தேடல்களை எவ்வாறு சேமிப்பது

View instructions for:

Twitter தேடலைச் சேமிப்பதற்கு

  1. கண்டறிகதாவலைத்  தொடவும்
  2. தேடல் பெட்டியில் உங்கள் தேடலை உள்ளிடவும்.
  3. உங்களது முடிவுகள் பக்கத்தின் மேற்புறத்தில், ஓவர்ஃப்ளோ ஐகானைத்  தொட்டு, பிறகு சேமி என்பதைத் தொடவும். தேடல் பெட்டியை அடுத்த முறை தொடும்போது, உங்கள் சேமித்த தேடல்களை ஒரு பாப்-அப் மெனு காட்டும்.
  4. தேடலை அகற்றுவதற்கு: பக்கத்தின் மேற்புறத்திலுள்ள தேடல் பெட்டியில் எங்கேனும் ஒரு இடத்தில் தொடவும்.  சேமித்தவை என்பதற்கு கீழ் உள்ள தேடல் பட்டியலில், நீங்கள் அகற்ற விரும்பும் தேடலைக் கண்டறிக, பிறகு அதற்கு அடுத்துள்ள X குறியைத் தொட்டு அகற்றவும். 

Note: கணக்கொன்றுக்கு 25 வரையான சேமித்த தேடல்களை நீங்கள் வைத்திருக்கலாம்.

Twitter தேடலைச் சேமிப்பதற்கு

சேமித்த தேடல்கள் தற்போது twitter.com -இல் கிடைக்கவில்லை.

Bookmark or share this article