Xi eeskirjad

Xi eesmärk on teenida avalikku arutelu. Vägivald, ahistamine ja muud sarnased käitumisviisid heidutavad inimesi ennast väljendamast ning kokkuvõttes vähendavad ülemaailmse avaliku arutelu väärtust. Meie eeskirjade eesmärk on tagada kõigi inimeste vaba ja ohutu osalemine avalikus arutelus.
 

Ohutus

Vägivaldsed avaldused: te ei tohi ähvardada vägivalla või kahjuga ega õhutada ja ülistada vägivalda või kahju ega väljendada soovi selleks. Lisateave.

Vägivaldsed ja viha väljendavad üksused: te ei tohi olla seotud vägivaldsete või viha väljendavate üksustega ega soodustada nende tegevust. Lisateave.

Laste seksuaalne ärakasutamine: meil on Xis nulltolerants laste seksuaalse ärakasutamise suhtes. Lisateave.

Solvamine/ahistamine: te ei tohi jagada solvavat sisu, tegeleda kellegi ahistamisega ega õhutada teisi inimesi seda tegema. Lisateave.

Vaenulik käitumisviis: te ei tohi rünnata teisi inimesi rassi, rahvuskuuluvuse, rahvusliku päritolu, kastisüsteemi, seksuaalse suundumuse, soo, sooidentiteedi, usulise kuuluvuse, vanuse, puude või tõsise haiguse alusel. Lisateave

Vägivaldsete rünnakute toimepanijad: me eemaldame kõik kontod, mida haldavad terroristlike, vägivaldsete ekstremistlike või vägivaldsete massirünnakute toimepanijad, ja me võime eemaldada ka postitused, mis levitavad rünnakute toimepanijate loodud manifeste või muud sisu. Lisateave

Enesetapp: te ei tohi propageerida ega toetada enesetappu või enesevigastamist. Lisateave.

Delikaatne meediasisu: te ei tohi postitada meediasisu, mis on liiga verine, ega jagada vägivaldset või täiskasvanutele mõeldud sisu reaalajas videopildi kaudu või profiilil või päisepiltidel. Keelatud on ka meediasisu, kus kujutatakse seksuaalset vägivalda ja/või seksuaalkuritegu. Lisateave

Ebaseaduslikud või teatud reguleeritud kaubad või teenused: te ei tohi kasutada meie teenuseid mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil või ebaseaduslike tegevuste edendamiseks. See hõlmab ebaseaduslike kaupade või teenuste ja ka teatud tüüpi reguleeritud kaupade või teenuste ostmist, müümist või nendega seotud tehingute tegemist. Lisateave.

Eraelu puutumatus

 

Isiklik teave: te ei tohi avaldada ega postitada teiste inimeste isiklikku teavet (näiteks kodune telefoninumber või aadress) ilma nende sõnaselge volituse või loata. Lisaks on keelustatud ka ähvardused avaldada isiklikku teavet või õhutada teisi seda tegema. Lisateave.

Nõusolekuta alastus: te ei tohi postitada ega jagada kellestki intiimseid fotosid või videoid, mis olid loodud või levitatud ilma nende nõusolekuta. Lisateave.

Konto ohustamine: te ei tohi kasutada ega üritada kasutada mandaate, paroole, pääsutõendeid, võtmeid, küpsiseid või muid andmeid, et logida sisse või muul viisil pääseda juurde mis tahes sellise Xi konto isiklikule teabele või funktsioonidele, mis pole teie konto (välja arvatud need kontod, mille puhul olete saanud otsesed volitused Xi Teamsi autoriseerimise, OAuthi autoriseerimise või samalaadse mehhanismi kaudu), või lisada, kustutada ega muuta selle konto isikliku teavet või funktsioone. 

Autentsus


Platvormiga manipuleerimine ja spämm:
te ei tohi kasutada Xi teenuseid, et kunstlikult suurendada või summutada teavet või käituda viisil, mis manipuleerib inimeste kogemusega Xis või segab seda. Lisateave.

Kodanikuausus: te ei tohi kasutada Xi teenuseid eesmärgiga manipuleerida või häirida valimisi või teisi kodanikuühiskonna protsesse. See hõlmab sellise sisu postitamist või jagamist, mis võib pärssida osalust või jagada inimestele eksitavat teavet selle kohta, millal, kus või kuidas osaleda kodanikuühiskonna protsessis. Lisateave.

Eksitavad ja petlikud identiteedid: te ei tohi kehastada üksikisikuid, rühmasid või organisatsioone eesmärgiga inimesi eksitada, petta või segadusse ajada ega kasutada valeidentiteete sellisel viisil, mis häirib teiste kogemust Xis. Lisateave.

Sünteetiline ja manipuleeritud meediasisu: te ei tohi petlikult jagada sünteetilist või manipuleeritud meediasisu, mis võib tekitada kahju. Lisaks võime me sildistada postitusi, mis hõlmavad sünteetilist ja manipuleeritud meediasisu, et aidata inimestel mõista nende autentsust ja pakkuda täiendavat teavet. Lisateave.

Autoriõigus ja kaubamärgid: te ei tohi rikkuda teiste intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas autoriõigust ja kaubamärke. Lisateave meie kaubamärgipoliitika ja autoriõiguse kaitse põhimõtete kohta.

Kolmandate poolte reklaamid videosisus


Te ei tohi edastada, postitada ega kuvada mis tahes sellist videosisu meie teenustes ega nende kaudu, mis hõlmab kolmandate poolte reklaame, nagu näiteks voosisesed videoreklaamid või sponsortegevuse graafika, ilma meie eelneva nõusolekuta.


Täitmise tagamine ja edasikaebamine


Lisateave meie lähenemisviiside kohta eeskirjade täitmise tagamisele, sh võimalikud tagajärjed nende eeskirjade rikkumisel või eeskirjade täitmata jätmisest kõrvale hiilimisel, ning edasikaebamise kohta.

Jaga seda artiklit