Beledigend gedrag

Twitter-regels: je mag niet betrokken zijn bij het doelbewust treiteren van anderen of anderen aanzetten om dit te doen. Onder beledigend gedrag valt elke poging om een ander te treiteren, te intimideren of monddood te maken.
 

Basisprincipe


Op Twitter moet je je veilig kunnen voelen bij het uiten van je mening. Wij geloven in vrijheid van meningsuiting en open gesprekken, maar deze onderliggende filosofie is weinig waard als er monden worden gesnoerd omdat mensen bang zijn zich uit te spreken. 

Om gezonde gesprekken mogelijk te maken op het platform en om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen bij het uiten van verschillende meningen en overtuigingen, staan wij geen gedrag toe dat mensen treitert, intimideert of op een andere manier bedoeld is om anderen voor schut te zetten of te denigreren. Door beledigend gedrag ontstaan niet alleen ernstige veiligheidsrisico's voor de betreffende personen, maar mogelijk ook fysieke en emotionele problemen. 

Meer informatie over onze aanpak van beleidsontwikkelingen en onze handhavingsfilosofie.

Wanneer dit van toepassing is 


Sommige Tweets kunnen als beledigend worden ervaren als deze afzonderlijk bekeken worden, maar dat geldt mogelijk niet als de context van het hele gesprek wordt meegenomen. Wanneer we dit type content beoordelen, is het mogelijk niet duidelijk of deze is bedoeld om iemand te beledigen, of dat de content deel uitmaakt van een gesprek dat voor alle betrokkenen acceptabel is. Onze teams willen graag de context van gesprekken begrijpen. Daarom moeten we soms contact opnemen met degene op wie de content is gericht. Dit doen we zodat we de vereiste informatie hebben voordat we eventuele strafmaatregelen nemen.

We controleren accounts en nemen maatregelen als we rapporten ontvangen dat deze accounts gericht zijn op een persoon of een groep mensen en de onderstaande vormen van gedrag uiten in hun Tweets of privéberichten. Voor meer informatie over accounts die beledigend gedrag vertonen op hun profiel, ga je naar ons beleid voor beledigende profielen. Als je gedrag ziet dat gericht is op anderen op basis van hun ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte, is dit mogelijk een schending van ons beleid met betrekking tot haatdragend gedrag.


Het toewensen van, hopen op of oproepen tot ernstige schade aan een persoon of groep personen

We staan geen content toe die een individu of groep mensen ernstig fysiek letsel, de dood of een ernstige ziekte toewenst. Hieronder valt onder andere: 

 • Hopen dat iemand sterft als gevolg van een ernstige ziekte, bijvoorbeeld: “Ik hoop dat je kanker krijgt en sterft.”
 • Iemand een ernstig ongeluk toewensen, bijvoorbeeld: “Ik hoop dat je de volgende keer dat je j e mond voorbij praat door een auto wordt overreden.”
 • Zeggen dat een groep mensen ernstig fysiek letsel verdient, bijvoorbeeld: “Als deze groep demonstranten hun mond niet houdt, verdienen ze een kogel.”
   

Over uitzonderingen in verband met het toewensen van letsel op Twitter 

We beseffen dat gesprekken over bepaalde personen die op geloofwaardige wijze zijn beschuldigd van ernstig geweld, gevoelens van verontwaardiging kunnen oproepen waarna mensen verwensingen uiten. In deze beperkte gevallen, verzoeken we de gebruiker de Tweet te verwijderen zonder enig risico van straf, strafpunten of opschorting van het account. Hier volgen enkele voorbeelden:

 •  “Alle verkrachters verdienen de dood.” 
 • “Pedofielen moeten worden opgehangen.”
   

Ongewenste seksuele avances

Sommige vormen van naaktheid en erotische content waarbij sprake is van toestemming, zijn toegestaan op Twitter. Ongewenste seksuele avances en content die een ander zonder toestemming op een seksuele manier objectiveert, zijn echter verboden. Hieronder valt onder andere:

 • iemand zonder aanleiding en/of ongewenst erotische media sturen, zoals afbeeldingen, video´s en GIF´s 
 • iemands lichaam op een seksuele manier bespreken terwijl diegene dat niet wil 
 • om seksuele handelingen vragen 
 • andere content die een persoon op wat voor manier dan ook zonder zijn/haar toestemming seksualiseert. 
   

Agressieve beledigingen gebruiken om anderen te pesten of intimideren

We nemen maatregelen tegen overmatig agressieve beledigingen die zijn gericht op een persoon, waaronder content die scheldwoorden of vergelijkbaar taalgebruik bevat. Sommige woorden kunnen door sommigen als aanstootgevend worden gezien. Hou er rekening mee dat we niet in elk geval waarbij beledigende woorden worden gebruikt, actie ondernemen. 


Anderen aanmoedigen of inschakelen om een persoon of groep mensen te pesten

Gedrag dat anderen aanmoedigt om specifieke personen of groepen te pesten, is niet toegestaan. Hieronder vallen, onder andere, oproepen om mensen online lastig te vallen en te pesten en gedrag dat offline handelingen zoals fysieke intimidatie aanmoedigt. 


Moet de content op mij gericht zijn voordat kan worden gecontroleerd of deze de Twitter-regels schendt?

Nee, we beoordelen meldingen van dergelijke content door zowel slachtoffers als getuigen.


Gevolgen

Wanneer we de strafmaatregelen voor schendingen van dit beleid bepalen, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder de ernst van de schending en eerdere schendingen door die persoon. 

Iemand moet bijvoorbeeld eerst de content in kwestie verwijderen en mag een tijd lang alleen lezen op Twitter voordat hij of zij weer mag tweeten. Herhaalde schendingen leiden tot langere perioden in de alleen-lezenmodus en kunnen uiteindelijk leiden tot permanente opschorting. Als een account bijna alleen beledigend gedrag vertoont, kunnen we het account bij de eerste controle al opschorten. 

Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven.

Dit artikel delen