goglobalwithtwitterbanner

Wskazówki dla organów ścigania

Czym jest Twitter?

Twitter to ogólnoświatowa, działająca w czasie rzeczywistym sieć informacyjna, która pozwala użytkownikom błyskawicznie tworzyć i udostępniać innym informacje oraz pomysły. Osoby i organizacje wysyłają wiadomości o długości nieprzekraczającej 140 znaków za pośrednictwem witryny internetowej, strony dla urządzeń mobilnych, aplikacji klienckich (np. Twittera na Androida, Twittera na iOS), wiadomości SMS lub dowolnej z różnych aplikacji zewnętrznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie about.twitter.com. Najnowsze informacje o atrybutach i funkcjach Twittera są dostępne w Centrum Pomocy.

W przypadku osób zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych usługę Twitter świadczy firma Twitter, Inc. z siedzibą w San Francisco w Kalifornii. W przypadku osób zamieszkałych poza terenem Stanów Zjednoczonych usługę Twitter świadczy firma Twitter International Company z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

Jakie informacje na temat konta posiada firma Twitter?

Większość informacji na temat kont na Twitterze jest publiczna, więc każdy ma do nich dostęp. Profil konta na Twitterze zawiera zdjęcie profilowe, zdjęcie w nagłówku, obraz tła i aktualizacje statusu nazywane Tweetami. Oprócz tego posiadacz konta może podać lokalizację (np. San Francisco), adres URL (np. twitter.com) i krótki opis „o mnie” konta, które będą wyświetlane na profilu publicznym. Więcej informacji na temat danych, które zbieramy od użytkowników i na ich temat, zawarto w Polityce prywatności.

Czy firma Twitter ma dostęp do zdjęć i filmów przesyłanych przez użytkowników?

Firma Twitter świadczy usługi hostingu zdjęć w przypadku niektórych przesyłanych obrazów (np. obrazów na pic.twitter.com), a także zdjęć profilowych, zdjęć w nagłówku i obrazów tła kont na Twitterze. Twitter nie jest jednak jedynym podmiotem zapewniającym obrazy, które mogą być widoczne na platformie Twitter. Więcej informacji na temat publikowania zdjęć na Twitterze można znaleźć tutaj.

Firma Twitter świadczy usługi hostingu filmów w przypadku niektórych filmów przesłanych do usługi Twitter (np. filmów na pic.twitter.com), a także filmów publikowanych w ramach usługi Periscope.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że Twitter nie jest jedynym podmiotem zapewniającym obrazy, które mogą być widoczne na platformie Twitter. Linki udostępnione na Twitterze, w tym linki udostępniane w prywatnych wiadomościach, będą automatycznie przetwarzanie i skracane do formatu http://t.co. Link w formacie http://t.co nie oznacza, że film lub obraz został dostarczony przez firmę Twitter.

Czym jest Periscope?

Periscope to niezależna usługa dla urządzeń mobilnych, która umożliwia użytkownikom tworzenie i przesyłanie transmisji wideo w czasie rzeczywistym. Więcej informacji na temat danych, które zbieramy od użytkowników usługi Periscope i na ich temat, zawarto w Polityce prywatności dotyczącej usługi Periscope, a więcej informacji na temat usługi Periscope zawarto w Centrum Pomocy Periscope. Użytkownik może utworzyć konto w usłudze Periscope, nie posiadając konta na Twitterze ani nie powiązując konta w Periscope z kontem na Twitterze.

Czym jest Vine?

W październiku 2016 r. ogłosiliśmy , że mobilna aplikacja Vine przestanie działać. Aplikacja Vine została zintegrowana z uproszczoną aplikacją Kamera Vine.. Za pomocą tej aplikacji użytkownicy mogą tworzyć sześciosekundowe zapętlone filmy i publikować je bezpośrednio na Twitterze lub zapisywać u siebie w telefonie. 

Informacje dotyczące zatrzymywania danych

Twitter

Twitter przechowuje różnego rodzaju informacje zgodnie z Zasadami użytkowania i Polityką prywatności. Czas przechowywania poszczególnych typów informacji jest różny. Ze względu na fakt, że usługa Twitter jest świadczona w czasie rzeczywistym, niektóre informacje (np. rejestry adresów IP) mogą być przechowywane tylko przez bardzo krótki czas.

