Pravidla Twitteru

Věříme, že každý má mít možnost okamžitě a bez bariér sdílet myšlenky a informace. Abychom chránili bezpečnost lidí na Twitteru a poskytovali jim přívětivější prostředí, stanovili jsme určitá omezení týkající se povoleného typu obsahu a chování. Tato omezení jsou uvedena v pravidlech Twitteru níže.

Pravidla Twitteru (společně se všemi zásadami v nich zahrnutých), zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společně tvoří „Smlouvu o užívání Twitteru“, která řídí přístup ke službám Twitter a jejich používání.

Každý jednotlivý přístup ke službám Twitter nebo jejich použití musí být v souladu se zásadami stanovenými v pravidlech Twitteru. Pokud tato pravidla nedodržíte, může Twitter přistoupit k jednomu z následujících kroků:

 • vyzvat vás k odebrání zakázaného obsahu předtím, než budete moct znovu vytvářet nové příspěvky a komunikovat s ostatními uživateli Twitteru,
 • dočasně omezit vaši schopnost vytvářet příspěvky nebo komunikovat s ostatními uživateli Twitteru,
 • požádat vás o ověření vlastnictví účtu pomocí telefonního čísla nebo e-mailové adresy;
 • trvale pozastavit vaše účty.

Pokud se pokusíte vyhnout trvalému pozastavení vytvořením nových účtů, budou pozastaveny i tyto.

Čas od času nás okolnosti mohou přimět tato pravidla změnit. Vyhrazujeme si právo na takovou změnu. Aktuální verze těchto pravidel je vždy k dispozici na stránce https://twitter.com/rules.

Zásady stanovené v těchto pravidlech Twitteru se vztahují na organický obsah na naší platformě. Další informace o pravidlech, která se vztahují na reklamy a propagovaný obsah, najdete v našich zásadách zveřejňování reklamy.

Limity pro obsah a používání Twitteru

Duševní vlastnictví

Obchodní známky: Pokud dojde k použití značky, obchodní známky včetně obchodního názvu a/nebo loga způsobem, který může být pro ostatní uživatele z hlediska vašeho spojení s danou značkou zavádějící nebo matoucí, vyhrazujeme si právo pozastavit účty nebo přijmout jiná náležitá opatření. Přečtěte si více o našich zásadách týkajících se obchodních známek a o tom, jak nahlásit jejich porušení.

Autorská práva: Budeme reagovat na každé jasné a úplné oznámení podezření na porušení autorských práv. Naše postupy ochrany autorských práv jsou stanoveny v našich smluvních podmínkách. Přečtěte si více o našich zásadách týkajících se autorských práv.


Násilí a obsah pro dospělé

Za násilí považujeme jakoukoli formu médií zobrazujících krvavý obsah související s úmrtím, vážným zraněním, násilím nebo chirurgickými zákroky. Za obsah pro dospělé považujeme jakákoli média, která jsou pornografická a/nebo mohou být zamýšlena k navození sexuálního vzrušení. 

Určité formy explicitního obsahu může Twitter povolovat ve tweetech označených jako média s citlivým obsahem. Tento obsah však nesmíte použít v živém videu, profilovém obrázku nebo obrázku záhlaví. Twitter po vás dále může požadovat odstranění obsahu znázorňujícího přílišné násilí. Přečtěte si více o tom, jak definujeme násilí a obsah pro dospělé a jak označit média jako citlivá.  

Média zobrazující zesnulé osoby: Můžeme po vás požadovat odstranění médií, která zobrazují smrt identifikovatelné osoby, pokud od rodiny nebo oprávněného zástupce této osoby obdržíme příslušnou žádost. Zjistěte více o tom, jak podat takovou žádost.


Nezákonné použití

Naše služby nesmíte používat k nezákonným účelům nebo na podporu nezákonných aktivit. Používáním Twitteru souhlasíte s dodržováním veškerých platných zákonů týkajících se vašeho online chování a obsahu.


Šíření materiálů získaných na základě napadení 

Nedovolujeme používání našich služeb k přímému šíření obsahu získaného na základě napadení, který obsahuje osobně identifikovatelné informace, který může dotyčné osoby vystavit bezprostřednímu nebezpečí nebo újmě nebo který obsahuje obchodní tajemství. Přímé šíření materiálů získaných na základě napadení zahrnuje zveřejňování napadeného obsahu na Twitteru (například v textu tweetu nebo v obrázku) nebo zveřejnění přímého odkazu na napadený obsah uložený na jiných webových stránkách.

