Mapang-abusong gawi

Mga Patakaran sa Twitter: Hindi ka maaaring makisali sa isang gawaing pinagkakaisahang i-harass ang isang tao, o kaya ay naghihikayat sa iba na makisali. Itinuturing namin ang mapang-abusong gawi bilang isang pagtatangkang i-harass, sindakin, o patahimikin ang isang tao.
 

Paliwanag


Sa Twitter, ligtas dapat ang pakiramdam mo kapag nagpapahayag ng iyong sariling pananaw. Naniwawala kami sa kalayaan sa pagpapahayag at sa bukas na diyalogo, ngunit walang saysay ang mga ito bilang batayang prinsipyo kung hindi makakapagpahayag ang iba dahil natatakot silang magsalita. 

Upang magkaroon ng maayos na diyalogo sa platform, at mahikayat ang mga indibidwal na maghayag ng iba't ibang opinyon at paniniwala, ipinagbabawal namin ang gawi na nangha-harass o nananakot, o kaya ay naglalayong mamahiya o mang-insulto ng iba. Bukod pa sa paglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga tao, maaari ring humantong ang mapang-abusong gawi sa pisikal at emosyonal na paghihirap para sa mga apektado. 

Matuto pa tungkol sa aming pamamaraan sa paggawa ng polisiya at sa aming batayang prinsipyo sa pagpapatupad.

Kapag nalalapat ito 


Maaaring maging mukhang mapang-abuso ang ilang Tweet kapag binasa nang mag-isa, ngunit maaari namang maging hindi kapag binasa na sa konteksto ng isang mas malawak na usapan. Kapag nagsusuri kami ng ganitong uri ng content, maaaring hindi maging malinaw kung nilalayon nitong mang-harass ng indibidwal, o kung bahagi ito ng isang konsenswal na usapan. Upang matulungan ang aming mga team na maunawaan ang konteksto ng isang usapan, maaaring kailanganin naming marinig mismo ang panig ng taong tina-target, upang matiyak na nasa amin ang impormasyong kinakailangan bago ang anumang aksyon sa pagpapatupad.

Susuriin at aaksyunan namin ang mga pag-uulat ng mga account na nagta-target ng indibidwal o grupo ng mga tao na nagsasagawa ng anuman sa mga sumusunod na gawi sa Mga Tweet o Direktang Mensahe. Para sa mga account na nagsasagawa ng mapang-abusong gawi sa kanilang profile, sumangguni sa polisiya sa mapang-abusong profile. Para sa gawaing nagta-target ng mga tao batay sa kanilang lahi, etnisidad, pinagmulang bansa, sekswal na oryentasyon, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, relihiyon, edad, kapansanan, o malubhang sakit, posibleng labag ito sa aming polisiya sa mapoot na asal.


Paghiling, pagnanais, o paghihikayat na magdulot ng matinding pananakit sa isang tao o grupo ng mga tao

Hindi namin pinapahintulutan ang content na humihiling, nagnanais, nanghihikayat, nag-uudyok, o nagpapahayag ng kagustuhan na magdulot ng pagkamatay o matinding pananakit sa katawan o malubhang sakit sa isang indibidwal o grupo ng mga tao. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa: 

 • Pagnanais na mamatay ang isang tao dahil sa isang malubang sakit hal., "Magkaroon ka sana ng kanser at mamatay."
 • Paghiling na masangkot sa isang malalang aksidente ang isang tao hal., "Masagasaan ka sana ng kotse sa susunod na magsabi ka ng kung ano-ano."
 • Pagsasabi na nararapat sa isang grupo ng mga indibidwal na magkaroon ng malubhang pisikal na injury hal., "Kung hindi tatahimik ang grupo ng mga nagpoprotestang ito, nararapat lang silang barilin."
   