Niektóre przechowywane informacje są zbierane automatycznie, a inne otrzymujemy od użytkowników wedle ich uznania. Przechowujemy te informacje, lecz nie możemy zagwarantować ich prawdziwości. Na przykład użytkownik może stworzyć nieprawdziwy lub anonimowy profil. Twitter nie wymaga podania prawdziwego imienia lub nazwiska, weryfikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail ani uwierzytelnienia tożsamości. Więcej informacji na temat zasad zatrzymywania danych przez firmę Twitter można znaleźć w Polityce prywatności.

UWAGA: Po dezaktywacji konta możemy uzyskać dostęp do informacji na jego temat, w tym do Tweetów, jedynie przez bardzo krótki czas. Więcej informacji na temat dezaktywowanych kont znajduje się tutaj. Treści usunięte przez posiadacza konta (np. Tweety) są na ogół niedostępne.

Periscope

Usługa Periscope przechowuje informacje przez różne okresy, zależnie od rodzaju informacji. Transmisje i informacje dotyczące transmisji mogą być przechowywane tylko przez bardzo krótki czas. Informacje na temat dostępności transmisji można znaleźć w Centrum Pomocy Periscope. Więcej informacji na temat zasad zatrzymywania danych można znaleźć w Polityce prywatności Periscope.

Jak znaleźć identyfikator użytkownika Twittera, nazwę użytkownika Periscope lub transmisję w Periscope

Lokalizowanie identyfikatora użytkownika Twittera

Znajdowanie nazwy użytkownika lub transmisji w usłudze Periscope

Instrukcje dotyczące lokalizowania nazwy użytkownika w usłudze Periscope można znaleźć w naszym artykule Centrum Pomocy.

Żądania zabezpieczenia danych

Przyjmujemy wystosowane przez organy ścigania żądania zabezpieczenia danych, które stanowią potencjalnie istotne dowody w postępowaniach prawnych. Tymczasową kopię stosownych danych konta zabezpieczamy, nie udostępniając ich, przez 90 dni w oczekiwaniu na otrzymanie ważnego pisma w postępowaniu prawnym.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa żądania zabezpieczenia danych:

 • muszą być podpisane przez odpowiedniego urzędnika;
 • muszą być sporządzone na oficjalnym druku urzędowym organu ścigania;
 • muszą zawierać ważny adres zwrotny e-mail;
 • muszą zawierać nazwę użytkownika i adres URL profilu na Twitterze, którego dotyczy żądanie (np. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety) lub unikalny, publiczny numer identyfikacji użytkownika, identyfikator użytkownika lub nazwę użytkownika i adres URL w usłudze Periscope (np. @twittersafety i https://periscope.tv/twittersafety). Instrukcje dotyczące znajdowania identyfikatora użytkownika na Twitterze są dostępne tutaj, a instrukcje dotyczące znajdowania nazwy użytkownika w usłudze Periscope — tutaj.

Możemy uznać żądania dotyczące przedłużenia okresu zabezpieczenia danych, ale zachęcamy organy ścigania do samodzielnego wyszukiwania danych w dostępnych kanałach w możliwie najszybszym czasie, ponieważ nie możemy zagwarantować długofalowej dostępności wymaganych informacji.

Żądania zabezpieczenia danych mogą być składane przez organy ścigania i instytucje rządowe za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych (t.co/lr lub http://legalrequests.twitter.com). Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Żądania informacji na temat kont na Twitterze

Organy ścigania powinny kierować żądania informacji na temat konta użytkownika do firmy Twitter, Inc. z siedzibą w San Francisco w Kalifornii lub do firmy Twitter International Company z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Twitter odpowiada na ważne pisma w postępowaniach prawnych wystosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do uzyskania informacji osobistych wymagany jest odpowiedni nakaz sądowy

Niepubliczne dane na temat użytkowników Twittera nie będą udostępniane organom ścigania z wyjątkiem sytuacji, gdy przedstawione zostanie stosowne pismo w postępowaniu prawnym, takie jak odpowiedni nakaz sądowy lub inne stosowne pismo, lub zgłoszone zostanie uzasadnione żądanie w sytuacji nadzwyczajnej, jak opisano poniżej.

