ಸುಧಾರಿತ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗೆ

ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು

 

ನೀವು ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳು, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು, ಎಮೋಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ದಡಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳ ಟ್ಯಾಬ್‌, ಪುಶ್ ಸೂಚನೆಗಳು, ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್, ಇಮೇಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು, ಹೋಮ್‌ ಕಾಲರೇಖೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಹುಡುಕಾಟದ ಮೂಲಕ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂವಹನಗಳಿಗೂ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟಗಳು, ಮರುಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಖಾತೆಯು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಈ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಅನ್ನು ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌(ಗಳು) ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು, ಪದಗುಚ್ಛಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಎಮೋಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಮುನ್ನೋಟ‌:
 

 1. ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆಯು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
  • ನಿಮ್ಮ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು “CATS” ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ “cats” ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 2. ಸದ್ದಡಗಿಸುವಾಗ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಪದಗುಚ್ಛದೊಳಗೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನೂ ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಪದಗುಚ್ಛದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 3. ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಿದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಅನ್ನೂ ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
  • ನೀವು “ಯೂನಿಕಾರ್ನ್‌” ಅನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಿದರೆ "ಯೂನಿಕಾರ್ನ್‌" ಮತ್ತು "#ಯೂನಿಕಾರ್ನ್‌" ಎಂಬ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಹೋಮ್‌ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾತೆ ನಮೂದಿಸುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಟ್ವೀಟ್‌ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಲು ನೀವು ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ @ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 5. ಗರಿಷ್ಠ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು, ಪದಗುಚ್ಛಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಎಮೋಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 6. Twitter ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
 7. ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆಯ ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ ಕಾಲಾವಧಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದು ನಿಗದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಎಂಬ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 8. ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು (ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆ ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು).
 9. ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ Twitter ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನೀವು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಈ ಮುಂದಿನ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ; ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ; ಎಂದಿಗೂ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಬಗೆ
ಹಂತ 1

ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ  ಹೋಗಿ

ಹಂತ 2

ಗೇರ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು  ಟ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 3

ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ಸೇರಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

ನೀವು ಸದ್ದಡಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ 6

ಇದನ್ನು ಹೋಮ್‌ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 7

ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸದ ಜನರಿಂದ (ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 8

ಎಷ್ಟು ಸಮಯ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ, 24 ಗಂಟೆಗಳು, 7 ದಿನಗಳು, ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 9

ಉಳಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 10

ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 11

ತೊರೆಯಲು ಮುಗಿದಿದೆ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 1

ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ  ಹೋಗಿ

ಹಂತ 2

ಗೇರ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು  ಟ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿ 

ಹಂತ 3

ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ಅಧಿಕ ಐಕಾನ್  ತಟ್ಟಿ

ಹಂತ 5

ನೀವು ಸದ್ದಡಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ 6

ಇದನ್ನು ಹೋಮ್‌ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 7

ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸದ ಜನರಿಂದ (ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ) ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 8

ಎಷ್ಟು ಸಮಯ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ, ಈಗಿನಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ಈಗಿನಿಂದ 7 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಿನಿಂದ 30 ದಿನಗಳು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.)

ಹಂತ 9

ಉಳಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 10

ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಐಕಾನ್  ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಿದ ಸದ್ದಡಗಿಸುವಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 1

ಬದಿಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ ಮತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3

ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4

ಅಧಿಕ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಹಂತ 5

ನೀವು ಸದ್ದಡಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ 6

ನೀವು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯಿಂದ ಸದ್ದಡಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 7

ನೀವು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಸದ್ದಡಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 8

ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸದ ಜನರಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ.

ಹಂತ 9

ಸಮಯ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ, ಈಗಿನಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ಈಗಿನಿಂದ 7 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಿನಿಂದ 30 ದಿನಗಳು ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 10

ಉಳಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸದ್ದಡಗಿಸದಿರುವ ಬಗೆ
ಹಂತ 1

ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ  ಹೋಗಿ

ಹಂತ 2

ಗೇರ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು  ಟ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 3

ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸದ್ದಡಗಿಸದಿರಲು ಬಯಸುವ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

ಇಂದ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಸಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 6

ಶಬ್ದವನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸದಿರಲು, ಅಳಿಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಶಬ್ದ ಅಳಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 7

ತೊರೆಯಲು ಮುಗಿದಿದೆ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 1

ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ  ಹೋಗಿ

ಹಂತ 2

ಗೇರ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು  ಟ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 3

ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸದ್ದಡಗಿಸದಿರಲು ಬಯಸುವ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

ಇಂದ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿ ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 6

ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಅನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸದಿರಲು, ಶಬ್ದ ಅಳಿಸಿ ತಟ್ಟಿ, ನಂತರ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಹೌದು, ನನಗೆ ಖಚಿತವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 1

ಬದಿಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

 ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ ಮತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3

ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4

ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸದ್ದಡಗಿಸದಿರಲು ಬಯಸುವ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 5

ಇಂದ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 6

ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸದಿರಲು, ಸದ್ದಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಟನ್  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳು

 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ನೀವು ಸದ್ದಡಗಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂವಾದದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 

twitter.com ಅಥವಾ iOS ಗಾಗಿನ Twitter ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸದ್ದಡಗಿಸಲು:
 

 1. ಯಾವುದೇ ಟ್ವೀಟ್‌ನ ಟ್ವೀಟ್‌ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸದ್ದಡಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೋಗಿ.
 2. ಇನ್ನಷ್ಟು ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಟ್ಟಿ. 
 3. ಈ ಸಂವಾದ ಸದ್ದಡಗಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಟ್ಟಿ. 
 4. ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಟ್ಟಿ.

ಈ ಲೇಖನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