigingen, staan wij geen gedrag toe dat mensen treitert, intimideert of op een andere manier bedoeld is om anderen voor schut te zetten of te denigreren. Door beledigend gedrag ontstaan niet alleen ernstige veiligheidsrisico's voor de betreffende personen, maar mogelijk ook fysieke en emotionele problemen. 

Meer informatie over onze aanpak van beleidsontwikkelingen en onze handhavingsfilosofie.

Wanneer dit van toepassing is 


Sommige Tweets kunnen als beledigend worden ervaren als deze afzonderlijk bekeken worden, maar dat geldt mogelijk niet als de context van het hele gesprek wordt meegenomen. Wanneer we dit type content beoordelen, is het mogelijk niet duidelijk of deze is bedoeld om iemand te beledigen, of dat de content deel uitmaakt van een gesprek dat voor alle betrokkenen acceptabel is. Onze teams willen graag de context van gesprekken begrijpen. Daarom moeten we soms contact opnemen met degene op wie de content is gericht. Dit doen we zodat we de vereiste informatie hebben voordat we eventuele strafmaatregelen nemen.

We controleren accounts en nemen maatregelen als we rapporten ontvangen dat deze accounts gericht zijn op een persoon of een groep mensen en de onderstaande vormen van gedrag uiten in hun Tweets of privéberichten. Voor meer informatie over accounts die beledigend gedrag vertonen op hun profiel, ga je naar ons beleid voor beledigende profielen. Als je gedrag ziet dat gericht is op anderen op basis van hun ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte, is dit mogelijk een schending van ons beleid met betrekking tot haatdragend gedrag.


Gewelddadige bedreigingen

We verbieden content die een gewelddadige bedreiging bevat gericht tegen een herkenbaar doelwit. Een gewelddadige bedreiging is een verklaring van de intentie om schade toe te brengen die zou kunnen resulteren in ernstig en blijvend lichamelijk letsel, waarbij een persoon zou kunnen omkomen of ernstig gewond zou kunnen raken, bijvoorbeeld "ik maak je dood".

Opmerking: we hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van gewelddadige bedreigingen. Degenen waarvan is vastgesteld dat zij gewelddadige bedreigingen verspreiden, kunnen onmiddellijke en permanente opschorting van hun account tegemoet zien.

Het toewensen van, hopen op of oproepen tot ernstige schade aan een persoon of groep personen

We staan geen content toe die een individu of groep mensen ernstig fysiek letsel, de dood of een ernstige ziekte toewenst. Hieronder valt onder andere: 

 • Hopen dat iemand sterft als gevolg van een ernstige ziekte, bijvoorbeeld: “Ik hoop dat je kanker krijgt en sterft.”
 • Iemand een ernstig ongeluk toewensen, bijvoorbeeld: “Ik hoop dat je de volgende keer dat je j e mond voorbij praat door een auto wordt overreden.”
 • Zeggen dat een groep mensen ernstig fysiek letsel verdient, bijvoorbeeld: “Als deze groep demonstranten hun mond niet houdt, verdienen ze een kogel.”
   

Over uitzonderingen in verband met het toewensen van letsel op Twitter 

We beseffen dat gesprekken over bepaalde personen die op geloofwaardige wijze zijn beschuldigd van ernstig geweld, gevoelens van verontwaardiging kunnen oproepen waarna mensen verwensingen uiten. In deze beperkte gevallen, verzoeken we de gebruiker de Tweet te verwijderen zonder enig risico van straf, strafpunten of opschorting van het account. Hier volgen enkele voorbeelden:

 •  “Alle verkrachters verdienen de dood.” 
 • “Pedofielen moeten worden opgehangen.”
   

