Riktlinjer till polismyndigheter

 

Vad är X?


X är ett globalt realtidsinformationsnätverk där användarna kan skapa och dela idéer och information på ett ögonblick för att främja det offentliga samtalet. X är det som händer i världen och vad folk pratar om just nu. När det händer sker det på X.

Om du vill ha mer information kan du besöka about.twitter.com. Om du vill läsa mer om de senaste funktionerna i X kan du besöka vårt hjälpcenter.
 

 

Förfrågningar om kontoinformation

 

Vilken kontoinformation har X?


En X-kontoprofil består många gånger av ett profilfoto, en rubrikbild, en bakgrundsbild och statusuppdateringar som kallas posts. Dessutom har kontoinnehavaren möjlighet att ange en plats (t.ex. San Francisco), en webbadress (t.ex. X.com) och ett kort biografiavsnitt om kontot som visas i den offentliga profilen. Vi erbjuder alla starka integritetskontroller. I vår integritetspolicy finns mer information om vilka uppgifter vi samlar in från och om våra användare.

 

Har X åtkomst till användargenererade foton eller videor?


X tillhandahåller lagring av vissa uppladdade bilder (dvs. pic.X.com-bilder) samt profilfoton och rubrikfoton för X-kontot. X är dock inte den enda leverantören av bilder som kan förekomma på X-plattformen. Mer information om att lägga upp bilder på X.

X tillhandahåller lagring av vissa videor som laddats upp på X (dvs. pic.twitter.com-videor) samt videor som laddats upp på Periscope. Observera att X dock inte är den enda leverantören av videor som kan förekomma på X-plattformen.

Länkar som delas på X, däribland länkar i direktmeddelanden, behandlas automatiskt och kortas till https://t.co-länkar. Om du ser en https://t.co-länk är detta ingen indikation på att videon eller bilden värdlagras av X.

 

Vad är Periscope?

Periscope är en fristående mobil tjänst som låter användare skapa och dela videosändningar i realtid. Se Periscopes integritetspolicy om du vill ha mer information om de data vi samlar in från och om användare av Periscope, och besök Periscopes hjälpcenter om du vill ha mer information om Periscope. Användarna kan registrera sig för ett Periscope-konto utan att ha eller koppla ett motsvarande X-konto.

Läs våra anvisningar om hur du hittar ett Periscope-användarnamn.

 

Information om datalagring


X

X lagrar olika typer av uppgifter olika länge, och det sker i enlighet med våra användarvillkor och vår integritetspolicy. Med tanke på Xs natur får viss information (t.ex. IP-loggar) bara lagras en mycket kort tid.

Viss information som vi lagrar samlas in automatiskt, medan annan information tillhandahålls enligt användarens godtycke. Även om vi lagrar den här informationen kan vi inte garantera att den är korrekt. Användaren kan till exempel ha skapat en falsk eller anonym profil. X kräver inte att riktiga namn används, att e-postadresser verifieras eller att identiteten autentiseras. Mer information om Xs policyer för datalagring finns i vår integritetspolicy.

Obs! När ett konto har inaktiverats kan vi under en mycket kort period därefter ha åtkomst till kontoinformation, inklusive posts. Här finns det mer information om inaktiverade konton. Innehåll som tas bort av kontoinnehavare (t.ex. Posts) går i allmänhet inte att komma åt.
 

Periscope

Periscope behåller olika typer av information olika länge. Sändningar och information om sändningar kanske bara lagras under kort tid. Information om sändningars tillgänglighet finns i Periscopes hjälpcenter. Mer information om våra policyer för datalagring finns i Periscopes integritetspolicy.

 

Personuppgiftsansvarig


För personer som bor i USA eller något annat land utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är den personuppgiftsansvarige X Corp. baserat i San Francisco, Kalifornien. För personer som bor i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är den personuppgiftsansvarige X International Unlimited Company baserat i Dublin, Irland.

 

Förfrågningar om bevarande


I rättsligt lämpliga fall accepterar vi förfrågningar från polismyndigheter om att lagra uppgifter som utgör potentiellt relevanta bevis i rättsärenden. Vi lagrar, men förmedlar inte, en temporär ögonblicksbild av de relevanta kontouppgifterna i 90 dagar under en pågående rättsprocess. 

