Veelgestelde vragen over juridische verzoeken

Mijn account is vermeld in een juridisch verzoek. Wat wordt daarmee bedoeld?

Belangrijk: Wanneer wij het hebben over 'juridische verzoeken' gaat het meestal om een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander juridisch document waarin claims of eisen worden gesteld op basis van wet- of regelgeving. In juridische verzoeken kunnen wij worden gevraagd om informatie over een Twitter-account over te dragen en/of om content zoals Tweets te verwijderen.

Over de kennisgeving die je van Twitter hebt ontvangen

Wij begrijpen dat je kunt schrikken van een kennisgeving als deze. We stellen je ervan op de hoogte zodat je zelf een beroep kan doen op je eigen rechten in een specifieke situatie in jouw specifieke rechtsgebied. We willen je de kans geven om het verzoek te beoordelen en waar nodig maatregelen te nemen om je eigen belangen te beschermen. Denk dan bijvoorbeeld aan het inwinnen van juridisch advies of het indienen van verweer bij de rechtbank. Indien van toepassing kun je de content ook zelf verwijderen of een andere oplossing zoeken. Meer informatie en een eventuele deadline voor vervolgacties vind je in de kennisgeving.

Helaas kunnen we je geen juridisch advies of meer informatie geven dan staat vermeld in de kennisgeving. Als je meer wilt weten over je mogelijkheden in de zaak in kwestie, raden we aan om juridisch advies in te winnen.

 • Voor juridische verzoeken in de Verenigde Staten kun je overwegen contact op te nemen met de American Civil Liberties Union (http://www.aclu.org/affiliates, +1 212-549-2500) of de Electronic Frontier Foundation (https://www.eff.org/pages/legal-assistance, info@eff.org, +1 415-436-9333). 
 • Voor juridische verzoeken buiten de Verenigde Staten kun je overwegen contact op te nemen met een advocatenkantoor, rechtshulporganisatie of rechtenopleiding in de buurt. Zij kunnen jou eventueel doorverwijzen voor specifiek advies over vrijheid van meningsuiting of gesubsidieerde rechtsbijstand in jouw omgeving.

Meer algemene informatie over de verschillende typen juridische verzoeken die wij ontvangen vind je hieronder.

Veelgestelde vragen over juridische verzoeken

Hoe weet ik of ik een kennisgeving over een juridisch verzoek heb ontvangen van Twitter?

Twitter probeert een kennisgeving over ontvangen juridische verzoeken te versturen naar het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld. Soms lukt het echter niet om gebruikers in kennis te stellen omdat ze een verouderd of ongeldig e-mailadres hebben.

 

Waarom heeft Twitter mij op de hoogte gesteld van het verzoek?

Transparantie en het steunen van gebruikers zijn twee van de basisprincipes van Twitter. We begrijpen dat je kunt schrikken van een kennisgeving als deze, maar we willen je er wel van op de hoogte stellen en laten weten dat we overwegen in te gaan op het verzoek, zoals het overdragen van accountgegevens of het niet weergeven van content. Voordat we tot actie overgaan, willen we je echter de kans geven om het juridische verzoek te beoordelen en maatregelen te nemen om je eigen belangen te beschermen. Wanneer kennisgeving vooraf niet mogelijk is, ontvang je de kennisgeving mogelijk achteraf.

Wij proberen om gebruikers altijd te informeren over juridische verzoeken met betrekking tot hun accounts, maar soms zijn we daar op juridische gronden niet toe gerechtigd. Als we bijvoorbeeld een juridisch verzoek ontvangen dat al is bekrachtigd door een rechter, mogen we er niet over communiceren totdat de vertrouwelijkheidsverplichting wordt opgeheven. Er zijn bovendien enkele beleidsuitzonderingen waarbij we vooraf geen kennisgeving aan de gebruiker sturen, zoals noodgevallen waarbij levensgevaar dreigt, terrorisme of incidenten met betrekking tot seksuele uitbuiting van kinderen.

 

Wat voor juridische verzoeken ontvangt Twitter?

Juridische verzoeken kunnen afkomstig zijn van wetshandhavende instanties, overheidsinstanties, strafadvocaten die een gedaagde vertegenwoordigen, partijen in een civiele rechtszaak of andere gemachtigde partijen zoals officiële antidiscriminatie-organisaties in Europa.