Účty, které přímo šíří materiály získané na základě napadení a které se k takovému napadení přihlásily, můžeme pozastavit. Pozastavit můžeme také účty, u nichž je Twitter schopen napadení spolehlivě přiřadit k účtu šířícímu takový obsah.


Trendy

Občas můžeme zabránit tomu, aby se určitý obsah stal populárním. Patří sem obsah, který porušuje pravidla Twitteru a obsah, jehož cílem je pokusit se ovlivnit trendy. Přečtěte si více o tom, jaký obsah může nebo nemůže být populární.
 

Reklamy třetích stran ve videích

Prostřednictvím našich služeb nesmíte bez našeho předchozího souhlasu posílat nebo zobrazovat video obsah zahrnující reklamy třetích stran, například reklamy před spuštěním samotného videa nebo sponzorskou grafiku.


Zneužití odznaku Twitteru

Odznaky Twitteru, jako jsou mimo jiné Sponzorováno nebo Ověřeno, nesmíte používat, aniž by vám je poskytl Twitter. Účty, které tyto odznaky používají v profilových fotkách či obrázcích záhlaví neoprávněně nebo způsobem, který klamně naznačuje příslušnost k Twitteru nebo oprávnění k zobrazení těchto odznaků udělené ze strany Twitteru, mohou být pozastaveny.


Zneužití uživatelských jmen

Prodávání uživatelských jmen: Twitterová uživatelská jména nesmíte kupovat ani prodávat.

Neoprávněné obsazování uživatelských jmen: Nesmíte neoprávněně obsazovat uživatelská jména. Mezi faktory, které bereme v úvahu při rozhodování, zda dané jednání považovat za neoprávněné obsazování uživatelských jmen, patří:

 • počet vytvořených účtů,
 • vytváření účtů s cílem zabránit jiným lidem v tom, aby mohli daná jména účtů používat,
 • vytváření účtů za účelem jejich prodeje,
 • používání kanálů s obsahem třetích stran k aktualizaci a udržování účtů vedených pod jménem těchto třetích stran.

Vezměte na vědomí, že Twitter může rovněž odstranit účty, které nejsou aktivní déle než šest měsíců. Zjistěte více o našich zásadách týkajících se obsazování uživatelských jmen.

Škodlivé chování

Věříme ve svobodu projevu a otevřený dialog. Pokud se však lidé bojí mluvit, nemá tato základní filozofie žádný význam. Abychom vytvořili bezpečné prostředí k vyjadřování rozmanitých názorů a přesvědčení, zakazujeme chování, které překračuje hranice zneužití, a to včetně obtěžování, výhrůžek nebo zastrašování s cílem umlčet něčí názor.

Při vyhodnocování toho, zda je chování škodlivé, a při určování příslušných kroků záleží na okolnostech. Mezi faktory, které můžeme brát v potaz, patří například to, zda:

 • je chování zacíleno na jednotlivce nebo skupinu osob,
 • bylo chování nahlášeno dotyčnou osobou nebo svědkem daného chování,
 • je chování v legitimním veřejném zájmu.


Násilí a fyzická újma

Násilí: Nesmíte činit konkrétní výhrůžky násilím nebo přát vážnou fyzickou újmu, smrt nebo nemoc jednotlivci nebo skupině osob. Patří sem například vyhrožování nebo podpora terorismu. Rovněž se nesmíte spolčovat s organizacemi, které svými vlastními prohlášeními nebo činnostmi na platformě i mimo ni používají nebo podporují násilí proti občanům za účelem sledování svých cílů.

Sebevražda nebo sebepoškozování: Nesmíte podporovat nebo nabádat k sebevraždě nebo sebepoškozování. Když dostaneme hlášení, že někdo hrozí sebevraždou nebo sebepoškozením, můžeme mu pomoci například tím, že danou osobu kontaktujeme a poskytneme zdroje, jako jsou kontaktní informace na naše partnerské psychiatry.

Sexuální zneužívání dětí: Nesmíte propagovat a podporovat sexuální zneužívání dětí. Zjistěte více o našich zásadách nulové tolerance sexuálního zneužívání dětí.


Urážlivé a nesnášenlivé chování

Urážlivé chování: Nesmíte se zapojovat do cíleného obtěžování osoby nebo k tomu nabádat ostatní. Za urážlivé chování považujeme i pokus o obtěžování, ponížení nebo umlčení osoby.

Nežádoucí sexuální návrhy: Nesmíte obtěžovat zasíláním nežádoucího sexuálního obsahu, objektivizovat sexuálně explicitním způsobem nebo se chovat s nežádoucím sexuálním podtónem.