Do uzyskania treści komunikacji wymagany jest nakaz przeszukania

Żądania udostępnienia treści komunikacji (np. Tweetów, Prywatnych Wiadomości, zdjęć) wymagają przedstawienia stosownego nakazu przeszukania lub równoważnego dokumentu wystawionego przez sąd właściwy dla firmy Twitter.

Czy firma Twitter powiadomi użytkowników o żądaniach informacji na temat kont?

Tak. Firma Twitter powiadamia użytkowników o żądaniach informacji dotyczących ich kont na Twitterze lub w usłudze Periscope i przekazuje im kopię żądania w najbliższym możliwym terminie (np. przed lub po udostępnieniu tych informacji), chyba że będzie to zabronione (np. na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych — Tytułu 18 § 2705(b)). Wszystkie wnioski o niepowiadamianie użytkownika o żądaniu powinny zawierać informację o czasie (np. 90 dni), przed upływem którego firma Twitter nie może powiadomić użytkownika o żądaniu. Firma Twitter może odstąpić od uprzedniego powiadomienia użytkownika, gdy sytuacja wymaga natychmiastowego działania lub gdyby przyniosło to efekt przeciwny do zamierzonego (np. w nagłych sytuacjach, które mogą wiązać się z bezpośrednim zagrożeniem życia, w przypadkach dotyczących dziecięcej pornografii lub w obliczu zagrożenia terrorystycznego).

Jakie informacje należy zawrzeć w żądaniu informacji na temat konta?

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa żądania informacji na temat konta powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwę użytkownika Twittera i adres URL profilu na Twitterze, którego dotyczy żądanie (np. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety), lub unikalny, publiczny numer identyfikacji użytkownika lub identyfikator użytkownika. Instrukcje dotyczące lokalizowania identyfikatora użytkownika Twittera są dostępne tutaj;
 • lub nazwę użytkownika i adres URL w usłudze Periscope (np. @twittersafety i https://periscope.tv/twittersafety). Instrukcje dotyczące lokalizowania identyfikatora użytkownika w usłudze Periscope są dostępne tutaj;
 • szczegóły dotyczące konkretnych żądanych informacji (np. podstawowych informacji o subskrybentach) i ich związku z prowadzonym śledztwem;
  • UWAGA: należy upewnić się, czy potrzebne informacje nie są ogólnodostępne (np. publiczne Tweety). Nie jesteśmy w stanie rozpatrywać żądań, które mają zbyt szeroki zakres lub są niejasne.
 • aktualny, oficjalny adres e-mail (np. name@agency.gov), który pozwoli nam skontaktować się z organem ścigania po otrzymaniu pisma w postępowaniu prawnym;
 • muszą być sporządzone na oficjalnym druku urzędowym organu ścigania.

Żądania zabezpieczenia danych mogą być składane przez organy ścigania i instytucje rządowe za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych (t.co/lr lub http://legalrequests.twitter.com). Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Tworzenie zapisów

O ile nie ustalono inaczej, obecnie zapewniamy zapis żądanych informacji w formacie elektronicznym (tj. w formie plików, które można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu, takim jak Word lub TextEdit).

Uwierzytelnianie zapisów

Dostarczane przez nas zapisy są samouwierzytelniające. Ponadto zapisy są podpisane elektronicznie w celu zapewnienia integralności na etapie ich tworzenia. Jeśli potrzebne jest oświadczenie, należy wyraźnie zaznaczyć to we wniosku.

Zwrot kosztów

Firma Twitter może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dostarczeniem informacji zgodnie z pismem w postępowaniu prawnym i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa (np. na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych — Tytułu 18. §2706).

Żądania udostępnienia danych w sytuacjach nadzwyczajnych

Zgodnie z naszą Polityką prywatności możemy udostępnić informacje na temat konta organom ścigania w odpowiedzi na stosowne żądanie udostępnienia danych w sytuacji nadzwyczajnej.

Firma Twitter rozpatruje każde żądanie udostępnienia danych w sytuacjach nadzwyczajnych osobno zgodnie ze stosownymi przepisami prawa (np. Kodeksem Stanów Zjednoczonych — Tytułem 18 § 2702(b)(8) oraz sekcją 8 irlandzkich ustaw o ochronie danych z 1988 r. oraz 2003 r.). Jeśli otrzymamy informacje, na podstawie których uznamy w dobrej wierze, że zaistniała nagląca sytuacja mogąca doprowadzić do utraty życia lub poważnego uszkodzenia ciała, możemy udostępnić informacje niezbędne do zapobieżenia krzywdzie, o ile je posiadamy.