 • Informatieverzoeken: wetshandhavende instanties vragen in de meeste gevallen accountgegevens op in verband met strafrechtelijk onderzoek. Civiele verzoeken worden meestal ingediend door advocaten die een civiele juridische procedure behandelen, zoals een scheiding of zakelijk geschil.
 • Verwijderingsverzoeken: Twitter ontvangt soms juridische verzoeken waarin wordt gesteld dat content die op Twitter is geplaatst, onwettig is in een of meer landen wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan content waarvan wordt gesteld dat deze wetten met betrekking tot laster of smaad, illegale activiteiten of de nationale veiligheid overtreedt. Verzoeken kunnen ook gaan over content die mogelijk in strijd is met de Algemene voorwaarden of Regels van Twitter.

 

Kan ik meer informatie krijgen over de juridische verzoeken die Twitter ontvangt?

Twitter publiceert tweemaal per jaar een transparantierapport met informatie over de verzoeken die we van overheden en andere belanghebbenden ontvangen. Daarin staat ook hoe vaak we verzoeken inwilligen, welke landen de meeste verzoeken indienen en mogelijke trends die ons zijn opgevallen in de periode waarop het rapport betrekking heeft. We raden aan om ons rapport, en dat van andere aanbieders waarvan je de services gebruikt, door te lezen om op de hoogte te blijven van de impact van zulke verzoeken.

 

Vragen over informatieverzoeken:

Welke accountgegevens kan Twitter overdragen in reactie op een geldig juridisch verzoek?

Voor het verkrijgen van niet-publieke gegevens, zoals het e-mailadres of IP-adres waarmee een gebruiker inlogt bij een account, is een geldige juridische procedure nodig, zoals een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, afhankelijk van het land van waaruit het verzoek wordt ingediend.

Voor verzoeken met betrekking tot content (zoals Tweets, privéberichten en foto's) is een geldig huiszoekingsbevel of soortgelijk document nodig. Hierdoor is de bewijslast voor wetshandhavende instanties of ambtenaren groter omdat het verzoek eerst door een rechter moet worden goedgekeurd.

Zie voor meer informatie over de verschillende juridische procedures die nodig zijn om specifieke accountgegevens op te kunnen vragen het hoofdstuk 'Typen juridische procedures' in ons transparantierapport en de Richtlijnen voor wetshandhavende instanties van Twitter.

Opmerking: Ingelogde gebruikers kunnen via hun eigen Twitter-account logboeken van IP-adressen en andere niet-publieke accountgegevens opvragen. Raadpleeg dit artikel over het bekijken van je Twitter-gegevens voor meer informatie.

Draagt Twitter altijd alle informatie over die wordt aangevraagd in een geldig juridisch verzoek?

Nee. Twitter kan proberen om schijnbaar onnodig uitgebreide verzoeken in te perken, extra informatie opvragen als de aard van het onderzoek niet duidelijk is of zich om andere redenen verweren tegen het verzoek. Twitter kan bijvoorbeeld verzoeken om de inhoud van communicatie, zoals privéberichten (PB's) of Tweets, ontvangen van landen buiten de Verenigde Staten. In de meeste gevallen verwijzen we de aanvrager dan naar de procedures in het kader van een MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty; rechtshulpverdrag) of rogataire commissie en geven we de inhoud van de communicatie niet vrij op basis van een lokale juridische procedure.

Vragen over verwijderingsverzoeken:

Hoe bepaalt Twitter of mijn content wordt verwijderd en hoe word ik daarvan op de hoogte gesteld?

Het resultaat verschilt op grond van de gerapporteerde schending. De content kan in strijd zijn met de Algemene voorwaarden of Regels van Twitter of kan geacht worden onwettig te zijn in een specifiek rechtsgebied zonder de Algemene voorwaarden of Regels van Twitter te overtreden.

