Algemene voorwaarden en privacybeleid Vine Camera

Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") regelen je toegang tot en het gebruik van de mobiele app Vine Camera (de "Service") en elk video-, audio- of tekstbestand dat is gemaakt met de Service (gezamenlijk genoemd "Content"). Door toegang tot of gebruik van de Service ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. 

 

1. Basisvoorwaarden

Je mag de Service alleen gebruiken als je een bindend contract met Vine, een volledige dochteronderneming van X Inc., (gezamenlijk “Vine”) kan aangaan en geen persoon bent die de Service niet mag ontvangen krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied. Als je deze Voorwaarden accepteert en de Service gebruikt namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere rechtspersoon, verklaar en garandeer je dat je gemachtigd bent dit te doen. Je mag de Service alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

De Service die Vine aanbiedt, is voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van de Service die Vine aanbiedt, kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Bovendien kan Vine (permanent of tijdelijk) stoppen met het aanbieden van de Service (of functies binnen de Service) aan jou of aan gebruikers in het algemeen zonder dat Vine je van tevoren op de hoogte kan stellen. Wij behouden ons tevens het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment beperkingen op te leggen aan het gebruik en de opslag zonder je daarvan vooraf op de hoogte te stellen.
 

2. Privacy

Wij verwijzen je naar ons Privacybeleid hieronder, waarin wordt uitgelegd hoe informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt via de Service.

 

3. Jouw licentie voor het gebruik van de Service

Vine verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die Vine als onderdeel van de service aan jou ter beschikking stelt. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om jou in staat te stellen gebruik te maken en te genieten van de voordelen van de Service zoals die door Vine wordt aangeboden, op de wijze die door deze Voorwaarden wordt toegestaan.
 

4. Vine-rechten

De Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten in de Verenigde Staten en andere landen. Niets in de Voorwaarden geeft jou het recht om de naam Vine of de handelsmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van Vine te gebruiken. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Service (met uitzondering van door gebruikers gemaakte content) zijn en blijven het exclusieve eigendom van Vine en haar licentiegevers. Alle feedback, opmerkingen of suggesties die jij verstrekt met betrekking tot Vine of de Service zijn geheel vrijwillig en het staat ons vrij om dergelijke feedback, opmerkingen of suggesties naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting jegens jou te gebruiken.
 

5. Beperkingen op de content en het gebruik van de Service

Wij behouden ons het recht voor om alle informatie te openen, te lezen, te bewaren en openbaar te maken wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, (ii) de Voorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om ondersteuning van gebruikers, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Vine, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

Je mag tijdens het openen of het gebruik van de Service geen van de volgende handelingen verrichten: (i) toegang verkrijgen tot, knoeien met, of gebruikmaken van niet-openbare delen van de Service, de computersystemen van Vine, of de technische leveringssystemen van de leveranciers van Vine; (ii) de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk peilen, scannen of testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen doorbreken of omzeilen; (iii) toegang verkrijgen tot de Service of deze doorzoeken, of trachten toegang te verkrijgen tot de Service of deze doorzoeken, op enige andere wijze (geautomatiseerd of anderszins) dan via onze momenteel beschikbare, gepubliceerde interfaces die door Vine ter beschikking worden gesteld (en alleen op grond van deze voorwaarden), tenzij je hiervoor specifiek toestemming hebt gekregen in een afzonderlijke overeenkomst met Vine (OPMERKING: crawlen van de Service is toegestaan indien dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in het robots. txt-bestand, maar het schrapen van de Service zonder voorafgaande toestemming van Vine is uitdrukkelijk verboden); (iv) het vervalsen van TCP/IP packet-headers of enig deel van de header-informatie in een e-mail of post, of het op enigerlei wijze gebruiken van de Service voor het verzenden van gewijzigde, misleidende of valse bronidentificatie-informatie; of (v) het verstoren of onderbreken (of pogen dit te doen) van de toegang van een gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming, mail-bombing van de Service.
 