Tungkol sa mga eksepsyon sa mga paghiling ng pananakit sa Twitter 

Alam naming ang mga usapan tungkol sa ilang partikular na indibidwal na kapani-paniwalang inakusahang nagsagawa ng matinding karahasan ay maaaring magpasimula ng galit at mga nauugnay na paghiling na masaktan ang mga inakusahan. Sa mga limitadong sitwasyong ito, hihilingin namin sa user na i-delete ang Tweet nang walang anumang panganib na maparusahan, mabigyan ng strike, o masuspindi ang account. Kabilang sa mga halimbawa ang, ngunit hindi limitado sa:

 •  “Mamatay na sana ang lahat ng manggagahasa.” 
 • “Ibinibigti dapat ang mga nang-aabuso ng bata.”
   

Mga hindi kanais-nais na sekswal na pakikipag-ugnayan

Bagama't ang ilang konsenswal na kahubaran at pang-adult na content ay pinapahintulutan sa Twitter, ipinagbabawal namin ang mga hindi kanais-nais na sekswal na pakikipag-ugnayan at content na nanghahamak ng indibidwal sa sekswal na paraan nang wala ang kanyang pahintulot. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa:

 • pagpapadala sa isang tao ng hindi hiniling at/o hindi kanais-nais na pang-adult na media, kabilang ang mga larawan, video, at GIF; 
 • hindi kanais-nais na sekswal na talakayan tungkol sa katawan ng isang tao; 
 • paghiling ng mga sekswal na pagkilos; at 
 • anupamang content na nagse-sexualize ng indibidwal nang wala ang kanyang pahintulot. 
   

Paggamit ng mga agresibong insulto na naglalayong mang-harass o manakot ng iba

Inaaksyunan namin ang mga labis na agresibong insulto na nagta-target ng indibidwal, kabilang ang content na naglalaman ng mga slur o katulad na pananalita. Pakitandaan din na bagama't nakakapanakit para sa ilang indibidwal ang ilang partikular na termino, hindi namin aaksyunan ang bawat sitwasyon kung saan gumagamit ng mga nakakapang-insultong termino. 


Pag-udyok o paghihikayat sa iba na mang-harass ng indibidwal o grupo ng mga tao

Ipinagbabawal namin ang gawi na naghihikayat sa iba na mang-harass o mag-target ng mga partikular na indibidwal o grupo sa pamamagitan ng mapang-abusong gawi. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa; mga panawagan na mag-target ng mga tao sa pamamagitan ng pang-aabuso at pangha-harass online at gawi na nag-uudyok na magsagawa ng offline na pagkilos gaya ng pisikal na pangha-harass. 

 

Pagtangging nangyari ang mga kaganapan kung saan maraming nasawi

Ipinagbabawal namin ang content na tumatangging may naganap na mass murder o iba pang kaganapan kung saan maraming nasawi, kung saan puwede naming kumpirmahing naganap nga ito, at kung ibinahagi ang content nang may mapang-abusong intensyon. Maaaring binabanggit nito ang kaganapan bilang isang “hoax” o sinasabi nitong peke o mga “aktor” ang mga biktima o survior. Kasama rito ang, pero hindi limitado sa, mga kaganapan tulad ng Holocaust, mga school shooting, mga pag-atake ng terorista, at mga sakuna.

 

Kailangan bang ako ang target ng content na ito para masuri ito para sa paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter?

Hindi, sinusuri namin ang mga first-person at bystander na pag-uulat ng ganitong content.


Mga Kahihinatnan

Kapag pinagpapasyahan ang ipapataw na parusa para sa paglabag sa polisiyang ito, isinasaalang-alang namin ang ilang salik, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kalubhaan ng paglabag at ang dating record ng indibidwal kaugnay sa mga paglabag sa panuntunan. 

Halimbawa, maaari naming hilingin sa isang tao na alisin ang lumalabag na content at na gumamit lang ng Twitter nang nasa read-only mode bago siya makapag-Tweet ulit. Ang mga susunod na paglabag ay hahantong sa mas matagal na panahong nasa read-only mode, at maaari itong magresulta sa permanenteng pagkakasuspinde sa kalaunan. Kung mapang-abusong gawi ang pangunahing ginagawa ng isang account, maaari naming permanenteng suspindihin ang account pagkatapos ng inisyal na pagsusuri. 

Matuto pa tungkol sa aming hanay ng mga opsyon sa pagpapatupad.

I-share ang artikulong ito