Jak złożyć żądanie udostępnienia danych w sytuacji nadzwyczajnej

Jeśli zaistniała nagląca sytuacja nadzwyczajna mogąca doprowadzić do utraty życia lub poważnego uszkodzenia ciała, a firma Twitter dysponuje informacjami pozwalającymi temu zapobiec, funkcjonariusze organów ścigania mogą wystosować żądanie udostępnienia danych w sytuacji nadzwyczajnej za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych (jest to najszybsza i najskuteczniejsza metoda).

UWAGA: Żądania przesyłane faksem (415-222-9958) mogą być rozpatrywane z pewnym opóźnieniem. Żądania udostępnienia danych powinny zawierać następujące informacje:

 • wskazanie na pierwszej stronie, która musi być sporządzona na oficjalnym druku urzędowym organu ścigania, że przekazany dokument jest żądaniem udostępnienia danych w sytuacji nadzwyczajnej;
 • tożsamość osoby narażonej na utratę życia lub poważne uszkodzenie ciała;
 • rodzaj sytuacji nadzwyczajnej (np. zamiar popełnienia samobójstwa, groźba ataku bombowego);
 • nazwę użytkownika i adres URL (np. https://twitter.com/TwitterSafety (@twittersafety)) konta na Twitterze, z którego pochodzą informacje potrzebne do zapobieżenia sytuacji nadzwyczajnej;
 • wszelkie konkretne Tweety, które powinniśmy sprawdzić;
 • szczegóły żądanych informacji i uzasadnienie, dlaczego informacje te są niezbędne do zapobieżenia sytuacji nadzwyczajnej;
 • podpis funkcjonariusza organu ścigania występującego z żądaniem oraz
 • wszelkie inne dostępne informacje na temat danych okoliczności i ich kontekst.

Umowy o wzajemnej pomocy prawnej

Firma Twitter bezzwłocznie odpowiada na prawidłowo doręczone żądania w ramach umów o wzajemnej pomocy prawnej lub wniosków o pomoc prawną kierowanych przez sądy zagraniczne do sądów krajowych. Składając żądania w ramach umów o wzajemnej pomocy prawnej, należy upewnić się, że żądanie jest zgodne z procedurą przewidzianą w umowie o wzajemnej pomocy prawnej i podać nazwę kraju, z którego wychodzi żądanie.

Żądania usunięcia treści

Wniosek o przegląd Zasad użytkowania

Przedstawiciele organów ścigania lub instytucji rządowych chcący zgłosić żądanie usunięcia z Twittera treści, które mogą naruszać lokalne przepisy prawa, muszą najpierw zapoznać się z Zasadami Twittera i w uzasadnionych przypadkach zgłosić żądanie przejrzenia treści pod kątem naruszenia Zasad użytkowania. W tym artykule przedstawiono przegląd sposobów zgłaszania możliwych naruszeń Zasad Twittera i Zasad użytkowania. Zgłoszenie możliwych naruszeń naszych Zasad użytkowania zapewni odpowiednie pokierowanie i szybsze rozpatrzenie wniosku.

Zgłaszanie żądań wstrzymania dostępu do treści

Osoby, które złożyły już wniosek o przejrzenie treści pod kątem naruszenia naszych Zasad użytkowania, i otrzymały odpowiedź od firmy Twitter z informacją, że wskazane treści nie naruszają obecnie obowiązujących zasad użytkowania, mogą zgłosić odpowiednio uzasadnione żądanie wstrzymania dostępu do treści za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych. To najszybszy i najskuteczniejszy sposób zgłaszania żądania wstrzymania dostępu do treści na podstawie lokalnych przepisów prawa.

Oprócz wskazania Tweetów lub konta, których dotyczy żądanie, zgłoszenie powinno zawierać również informację o lokalnych przepisach prawa, które miałyby zostać naruszone przez wskazane treści. Odpowiedni nakaz sądowy lub inne powiązane dokumenty prawne powinny zostać dołączone do wniosku (więcej informacji w sekcji „Załączniki”). Należy również dołączyć wszelkie informacje dotyczące kontekstu zgłaszanych treści, które mogłyby być pomocne w przetwarzaniu zgłoszenia. Potrzebny będzie również oficjalny adres e-mail organu ścigania lub instytucji rządowej (np. name@agency.gov), który umożliwi naszemu zespołowi skontaktowanie się z wnioskodawcą. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższym możliwym terminie.