6. Het beëindigen van deze Voorwaarden

De Voorwaarden blijven van kracht tot zij door jou of door Vine als volgt worden beëindigd.

Je kan je wettelijke overeenkomst met Vine op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door je gebruik van de Service te staken.

Wij kunnen het verlenen van de Service aan jou geheel of gedeeltelijk staken, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat: (i) je deze Voorwaarden hebt geschonden, (ii) je risico's of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert; of (iii) onze levering van de Service aan jou niet langer commercieel levensvatbaar is.

In al deze gevallen worden de Voorwaarden beëindigd, inclusief, maar niet beperkt tot je licentie voor het gebruik van de Service, behalve dat de volgende secties van toepassing blijven: 4,5,6,7,8.

Niets in deze sectie is van invloed op het recht van Vine om het aanbieden van de Service zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te beperken of te stoppen, zoals hierboven aangegeven in sectie 1.
 

7. Vrijwaringen en beperking van aansprakelijkheid

Lees dit gedeelte aandachtig door, want het beperkt de aansprakelijkheid van Vine en haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven, functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers, partners en licentieverleners (gezamenlijk de "Vine-entiteiten" genoemd). Elk van de onderstaande subsecties is geldig voor zover maximaal is toegestaan conform het toepasselijk recht. In sommige rechtsgebieden is de vrijwaring van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid in contracten niet toegestaan. Het is daarom mogelijk dat de inhoud van deze sectie niet voor jou geldt. Niets in deze sectie is bedoeld ter inperking van enige rechten die je wellicht hebt en die juridisch gezien niet beperkt mogen worden.

A. De Service wordt "als zodanig"
geleverd

Toegang tot en gebruik van de Service of enige content is op eigen risico. Je begrijpt en stemt ermee in dat de Service "als zodanig" en "voor zover beschikbaar" aan jou worden aangeboden. Zonder het voorgaande te beperken VRIJWAREN DE VINE-ENTITEITEN ZICH VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID.

Vine-entiteiten geven geen garanties en wijzen elke verantwoordelijk en aansprakelijkheid af voor: (i) de volledigheid, juistheid, beschikbaarheid, tijdigheid, beveiliging of betrouwbaarheid van de Service of enige Inhoud; (ii) enige schade aan je computersysteem, gegevensverlies of andere schade die voortvloeit uit je toegang tot of gebruik van de Service of enige Inhoud; (iii) het verwijderen van, of het nalaten van het opslaan of verzenden, van Inhoud en andere communicatie die door de Service worden onderhouden; en (iv) het feit of de Service voldoen aan je vereisten of beschikbaar zijn op ononderbroken, veilige en foutloze wijze. Geen advies of informatie, mondeling noch geschreven, die verkregen is van de Vine-entiteiten of via de Service, vormt enige garantie als die niet expliciet hier is vermeld.
 

B. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZIJN DE VINE-ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL SCHADEVERGOEDING, OF VOOR ENIGE DERVING VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT VEROORZAAKT, OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT (i) JE TOEGANG OF GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VOOR JOU OM DE SERVICE TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN; (ii) ENIGE INHOUD DIE VERKREGEN IS VIA DE SERVICE.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VINE-ENTITEITEN GROTER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS (US $100,00) OF HET BEDRAG DAT JE IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN HEBT BETAALD AAN VINE, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR DE SERVICE DIE DE AANLEIDING VOOR DE CLAIM VORMT.

DE BEPERKINGEN VAN DEZE SUBSECTIE ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DE VINE-ENTITEITEN ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN HIERIN BESCHREVEN REMEDIE IN ESSENTIE NIET IS GESLAAGD.

 

8. Algemene Voorwaarden
 

A. Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Indien Vine nalaat enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden te doen gelden, zal dit niet worden opgevat als het doen van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar worden beschouwd, dan wordt deze bepaling beperkt of genegeerd tot het noodzakelijke minimum, en blijven de resterende bepalingen in deze Voorwaarden onverminderd van kracht.
 

B. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze voorwaarden en alle daarmee verband houdende acties vallen onder de wetten van de staat Californië, ongeacht de toepassing van de bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving van de staat of het land waar jij woonachtig bent. Alle claims, juridische procedures of procesvoering in verband met de Service worden uitsluitend voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in de county San Francisco, Californië, Verenigde Staten, en je stemt in met het rechtsgebied van en de locatie van deze rechtbanken en doet afstand van alle bezwaren wat betreft 'forum non conveniens'.

Als je een federale of lokale overheid of een staatsoverheid vertegenwoordigt in de Verenigde Staten en jij de Service gebruikt in jouw officiële hoedanigheid en als je juridisch gesproken niet in staat bent om de bovenstaande clausules aangaande toepasselijk recht, rechtsgebied en locatie te accepteren, gelden deze clausules niet voor jou. Voor deze Amerikaanse, federale overheidsentiteiten geldt dat deze Voorwaarden en enige actie die daarop betrekking heeft, vallen onder de wetten van de Verenigde Staten van Amerika (zonder verwijzing naar conflicterende wetten) en, bij ontbreken van federale wetten en voor zover maximaal is toegestaan conform de federale wetten, onder de wetten van de staat Californië (exclusief keuze van wetgeving).
 

C. Volledige Overeenkomst

Deze Voorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Vine en jou betreffende de Service (exclusief services waarvoor je een aparte overeenkomst hebt met Vine, welke expliciet een aanvulling of vervanging is van deze Voorwaarden), en deze Voorwaarden zijn de opvolger en vervanger van vorige overeenkomsten tussen Vine en jou betreffende deze Service.

Deze regels worden regelmatig herzien. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op /en/rules-and-policies/vine-camera-privacy-policy. Wij zullen proberen je te informeren over materiële herzieningen, bijvoorbeeld via de Service of via een update aan de website. Indien je niet gebonden wenst te zijn aan dergelijke herzieningen van de Voorwaarden, dien je deze Voorwaarden met ons te beëindigen zoals uiteengezet in sectie 6 hierboven. Door toegang te houden tot of gebruik te blijven maken van de Service na deze herzieningen, ga je akkoord met de herziene Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou en Vine, een volledige dochteronderneming van X Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Neem bij vragen contact met ons op.

Ingangsdatum: 17 januari 2017
 

______________________________________________________________________
 

Privacybeleid Vine Camera


In dit privacybeleid wordt beschreven hoe en wanneer Vine, een volledige dochteronderneming van X Inc., (gezamenlijk “Vine” of “Wij) jouw informatie verzamelt, gebruikt en deelt als je gebruikmaakt van de Vine Camera (de "Service"). Wanneer je onze Service gebruikt, stem je in met het verzamelen, overdragen, manipuleren, opslaan, onthullen en ander gebruik van jouw informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid. Dit omvat alle informatie die je wenst te verstrekken en die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelig wordt beschouwd.

Ongeacht in welk land je woont, geef je ons toestemming om jouw informatie over te dragen, op te slaan en te gebruiken in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar wij actief zijn. In sommige van deze landen kunnen de privacy- en gegevensbeschermingswetten en de regels betreffende wanneer overheidsinstanties toegang hebben tot gegevens, verschillen van die in het land waar je woont.

Neem hier contact met ons op bij vragen over of opmerkingen op dit Privacybeleid.
 

Het verzamelen en gebruiken van informatie

Contactgegevens: Wij kunnen jouw gegevens verzamelen wanneer je rechtstreeks contact met ons opneemt. Wij verzamelen bijvoorbeeld informatie als je om klantondersteuning vraagt of anderszins met ons communiceert. Informatie die we kunnen verzamelen zijn jouw naam, e-mailadres en alle andere gegevens die je verkiest te verstrekken. Wij gebruiken deze informatie om te reageren op jouw vragen of zorgen. 

