Zachowania stanowiące nadużycie

Zasady Twittera: niedozwolone jest angażowanie się w ukierunkowane nękanie innych osób ani nakłanianie kogokolwiek do takich działań. Do zachowań noszących znamiona nadużycia zaliczamy próby nękania, zastraszania lub uciszania innych.
 

Uzasadnienie


Na Twitterze masz prawo czuć się bezpiecznie, wyrażając swój własny punkt widzenia. Popieramy wolność wypowiedzi i otwarty dialog, ale ta deklaracja ma niewielką wartość, jeśli ludzie boją się otwarcie wyrażać swoje zdanie. 

Aby ułatwić naszym użytkownikom konstruktywną wymianę zdań oraz umożliwić poszczególnym osobom wyrażanie ich indywidualnych opinii i przekonań, zwalczamy zachowania obejmujące nękanie lub zastraszanie innych czy mające na celu ich zawstydzenie lub poniżenie. Nadużycia mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, których one dotyczą, lub powodować u nich cierpienie fizyczne lub emocjonalne. 

Dowiedz się więcej na temat sposobów aktualizacji i egzekwowania naszych zasad.

Zastosowanie 


Niektóre Tweety mogą sprawiać wrażenie obraźliwych, gdy są czytane osobno, ale w istocie takie nie są, jeśli umieści się je w szerszym kontekście. Kiedy sprawdzamy tego typu treści, może nie być jasne, czy mają one na celu nękanie jakiejś osoby, czy też jest to fragment neutralnej wymiany zdań. Aby pomóc naszym zespołom zrozumieć kontekst rozmowy, możemy potrzebować opinii osoby, której ona dotyczy, aby mieć pewność, że nasze rozumienie sytuacji jest poprawne, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem naszych zasad.

Przeanalizujemy wszystkie zgłoszenia dotyczące rzekomych nadużyć wymienionych poniżej stosowanych wobec konkretnych osób lub grup osób za pośrednictwem Tweetów lub prywatnych wiadomości i podejmiemy odpowiednie działania. Więcej informacji o tego typu sytuacjach można znaleźć w naszych zasadach dotyczących kont, za pośrednictwem których dochodzi do nadużyć. Zachowania wymierzone w konkretne osoby ze względu na ich grupę etniczną, pochodzenie, narodowość, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, wyznanie, wiek, niepełnosprawność lub poważną chorobę mogą stanowić naruszenie naszych zasad dotyczących zachowań przepełnionych nienawiścią.


Groźby karalne

Niedozwolone jest publikowanie treści zawierających groźby karalne pod adresem osoby, którą można zidentyfikować. Groźby karalne to oświadczenia o zamiarze spowodowania poważnych i trwałych uszkodzeń ciała, w wyniku których dana osoba może umrzeć lub doznać poważnych obrażeń, np. „Zabiję cię”.

Uwaga: nie tolerujemy gróźb karalnych pod żadną postacią. Konta osób stosujących groźby karalne zostaną natychmiastowo i trwale zawieszone. 

Wyrażanie życzenia lub nadziei co do poważnej krzywdy lub nawoływanie do wyrządzenia krzywdy danej osobie lub grupie osób

Niedozwolone jest udostępnianie treści, które wyrażają życzenie, nadzieję, pochwałę, zachętę lub pragnienie dotyczące śmierci, poważnego uszkodzenia ciała lub poważnej choroby w stosunku do wybranej osoby lub grupy osób. Dotyczy to między innymi treści podobnych do tych wskazanych poniżej: 

 • Wyrażanie nadziei, że ktoś umrze w wyniku poważnej choroby, np. „Mam nadzieję, że zachorujesz na raka i umrzesz”.
 • Wyrażanie życzenia, aby ktoś padł ofiarą poważnego wypadku, np. „Niech rozjedzie cię samochód następnym razem, gdy coś powiesz”.
 • Mówienie, że pewna grupa osób zasługuje na to, by dotknęły ją poważne obrażenia, np. „Jeśli ci protestujący się nie zamkną, trzeba ich rozstrzelać”.
   

Wyjątki dotyczące negatywnych życzeń 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozmowy dotyczące osób prawomocnie oskarżonych o czyny naznaczone szczególnym okrucieństwem mogą wywołać silne emocje i w rezultacie życzenia krzywdy. W tych wyjątkowych przypadkach poprosimy użytkownika o usunięcie Tweeta bez nakładania na niego kary i nie będziemy stosować ostrzeżeń ani groźby zawieszenia konta. Mogą to być między innymi wypowiedzi podobne do poniższych:

 •  „Wszystkim gwałcicielom życzę śmierci”. 
 • „Pedofili powinno się wieszać”.
   

