Periscope-bètaprogramma


Wat is het Periscope-bètaprogramma?
 

Betascope is het bètatestprogramma voor Periscope.

Als je al deelneemt aan het programma en specifieke bètafeedback wil sturen, ga je naar je profiel en tik je op Feedback verzenden.  

  • Voor het bètaprogramma gelden een aantal basisregels waarmee je als deelnemer al hebt ingestemd. Dit zijn enkele van de dingen die je kan verwachten:
  • Dit programma geeft je toegang tot experimentele versies van Periscope-applicaties voor mobiele apparaten, zoals de Periscope-app voor Android of iOS.
  • We geven je mogelijk vertrouwelijke informatie over nog niet uitgebrachte producten of functies. Je moet bereid zijn om deze informatie geheim te houden.
  • Je helpt Periscope op vrijwillige basis en krijgt geen vergoeding.
  • Je kan te allen tijde je deelname aan het programma stoppen en Periscope kan te allen tijde het programma beëindigen of je deelname aan het programma stopzetten.
     

Algemene voorwaarden
 

Periscope, dat wordt uitgevoerd en aangeboden door X, Inc., heeft een 'Periscope-bètaprogramma' opgezet en ontwikkeld, onder andere om een beperkt aantal mensen in staat te stellen testversies van Periscope-applicaties voor mobiele apparaten ('Experimentele Software'), zoals de applicatie 'Periscope voor Android' of 'Periscope voor iOS', te downloaden en feedback en opmerkingen over het gebruik van dergelijke applicaties te geven aan Periscope door middel van een online forum. Door deel te nemen aan het Periscope-bètaprogramma ga je akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet (de 'Overeenkomst').
 

1. Services van derden

Als je wil deelnemen aan het Periscope-bètaprogramma, wordt mogelijk van je verlangd dat je feedback geeft via een externe site of service, bijvoorbeeld TestFlight van Apple, Crashlytics en Google Groups. Het kan zijn dat je voor elk van deze services akkoord moet gaan met afzonderlijke Algemene voorwaarden en een afzonderlijk Privacybeleid. Periscope is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of schade als gevolg van het gebruik van websites van derden waarnaar wordt verwezen in het Periscope-bètaprogramma, of dat nu het gevolg is van foutieve of ontbrekende content in de websites van derden, fouten door het downloaden van experimentele software of doordat de website van een derde niet werkt.  
 

2. Jouw feedback

Deelname aan het Periscope-bètaprogramma geeft je de volgende mogelijkheden: (a) experimentele software downloaden, testen en analyseren en (b) feedback, analyses, suggesties en opmerkingen sturen naar Periscope (waaronder, maar niet beperkt tot, bugrapporten en testresultaten) (gezamenlijk aangeduid als 'Feedback') via een online forum. De feedback die je geeft via het forum is mogelijk zichtbaar en toegankelijk voor andere deelnemers aan het Periscope-bètaprogramma, in combinatie met je openbare Periscope- en X-profielgegevens.

Door deel te nemen aan het Periscope-bètaprogramma ga je ermee akkoord dat de feedback die je indient, eigendom wordt van Periscope en dat Periscope jouw feedback of afgeleiden daarvan in zijn geheel of gedeeltelijk en in welke vorm of media dan ook mag gebruiken zonder dat je daarvoor wordt beloond of vergoed of daarbij wordt vermeld. Je verklaart en garandeert dat je wettelijk gerechtigd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en de hierin vermelde rechten mag toekennen en overdragen, en dat enige Feedback die je indient origineel en van jou afkomstig is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendommen van derden.
 

3. Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke informatie. Het Periscope-bètaprogramma is ontworpen om Periscope te helpen bij het onderzoeken, analyseren en bepalen van de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van bepaalde toekomstige functionaliteit (gezamenlijk aangeduid als het 'Doel'). Je gaat ermee akkoord om (materiële of immateriële) informatie die je van Periscope krijgt als Vertrouwelijke informatie te behandelen, zoals dat hieronder is gedefinieerd.

Definitie. 'Vertrouwelijke informatie' is alle informatie die door Periscope beschikbaar wordt gesteld met inbegrip van, maar niet beperkt tot, documenten, ontwerpen, technieken, technische gegevens, productplannen, strategische informatie, bestaande of toekomstige bedrijfsplannen, bestaande of toekomstige productonderzoeken of pilotprojectdoelen en/of -resultaten en andere informatie gerelateerd aan het Doel. Overeenkomstig het voorgaande kan Periscope ook Vertrouwelijke informatie geven over bepaalde nog niet uitgebrachte en experimentele productfunctionaliteit of plannen.