Gebruik van de Service: Vine kan bij jouw gebruik van de Service gegevens over jou ontvangen. Als je bijvoorbeeld de Service gebruikt om een Vine-video te maken, een Vine-video in je fotoalbum op te slaan of je Vine-video te delen op X, ontvangen wij gegevens over jou. Deze informatie kan bestaan uit je IP-adres, besturingssysteem, browsertype, je X-gebruikersnaam, je mobiele provider, apparaatinformatie (zoals apparaat- en applicatie-ID's). Wij gebruiken deze informatie om de Service te kunnen aanbieden en te verbeteren en er meer inzicht in te krijgen. 

Locatiegegevens: Wij kunnen jouw locatie afleiden op basis van informatie van jouw apparaat, zoals informatie over draadloze netwerken of zendmasten in de buurt van jouw mobiele apparaat, of je IP-adres. Wij gebruiken deze informatie om de Service te kunnen aanbieden en te verbeteren en er meer inzicht in te krijgen.
 

Het delen en openbaar maken van informatie

Je toestemming: Wij kunnen informatie delen of openbaar maken op jouw aanwijzing of met jouw toestemming.

Serviceproviders: Wij kunnen serviceproviders inschakelen om functies uit te voeren en services aan ons te verlenen in de Verenigde Staten, Ierland en andere landen. We kunnen je gegevens delen met zulke serviceproviders conform de vertrouwelijkheidsverplichtingen die overeenkomen met dit Privacybeleid en met alle andere passende maatregelen inzake vertrouwelijkheid en veiligheid, en onder de voorwaarde dat derden jouw persoonlijke gegevens uitsluitend namens ons en overeenkomstig onze instructies gebruiken. 

Recht en schade: Niettegenstaande iets anders in dit Privacybeleid, kunnen wij informatie bewaren of openbaar maken indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift of juridische procedure of verzoek van de overheid; om de veiligheid van een persoon te beschermen; om fraude, beveiligings- of technische problemen aan te pakken; of om de rechten of het eigendom van Vine of onze gebruikers te beschermen. Niets in dit Privacybeleid is echter bedoeld ter beperking van enig juridisch verweer of van juridische bezwaren die je mogelijk hebt tegen verzoeken van derden, inclusief de overheid, tot openbaarmaking van jouw informatie.

Zakelijke transfers: Indien Vine betrokken raakt bij een faillissement, fusie, acquisitie, reorganisatie of verkoop van activa kunnen jouw gegevens worden verkocht of overgedragen als onderdeel van de transactie. Dit Privacybeleid is van toepassing op jouw gegevens bij overdracht aan de nieuwe entiteit. We kunnen ook informatie over jou bekendmaken aan onze bedrijfsfilialen om te helpen bij het leveren, begrijpen en verbeteren van onze Services en de services van onze filialen.

Niet-persoonlijke gegevens: We kunnen je verzamelde of anderszins niet-persoonlijke informatie delen of openbaar maken, zoals het aantal mensen dat de Service elke maand gebruikt of de totale tijd die gebruikers elke maand in de app doorbrengen. Wij kunnen deze informatie bijvoorbeeld delen met Crashlytics om onze Service beter te kunnen aanbieden, begrijpen en verbeteren. Crashlytics kan deze informatie ook gebruiken voor analytische doeleinden en om haar producten en services te verbeteren. 

Wijzigingen in dit Beleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. De meest recente versie van het Beleid is van toepassing op ons gebruik van jouw gegevens en is altijd beschikbaar op /en/rules-and-policies/vine-camera-privacy-policy. Wij zullen proberen je te informeren over materiële herzieningen, bijvoorbeeld via de Service of via een update aan de website. Door toegang te houden tot of gebruik te blijven maken van de Service na deze herzieningen, ga je akkoord met het herziene Privacybeleid.
 

Contactgegevens

Deze Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou en Vine, een volledige dochteronderneming van X Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Neem bij vragen over dit Privacybeleid contact met ons op.
 

