உங்கள் Twitter காப்பகத்தை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது

உங்கள் முதல் கீச்சில் தொடங்கி, உங்கள் Twitter தகவலின் ஸ்னாப்ஷாட்டை உலாவுவதற்கு உங்கள் Twitter காப்பகத்தைப் பதிவிறக்குதல் அனுமதிக்கிறது.

உங்கள் Twitter காப்பகத்தை எவ்வாறு பதிவிறக்குவது மற்றும் பார்ப்பது
படி 1

மேல் மெனுவில், உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைத் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.

படி 2

கணக்கு என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

தரவு மற்றும் அனுமதிகள் என்பதன் கீழ், உங்கள் Twitter தரவு என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

கோப்பில் உள்ள உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்/அல்லது ஃபோன் எண்ணுக்கு குறியீட்டை அனுப்பு என்பதைத் தொடுவதன் மூலம் உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கவும். கோப்பில் மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது ஃபோன் எண் இல்லையென்றால், கணக்குத் தகவல் பக்கத்திற்கு நீங்கள் திருப்பி விடப்படுவீர்கள்.

படி 5

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்/அல்லது ஃபோன் எண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட குறியீட்டை உள்ளிடவும்.

படி 6

உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்த்த பிறகு, உங்கள் தரவைப் பதிவிறக்கவும் என்பதன் கீழ், Twitter -க்கு அடுத்து, தரவைக் கோரவும் என்பதைத் தொடவும்.

படி 7

உங்கள் பதிவிறக்கம் தயாரானதும், இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் கணக்கிற்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்புவோம் அல்லது நீங்கள் பயன்பாட்டை நிறுவியிருந்தால் ஒரு புஷ் அறிவிப்பை அனுப்புவோம். உங்களின் அமைப்புகளிலிருந்து, உங்கள் தரவைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ், காப்பகத்தைப் பதிவிறக்குக என்பதைத் தொடவும்.

படி 8

உங்கள் Twitter கணக்குடன் தொடர்புடைய, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு, பதிவிறக்க இணைப்புடன் கூடிய மின்னஞ்சலையும் அனுப்புவோம்.

படி 9

நீங்கள் மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன், உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைந்து, பதிவிறக்கு என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் Twitter காப்பகத்தின் .zip கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்.

படி 1

மேல் மெனுவில், ஒரு வழிசெலுத்தல் மெனு ஐகானை அல்லது உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைப் பார்ப்பீர்கள். உங்களுக்குக் கிடைக்கும் எந்த ஐகானையும் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 2

கணக்கு என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

தரவு மற்றும் அனுமதிகள் என்பதன் கீழ், உங்கள் Twitter தரவு என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

கோப்பில் உள்ள உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்/அல்லது ஃபோன் எண்ணுக்கு குறியீட்டை அனுப்பு என்பதைத் தொடுவதன் மூலம் உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கவும். கோப்பில் மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது ஃபோன் எண் இல்லையென்றால், கணக்குத் தகவல் பக்கத்திற்கு நீங்கள் திருப்பி விடப்படுவீர்கள்.

படி 5

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்/அல்லது ஃபோன் எண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட குறியீட்டை உள்ளிடவும்.

படி 6

உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிசெய்த பிறகு, உங்கள் தரவைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ், Twitter -க்கு அடுத்ததாக உள்ள தரவைக் கோரு என்பதைத் தொடவும்.

படி 7

உங்கள் பதிவிறக்கம் தயாரானதும், ஒரு மின்னஞ்சல் அறிவிப்பை அனுப்புவோம் அல்லது நீங்கள் பயன்பாட்டை நிறுவியிருந்தால் புஷ் அறிவிப்பை அனுப்புவோம். உங்களின் அமைப்புகளிலிருந்து, உங்கள் தரவைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ், காப்பகத்தைப் பதிவிறக்குக என்பதைத் தொடவும்.

படி 8

உங்கள் Twitter கணக்குடன் தொடர்புடைய, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு, பதிவிறக்க இணைப்புடன் கூடிய மின்னஞ்சலையும் அனுப்புவோம்.

படி 9

நீங்கள் மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன், உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைந்து, பதிவிறக்கு என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் Twitter காப்பகத்தின் .zip கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்.