Förfrågningar om bevarande måste enligt tillämplig lag

 • vara undertecknade av personen som begär detta
 • ha en giltig, officiell e-postreturadress
 • skickas på polismyndighetens brevpapper i ett icke-redigeringsbart format
 • innehålla @användarnamnet på och webbadressen till den aktuella X-profilen (t.ex. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) och/eller X-kontots unika, offentliga användaridentifieringsnummer (UID) eller ett Periscope-användarnamn eller en Periscope-webbadress (t.ex. @twittersafety och https://periscope.tv/twittersafety). Läs här om hur du hittar ett X-UID eller här om hur du lokaliserar ett Periscope-användarnamn.
   

Vi kan gå med på att behålla innehåll längre än vi brukar, men vi uppmuntrar alla polismyndigheter att ansöka om information via de officiella kanalerna på ett tidigt stadium, eftersom vi inte kan garantera att efterfrågad information är tillgänglig.

Om du tänker lämna in en förfrågan om att förlänga perioden för dokumentbevarande rekommenderar vi att du gör det minst en vecka (7 dagar) innan bevarandeperioden upphör så att vi har tid att behandla förfrågan.

Förfrågningar från polismyndigheter och andra myndigheter om att bevara information om användare kan skickas via vår webbplats för inlämning av juridiska förfrågningar (t.co/lr eller http://legalrequests.twitter.com). Lämna in förlängningsförfrågningar som en separat förfrågan. Det finns fler anvisningar nedan.

 

Begäran om X-kontoinformation


Begäran om användarkontoinformation från brottsbekämpande myndigheter ska riktas till X Corp. i San Francisco, Kalifornien eller X International Unlimited Company i Dublin, Irland. X svarar på giltiga juridiska processer utfärdade i enlighet med tillämplig lag.

 

Privat information kräver en stämningsansökan eller ett domstolsbeslut

Icke-offentlig information om X-användare lämnas inte ut till polismyndigheter, förutom i samband med relevanta rättsprocesser, som en stämningsansökan, ett domstolsbeslut, eller annan rättsåtgärd, eller i samband med en relevant akut förfrågan, enligt beskrivningen nedan.

 

Innehållet i kommunikationen kräver en husrannsakningsorder

Begäran om innehållet i kommunikation (t.ex. Posts eller foton) kräver en giltig husrannsakningsorder eller motsvarande från en byrå med lämplig jurisdiktion över X.

 

Meddelar X användare om förfrågningar om kontoinformation?

Ja. I syfte att vara öppna och säkerställa korrekta rättsliga förfaranden är det Xs policy att meddela användare (t.ex. innan kontoinformation lämnas ut) om förfrågningar som rör deras kontoinformation på X eller Periscope och att bifoga en kopia av förfrågan såvida vi inte är förbjudna att göra det (t.ex. genom en order enligt 18 U.S.C. § 2705(b)). Vi ber om att eventuella bestämmelser om tystnadsplikt då X inte får meddela användaren ska vara tidsbegränsade (t.ex. 90 dagar). Undantag till vår policy om meddelanden till användare kan exempelvis vara omständigheter som kräver det eller kontraproduktiva situationer, t.ex. nödsituationer där omedelbar livsfara föreligger, sexuellt utnyttjande av barn eller terrorism.

 

Vilka uppgifter måste ingå i förfrågningar om kontoinformation?

Förfrågningar om information om användarkontonn måste enligt tillämplig lag innehålla följande uppgifter:

 • @Användarnamnet och webbadressen till det aktuella X-kontot (t.ex. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) eller ett kontos unika, offentliga användaridentifieringsnummer (UID).
 • Och/eller det aktuella Periscope-användarnamnet och Periscope-webbadressen (t.ex. @twittersafety och https://periscope.tv/twittersafety). Det finns anvisningar om hur du hittar ett Periscope-användarnamn här.
 • Ange vilken specifik information som efterfrågas (t.ex. grundläggande prenumerationsinformation) och sambandet med utredningen.
  • Obs! Se till att den information du vill ha inte är offentligt tillgänglig (t.ex. Posts som inte är skyddade). Vi kan inte behandla mycket breda eller vaga förfrågningar.
 • Ange en giltig officiell e-postadress (t.ex. namn@myndighet.se) så att vi kan kontakta dig igen när vi delgivits om den rättsliga processen.
 • Förfrågan måste vara skriven på polismyndighetens brevpapper.
   

