கீச்சுடன் உங்கள் இருப்பிட விவரத்தைச் சேர்ப்பது எவ்வாறு

Note: இந்த அம்சத்தை இயக்குவது Twitter -ஐ உங்கள் கீச்சின் ஒரு பகுதியாக நீங்கள் ட்விட் செய்யும் இருப்பிடத்தைக் காட்ட அனுமதிக்கிறது.

Android -க்கான Twitter, iOS -க்கான Twitter, Twitter.com அல்லது பிற மொபைல் பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கீச்சுகளில் இருப்பிடத்தைச் சேர்க்க நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். எடுத்துக்காட்டாக: உங்கள் கீச்சுக்குக் கூடுதல் இருப்பிடச் சூழலை வழங்க, “சோமா, சான் பிரான்சிஸ்கோ” போன்ற பொதுவான இருப்பிட லேபிளை நீங்கள் சேர்க்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருப்பிடங்களில், iOS -க்கான Twitter மற்றும் Android -க்கான Twitter -இல், உங்கள் கீச்சை ஒரு குறிப்பிட்ட வணிகத்தின் பெயர், மைல்கல் அல்லது பிற ஆர்வமுள்ள விஷயத்தின்படி பெயரிடலாம். இந்த இருப்பிடங்களை Foursquare மற்றும் Yelp வழங்குகின்றன.

நீங்கள் Android -க்கான Twitter அல்லது iOS -க்கான Twitter -ஐப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், கீச்சில் உங்கள் துல்லியமான இருப்பிடமும் இருக்கலாம் (அதாவது, நீங்கள் ட்விட் செய்த GPS ஆயங்கள்), அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த இருப்பிட லேபிளைத் தவிர, Twitter API மூலம் கண்டறியலாம். மேலும் தகவலைப் பெற, கீழே பார்க்கவும்.

View instructions for:

Twitter -இல் உங்கள் இருப்பிட விவரத்துடன் ட்விட் செய்தல்

உங்கள் கீச்சுகளில் இருப்பிடத்தைச் சேர்ப்பதற்கு:

 1. உங்கள் சாதனத்தில் துல்லியமான இருப்பிடம் இயக்கப்பட்டதும், நீங்கள் வழக்கமாகச் செய்வது போலவே கீச்சை எழுதவும். உங்கள் கீச்சுகளுடன் முன்னர் இருப்பிடத்தை இணைக்கவில்லை எனில், துல்லியமான இருப்பிடத்தை இயக்க விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்கும் ஒரு செயல்கட்டளையை நீங்கள் காணலாம்.
 2. நீங்கள் தேர்வு செய்யக் கூடிய இடங்களின் பட்டியலைத் திறக்க, கீச்சு எழுதுதல் பெட்டியில் இருப்பிடம் ஐகானைத்  தொடவும்.
 3. உங்கள் கீச்சில் நீங்கள் சேர்க்க விரும்பும் இருப்பிடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.  
 4. "துல்லியமான இருப்பிடத்தைப் பகிர்" பொத்தானை மாற்றுமாறு நீங்கள் தேர்வுசெய்தால் (iOS -க்கான Twitter பதிப்பு 6.26 அல்லது அதற்குப் பிந்தையது மற்றும் Android -க்கான Twitter பதிப்பு 5.55 அல்லது அதற்குப் பிந்தையதில் கிடைக்கிறது), உங்கள் துல்லியமான இருப்பிட (அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேகை) விவரம் கீச்சுடன் இணைக்கப்படும், அதை API வழியாகக் காணலாம். 
 5. IOS மற்றும் Android -க்கான Twitter -இன் முந்தைய பதிப்புகளுக்கு, நீங்கள் ட்விட் செய்யும் போது தேர்ந்தெடுத்த இருப்பிடப் பெயர் மற்றும் உங்கள் சாதனத்தின் துல்லியமான இருப்பிடம் (API வழியாகக் காணலாம்) ஆகிய இரண்டும் உங்கள் கீச்சில் எப்போதும் இருக்கும். 
 6. அடுத்த முறை அதே சாதனத்தில் Twitter பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் ட்விட் செய்யும்போது, உங்கள் தற்போதைய இருப்பிடத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பொது இருப்பிடம் தானாகவே உங்கள் கீச்சில் காண்பிக்கப்படும். 6.26 -க்கு முந்தைய iOS -க்கான Twitter பதிப்புகள் மற்றும் 5.55 -க்கு முந்தைய Android -க்கான Twitter பதிப்புகளுக்கு, பொது இருப்பிட விவரத்துடன் சேர்த்து உங்கள் துல்லியமான இருப்பிட விவரம் தானாகவே கீச்சுடன் இணைக்கப்படும் (மற்றும் API மூலம் கண்டறியப்படும்). 

உங்கள் கீச்சுகளில் உங்கள் இருப்பிட விவரத்தைச் சேர்ப்பதை நிறுத்த:

 1. கீச்சு எழுதுதல் ஐகானைத் தொடவும்.
 2. இருப்பிடங்களில் ட்ராப்டவுன் பட்டியலைத் திறக்க, இருப்பிடம் ஐகானைத்  தொடவும்.
 3. உங்கள் தற்போதைய இருப்பிட விவரம் தனிப்படுத்திக் காட்டப்படும். கீச்சிலிருந்து உங்கள் இருப்பிடத் தகவலை அகற்ற, மேல் இடதுபுறத்திலுள்ள X குறியைத் தொடவும். கீச்சில் இருப்பிடத்தைச் சேர்க்குமாறு நீங்கள் தேர்வுசெய்யும் வரை, உங்கள் இருப்பிடத் தகவல் எதிர்காலக் கீச்சுகளில் தோன்றாது. 

