કેવી રીતે ખોવાયેલ અથવા ભૂલાઈ ગયેલ સાંકેતિક શબ્દને રીસેટ કરવો

તમે તમારા એકાઉન્ટનો પ્રવેશ ક્યારેય ગુમાવો નહીં તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમે લઈ શકો એવું શ્રેષ્ઠ પગલું છે સચોટ અને અપ-ટુ-ડેટ ઈમેલ સરનામું અને/અથવા ફોન નંબર રાખવાનું. એક ક્ષણ લો અને સુનિશ્ચિત કરો કે તમે તમારા એકાઉન્ટ સાથે સંકળાયેલ ઈમેલ સરનામું અને/અથવા ફોન નંબર અપ-ટુ-ડેટ છે.

તમે લોગ ઈન થયેલા હોવ ત્યારે તમારા સાંકેતિક શબ્દને કેવી રીતે બદલવો
IOS માટે:
પગલું 1

નેવિગેશન મેનૂના આયકનમાંથી, સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 2

એકાઉન્ટ ટેબ પર હળવેથી ઠપકારો અને લોગીન અને સુરક્ષા હેઠળ, સાંકેતિક શબ્દ પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

તમારો વર્તમાન સાંકેતિક શબ્દ દાખલ કરો.

પગલું 4

તમારો નવો સાંકેતિક શબ્દ પસંદ કરો.

પગલું 5

સાંકેતિક શબ્દની પુષ્ટિ કરો.

પગલું 6

સાચવોપર હળવેથી ઠપકારીને તમારા ફેરફારો સાચવો.

 

નોંધ: જો તમે લોગ ઈન કરી શકો છો પરંતુ તમારો સાંકેતિક શબ્દ યાદ ના રાખી શકતા હોવ તો, તમે સાંકેતિક શબ્દ સેટિંગ્સ પૃષ્ઠ પરથી પોતાને સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ ઈમેલ મોકલી શકો છો. ઉપરાંત, તમે તમારો સાંકેતિક શબ્દ બદલવા માટે ઉપયોગમાં લો છો તે સિવાય તમારા બધા સક્રિય Twitter સત્રોમાંથી લોગ આઉટ થઈ જશો.

એન્ડ્રોઈડ માટે:
પગલું 1

 નેવિગેશન મેનૂના આયકનમાંથી, સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 2

 એકાઉન્ટ ટેબ પર હળવેથી ઠપકારો અને લોગીન અને સુરક્ષા હેઠળ, સાંકેતિક શબ્દ પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

તમારો વર્તમાન સાંકેતિક શબ્દ દાખલ કરો.

પગલું 4

તમારો નવો સાંકેતિક શબ્દ પસંદ કરો.

પગલું 5

સાંકેતિક શબ્દની પુષ્ટિ કરો.

પગલું 6

 સાચવો પર હળવેથી ઠપકારીને તમારા ફેરફારો સાચવો.

 

નોંધ: જો તમે લોગ ઈન કરી શકો છો પરંતુ તમારો સાંકેતિક શબ્દ યાદ ના રાખી શકતા હોવ તો, તમે સાંકેતિક શબ્દ સેટિંગ્સ પૃષ્ઠ પરથી પોતાને સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ ઈમેલ મોકલી શકો છો. ઉપરાંત, તમે તમારો સાંકેતિક શબ્દ બદલવા માટે ઉપયોગમાં લો છો તે સિવાય તમારા બધા સક્રિય Twitter સત્રોમાંથી લોગ આઉટ થઈ જશો.

ડેસ્કટૉપ માટે:
પગલું 1

તમારા ડેસ્કટૉપમાંથી, નેવિગેશન બારમાં વધુ  આયકન પર ક્લિક કરો અને સેટિંગ્સ અને ગોપનીયતા પસંદ કરો.

પગલું 2

તમારા એકાઉન્ટ ટેબમાંથી, તમારો સાંકેતિક શબ્દ બદલો પર ક્લિક કરો.

પગલું 3

તમારો વર્તમાન સાંકેતિક શબ્દ દાખલ કરો.

પગલું 4

તમારો નવો સાંકેતિક શબ્દ પસંદ કરો.

પગલું 5

 સાચવો પર ક્લિક કરીને તમારા ફેરફારો સાચવો.

 

નોંધ: જો તમે લોગ ઈન કરી શકો છો પરંતુ તમારો સાંકેતિક શબ્દ યાદ ના રાખી શકતા હોવ તો, તમે સાંકેતિક શબ્દ સેટિંગ્સ પૃષ્ઠ પરથી પોતાને સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ ઈમેલ મોકલી શકો છો. ઉપરાંત, તમે તમારો સાંકેતિક શબ્દ બદલવા માટે ઉપયોગમાં લો છો તે સિવાય તમારા બધા સક્રિય Twitter સત્રોમાંથી લોગ આઉટ થઈ જશો.