Verplichtingen betreffende Vertrouwelijke informatie. Je gaat ermee akkoord om: (a) Vertrouwelijke informatie alleen voor het Doel te gebruiken; (b) geen Vertrouwelijke informatie te delen met derden (inclusief het delen van afbeeldingen van nog niet uitgebrachte/experimentele producten); en (c) met evenveel zorgvuldigheid, maar in geen geval minder dan een redelijke mate van zorgvuldigheid (inclusief redelijke veiligheidsmaatregelen), om te gaan met de Vertrouwelijke informatie als je zou hanteren om je eigen vertrouwelijke informatie van dezelfde aard te beschermen om niet-geautoriseerd gebruik, verspreiding of publicatie van de Vertrouwelijke informatie te voorkomen.

Rechtsmiddelen. Je gaat ermee akkoord dat elke schending van deze Overeenkomst door jou kan leiden tot onherstelbare schade aan Periscope, waarvoor schadevergoedingen ontoereikend zijn. Daarom zal Periscope, in aanvulling op zijn wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het recht hebben op billijke schadeloosstelling, waaronder een rechterlijk bevel, in het geval van een schending.
 

4. Geen vergoeding of dienstverband

Je erkent dat je uitsluitend op vrijwillige basis deelneemt aan het Periscope-bètaprogramma met als doel Periscope te assisteren bij het gebruiken, implementeren en begrijpen van verschillende aspecten van de experimentele software. Periscope garandeert niet dat jouw feedback betreffende de experimentele software wel of niet wordt gebruikt, en je begrijpt en bevestigt dat Periscope jou geen vergoeding biedt voor je deelname aan het Periscope-bètaprogramma. Bovendien erken je en ga je ermee akkoord dat niets in deze Overeenkomst of in jouw vrijwillige indiening van feedback enige vorm van dienstverband creëert tussen jou en Periscope.
 

5. Duur en beëindiging

Je kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde je deelname aan het Periscope-bètaprogramma beëindigen. Ons eigendom van feedback die je al hebt ingediend, blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, net als jouw verplichtingen betreffende vertrouwelijkheid en de verschillende beperkingen op de aansprakelijkheid van Periscope.

Periscope kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde het Periscope-bètaprogramma beëindigen of stopzetten, je deelname aan het Periscope-bètaprogramma beëindigen of je feedback verwijderen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle dergelijke besluiten van Periscope definitief zijn en Periscope aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van zulke besluiten.
 

6. Kennisgevingen

Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst kan Periscope kennisgevingen verrichten door deze op een website van Periscope te plaatsen (bijvoorbeeld pscp.tv) en, indien mogelijk, door een e-mail te versturen naar je e-mailadres.
 

7. Geen garantie van Periscope

JE GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DEELNAME AAN HET PERISCOPE-BÈTAPROGRAMMA GEHEEL OP EIGEN RISICO IS. HET PERISCOPE-BÈTAPROGRAMMA IS 'ALS ZODANIG' BESCHIKBAAR, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. PERISCOPE VRIJWAART ZICH UITDRUKKELIJK NAMENS ZICHZELF EN NAMENS AL ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS EN CONTRACTANTEN VAN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, (i) ENIGE GARANTIE OF VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK BETREFFENDE DE WERKING VAN HET PERISCOPE-BÈTAPROGRAMMA, DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OF WORDEN AANGEBODEN VIA OF IN VERBAND STAAN MET HET PERISCOPE-BÈTAPROGRAMMA, DE EXPERIMENTELE SOFTWARE, PERISCOPE EN/OF DE PERISCOPE-WEBSITE OF ENIG RESULTAAT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK DAARVAN, EN (ii) GARANTIES OF VOORWAARDEN WAT BETREFT NIET-SCHENDING, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN BEPAALDE GEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT JE BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN, EN IN AANVULLING DAAROP HEB JE WELLICHT OOK ANDERE RECHTEN DIE PER GEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.
 

8. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL PERISCOPE, ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS OF CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEDERFDE WINSTEN, INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ZAKELIJKE VERLIEZEN EN KOSTENDEKKING, OF DEZE NU GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN PERISCOPE OP DE HOOGTE WAS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN HET GEVAL VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VANWEGE HET FALEN IN HET WEZENLIJKE DOEL. IN ELK GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PERISCOPE, ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS OF CONTRACTANTEN VOOR ENIGE VORDERING OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST STRIKT BEPERKT ZIJN TOT $ 100,00 (HONDERD DOLLAR). IN BEPAALDE GEBIEDEN IS HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. Je erkent dat Periscope deze Overeenkomst heeft gesloten op basis van de beperkingen van aansprakelijkheid die hierin worden uiteengezet en dat deze de essentiële basis vormen van de afspraken tussen de partijen.
 

9. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van X, de Communityrichtlijnen en ons Privacybeleid tezamen vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen betreffende de inhoud van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere communicatie, verklaringen, afspraken en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen jou en Periscope. Periscope kan de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen door een kennisgeving te publiceren op de website van het Periscope-helpcentrum. Je deelname aan het Periscope-bètaprogramma na kennisgeving betekent dat je opnieuw akkoord gaat met deze Overeenkomst, inclusief alle wijzigingen en aanpassingen.

 

Ingangsdatum: 23 oktober 2015

Dit artikel delen