உங்கள் இருப்பிட விவரத்துடன் ட்விட் செய்தல்

உங்கள் கீச்சுகளில் இருப்பிடத்தைச் சேர்ப்பதற்கு:

 1. உங்கள் சாதனத்தில் துல்லியமான இருப்பிடம் இயக்கப்பட்டதும், நீங்கள் வழக்கமாகச் செய்வது போலவே கீச்சை எழுதவும். உங்கள் கீச்சுகளுடன் முன்னர் இருப்பிடத்தை இணைக்கவில்லை எனில், துல்லியமான இருப்பிடத்தை இயக்க விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்கும் ஒரு செயல்கட்டளையை நீங்கள் காணலாம்.
 2. நீங்கள் தேர்வு செய்யக் கூடிய இடங்களின் பட்டியலைத் திறக்க, கீச்சு எழுதுதல் பெட்டியில் இருப்பிடம் ஐகானைத்  தொடவும்.
 3. உங்கள் கீச்சில் நீங்கள் சேர்க்க விரும்பும் இருப்பிடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.  
 4. "துல்லியமான இருப்பிடத்தைப் பகிர்" பொத்தானை மாற்றுமாறு நீங்கள் தேர்வுசெய்தால் (iOS -க்கான Twitter பதிப்பு 6.26 அல்லது அதற்குப் பிந்தையது மற்றும் Android -க்கான Twitter பதிப்பு 5.55 அல்லது அதற்குப் பிந்தையதில் கிடைக்கிறது), உங்கள் துல்லியமான இருப்பிட (அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேகை) விவரம் கீச்சுடன் இணைக்கப்படும், அதை API வழியாகக் காணலாம். 
 5. IOS மற்றும் Android -க்கான Twitter -இன் முந்தைய பதிப்புகளுக்கு, நீங்கள் ட்விட் செய்யும் போது தேர்ந்தெடுத்த இருப்பிடப் பெயர் மற்றும் உங்கள் சாதனத்தின் துல்லியமான இருப்பிடம் (API வழியாகக் காணலாம்) ஆகிய இரண்டும் உங்கள் கீச்சில் எப்போதும் இருக்கும். 
 6. அடுத்த முறை அதே சாதனத்தில் Twitter பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் ட்விட் செய்யும்போது, உங்கள் தற்போதைய இருப்பிடத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பொது இருப்பிடம் தானாகவே உங்கள் கீச்சில் காண்பிக்கப்படும். 6.26 -க்கு முந்தைய iOS -க்கான Twitter பதிப்புகள் மற்றும் 5.55 -க்கு முந்தைய Android -க்கான Twitter பதிப்புகளுக்கு, பொது இருப்பிட விவரத்துடன் சேர்த்து உங்கள் துல்லியமான இருப்பிட விவரம் தானாகவே கீச்சுடன் இணைக்கப்படும் (மற்றும் API மூலம் கண்டறியப்படும்). 

உங்கள் கீச்சுகளில் உங்கள் இருப்பிட விவரத்தைச் சேர்ப்பதை நிறுத்த:

 1. கீச்சு எழுதுதல் ஐகானைத் தொடவும்.
 2. இருப்பிடங்களில் ட்ராப்டவுன் பட்டியலைத் திறக்க, இருப்பிடம் ஐகானைத்  தொடவும்.
 3. உங்கள் தற்போதைய இருப்பிட விவரம் தனிப்படுத்திக் காட்டப்படும். கீச்சிலிருந்து உங்கள் இருப்பிடத் தகவலை அகற்ற, மேல் இடதுபுறத்திலுள்ள X குறியைத் தொடவும். கீச்சில் இருப்பிடத்தைச் சேர்க்குமாறு நீங்கள் தேர்வுசெய்யும் வரை, உங்கள் இருப்பிடத் தகவல் எதிர்காலக் கீச்சுகளில் தோன்றாது. 

உங்கள் இருப்பிட விவரத்துடன் ட்விட் செய்தல்

twitter.com -இல் தற்போது இல்லாத கீச்சில் உங்கள் இருப்பிடத்தைப் பகிர்தல்.

Note: Twitter -இல் இருப்பிடத் தகவலை நீக்குவது மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகளிலுள்ள தரவின் அனைத்து நகல்களிலிருந்தும் அல்லது வெளிப்புறத் தேடல் முடிவுகளிலிருந்தும் தகவல்கள் அகற்றப்படும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்வது முக்கியமாகும். கூடுதலாக, இந்த அமைப்பு நேரடிச்செய்திகளின் மூலம் பகிரப்பட்ட இருப்பிடங்களை அகற்றாது.


சில பகுதிகளில், ஒரு குறிப்பிட்ட வணிகத்தின் பெயர், மைல்கல் அல்லது ஆர்வமுள்ள விஷயத்துடன் உங்கள் கீச்சுக்கு லேபிளிடும் விருப்பம் உங்களுக்கு உள்ளது. இந்த இடங்கள் Foursquare மற்றும் Yelp ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. Foursquare வழங்கிய இடம் குறித்த சிக்கலைப் பார்த்தால், அதை Foursquare உதவி மையம் வழியாகப் புகாரளிக்கலாம். குறிப்பிட்ட ஒரு கீச்சு பழிச்சொல்லானது என்று நம்பினால், இங்கு உள்ள அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி, Twitter இடம் புகாரளியுங்கள்.

Bookmark or share this article