Ingangsdatum: 17 januari 2017

______________________________________________________________________

Vine Camera OSS Atribution
 

iOS

MagicalRecord Copyright 2010-2015 Magical Panda Software, LLC (MIT-licentie)

RAReorderableLayout Copyright 2014 ra1028(MIT-licentie)

Realm Copyright 2014-2016 Realm (Apache 2.0)

SVProgressHUD Copyright 2011-2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding en contributors (MIT-licentie). Er kan een andere licentie gelden voor andere hulpbronnen in dit pakket, inclusief Freepik Icons. Raadpleeg de respectievelijke titels voor de voorwaarden van hun afzonderlijke licenties.

TTTAttributedLabel Copyright 2011 Mattt Thompson (MIT-licentie)

AFNetworking Copyright Alamofire Software Foundation (MIT-licentie)

DAKeyboardControl Copyright Daniel Amitay (http://danielamitay.com) (MIT-licentie)

KCOrderedAccessorFix (In het openbaar domein geplaatst door Kevin Cassidy Jr.)

MAKVONotificationCenter Copyright 2008 Michael Ash, Copyright 2012 Gwynne Raskind (BSD)

PDKeychainBindingsController Copyright 2010-2011 Carl Brown van PDAgent, LLC. (MIT-licentie)

RNCryptor Copyright 2015 Rob Napier (MIT-licentie)

SDAVAssetExportSession Copyright Olivier Poitrey rs@dailymotion.com (MIT-licentie)

Android

AspectJ (Eclipse Public License v 1.0)

AutoParcel Copyright frankie sardo (Eclipse Public License v 1.0)

ExoPlayer (Apache 2.0)

Hamcrest Copyright 2012- hamcrest.org (Aangepaste BSD-licentie)

Jackson Copyright 2009 FasterXML, LLC (Apache 2.0)

LoganSquare Copyright 2015 BlueLine Labs, Inc. (Apache 2.0)

Mockito Copyright 2007 Mockito contributors (MIT-licentie)

MP4 Parser copyright mp4parser (Apache 2.0)

Parceler Copyright 2011-2015 John Ericksen (Apache 2.0)

Realm Copyright Realm (Apache 2.0)

Retrofit Copyright 2013 Square, Inc. (Apache 2.0)

Robolectric Copyright 2010 Xtreme Labs, Pivotal Labs and Google Inc. (MIT-licentie)

RxJava Copyright 2016-present, RxJava Contributors. (Apache 2.0)


Licentietekst
 

Apache 2.0

Gelicentieerd volgens de Apache Licentie, Versie 2.0 (de "Licentie"); je mag dit bestand alleen gebruiken in overeenstemming met de Licentie. Een exemplaar van deze licentie is verkrijgbaar op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij vereist door toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt de software die onder de Licentie wordt verspreid, verspreid op een "ALS ZODANIG" BASIS, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke taal die van toepassing is op toestemmingen en beperkingen onder de Licentie.
 

BSD

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: herdistributie van broncode moet de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende vrijwaring bevatten. Herdistributie in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst van voorwaarden en de volgende vrijwaring van aansprakelijkheid bevatten in de documentatie en/of andere materialen die bij de verdeling worden geleverd. De namen van Michael Ash en Gwynne Raskind mogen niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUTORS "ALS ZODANIG" GELEVERD EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF CONTRIBUTORS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE OORZAAK OF THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
 

Aangepaste BSD

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Herdistributie van broncode moet de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst van voorwaarden en de volgende vrijwaring van aansprakelijkheid bevatten,
  2. Herdistributie in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst van voorwaarden en de volgende vrijwaring van aansprakelijkheid bevatten in de documentatie en/of andere materialen die bij de verdeling worden geleverd.
  3. De namen van de copyrighthouder noch die van de contributors mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE CONTRIBUTORS "ALS ZODANIG" GELEVERD EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF CONTRIBUTORS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE OORZAAK OF THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Eclipse Public License - v 1.0

HET BIJBEHORENDE PROGRAMMA WORDT GELEVERD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE ECLIPSE PUBLIC LICENSE ("OVEREENKOMST"). ELK GEBRUIK, REPRODUCTIE OF VERSPREIDING VAN HET PROGRAMMA BETEKENT DAT DE ONTVANGER DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT.
 