તમને પોતાને ઈમેલ દ્વારા કેવી રીતે સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ મોકલવું
 1. twitter.com, mobile.twitter.com પર અથવા iOS અથવા એન્ડ્રોઈડ માટેની Twitter એપ્લિકેશન પરના સાઈન ઈન પૃષ્ઠ પરથી, સાંકેતિક શબ્દ ભૂલી ગયા? પર ક્લિક કરો
 2. તમારું ઈમેલ સરનામું, ફોન નંબર અથવા Twitter વપરાશકારનું નામ દાખલ કરો. જો તમારી પાસે તમારા ફોન નંબર સાથે સંકળાયેલા બહુવિધ એકાઉન્ટ્સ છે તો, તમે આ પગલાં દરમિયાન તમારા ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી.
 3. તમે જ્યાં સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ ઈમેલ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોવ તે ઈમેલ સરનામું પસંદ કરો.
 4. તમારું ઈમેલ ઇનબોક્સ તપાસો. Twitter તાત્કાલિક તમારા એકાઉન્ટના ઈમેલ સરનામાં પર એક સંદેશ મોકલશે.
 5. ઈમેલમાં એક કોડ સમાવિષ્ટ હશે જે 60 મિનિટ માટે માન્ય રહેશે.
 6. આ કોડ સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ પૃષ્ઠ પર ટેક્સ્ટ ફીલ્ડમાં દાખલ કરો અને સબમિટ કરો પર ક્લિક કરો.
 7. જ્યારે કહેવામાં આવે, ત્યારે નવો સાંકેતિક શબ્દ પસંદ કરો.

નોંધ: તમારો સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ કરવાથી તમે તમારા બધા સક્રિય Twitter સત્રોમાંથી લોગ આઉટ થઈ જશો.

તમને પોતાને એસએમએસ દ્વારા કેવી રીતે સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ મોકલવું

જો તમે તમારી સેટિંગ્સમાં તમારો ફોન નંબર તમારા એકાઉન્ટમાં ઉમેરેલ હોય તો, તમને એસએમએસ/ટેક્સ્ટ સંદેશ દ્વારા સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

 1. સાંકેતિક શબ્દ ભૂલી ગયા? પૃષ્ઠ પરથી, તમારો ફોન નંબર, ઈમેલ સરનામું અથવા Twitter વપરાશકારનું નામ દાખલ કરો.
 2. તમારો ફોન નંબર દાખલ કરો અને શોધો પર ક્લિક કરો.
 3. [XX] સાથે સમાપ્ત થતા મારા ફોન પર કોડ ટેક્સ્ટ કરો પ્રદર્શિત થશે. ચાલુ રાખો પર ક્લિક કરો.
 4. Twitter તમને કોડ ટેક્સ્ટ કરશે, જે 60 મિનિટ માટે માન્ય રહેશે.
 5. આ કોડ સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ પૃષ્ઠ પર ટેક્સ્ટ ફીલ્ડમાં દાખલ કરો અને સબમિટ કરો પર ક્લિક કરો.
 6. ત્યારપછી તમને નવો સાંકેતિક શબ્દ પસંદ કરવા કહેવામાં આવશે.

નોંધ: તમારો સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ કરવાથી તમે તમારા બધા સક્રિય Twitter સત્રોમાંથી લોગ આઉટ થઈ જશો. ઉપરાંત, લોગીન ચકાસણીમાં નોંધાયેલા હોય તેવા એકાઉન્ટ્સ માટે એસએમએસ દ્વારા સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. તમે માત્ર ઈમેલ દ્વારા જ તમારો સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ કરી શકો છો.


એસએમએસ કોડ પ્રાપ્ત નથી થઈ રહ્યો?
 


સાંકેતિક શબ્દ રીસેટની વિનંતી કરવા માટે વધારાની માહિતીની જરૂર પડવી


જો તમને સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ કરવા સંબંધી સંદેશા વારંવાર પ્રાપ્ત થતા હોય કે જેની તમે વિનંતી ન કરી હોય, તો તમે સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ કરવાની પ્રક્રિયાને શરૂ કરવા માટે વધારાની માહિતી દાખલ કરવાનું જરૂરી બનાવી શકો છો:

 1. twitter.com દ્વારા, તમારી એકાઉન્ટ સેટિંગ્સમાં જાઓ.
 2. સુરક્ષા વિભાગમાં, સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ સુરક્ષાની બાજુના બોક્સ પર ખરાનું ચિહ્ન કરો. 
 3. સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ ઈમેલ અથવા એસએમએસ/ટેક્સ્ટ મોકલવા માટે, તમારે તમારા એકાઉન્ટનું ઈમેલ સરનામું અથવા ફોન નંબર દાખલ કરવાની જરૂર પડશે.
  • જો તમારું ઈમેલ સરનામું અને ફોન નંબર બંને તમારા એકાઉન્ટ સાથે સંકળાયેલ હોય તો, સાંકેતિક શબ્દ રીસેટ ઈમેલ અથવા એસએમએસ/ટેક્સ્ટ મોકલવા માટે, તમને બંને દાખલ કરવાનું કહેવામાં આવશે.

આ લેખને શેર કરો