Mapang-abusong gawi

Mga Patakaran sa Twitter: Hindi ka maaaring makisali sa pinagkakaisahang pangha-harass sa isang tao, o di kaya ay manghikayat ng iba na gawin ito. Itinuturing namin ang mapang-abusong gawi bilang isang pagtatangkang i-harass, sindakin, o patahimikin ang isang tao.
 

Paliwanag


Sa Twitter, ligtas dapat ang pakiramdam mo kapag nagpapahayag ng iyong sariling pananaw. Naniwawala kami sa kalayaan sa pagpapahayag at sa bukas na diyalogo, ngunit walang saysay ang mga ito bilang batayang prinsipyo kung hindi makakapagpahayag ang iba dahil natatakot silang magsalita. 

Upang magkaroon ng maayos na diyalogo sa platform, at mahikayat ang mga indibidwal na maghayag ng iba't ibang opinyon at paniniwala, ipinagbabawal namin ang gawi na nangha-harass o nananakot, o di kaya ay naglalayong mamahiya o mang-insulto ng iba. Bukod pa sa paglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga tao, maaari ring humantong ang mapang-abusong gawi sa pisikal at emosyonal na paghihirap para sa mga apektado. 

Matuto pa tungkol sa aming pamamaraan sa paggawa ng patakaran at sa aming batayang prinsipyo sa pagpapatupad.

Kailan ito nalalapat 


Maaaring maging mukhang mapang-abuso ang ilang Tweet kapag binasa nang mag-isa, ngunit maaaring hindi naman pala kapag binasa na sa konteksto ng isang mas malawak na usapan. Kapag nagsusuri kami ng ganitong uri ng content, maaaring hindi maging malinaw kung nilalayon nitong mang-harass ng indibidwal, o kung bahagi ito ng isang konsenswal na usapan. Upang matulungan ang aming mga team na maunawaan ang konteksto ng isang usapan, maaaring kailanganin naming marinig mismo ang panig ng taong tina-target, upang matiyak na mayroon kami ng impormasyong kinakailangan bago kami gumawa ng anumang aksyon sa pagpapatupad.

Susuriin at aaksyunan namin ang mga pag-uulat ng mga account na nagta-target ng isang indibidwal o grupo ng mga tao na nagsasagawa ng alinman sa mga sumusunod na gawi sa Mga Tweet o Direktang Mensahe. Para sa mga account na nagsasagawa ng mapang-abusong gawi sa kanilang profile, sumangguni sa patakaran sa mapang-abusong profile. Para sa gawaing nagta-target ng mga tao batay sa kanilang lahi, etnisidad, pinagmulang bansa, sekswal na oryentasyon, kasarian, kinikilalang kasarian, relihiyon, edad, kapansanan, o malubhang sakit, posibleng labag ito sa aming patakaran sa mapoot na asal.


Mararahas na banta

Ipinagbabawal namin ang content na may mararahas na banta laban sa isang nakikilalang target. Ang mararahas na banta ay mga pahayag na nagsasaad ng intensyong magdulot ng pinsala na magreresulta sa malubha at pangmatagalang pisikal na kapahamakan, kung saan maaaring mamatay o mapinsala nang malubha ang isang indibidwal, hal., “Papatayin kita.”

Tandaan: Mayroon kaming zero tolerance na patakaran laban sa mararahas na banta. Ang mga mapapatunayang nagbabahagi ng mararahas na banta ay mahaharap sa agaran at permanenteng suspensyon ng kanilang account. 

Paghiling, pagnanais, o paghihikayat na magdulot ng matinding pananakit sa isang tao o grupo ng mga tao

Hindi namin pinapahintulutan ang content na humihiling, nagnanais, nanghihikayat, nag-uudyok, o nagpapahayag ng kagustuhan na magdulot ng pagkamatay o matinding pananakit sa katawan o malubhang sakit sa isang indibidwal o grupo ng mga tao. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa: 

 • Pagnanais na mamatay ang isang tao dahil sa isang malubhang sakit hal., "Magkaroon ka sana ng kanser at mamatay."
 • Paghiling na masangkot sa isang malalang aksidente ang isang tao hal., "Masagasaan ka sana ng kotse sa susunod na magsabi ka ng kung ano-ano."
 • Pagsasabi na nararapat sa isang grupo ng mga indibidwal na magkaroon ng malubhang pisikal na pinsala hal., "Kung hindi tatahimik ang grupo ng mga nagpoprotestang ito, nararapat lang silang barilin."
   

Tungkol sa mga eksepsyon sa mga paghiling ng pananakit sa Twitter 

Alam naming ang mga usapan tungkol sa ilang partikular na indibidwal na kapani-paniwalang inakusahang nagsagawa ng matinding karahasan ay maaaring magpasimula ng galit at mga nauugnay na paghiling na masaktan ang mga inakusahan. Sa mga limitadong sitwasyong ito, hihilingin namin sa user na i-delete ang Tweet nang walang anumang panganib na maparusahan, mabigyan ng strike, o masuspindi ang account. Kabilang sa mga halimbawa ang, ngunit hindi limitado sa:

 •  “Mamatay na sana ang lahat ng manggagahasa.” 
 • “Ibinibigti dapat ang mga nang-aabuso ng bata.”
   