Projevy nenávisti: Nesmíte podporovat násilí, výhrůžky nebo obtěžování ostatních na základě rasy, etnické příslušnosti, národnostního původu, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, příslušnosti k vyznání, věku, postižení nebo vážné nemoci. Přečtěte si více o našich zásadách týkajících nesnášenlivého chování.

Nenávistné ilustrace a zobrazovaná jména: V profilovém obrázku nebo obrázku záhlaví není dovoleno používat nenávistné ilustrace nebo symboly. Rovněž nesmíte používat urážlivá uživatelská jména, zobrazovaná jména nebo informace v profilu, například za účelem cíleného obtěžování nebo vyjádření nenávisti vůči osobě, skupině osob nebo chráněné kategorii. 


Soukromé informace a intimní média

Soukromé informace: Bez výslovného souhlasu a svolení ostatních lidí nesmíte publikovat a zveřejňovat jejich soukromé informace. Definice soukromých informací se v závislosti na místních zákonech může lišit. Přečtěte si více o našich zásadách týkajících se soukromých informací.

Intimní média: Nesmíte zveřejňovat nebo sdílet intimní fotky nebo videa osob, které byly pořízeny nebo rozšiřovány bez jejich souhlasu. Dovolena nejsou ani média zobrazující sexuální násilí a/nebo útok. Poznámka: Pokud z kontextu vyplývá, že zobrazovaná interakce probíhá na základě vzájemné dohody, může se v omezené míře uplatnit výjimka. Přečtěte si více o intimních médiích na Twitteru.

Výhrůžky zveřejnění/napadení informací: Nesmíte nikomu vyhrožovat zveřejněním jejich soukromých informací nebo intimních médií. Rovněž nesmíte vyhrožovat napadením nebo zkompromitováním digitálních informací nebo se pokoušet k takovému jednání nabádat ostatní (např. poskytnutím odměny za takové jednání).


Vydávání se za jinou osobu

Nesmíte se vydávat za jednotlivce, skupiny nebo organizace s cílem klamat, mást nebo podvést ostatní lidi. Ačkoli můžete mít parodující, fanouškovské, komentátorské nebo zpravodajské účty, účelem účtu nesmí být obtěžující nebo urážlivé chování nebo rozesílání spamu. Přečtěte si více o našich zásadách týkajících se vydávání za jinou osobu.

Spam a bezpečnost

Lidi na Twitteru se snažíme chránit před zneužíváním technických prostředků a spamem.

Abychom na Twitteru udrželi stabilní a bezpečné prostředí, nesmíte při používání Twitteru provádět následující kroky:

 • přistupovat k neveřejným částem Twitteru, počítačovým systémům Twitteru nebo technickým systémům poskytovatelů Twitteru nebo s nimi manipulovat a používat je (kromě případů výslovně dovolených v rámci programu Twitter Bug Bounty),
 • sondovat, skenovat nebo testovat zranitelnost systému nebo sítě či narušovat nebo obcházet bezpečnostní nebo ověřovací opatření (kromě případů výslovně dovolených v rámci programu Twitter Bug Bounty),
 • vstupovat na Twitter nebo prohledávat Twitter (automaticky či jinak) jinak než prostřednictvím aktuálně dostupných uživatelských rozhraní (a pouze v souladu s aktuálně platnými smluvními podmínkami), ledaže byste k tomu byli oprávněni v samostatné smlouvy uzavřené s Twitterem. Vezměte na vědomí, že používání crawlerů na Twitteru je dovoleno pouze v souladu s ustanoveními uvedenými v souboru robots.txt. Scrapování Twitteru bez našeho předchozího souhlasu je výslovně zakázáno.
 • falšovat záhlaví TCP/IP paketu nebo kterékoli části informací záhlaví v e-mailu nebo příspěvku nebo používat Twitter k odesílání pozměněných, klamných nebo jiných informací zahrnujících nesprávné označení jejich zdroje,
 • zasahovat do přístupu jakéhokoli uživatele, hostitele nebo sítě například zasláním viru, přetížením, spamováním, zasíláním velkého množství e-mailů službám Twitteru nebo vytvořením obsahu s cílem vytvořit nadměrnou zátěž pro Twitter.

Každý účet, který se bude podílet na následujících aktivitách, může být dočasně zamknut nebo trvale pozastaven.

