Urážlivé správanie a obťažovanie

Prehľad

Marec 2023


Nesmiete zdieľať urážlivý obsah, niekoho obťažovať ani navádzať iných ľudí k takémuto konaniu.

Na Twitteri by ste sa mali cítiť dostatočne bezpečne, aby ste mohli vyjadriť svoje jedinečné stanovisko. Veríme v slobodu prejavu a otvorený dialóg. Na našej platforme chceme podporovať zdravý dialóg a umožňovať jednotlivcom vyjadriť rôzne názory a presvedčenia. Preto zakazujeme správanie aj obsah, ktorý obťažuje ostatných používateľov alebo ich má zahanbiť či ponížiť. Okrem toho, že urážlivé správanie predstavuje riziko v súvislosti s bezpečnosťou ľudí, u dotknutých osôb môže spôsobiť aj fyzické a emocionálne ťažkosti. 

 

Čo je porušením týchto zásad? 

 

Cielené obťažovanie

Za cielené obťažovanie považujeme neopätované zlomyseľné správanie s úmyslom ponížiť či znevážiť iného človeka. Na našej platforme je zakázané:

 • Zverejňovať viacero Tweetov v krátkom časovom slede, resp. sústavne zverejňovať zlomyseľné odpovede, ktorých cieľom je konkrétna osoba. Toto pravidlo zahŕňa aj účty, ktoré sa používajú na obťažovanie jednej alebo viacerých osôb.
 • Zmieňovať sa o používateľoch alebo ich označovať zlomyseľným obsahom.

 

Podporovať obťažovanie jednotlivca alebo skupiny alebo vyzývať ostatných na takéto konanie.

Zakazujeme správanie, ktoré nabáda iných používateľov, aby obťažovali konkrétneho jednotlivca alebo konkrétne skupiny urážlivým správaním. Patria sem okrem iného výzvy zamerané na zneužívanie alebo obťažovanie na internete a správanie, ktoré vyzýva na činy v reálnom svete, napríklad na fyzické obťažovanie.

 

Nežiaduci sexuálny obsah a názorná objektivizácia

Určitá konsenzuálna nahota a obsah pre dospelých sú na Twitteri povolené. Zakazujeme však nežiaduci sexuálny obsah a názornú objektivizáciu, ktoré z jednotlivca bez jeho súhlasu robia objekt sexuálnej túžby. Patrí sem okrem iného:

 • odosielanie nevyžiadaných alebo nechcených médií s obsahom pre dospelých vrátane obrázkov, videí a súborov GIF používateľovi; 
 • nechcená sexuálna diskusia o niekoho tele; 
 • žiadosť o pohlavný styk; a 
 • akýkoľvek ďalší obsah, ktorý inak sexualizuje jednotlivca bez jeho súhlasu. 
   

Urážky

Podnikáme kroky proti používaniu urážok alebo vulgarizmov, ktoré sú zamerané na iných. V niektorých prípadoch, ako je (okrem iného) závažné, opakované používanie urážok alebo vulgarizmov, ktorého cieľom je obťažovať alebo zastrašovať ostatných, môžeme požadovať odstránenie Tweetu. V iných prípadoch, ako je (okrem iného) stredne závažné, ojedinelé používanie urážok alebo vulgarizmov, ktorého zámerom je obťažovať alebo zastrašovať ostatných, môžeme obmedziť viditeľnosť Tweetu tak, ako je podrobnejšie uvedené nižšie. Upozorňujeme, že hoci niektorí ľudia môžu určité výrazy považovať za urážlivé, nebudeme podnikať kroky voči všetkým prípadom použitia urážlivých výrazov. 

 

Popieranie násilných činov

Zakazujeme obsah, ktorý popiera masové vraždy alebo iné udalosti s množstvom obetí, pokiaľ vieme overiť, že k udalosti došlo, a tento obsah je zdieľaný so zámerom uraziť. Pod to spadajú aj komentáre, ktoré tieto udalosti označujú za podvodné správy, alebo ich obete a pozostalých za klamárov či „hercov“. Patria sem okrem iného udalosti ako holokaust, streľby v školách, teroristické útoky a prírodné katastrofy.

 

Musí byť takýto obsah cielený na mňa, aby ho bolo možné nahlásiť na posúdenie z hľadiska porušovania pravidiel používania Twitteru?

Na to, aby naše tímy dokázali porozumieť kontextu a aby sme mali pred prijatím akýchkoľvek vynucovacích opatrení všetky nevyhnutné informácie, sa niekedy budeme musieť obrátiť priamo na osobu, na ktorú sú útoky cielené. Niektoré Tweety môžu osamote pôsobiť urážlivo či obťažujúco, ale v kontexte širšej konverzácie sa tak už javiť nemusia. Pri preverovaní jednotlivých prípadov nemusí byť vždy jasné, či je zámerom uraziť jednotlivca, alebo ide o súčasť konsenzuálnej konverzácie. 


Čo sa stane, ak porušíte tieto zásady?

Pri určovaní trestu za porušenie týchto zásad berieme do úvahy viacero faktorov vrátane, nie však výhradne, závažnosti porušenia a záznamov jednotlivca o predchádzajúcom porušení pravidiel. Nižšie je uvedený zoznam potenciálnych možností presadzovania pravidiel pre obsah, ktorý porušuje tieto zásady:

 • Zhoršenie umiestnenia Tweetov v odpovediach okrem prípadov, keď používateľ sleduje autora Tweetu.
 • Zrušenie oprávnenia Tweetov na ich zviditeľnenie v hornej časti výsledkov vyhľadávania a/alebo na časových osiach používateľov, ktorí nesledujú autora Tweetu.
 • Vylúčenie Tweetov a/alebo účtov z odporúčaní v e-mailoch alebo produktoch. 
 • Žiadosť o odstránenie Tweetu.
  • Niektorých používateľov napríklad môžeme požiadať, aby obsah, ktorý porušuje zásady, odstránili, a aby službu na určitý čas používali iba v režime na čítanie, kým budú môcť znova tweetovať.
 • Pozastavenie účtov používateľov, ktorých jediným účelom je porušovať zásady týkajúce sa nechceného sexuálneho obsahu a názornej objektivizácie, alebo účtov používaných na obťažovanie osôb.

Získajte viac informácií o našich možnostiach presadzovania pravidiel.

Ak je niektorý používateľ presvedčený, že jeho účet bol pozastavený omylom, môže podať odvolanie.

Zdieľajte tento článok