Förfrågningar från polismyndigheter och andra myndigheter om information om användare kan skickas via vår webbplats för inlämning av juridiska förfrågningar (https://t.co/lr eller https://legalrequests.twitter.com). Det finns fler anvisningar nedan.

 

Framskaffande av uppgifter

Såvida inget annat avtal träffats lämnar vi enbart ut information i elektroniskt format (dvs. textfiler som kan öppnas med ett ordbehandlingsprogram som Word eller TextEdit).

 

Uppgiftsautentisering

Informationen vi framställer är elektroniskt signerad för att säkerställa dess integritet när den skapas. Om ett intyg krävs ska det anges i förfrågan.

 

Kostnadsersättning

X kan yrka på ersättning för kostnader i samband med information som tas fram enligt rättsprocessen och i enlighet med gällande lag (t.ex. under 18 U.S.C. §2706).

 

Akuta förfrågningar


Enligt vår integritetspolicy kan vi lämna ut kontoinformation till polismyndigheter som svar på en giltig och akut förfrågan.

X gör en bedömning av varje enskild akut förfrågan i enlighet med relevant lag. Om vi får information som ger oss anledning att misstänka att det finns en akut nödsituation där en person svävar i livsfara eller hotas av allvarliga fysiska skador, kan vi tillhandahålla all tillgänglig information som krävs för att förhindra sådana skador.

 

Så här gör du en akut förfrågan

Om det uppstår en akut situation där en person svävar i livsfara eller hotas av allvarliga fysiska skador, och X eventuellt har information som kan förhindra sådana skador, kan polismyndigheter skicka in en akut förfrågan via vår webbplats för inlämning av juridiska förfrågningar (den snabbaste och effektivaste metoden).
 

Ta med alla dessa uppgifter:

 • Ange på omslaget, som måste skickas på polismyndighetens brevpapper, att du skickar en akut förfrågan.
 • Identiteten på den person som svävar i livsfara eller hotas av allvarliga fysiska skador.
 • Den akuta situationens natur (t.ex. självmordsanmälan, terroristattack, bombhot).
 • Användarnamnet och webbadress på X (t.ex. https://twitter.com/XSafety (@twittersafety)) och personens konto(n) vars information krävs för att förhindra nödsituationen.
 • Särskilda posts som du vill att vi granskar.
 • Den specifika information som efterfrågas och varför den krävs för att förhindra nödsituationen.
 • Signatur av den polis/myndighetsperson som skickar förfrågan.
 • Alla andra tillgängliga detaljer eller det sammanhang som har med de rådande omständigheterna att göra.
 

Avtal om ömsesidig rättslig hjälp


Xs policy är att snabbt svara på förfrågningar som utfärdas korrekt via avtal om ömsesidig rättslig hjälp (MLAT) eller framställningar om rättslig hjälp, vid korrekt förfarande. Om du lämnar in en begäran via en MLAT-procedur måste du tydligt klargöra att begäran inkommer via MLAT och nämna namnet på ursprungslandet.

 

Önskemål om borttagning av innehåll


Hur du begär en granskning enligt användarvillkoren

Om du arbetar för en polismyndighet eller annan myndighet och vill ha innehåll som kan vara olagligt borttaget från X för att det bryter mot en eller flera lokala lagar måste du först läsa igenom Xs regler och i aktuella fall lämna in en begäran om att få innehållet granskat för att det kanske bryter mot våra användarvillkor. En översikt av hur du anmäler tänkbara överträdelser mot Xs regler och användarvillkor finns här. Om du rapporterar tänkbara brott mot våra användarvillkor garanterar vi att begäran skickas till det aktuella teamet och behandlas skyndsamt. Vi lämnar ut denna information en gång i halvåret i Xs insynsrapport.
 

Hur du lämnar in en juridisk begäran om att undanhålla innehåll

Om du redan har lämnat in en begäran om att få innehåll granskat för att det kan tänkas bryta mot våra användarvillkor och har fått ett svar från X som visar att det anmälda innehållet för närvarande inte bryter mot våra användarvillkor, kan du lämna in en giltig juridisk begäran med lämpligt omfång för att be om att innehåll ska hållas inne via vår webbplats för inlämning av juridiska förfrågningar. Det är den snabbaste och mest effektiva metoden för att lämna in en begäran om att hålla innehåll inne baserat på lokala lagar. Lämna inte in en begäran om att hålla innehåll inne om du inte först har rapporterat det för granskning för möjliga överträdelser av användarvillkoren.

