Over het Twitter Experiments Program

Bedankt dat je wil deelnemen aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) en ons feedback wil geven. Voordat je begint, vragen we je om de volledige overeenkomst hieronder te lezen.

Overzicht

 

  • Dit programma geeft je toegang tot experimentele versies van Twitter-applicaties voor mobiele apparaten, zoals de Twitter-app voor Android of iOS.
  • We geven je mogelijk vertrouwelijke informatie over nog niet uitgebrachte producten of functies. Je moet bereid zijn om deze informatie geheim te houden.
  • Je helpt Twitter op vrijwillige basis en krijgt geen vergoeding.
  • Je kan te allen tijde je deelname aan het programma stoppen en Twitter kan te allen tijde het programma beëindigen of je deelname aan het programma stopzetten.

 

Algemene voorwaarden

Twitter, Inc. ("Twitter") heeft een "Twitter Mobile Application Testing Program" (testprogramma voor mobiele Twitter-applicaties) ontwikkeld: met het "Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter)". Dit programma vervangt zowel het eerdere "Twitter for Android Experiment Alpha Program" (experimenteel alfaprogramma voor de Twitter-app voor Android) als het "Twitter for Android Experiment Program' (experimentprogramma voor de Twitter-app voor Android). Het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) is gemaakt om een beperkt aantal mensen toegang te geven tot testversies van Twitter-applicaties voor mobiele apparaten (de 'experimentele software'), zoals de 'Twitter-app voor Android' of de "Twitter-app voor iOS". Deze mensen geven via een e-mailformulier feedback en opmerkingen aan Twitter over het gebruik van de applicaties. Door deel te nemen aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) ga je akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet (de 'Overeenkomst').
 

1.  Services van derden

Om aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) te kunnen deelnemen, moet je je mogelijk registreren voor services van derden, zoals TestFlight van Apple, Google Groups of Crashlytics. Je feedback wordt naar Twitter gestuurd via de e-mailprovider die je aan je apparaat hebt gekoppeld. Je moet mogelijk akkoord gaan met aanvullende algemene voorwaarden, zoals de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google en het Privacybeleid en Apples algemene voorwaarden van Testflight en Privacybeleid die van toepassing zijn op deze services van derden. Twitter is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of schade als gevolg van het gebruik van enige websites van derden waarnaar wordt verwezen in het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter), of dat nu het gevolg is van foutieve of ontbrekende inhoud in de websites van derden, fouten door het downloaden van experimentele software of doordat de website van een derde niet werkt. De vermelding van enige verwijzing naar een derde partij in deze Overeenkomst impliceert niet dat Twitter deze partij ondersteunt of wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van enige handelsnaam, geregistreerd handelsmerk, logo, wettelijke of officiële zegel of auteursrechtelijk beschermde symbolen waarnaar verwezen wordt in het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter).
 

2.  Jouw feedback

Deelname aan het experimentprogramma van Twitter geeft je de volgende mogelijkheden: (a) experimentele software downloaden, testen en analyseren en (b) feedback, analyses, suggesties en opmerkingen sturen naar Twitter (waaronder, maar niet beperkt tot, bugrapporten en testresultaten) (gezamenlijk aangeduid als 'Feedback') via een e-mailformulier. Wanneer je Feedback indient, zal Twitter automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals je gebruikersnaam en het e-mailadres dat je gebruikt om de feedback in te dienen, en informatie over je apparaat, netwerkverbinding en de Twitter-app. Je kan bovendien aanvullende informatie toevoegen in het e-mailformulier, zoals een samenvatting en automatisch aangemaakte screenshots. Jouw Feedback is toegankelijk voor en kan worden bekeken door het team van het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) en de ontwikkelaars van Twitter. Vermeld geen persoonlijke gegevens in je Feedback.

Door deel te nemen aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) ga je ermee akkoord dat de Feedback die je indient, eigendom wordt van Twitter en dat Twitter jouw Feedback of afgeleiden daarvan in zijn geheel of gedeeltelijk en in welke vorm of media dan ook mag gebruiken zonder dat je daarvoor wordt beloond of vergoed of daarbij wordt vermeld. Je verklaart en garandeert dat je wettelijk gerechtigd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en de hierin vermelde rechten mag toekennen en overdragen, en dat enige Feedback die je indient origineel en van jou afkomstig is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendommen van derden.
 

3.  Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke informatie. Het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) is ontworpen om Twitter te helpen bij het onderzoeken, analyseren en bepalen van de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van bepaalde toekomstige functionaliteit (gezamenlijk aangeduid als het 'Doel'). Je gaat ermee akkoord om (materiële of immateriële) informatie die je van Twitter krijgt als Vertrouwelijke informatie te behandelen, zoals dat hieronder is gedefinieerd.