1. DEFINITIES

"Bijdrage" betekent:

a) in het geval van de eerste contributor, de originele code en en de originele documentatie die onder deze Overeenkomst wordt verspreid, en
b) in het geval van de volgende Contributor:
i) wijzigingen aan het programma, en
i) toevoegingen aan het programma;

waar dergelijke wijzigingen en/of toevoegingen aan het Programma afkomstig zijn van en verspreid worden door die specifieke Contributor. Een Bijdrage is 'afkomstig' van een Contributor indien deze is toegevoegd aan het Programma door deze Contributor zelf of iemand die handelt namens deze Contributor. Bijdragen omvatten geen toevoegingen aan het programma die: (i) afzonderlijke softwaremodules zijn die samen met het Programma worden gedistribueerd onder hun eigen licentieovereenkomst, en (ii) geen afgeleide werken van het Programma zijn.

"Contributor" houdt in een persoon of entiteit die het Programma verspreidt.

"Gelicentieerde patenten" betekent octrooiaanvragen waarvoor een Contributor een licentie kan verlenen en waarop noodzakelijkerwijs inbreuk wordt gemaakt door het gebruik of de verkoop van zijn bijdrage alleen of wanneer deze wordt gecombineerd met het programma.

"Programma" houdt in de bijdragen die in overeenstemming met deze Overeenkomst worden verspreid.

"Ontvanger" iedereen die het programma ontvangt onder deze overeenkomst, inclusief alle Contributors.
 

2. TOEKENNING VAN RECHTEN

a) Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent elke Contributor hierbij aan de Ontvanger een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije auteursrechtlicentie voor het reproduceren, voorbereiden van afgeleide werken, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, distribueren en in sublicentie geven van de bijdrage van die Contributor, indien van toepassing, en dergelijke afgeleide werken, in broncode- en objectcodevorm.
b) Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent elke Contributor hierbij aan de Ontvanger een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije octrooilicentie onder gelicentieerde octrooien om de bijdrage van die Contributor, indien van toepassing, in broncode- en objectcodevorm te maken, te gebruiken, te verkopen, te koop aan te bieden, te importeren en anderszins over te dragen. Deze octrooilicentie is van toepassing op de combinatie van de bijdrage en het programma indien, op het moment dat de bijdrage wordt toegevoegd door de Contributor, deze toevoeging van de bijdrage zorgt dat deze combinatie wordt gedekt door de gelicentieerde octrooien. De octrooilicentie is niet van toepassing op andere combinaties die de bijdrage omvatten. Voor hardware als zodanig wordt in het kader van deze overeenkomst geen licentie verleend.
c) Ontvanger begrijpt dat, hoewel elke Contributor de licenties op zijn bijdragen zoals hierin uiteengezet verleent, er geen garanties worden gegeven door een Contributor dat het programma geen inbreuk maakt op het octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere entiteit Elke Contributor wijst elke aansprakelijkheid jegens de Ontvanger af voor claims van een andere entiteit gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins. Als voorwaarde voor de uitoefening van de rechten en licenties die hieronder worden verleend, aanvaardt elke ontvanger hierbij als enige de verantwoordelijkheid om eventuele andere benodigde intellectuele eigendomsrechten veilig te stellen. Bijvoorbeeld, als een octrooilicentie van een derde partij vereist is om de ontvanger toe te staan het programma te verspreiden, is het de verantwoordelijkheid van de ontvanger om die licentie te verkrijgen alvorens het programma te verspreiden.
d) Elke contributor verklaart dat naar zijn weten hij of zij voldoende auteursrechtelijke rechten heeft op zijn of haar bijdrage, indien van toepassing, om de auteursrechtelijke licentie te verlenen die in deze Overeenkomst is uiteengezet.
 

