Pang-aabuso at pangha-harass

Pangkalahatang-ideya

Hunyo 2023


Hindi ka puwedeng magbahagi ng mapang-abusong content, mang-harass ng isang tao, o maghikayat ng iba na gawin iyon.

Sa X, dapat mong maramdamang malaya at ligtas kang makakapagpahayag ng natatangi mong pananaw. Naniniwala kami sa malayang pagpapahayag at bukas na talakayan, at  upang pangasiwaan ang masiglang talakayan sa platform, at bigyan ng kakayahan ang mga indibidwal na magpahayag ng magkakaibang opinyon at paniniwala, ipinagbabawal namin ang gawi at content na nangha-harass o nananakot, o isinagawa para magpahiya o magpababa ng tingin sa ibang tao. Dagdag pa sa mga dulot nitong panganib sa kaligtasan ng mga tao, puwedeng humantong sa pisikal at emosyonal na paghihirap ng mga apektadong tao ang mapang-abusong gawi. 

 

Ano ang labag sa patakarang ito? 

 

Naka-target na pangha-harass

Itinuturing namin na mapaminsala, hindi nasasagot, at inilaang magpahiya o magpababa ng tingin sa (mga) indibidwal. Ipinagbabawal namin ang mga sumusunod na gawi sa platform:

 • Pagpo-post ng maraming post, sa loob ng maikling panahon, o tuloy-tuloy na pag-post ng mga sagot na may mapaminsalang content, para i-target ang isang indibidwal. Kasama rito ang mga account na inilaan para mang-harass ng isang indibidwal o ng maraming indibidwal.
 • Pagbanggit o pag-tag ng mga user sa mapaminsalang content.

 

Paghikayat o paghiling sa iba na mang-harass ng isang indibidwal o grupo ng mga tao

Ipinagbabawal namin ang gawi na humihikayat sa iba na mang-harass o mag-target ng mga partikular na indibidwal o grupo ng tao sa pang-aabuso. Kabilang dito ang, pero hindi limitado sa: paghiling na i-target ang mga tao gamit ang pang-aabuso o pangha-harass online at gawi na humihikayat sa offline na aksyon gaya ng pisikal na pangha-harass.

 

Mga Hindi Gustong Sekswal na Content at Graphic Objectification

Bagama't pinapayagan ang ilang may pahintulot na paghuhubad at pang-adult na content sa X, ipinagbabawal namin ang mga hindi katanggap-tanggap na sekswal na content at graphic objectification na sekswal na ino-objectify ang isang indibidwal nang wala nilang pahintulot. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa: 

 • pagpapadala ng hindi hinihingi at/o hindi katanggap-tanggap na pang-adult na media, kabilang ang mga larawan, video, at GIF; 
 • hindi katanggap-tanggap na sekswal na pagtalakay tungkol sa katawan ng isang tao; 
 • paghiling ng mga sekswal na gawain; at 
 • anupamang content na nagse-sexualize sa isang indibidwal nang wala ang kanyang pahintulot. 
   

Mga Pang-iinsulto

Tinututulan namin ang paggamit ng mga insulto o kabastusan para mag-target ng iba. Sa ilang sitwasyon, gaya ng (pero hindi limitado sa) malubha at paulit-ulit na paggamit ng mga insulto o kabastusan na may konteksto na mang-harass o manakot ng ibang tao, posibleng naming ipaalis ang post. Sa ibang sitwasyon, gaya ng (pero hindi limitado sa) katamtaman at natatanging paggamit ng mga insulto at kabastusan na may konteksto na mang-harass o manakot ng ibang tao, posible naming limitahan ang makakakita sa post gaya ng ipinapaliwanag sa ibaba. Pakitandaan na bagama't puwedeng tingnan ng ilang indibidwal ang ilang partikular na salita bilang nakakasakit, hindi kami gagawa ng aksyon laban sa bawat pagkakataon na ginamit ang mga nakakainsultong salita. 

 

Pagtatatuwa ng Marahas na Event

Ipinagbabawal namin ang content na nagtatatuwa na may nangyaring mass murder o iba pang mass casualty event (mga pangyayari kung saan maraming nasaktan), na puwede naming i-verify na nangyari ang nasabing event, at kung kailan naibahagi ang content na may mapang-abusong konteksto. Posibleng kasama rito ang mga pangbanggit sa nasabing event bilang isang "hoax" (panloloko) o nagsasabing peke o "mga actor" lang ang mga biktima o survivor. Kasama rito ang, pero hindi limitado sa, mga event gaya ng Holocaust, pamamaril sa paaralan, pag-atake ng mga terorista, at natural na sakuna.

 

Kailangan bang ako ang target ng content na ito para masuri ito para sa paglabag sa Mga Patakaran sa X?

Para tulungan ang aming mga team na maunawaan ang konteksto, kailangan namin paminsan-minsan na makuha ang opinyon ng taong tina-target para masigurado Posibleng magmukhang mapang-abuso ang ilang post kapag titingnan nang mag-isa, pero posibleng hindi kung titingnan sa konteksto ng mas malawak na usapan. Kapag sinusuri namin ang mga kaso, posibleng hindi malinaw kung ang konteksto ay para mang-abuso ng isang indibiwaw, o kung isa itong Objectification

 • Gawing mas hindi makikita sa X ang content sa X sa pamamagitan ng:
  • Pag-aalis ng post sa mga resulta ng paghahanap, rekomendasyon sa produkto, nauuso, abiso, at mga timeline sa home
  • Paglilimita sa kakayahang matuklasan ang post sa profile ng author
  • Pag-downrank ng post sa mga sagot
  • Paglilimita sa mga Like, sagot, Repost, Quote na post, bookmark, share, pin to profile, o bilang ng pakikipag-ugnayan
  • Pagbubukod sa post para hindi magkaroon ng mga ad sa tabi nito
 • Hindi pagsasama sa mga post at/o account sa mga rekomendasyon sa email o in-product na rekomendasyon. 
 • Pag-aatas na alisin ang post.
  • Halimbawa, maaari naming hilingin sa isang tao na alisin ang lumalabag na content at na gumamit lang ng X nang nasa read-only mode bago siya makapag-post ulit.
 • Pagsususpinde ng mga account na ang tanging layunin ay lumabag sa aming patakaran sa Hindi Katanggap-tanggap na Sekswal na Content at Graphic Objectification, o mga account na inilaan para mang-harass ng mga indibidwal.

Matuto pa tungkol sa aming range ng mga opsyon sa pagpapatupad.

Kung may naniniwalang nagkamali sa pag-suspend sa kanilang account, puwede silang magsumite ng isang apela.

Ibahagi ang artikulong ito