படி 1

வழிசெலுத்தல் பட்டியில், மேலும்  என்னும் ஐகானைக் கிளிக் செய்து, மெனுவிலிருந்து உங்கள் கணக்கு என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், கணக்கு அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்.

படி 2

உங்கள் தரவின் காப்பகத்தைப் பதிவிறக்குக என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 3

உங்கள் தரவின் காப்பகத்தைப் பதிவிறக்குக என்பதன் கீழ் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு, உறுதிசெய்க என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 4

கோப்பில் உள்ள உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்/அல்லது ஃபோன் எண்ணுக்கு குறியீட்டை அனுப்பு என்பதைத் தொடுவதன் மூலம் உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிசெய்யவும். கோப்பில் மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது ஃபோன் எண் இல்லையென்றால், கணக்குத் தகவல் பக்கத்திற்கு நீங்கள் திருப்பி விடப்படுவீர்கள்.

படி 5

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்/அல்லது ஃபோன் எண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட குறியீட்டை உள்ளிடவும்.

படி 6

உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிசெய்த பிறகு, தரவைக் கோரு என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் Twitter கணக்கு Periscope உடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், Periscope -இலிருந்து நேரடியாக உங்கள் Periscope தரவின் காப்பகத்தைக் கோர உங்களுக்கு விருப்பத்தேர்வு உள்ளது.

படி 7

உங்கள் பதிவிறக்கம் தயாரானதும், இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் கணக்கிற்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்புவோம் அல்லது நீங்கள் பயன்பாட்டை நிறுவியிருந்தால் ஒரு புஷ் அறிவிப்பை அனுப்புவோம். அமைப்புகளிலிருந்து, தரவைப் பதிவிறக்குக என்ற பிரிவின் கீழ், தரவைப் பதிவிறக்குக என்ற பொத்தானை நீங்கள் கிளிக் செய்யலாம்.

படி 8

நீங்கள் மின்னஞ்சலைப் பெற்றவுடன், உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைந்து, பதிவிறக்கு என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் Twitter காப்பகத்தின் .zip கோப்பைப் பதிவிறக்கவும்.


குறிப்பு: உங்கள் Twitter காப்பகத்தைக் கோருவதற்கு முன்னர், உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதையும், உங்கள் Twitter காப்பகத்தைப் பதிவிறக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும் அதே உலாவியில் Twitter கணக்கில் உள்நுழைந்துள்ளீர்களா என்பதையும் உறுதிசெய்யவும். உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உறுதிசெய்வதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் சரிசெய்தல் உதவிக்குறிப்புகளை இங்கே காணலாம். உங்கள் Twitter காப்பகத்தின் பதிவிறக்கத்தை நாங்கள் தயார் செய்வதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம்.

HTML மற்றும் JSON கோப்புகளில் உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய, இயந்திரத்தால் படிக்கக்கூடிய தகவலின் காப்பகத்தையும் பதிவிறக்கலாம். உங்களுக்கு மிகவும் தொடர்புடைய மற்றும் பயனுள்ளதாக நாங்கள் கருதும் விவரங்களைச் சேர்த்துள்ளோம். இதில் உங்கள் சுயவிவரத் தகவல், உங்கள் கீச்சுகள், உங்கள் நேரடிச்செய்திகள், உங்கள் தருணங்கள், உங்கள் ஊடகம் (கீச்சுகள், நேரடிச்செய்திகள், அல்லது தருணங்களுடன் நீங்கள் இணைத்துள்ள படங்கள், வீடியோக்கள் மற்றும் GIFகள்), உங்களைப் பின்தொடர்பவர்களின் பட்டியல், நீங்கள் பின்தொடரும் கணக்குகளின் பட்டியல், உங்கள் முகவரி புத்தகம், நீங்கள் உருவாக்கிய பட்டியல்கள், ஓர் உறுப்பினராக அல்லது உங்களைப் பற்றி நாங்கள் ஊகித்துள்ள பின்தொடர்வு, ஆர்வம் மற்றும் விளக்கப்படத் தகவல், Twitter -இல் நீங்கள் பார்த்த அல்லது ஈடுபட்ட விளம்பரங்கள் பற்றிய தகவல் மற்றும் பல விஷயங்கள் உள்ளடங்கும்.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க