3. VEREISTEN

Een contributor mag ervoor kiezen om het programma als objectcode te verspreiden onder zijn eigen licentieovereenkomst, op voorwaarde dat:

a) het voldoet aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst; en
b) de licentieovereenkomst:
i) namens alle contributors alle uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties en voorwaarden wordt afgewezen, met inbegrip van garanties of voorwaarden van eigendom en niet-inbreuk, en stilzwijgende garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel;
ii) namens alle Bijdragers alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor schade, met inbegrip van directe, indirecte, bijzondere, incidentele en gevolgschade, zoals gederfde winst;
iii) wordt verklaard dat alle bepalingen die afwijken van deze Overeenkomst alleen door die contributor worden aangeboden en niet door enige andere partij; en
iv) wordt verklaard dat de broncode voor het programma bij deze contributor beschikbaar is en de licentienemers informeert hoe deze op redelijke wijze kan worden verkregen op of via een medium dat gewoonlijk wordt gebruikt voor de uitwisseling van software.

Als het programma beschikbaar komt als broncode:

a) dient het beschikbaar te komen onder deze Voorwaarden; en
b) een exemplaar van deze Voorwaarden moet zijn bijgesloten bij elke versie van het Programma.

Contributors mogen geen copyrightmeldingen in het programma verwijderen of wijzigen.

Elke contributor moet zichzelf identificeren als de auteur van zijn bijdrage, indien van toepassing, op een manier die latere ontvangers redelijkerwijs in staat stelt om de auteur van de bijdrage te identificeren.
 

4. COMMERCIELE VERSPREIDING

Commerciële verspreiders van software kunnen bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen ten aanzien van eindgebruikers, zakenpartners en dergelijke. Hoewel deze licentie bedoeld is om het commerciële gebruik van het programma te vergemakkelijken, moet de contributor die het programma opneemt in een commercieel productaanbod dit doen op een manier die geen potentiële aansprakelijkheid creëert voor andere contributors. Daarom, als een contributor het programma opneemt in een commercieel productaanbod, gaat deze contributor ("Commerciële contributor") hierbij akkoord om elke andere contributor ("Gevrijwaarde contributor") te verdedigen en te vrijwaren tegen enige verliezen, schade en kosten (gezamenlijk "Verliezen") voortvloeiend uit vorderingen, rechtszaken en andere juridische acties door een derde partij tegen de Gevrijwaarde contributor, voor zover veroorzaakt door het handelen of nalaten van deze Commerciële contributor in verband met zijn distributie van het programma in een commercieel productaanbod. De verplichtingen in deze afdeling zijn niet van toepassing op vorderingen of Verliezen in verband met een daadwerkelijke of vermeende inbreuk op het intellectuele eigendom Om in aanmerking te komen, moet een Gevrijwaarde contributor: a) de Commerciële contributor onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van een dergelijke vordering, en b) de Commerciële contributor in staat stellen om de verdediging en eventuele daarmee verband houdende schikkingsonderhandelingen te controleren, en met de Commerciële contributor samen te werken bij de verdediging. De Gevrijwaarde contributor kan op eigen kosten deelnemen aan een dergelijke vordering.

Een contributor kan bijvoorbeeld het programma opnemen in een commercieel productaanbod, Product X. Die contributor is dan een Commerciële contributor. Wanneer die Commerciële contributor vervolgens prestatieclaims maakt, of garanties aanbiedt met betrekking tot Product X, zijn die prestatieclaims en garanties uitsluitend de verantwoordelijkheid van die Commerciële contributor. Op grond van deze sectie zou de Commerciële contributor zich moeten verweren tegen vorderingen tegen de andere contributors in verband met die prestatieclaims en garanties, en indien een rechtbank als gevolg daarvan van een andere contributor schadevergoeding eist, moet de Commerciële contributor die schadevergoeding betalen
 

5. GEEN GARANTIE

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, WORDT HET PROGRAMMA GELEVERD OP EEN "ALS ZODANIG"-BASIS, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Elke ontvanger is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik en de verspreiding van het Programma en aanvaardt alle risico's in verband met de uitoefening van zijn rechten op grond van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de risico's en kosten van programmafouten, naleving van de toepasselijke wetgeving, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur, en niet-beschikbaarheid of onderbreking van de activiteiten
 