Firma Twitter powiadamia użytkowników o zgłaszanych żądaniach wstrzymania dostępu do treści dotyczących ich kont i przekazuje im kopię żądania, chyba że jest to zabronione. Wnioskodawca, który uważa, że firmie Twitter nie wolno informować użytkownika o zgłoszeniu dotyczącym jego konta, musi zamieścić odpowiednie uzasadnienie w swoim żądaniu, w tym odniesienie do odpowiednich przepisów prawa, jeśli takie istnieją, lub w sekcji „Załączniki” dołączyć wszelkie dokumenty uzasadniające wniosek o nieinformowanie użytkownika. Można również dostarczyć zredagowaną kopię zgłoszenia niezawierającą danych osobowych.

Przedstawiciele organów ścigania lub instytucji rządowych mogą również wnioskować o wstrzymanie dostępu do treści uznawanych za nielegalne w obrębie danej jurysdykcji, przesyłając faksem lub pocztą e-mail zgłoszenie innej osoby lub instytucji przy użyciu poniższych informacji kontaktowych. Osoby zamieszkałe poza terenem Stanów Zjednoczonych powinny skierować swój wniosek na adres firmy Twitter International Company z siedzibą w Dublinie w Irlandii (patrz „Dane kontaktowe” poniżej).

Więcej informacji na temat treści wstrzymanych w danym kraju można znaleźć tutaj.

Pomoc dla użytkownika Twittera

Zarejestrowany użytkownik platformy Twitter może uzyskać kopię Tweetów opublikowanych na jego koncie na Twitterze. Instrukcje składania wniosków o dostarczenie takich danych można znaleźć w naszym Centrum Pomocy.

Użytkownicy mogą również wnioskować o uzyskanie logów IP lub innych informacji bezpośrednio za pośrednictwem swoich kont na Twitterze, zgodnie z procedurą opisaną w Centrum Pomocy. Jeśli użytkownik platformy Twitter potrzebuje uzyskać inne niepubliczne informacje dotyczące swojego konta, należy poinstruować go, aby wysłał żądanie do firmy Twitter za pośrednictwem naszego formularza dotyczącego prywatności. W takiej sytuacji przekażemy mu dalsze instrukcje.

Inne kwestie

Większość kwestii może zostać rozwiązana, gdy posiadacz konta na Twitterze prześle zapytania bezpośrednio do nas za pośrednictwem Centrum Pomocy. Więcej informacji zgłaszania naruszeń znajduje się tutaj.

Zapytania ogólne

Inne ogólne zapytania ze strony organów ścigania lub urzędników państwowych można składać za pośrednictwem formularza internetowego.

Składanie żądań

Wszystkie żądania prawne, w tym żądania zabezpieczenia danych, żądania informacji na temat konta użytkownika i żądania usunięcia treści (zgłaszane w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym), można zgłaszać za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych dostępnej pod adresem: t.co/lr lub legalrequests.twitter.com.

W razie problemów dotyczących funkcjonowania witryny ds. żądań prawnych użytkownik może poprosić o pomoc, korzystając z naszego formularza internetowego.

Odebranie korespondencji przesłanej w ten sposób jest wyłącznie udogodnieniem i nie oznacza zrzeczenia się podnoszenia zastrzeżeń, w tym dotyczących braku jurysdykcji lub właściwego doręczenia.

Żądania pochodzące od organizacji innych niż organy ścigania należy składać za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy.

Informacje kontaktowe

Nasz adres i numer faksu:

Twitter, Inc.
c/o Trust & Safety – Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Faks: 1-415-222-9958 (attn: Trust & Safety – Legal Policy)

Twitter International Company
c/o Trust & Safety – Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D20 AX07
Irlandia

Faks: 1-415-222-9958 (attn: Trust & Safety – Legal Policy)

Odebranie korespondencji przesłanej w którykolwiek z wyżej wymienionych sposobów jest wyłącznie udogodnieniem i nie oznacza zrzeczenia się podnoszenia zastrzeżeń, w tym dotyczących braku jurysdykcji lub właściwego doręczenia.

Udostępnij ten artykuł lub dodaj go do zakładek