Utöver att ange de specifika postsen eller kontona saken gäller måste du ange de lokala lagar som det anmälda innehållet påstås ha brutit mot. Om du har ett domstolsbeslut eller någon annan relevant juridisk dokumentation ska du bifoga en kopia när du skickar in begäran (se avsnittet Filbilagor). Ta även upp andra sammanhang som kan tänkas vara till hjälp och som gör det lättare att skynda på genomgången av begäran, t.ex. eventuella översättningar av juridisk information, om den inte är på engelska. Vi kräver även en officiell e-postadress till myndigheten eller polisen (t.ex. namn@myndighet.se) så att det aktuella teamet kan ta kontakt med dig vid behov. Vi behandlar din begäran så snart vi kan, men observera att det kan ta längre tid att behandla förfrågningar effektivt om du skickar in information flera gånger.

X meddelar snarast de aktuella användarna om juridiska förfrågningar om att hålla innehåll inne, bland annat med en kopia av den ursprungliga begäran, såvida vi inte är rättsligt förbjudna att göra det. Om du anser att X inte får meddela användaren måste du ange anledningen i begäran och referera till de aktuella lagarna (i aktuella fall), samt/eller lägga upp eventuella dokument som stöder ett sådant förbud i avsnittet "Filbilagor".

Myndigheter och polis får även begära att innehåll som bedöms vara olagligt i sin jurisdiktion hålls inne genom att posta begäran till kontaktadressen nedan. Om du befinner dig i EU eller EES ska du posta begäran till X International Unlimited Company i Irland (se avsnittet Kontaktinformation nedan). Förfrågningar som lämnas in per post tar längre tid att behandla. 

Det finns mer information om vår policy om innehåll som hålls inne i specifika länder.

 

Hjälpa en X-användare


Registrerade X-användare kan ladda ned sin egen kontoinformation, däribland posts som har publicerats på det egna X-kontot. Anvisningar om hur en användare kan begära sådan information finns i vårt hjälpcenter.

Användarna kan även få IP-loggar och andra data direkt via sitt X-konto, enligt förklaringen i vårt hjälpcenter. Om en X-användare har försökt men inte lyckats ladda ned de data hen är ute efter ska användaren uppmanas att skicka en förfrågan till X via vårt integritetsformulär.
 

Övriga frågor

De flesta ärenden kan i allmänhet lösas genom att X-kontoinnehavarna skickar frågor direkt till oss via vårt hjälpcenter. Mer information om hur du rapporterar överträdelser finns här.
 

Allmänna frågor

Allmänna frågor från polismyndigheter eller myndighetspersoner (när man inte begär information om data eller att innehåll ska tas bort) kan skickas in via vårt webbformulär.

 

Var önskemål ska lämnas in


Alla juridiska förfrågningar, bland annat om att bevara innehåll, förfrågningar om kontoinformation (i rutin- och nödfall), samt förfrågningar om att ta bort innehåll, kan skickas via Xs webbplats för inlämning av juridiska förfrågningar på adressen t.co/lr eller legalrequests.twitter.com.

Om du har problem med vår webbplats för inlämning av juridiska förfrågningar kan du be om hjälp via vårt webbformulär genom att välja Andra frågor som frågetyp.  

Mottagande av korrespondens via denna kanal utgör endast en tjänst och innebär inte att inga invändningar görs, till exempel i händelse av felaktig jurisdiktion eller felaktig inlämning.

Förfrågningar från andra än polismyndigheter bör skickas in via vårt hjälpcenter.

 

Kontaktinformation


Vår adress är:

X Corp.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

X International Unlimited Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Irland

Mottagande av korrespondens på något av dessa sätt är endast av bekvämlighetsskäl och frånsäger sig inga invändningar, inklusive bristen på jurisdiktion eller korrekt service. Statliga enheter som inte skickar in juridiska begäranden via webbplatsen Legal Request Submissions bör förvänta sig längre svarstider.

Dela artikeln