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

UITGEZONDERD ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, IS ONTVANGER NOCH CONTRIBUTOR AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER ZONDER BEPERKING GEDERFDE WINSTEN) HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN VOLGENS WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF DISTRIBUTIE VAN HET PROGRAMMA OF HET UITOEFENEN VAN HIERONDER BESCHREVEN VERKREGEN RECHTEN, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
 

7. ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is onder het toepasselijk recht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de voorwaarden van deze Overeenkomst, en zonder verdere actie door de partijen bij deze Overeenkomst, zal een dergelijke bepaling worden hervormd in de minimale mate die nodig is om een dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar te maken.

Indien de Ontvanger een octrooigeschil aanspant tegen een entiteit (met inbegrip van een tegeneis of tegenvordering in een rechtsgeding) waarin wordt beweerd dat het programma zelf (met uitzondering van combinaties van het programma met andere software of hardware) inbreuk maakt op het octrooi of de octrooien van die Ontvanger, dan worden de rechten van die Ontvanger die zijn verleend krachtens sectie 2(b) beëindigd vanaf de datum waarop dat geschil is ingediend

Alle rechten van de ontvanger op grond van deze Overeenkomst worden beëindigd indien hij zich niet houdt aan een van de materiële voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst en dit verzuim niet herstelt binnen een redelijke termijn nadat hij kennis heeft gekregen van dit verzuim. Indien alle rechten van de ontvanger krachtens deze Overeenkomst worden beëindigd, stemt de ontvanger ermee in het gebruik en de distributie van het programma zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te staken. De verplichtingen van de ontvanger onder deze Overeenkomst en alle door de ontvanger verleende licenties met betrekking tot het Programma blijven echter bestaan en blijven van kracht.

Iedereen mag exemplaren van deze overeenkomst kopiëren en verspreiden, maar om inconsistentie te voorkomen is de overeenkomst auteursrechtelijk beschermd en mag alleen op de volgende manier worden gewijzigd. De Agreement Steward behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd nieuwe versies (inclusief herzieningen) van deze Overeenkomst te publiceren. Niemand anders dan de Steward heeft het recht deze overeenkomst te wijzigen. De Eclipse Foundation is de oorspronkelijke beheerder van de overeenkomst. De Eclipse Foundation kan de verantwoordelijkheid voor de overeenkomst aan een geschikte afzonderlijke entiteit toewijzen. Elke nieuwe versie van de overeenkomst krijgt een onderscheidend versienummer. Het programma (inclusief bijdragen) mag altijd worden verspreid onder de versie van de Overeenkomst waaronder het werd ontvangen. Bovendien kan de contributor er, nadat een nieuwe versie van de Overeenkomst is gepubliceerd, voor kiezen om het programma (inclusief zijn bijdragen) te distribueren onder de nieuwe versie. Behalve, zoals uitdrukkelijk vermeld in de secties 2(a) en 2(b) hierboven, ontvangt de ontvanger geen rechten of licenties op de intellectuele eigendom van enige contributor onder deze Overeenkomst, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, hetzij door uitsluiting of anderszins. Alle rechten in het programma die niet uitdrukkelijk worden verleend onder deze overeenkomst zijn voorbehouden.

Op deze Overeenkomst zijn de wetten van de Staat New York en de intellectuele eigendomswetten van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing. Geen enkele partij bij deze Overeenkomst zal een rechtsvordering instellen op grond van deze Overeenkomst meer dan één jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering is ontstaan. Elke partij doet afstand van haar recht op een juryrechtspraak in een eventueel daaruit voortvloeiend geschil.
 

MIT

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om de software zonder beperkingen te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om exemplaren van de software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de software wordt geleverd, toestemming te verlenen om dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle exemplaren of substantiële gedeelten van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ALS ZODANIG", ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. N GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN AUTEURSRECHTEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE PROCEDURE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET DE SOFTWARE.

Dit artikel delen