 • Malware a phishing: Nesmíte zveřejňovat škodlivý obsah s cílem poškodit či narušit prohlížeč nebo počítač jiné osoby nebo s cílem porušit její soukromí. Na tento škodlivý obsah také nesmíte odkazovat. 
 • Falešné účty: Nesmíte registrovat a vytvářet falešné a zavádějící účty. Ačkoli můžete Twitter používat téměř anonymně nebo jako parodující účet, účet sloužící ke komentářům nebo fanouškovský účet, nsmíte používat zavádějící informace o účtu za účelem rozesílání spamu a k nedovolenému a urážlivému chování včetně pokusů o zmanipulování konverzace na Twitteru. Mezi faktory, které bereme v úvahu při rozhodování, zda je daný účet falešný, patří:
  • použití ukradených profilových obrázků nebo obrázků z fotobank
  • použití ukradených nebo zkopírovaných informací o profilu
  • použití záměrně zavádějících informací o profilu včetně polohy profilu
 • Spam: Služby Twitteru nesmíte používat k rozesílání spamu. Rozesílání spamu je na Twitteru obecně definován jako hromadná nebo agresivní aktivita, jejímž cílem je narušit fungování Twitteru nebo uživatelské prostředí Twitteru s cílem přilákat pozornost k nesouvisejícím účtům, produktům, službám nebo iniciativám. Mezi faktory, které bereme v úvahu při rozhodování, zda dané jednání považovat za rozesílání spamu, patří:
  • zda jste v krátkém časovém období začali a přestali sledovat velké množství účtů, a to zejména prostřednictvím automatických prostředků (agresivní sledování neboli nadhánění nových sledujících),
  • zda vaše tweety nebo soukromé zprávy obsahují zejména odkazy sdílené bez jakéhokoli komentáře,
  • zda vás v souvislosti s vysokým počtem necíleného, nevyžádaného nebo opakovaně rozesílaného obsahu z vašeho účtu zablokoval velký počet uživatelů,
  • zda nám přišlo mnoho stížností na váš účet z důvodu spamování,
  • zda zveřejňujete duplicitní nebo v podstatě stejný obsah, odpovědi nebo zmínky na více účtech nebo více duplicitních aktualizací na jednom účtu nebo vytváříte duplicitní nebo v podstatě stejné účty,
  • zda zveřejňujete vícero aktualizací k populárním tématům s úmyslem odvrácení pozornosti od tématu a získání pozornosti pro nesouvisející účty, produkty, služby nebo iniciativy,
  • zda posíláte velká množství nevyžádaných odpovědí nebo zmínek,
  • zda uživatele přidáváte na seznamy ve velkých počtech nebo agresivním způsobem,
  • zda se náhodně nebo agresivně zapojujete do interakce u tweetů (např. lajky, retweety atd.) nebo s uživateli (např. sledování, přidávání na seznamy nebo okamžiky atd.) za účelem získání pozornosti pro nesouvisející účty, produkty, služby nebo iniciativy,
  • zda opakovaně zveřejňujete informace o účtu jiných lidí jako svoje vlastní (např. informace O mně, tweety, adresa URL profilu atd.),
  • zda zveřejňujete klamavé, podvodné nebo zlomyslné odkazy (například odkazy na marketingové partnery, malware, clickjackingové stránky atd.),
  • zda prodáváte, kupujete nebo se snažíte uměle zvýšit interakce s účty (například nákup sledujících, retweetů, lajků atd.) a
  • zda používáte nebo propagujete služby nebo aplikace třetích stran, které tvrdí, že uživateli získají více sledujících, retweetů nebo lajků (jako je velký počet sledujících v krátkém čase – follower train, weby slibující rychlé získání velkého počtu sledujících nebo jakýkoli jiný web, který nabízí automatické přidávání sledujících nebo zapojení k účtu nebo tweetům).

Podrobné informace o tom, jak se tato pravidla uplatňují na tato konkrétní chování účtů, najdete v článcích podpory na stránce Following rules and best practices (Pravidla sledování a doporučené postupy) a Automation rules and best practices (Pravidla pro automatizaci a doporučené postupy).

Účty vytvořené s cílem nahradit nebo napodobit pozastavené účty mohou být trvale pozastaveny. Rovněž můžeme odstranit účty, které Twitter spolehlivě přiřadí k subjektům porušujícím pravidla Twitteru.

Viditelnost obsahu

U prošetřovaných účtů nebo účtů, u nichž bylo zjištěno sdílení obsahu v rozporu s těmito pravidly, může být v různých částech Twitteru včetně vyhledávání omezena viditelnost účtu nebo tweetů. Další informace o situacích, ve kterých může být obsah na Twitteru omezen, najdete v našem článku na téma pravidla a omezení vyhledávání.

Odeslat