 • Als de gerapporteerde content in strijd is met de Algemene voorwaarden of Regels van Twitter…
  • De content wordt verwijderd van het Twitter-platform. 
  • Zodra je inlogt, ontvang je een kennisgeving dat je account is opgeschort of vergrendeld. Hierin kan staan dat je specifieke handelingen moet uitvoeren voordat je je account weer kan gebruiken.
   • Bij sommige schendingen of bij herhaalde overtredingen kan je account permanent worden opgeschort. Lees onze speciale pagina's in het Helpcentrum voor meer informatie over opgeschorte of vergrendelde accounts.
 • Als de gerapporteerde content betrekking heeft op gevoelige media
  • De content zal worden aangemerkt als gevoelig zodat andere gebruikers de keuze krijgen of ze deze willen weergeven of niet.
 • Als de gerapporteerde content niet in strijd is met de Algemene voorwaarden of Regels van Twitter, maar geacht wordt onwettig te zijn in een of meer specifieke rechtsgebieden…
  • Twitter zal proberen om je te informeren over het juridische verzoek waarin wordt gesteld dat de content van je account mogelijk onwettig is. 
   • Daarbij zullen we een kopie van het juridische verzoek meesturen, tenzij ons dat verboden is.
   • Wij stellen gebruikers op de hoogte zodat ze de mogelijkheid hebben om de betreffende content te verwijderen, direct te reageren op de aanvrager wanneer dat mogelijk is of juridisch advies in te winnen en het verzoek aan te vechten, indien mogelijk. 
   • Onze kennisgeving kan niet worden opgevat als juridisch advies dat bepaalde content moet worden verwijderd. Hij dient uitsluitend om je te informeren over het feit dat je Twitter-account is vermeld in een juridisch verzoek zodat je zelf kan beslissen hoe je wilt reageren, en om je te laten weten dat we op basis van dit juridische verzoek mogelijk actie moeten ondernemen met betrekking tot de gerapporteerde content.
  • We kunnen de toegang tot de gerapporteerde content beperken of niet weergeven op de locatie waar deze schijnbaar in strijd is met de lokale wetgeving.
   • Dit betekent dat andere gebruikers die de content willen bekijken binnen het rechtsgebied waarvoor de kennisgeving geldt, het volgende bericht te zien krijgen:

Voor een Tweet:

Voor een account:

Het gaat hierbij om de locatie van de kijker en niet om de locatie van de gerapporteerde gebruiker. Als content bijvoorbeeld wordt gerapporteerd in de Verenigde Staten, kunnen we deze niet weergeven in de Verenigde Staten, ongeacht of de eigenaar van de Tweet zich in de Verenigde Staten of een ander land bevindt.

Zie voor meer informatie ons artikel over content die in bepaalde landen niet wordt weergegeven.

 

Wat is Lumen en wat heeft dat te maken met Twitter en verwijderingsverzoeken?

In het kader van ons streven naar transparantie zijn we in 2010 een samenwerking aangegaan met het Lumen-project (voorheen Chilling Effects). Lumen is een onafhankelijke externe onderzoeksgroep die onderzoek doet naar sommaties tot staking met betrekking tot online content. Ze verzamelen en analyseren klachten over online activiteiten, en dan vooral verzoeken om content te verwijderen. Als we content niet weergeven in een specifiek land (evenals voor DMCA-kennisgevingen), delen wij een kopie van het verzoek met Lumen zodat iedereen kan zien welk type content is verwijderd en van wie het verzoek afkomstig was, tenzij het ons verboden is om dat te doen. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk informatie met Lumen te delen, maar kunnen ervoor kiezen om sommige gegevens omwille van privacy of vertrouwelijkheid onleesbaar te maken, zoals woonadressen en telefoonnummers.

 

Wat als wordt bepaald dat mijn Tweets zijn toegestaan?

Wanneer wordt bepaald dat content die in het kader van een juridisch verzoek niet werd weergegeven, toch is toegestaan, herstellen we de toegang voor zover mogelijk zodat iedereen de content kan zien.

Dit zijn enkele voorbeelden van situaties uit het verleden waarin we content opnieuw hebben weergegeven:

 • Een bezwaar dat door Twitter was ingediend tegen een gerechtelijk bevel waarin werd gesteld dat bepaalde content onwettig zou zijn, waarbij het bezwaar werd goedgekeurd door een hogere rechtbank.
 • Een bezwaar dat door een gebruiker was ingediend tegen een gerechtelijk bevel waarin werd gesteld dat bepaalde content onwettig zou zijn, waarbij het bezwaar werd goedgekeurd door een hogere rechtbank.
 • Het verlopen van de geldigheidsperiode van een gerechtelijk verbod op publicatie van specifiek materiaal.
 • Een officiële gerechtelijke instantie die zich uitsprak tegen een verzoek dat was ingediend door een administratieve overheidsinstantie.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.