Ongewenste seksuele avances

Sommige vormen van naaktheid en erotische content waarbij sprake is van toestemming, zijn toegestaan op Twitter. Ongewenste seksuele avances en content die een ander zonder toestemming op een seksuele manier objectiveert, zijn echter verboden. Hieronder valt onder andere:

 • iemand zonder aanleiding en/of ongewenst erotische media sturen, zoals afbeeldingen, video´s en GIF´s 
 • iemands lichaam op een seksuele manier bespreken terwijl diegene dat niet wil 
 • om seksuele handelingen vragen 
 • andere content die een persoon op wat voor manier dan ook zonder zijn/haar toestemming seksualiseert. 
   

Het gebruik van scheldwoorden, vloeken of beledigingen om anderen te pesten of intimideren

We treden op tegen het gebruik van beledigingen, vloeken of scheldwoorden die gericht zijn op anderen. In sommige gevallen zoals (onder andere) ernstig herhaald gebruik van beledigingen of scheldwoorden waarbij het de primaire bedoeling is anderen te intimideren, kunnen we eisen dat de Tweet wordt verwijderd. In andere gevallen zoals (onder andere) ernstige, herhaaldelijk gebruik van scheldwoorden of vloeken waarbij de primaire bedoeling het pesten of intimideren van anderen is, kunnen we de zichtbaarheid van de Tweet beperken zoals hieronder verder beschreven. Sommige woorden kunnen door sommigen als aanstootgevend worden gezien. Hou er rekening mee dat we niet in elk geval waarbij beledigende woorden worden gebruikt, actie ondernemen. 


Anderen aanmoedigen of inschakelen om een persoon of groep mensen te pesten

Gedrag dat anderen aanmoedigt om specifieke personen of groepen te pesten, is niet toegestaan. Hieronder vallen, onder andere, oproepen om mensen online lastig te vallen en te pesten en gedrag dat offline handelingen zoals fysieke intimidatie aanmoedigt. 

 

Ontkennen van het bestaan van massaslachtingen

Wij verbieden content die ontkent dat er massamoorden of andere massaslachtingen hebben plaatsgevonden als wij kunnen verifiëren dat het incident heeft plaatsgevonden en als de content is gedeeld met de bedoeling te beledigen. Dit kan ook verwijzingen naar zo'n gebeurtenis betreffen zoals een 'hoax' of claims dat slachtoffers of overlevenden fake zijn of 'acteurs'. Hieronder vallen o.a. gebeurtenissen zoals de Holocaust, schietpartijen op middelbare scholen, terroristische aanslagen en natuurrampen.

 

Moet de content op mij gericht zijn voordat kan worden gecontroleerd of deze de Twitter-regels schendt?

Nee, we beoordelen meldingen van dergelijke content door zowel slachtoffers als getuigen.


Gevolgen

Wanneer we de strafmaatregelen voor schendingen van dit beleid bepalen, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder de ernst van de schending en eerdere schendingen door die persoon. Hieronder volgt een lijst van mogelijke handhavingsopties voor content die in strijd is met dit beleid:

 • Verlagen van de rang van Tweets in antwoorden, behalve als de gebruiker de auteur van de Tweet volgt.
 • Tweets niet in aanmerking laten komen voor versterking in Top-zoekresultaten en/of op tijdlijnen voor gebruikers die de auteur van de Tweet niet volgen.
 • Tweets en/of accounts uitsluiten in e-mail of aanbevelingen in het product 
 • Verplichte verwijdering van een Tweet.
  • Iemand moet bijvoorbeeld eerst de content in kwestie verwijderen en mag een tijd lang alleen lezen op Twitter voordat hij of zij weer mag tweeten. Herhaalde schendingen leiden tot langere perioden in de alleen-lezenmodus en kunnen uiteindelijk leiden tot permanente opschorting.
 • Opschorten van accounts waarvan we hebben vastgesteld dat het primaire gebruik is deelnemen aan beledigend gedrag zoals dat in dit beleid is gedefinieerd of waarin gewelddadige bedreigingen zijn gedeeld.

Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven.

Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

Dit artikel delen