Niepożądane propozycje seksualne

Chociaż w pewnych sytuacjach dopuszczalne może być udostępnianie treści przedstawiających nagość i treści dla dorosłych, niedozwolone jest wysuwanie niechcianych propozycji seksualnych oraz udostępnianie treści uprzedmiotawiających daną osobę bez jej zgody. Dotyczy to między innymi treści podobnych do tych wskazanych poniżej:

 • wysyłanie innym użytkownikom niepożądanych czy niechcianych multimediów zawierających treści dla dorosłych, w tym obrazów, filmów i plików GIF, 
 • niepożądane dyskusje o charakterze erotycznym na temat czyjegoś ciała, 
 • namawianie do czynności seksualnych 
 • oraz wszelkie inne treści, które w jakikolwiek sposób seksualizują inną osobę bez jej zgody. 
   

Stosowanie wyzwisk w celu nękania lub zastraszania innych

Podejmujemy działania mające zwalczać stosowanie wyzwisk w stosunku do konkretnych osób. W niektórych przypadkach, takich jak poważne i powtarzające się stosowanie obelg lub wyzwisk mających na celu przede wszystkim nękanie lub zastraszanie innych, możemy wymagać usunięcia Tweeta. W innych przypadkach, takich jak umiarkowane, jednorazowe użycie wyzwisk mających na celu przede wszystkim nękanie lub zastraszanie innych, możemy ograniczyć widoczność Tweeta, jak opisano poniżej. Należy jednak mieć na uwadze, że chociaż w odczuciu niektórych osób określone terminy mogą być obraźliwe, nie będziemy podejmować działań we wszystkich sytuacjach, w których użyto wyzwisk. 


Zachęcanie lub nawoływanie innych do nękania danej osoby lub grupy osób

Niedozwolone są zachowania zachęcające do nękania innych osób lub stosowania nadużyć w stosunku do określonych osób lub grup osób. Dotyczy to między innymi nawoływania innych do stosowania nadużyć lub nękania w sieci oraz zachowań mogących skutkować realnymi działaniami, takimi jak zastosowanie przemocy fizycznej. 

 

Zaprzeczanie wydarzeniom, w których zginęła znaczna liczba osób

Niedozwolone jest udostępnianie treści, które zaprzeczają, że doszło do ludobójstwa lub innych przypadków śmierci wielu osób, jeśli można potwierdzić, że zdarzenie takie miało faktycznie miejsce, i gdy treści te są udostępniane z zamiarem obrażenia danej osoby lub grupy osób. Może to obejmować nazywanie takiego wydarzenia „spiskiem” lub twierdzenie, że jego ofiary lub osoby, które je przeżyły, kłamią lub są „podstawione”. Obejmuje to między innymi wydarzenia takie jak Holokaust, użycie broni w szkołach, ataki terrorystyczne i klęski żywiołowe.

 

Czy aby zgłosić takie treści i poprosić o ich sprawdzenie pod kątem naruszenia Zasad Twittera, muszę być osobą, w którą one uderzają?

Nie, sprawdzamy zarówno zgłoszenia od bezpośrednio zainteresowanych osób, jak i przypadkowych użytkowników.


Konsekwencje

Określając karę za naruszenie tych zasad, bierzemy pod uwagę szereg czynników, w tym między innymi wagę naruszenia oraz ewentualne wcześniejsze naruszenia zasad przez danego użytkownika. Poniżej znajduje się lista możliwych sposobów egzekwowania zasad w odniesieniu do osób naruszających te zasady:

 • Obniżanie pozycji Tweetów na liście odpowiedzi, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik obserwuje danego autora Tweeta.
 • Blokowanie wyświetlania Tweetów na pierwszych pozycjach w wynikach wyszukiwania lub na osi czasu użytkowników, którzy nie obserwują danego autora Tweeta.
 • Wykluczenie Tweetów lub kont danego autora z rekomendacji e-mail lub w usłudze. 
 • Wymóg usunięcia Tweeta.
  • Przykładowo możemy poprosić kogoś o usunięcie treści naruszających nasze zasady i przez pewien czas umożliwić mu korzystanie z Twittera tylko w trybie biernym, bez możliwości tweetowania. Kolejne naruszenia spowodują wydłużenie okresów biernego dostępu do Twittera i ostatecznie mogą skutkować trwałym zawieszeniem konta.
 • Zawieszanie kont, których, według naszych danych, głównym przeznaczeniem jest angażowanie się w zachowanie stanowiące nadużycie zgodnie z definicją zawartą w tych zasadach lub na których są publikowane groźby karalne.

Dowiedz się więcej o sposobach egzekwowania naszych zasad.

Jeśli ktoś uważa, że jego konto zostało zawieszone przez pomyłkę, może złożyć odwołanie.

Udostępnij ten artykuł