Mga hindi kanais-nais na sekswal na pakikipag-ugnayan

Bagama't ang ilang konsenswal na kahubaran at pang-adult na content ay pinapahintulutan sa Twitter, ipinagbabawal namin ang mga hindi kanais-nais na sekswal na pakikipag-ugnayan at content na nanghahamak ng indibidwal sa sekswal na paraan nang wala ang kanyang pahintulot. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa:

 • pagpapadala sa isang tao ng hindi hiniling at/o hindi kanais-nais na pang-adult na media, kabilang ang mga larawan, video, at GIF; 
 • hindi kanais-nais na sekswal na talakayan tungkol sa katawan ng isang tao; 
 • paghiling ng mga sekswal na pagkilos; at 
 • anupamang content na nagse-sexualize ng indibidwal nang wala ang kanyang pahintulot. 
   

Paggamit ng mga insulto, mura, o slur na naglalayong mang-harass o manakot ng iba

Nagsasagawa kami ng pagkilos laban sa paggamit ng mga insulto, mura, o slur para mag-target ng ibang tao. Sa ilang kaso, gaya ng (ngunit hindi limitado sa) malubha at paulit-ulit na paggamit ng mga insulto o slur kung saan ang pangunahing intensyon ay mang-harass o manakot ng iba, maaaring hingin naming alisin ang Tweet. Sa ilang kaso, gaya ng (ngunit hindi limitado sa) katamtaman at isolated na paggamit ng mga insulto at mura kung saan ang pangunahing intensyon ay mang-harass o manakot ng iba, maaaring limitahan namin ang visibility ng Tweet gaya sa inilalarawan sa ibaba. Pakitandaan din na bagama't maaaring maging nakakapanakit ang ilang partikular na termino para sa ilang indibidwal, hindi namin aaksyunan ang bawat sitwasyon kung saan gumagamit ng mga nakakapang-insultong termino. 


Pag-udyok o panghihikayat sa iba na mang-harass ng isang indibidwal o grupo ng mga tao

Ipinagbabawal namin ang gawi na naghihikayat sa iba na mang-harass o mag-target ng mga partikular na indibidwal o grupo sa pamamagitan ng mapang-abusong gawi. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa; mga panawagan na mag-target ng mga tao sa pamamagitan ng pang-aabuso o pangha-harass online at gawi na nag-uudyok na magsagawa ng offline na pagkilos gaya ng pisikal na pangha-harass. 

 

Pagtangging nangyari ang mga kaganapan kung saan maraming nasawi

Ipinagbabawal namin ang content na tumatangging may naganap na mass murder o iba pang kaganapan kung saan maraming nasawi, kung saan puwede naming kumpirmahing naganap nga ito, at kung ibinahagi ang content nang may mapang-abusong intensyon. Maaaring binabanggit nito ang kaganapan bilang isang “hoax” o sinasabi nitong peke o mga “aktor” ang mga biktima o survior. Kasama rito ang, pero hindi limitado sa, mga kaganapan tulad ng Holocaust, mga school shooting, mga pag-atake ng terorista, at mga sakuna.

 

Kailangan bang ako ang target ng content na ito para masuri ito para sa paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter?

Hindi, sinusuri namin ang mga first-person at bystander na pag-uulat ng ganitong content.


Mga Kahihinatnan

Kapag pinagpapasyahan ang ipapataw na parusa para sa paglabag sa patakarang ito, isinasaalang-alang namin ang ilang salik, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kalubhaan ng paglabag at ang dating record ng indibidwal kaugnay ng mga paglabag sa panuntunan. Ang sumusunod ay isang listahan ng mga potensyal na opsyon sa pagpapatupad para sa content na lumalabag sa patakarang ito:

 • Pag-downrank sa mga Tweet sa mga sagot, maliban na lang kung sinusundan ng user ang may-akda ng Tweet.
 • Pag-alis ng pagiging kwalipikado ng mga Tweet para sa amplification sa Mga nangungunang resulta ng paghahanap at/o sa mga timeline para sa mga user na hindi sumusunod sa may-akda ng Tweet.
 • Hindi pagsasama sa mga Tweet at/o account sa mga rekomendasyon sa email o in-product na rekomendasyon. 
 • Pag-aatas na alisin ang Tweet.
  • Halimbawa, maaari naming hilingin sa isang tao na alisin ang lumalabag na content at na gumamit lang ng Twitter nang nasa read-only mode bago siya makapag-Tweet ulit. Ang mga susunod na paglabag ay hahantong sa mas matagal na panahong nasa read-only mode, at maaari itong magresulta sa permanenteng pagkakasuspinde sa kalaunan.
 • Pagsususpinde sa mga account na natukoy naming gumagawa ng mapang-abusong gawi gaya sa inilarawan sa patakarang ito, o nagbahagi ng mararahas na banta bilang pangunahing gamit ng mga ito.

Matuto pa tungkol sa aming hanay ng mga opsyon sa pagpapatupad.

Kung pinaniniwalaan ng isang taong maling nasuspinde ang kanyang account, puwede siyang magsumite ng apela.

Ibahagi ang artikulong ito