Definitie. 'Vertrouwelijke informatie' is alle informatie die door Twitter beschikbaar wordt gesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, documenten, ontwerpen, technieken, technische gegevens, productplannen, strategische informatie, bestaande of toekomstige bedrijfsplannen, bestaande of toekomstige productonderzoeken of pilotprojectdoelen en/of -resultaten en andere informatie gerelateerd aan het Doel. Overeenkomstig met het voorgaande kan Twitter ook Vertrouwelijke informatie geven over bepaalde nog niet uitgebrachte en experimentele productfunctionaliteit of plannen.

Verplichtingen inzake vertrouwelijke informatie. Je gaat ermee akkoord om: (a) Vertrouwelijke informatie alleen voor het Doel te gebruiken; (b) geen Vertrouwelijke informatie te delen met derden (inclusief het delen van afbeeldingen van nog niet uitgebrachte/experimentele producten); en (c) even zorgvuldig, en in geen geval minder dan een redelijke mate van zorgvuldigheid (inclusief redelijke veiligheidsmaatregelen) te betrachten als je bij je eigen vertrouwelijke informatie van dezelfde aard, om niet-geautoriseerd gebruik, verspreiding of publicatie van de Vertrouwelijke informatie te voorkomen.

Rechtsmiddelen. Je gaat ermee akkoord dat elke schending van deze Overeenkomst door jou kan leiden tot onherstelbare schade aan Twitter, waarvoor schadevergoedingen ontoereikend zijn. Daarom zal Twitter, in aanvulling op zijn wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het recht hebben op billijke schadeloosstelling, waaronder een rechterlijk bevel, in het geval van een schending.
 

4. Geen vergoeding of dienstverband

Je erkent dat je uitsluitend op vrijwillige basis deelneemt aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) met als doel Twitter te assisteren bij het gebruiken, implementeren en begrijpen van verschillende aspecten van de experimentele software. Twitter garandeert niet dat jouw Feedback betreffende de experimentele software wel of niet wordt gebruikt, en je begrijpt en erkent dat Twitter je geen vergoeding biedt voor je deelname aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter). Bovendien erken je en ga je ermee akkoord dat niets in deze Overeenkomst of in jouw vrijwillige indiening van Feedback enige vorm van dienstverband creëert tussen jou en Twitter.
 

5.  Duur en beëindiging

Je kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde je deelname aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) beëindigen. Onze eigendom van Feedback die je al hebt ingediend, blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, net als jouw verplichtingen betreffende vertrouwelijkheid en de verschillende beperkingen op de aansprakelijkheid van Twitter.

Twitter kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) beëindigen of stopzetten, je deelname aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) beëindigen of je Feedback verwijderen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle dergelijke besluiten van Twitter definitief zijn en Twitter aanvaart geen aansprakelijkheid ten aanzien van zulke besluiten.
 

6.  Kennisgeving

Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst kan Twitter kennisgevingen meedelen door deze op enige website van Twitter te plaatsen (bijvoorbeeld twitter.com) en, indien mogelijk, door een e-mail te versturen naar je e-mailadres.
 

7.  Geen garantie van Twitter

JE GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DEELNAME AAN HET TWITTER EXPERIMENTS PROGRAM (EXPERIMENTPROGRAMMA VAN TWITTER) GEHEEL OP EIGEN RISICO IS. HET TWITTER EXPERIMENTS PROGRAM (EXPERIMENTPROGRAMMA VAN TWITTER) IS "ALS ZODANIG" BESCHIKBAAR, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD. TWITTER VRIJWAART ZICH UITDRUKKELIJK NAMENS ZICHZELF EN NAMENS AL ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS EN CONTRACTANTEN VAN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, (i) ENIGE GARANTIE OF VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK BETREFFENDE DE WERKING VAN HET TWITTER EXPERIMENTS PROGRAM (EXPERIMENTPROGRAMMA VAN TWITTER), DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OF AANGEBODEN WORDEN VIA OF IN VERBAND STAAN MET HET TWITTER EXPERIMENTS PROGRAM (EXPERIMENTPROGRAMMA VAN TWITTER), DE EXPERIMENTELE SOFTWARE, TWITTER EN/OF DE TWITTER-WEBSITE OF ENIG RESULTAAT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK DAARVAN, EN (ii) GARANTIES OF VOORWAARDEN WAT BETREFT NIET-SCHENDING, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN BEPAALDE GEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT JE BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN, EN IN AANVULLING DAAROP HEB JE WELLICHT OOK ANDERE RECHTEN DIE PER GEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.
 

8.  Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL TWITTER, ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS OF CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEDERFDE WINSTEN, INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ZAKELIJKE VERLIEZEN EN KOSTENDEKKING, OF DEZE NU OP GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN TWITTER OP DE HOOGTE WAS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN HET GEVAL VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VANWEGE HET FALEN IN HET WEZENLIJKE DOEL. IN ELK GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TWITTER, ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS OF CONTRACTANTEN VOOR ENIGE VORDERING OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST STRIKT BEPERKT ZIJN TOT $ 100,00 (HONDERD DOLLAR). IN BEPAALDE GEBIEDEN IS HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. Je erkent dat Twitter deze Overeenkomst heeft gesloten op basis van de beperkingen van aansprakelijkheid die hierin worden uiteengezet en dat deze de essentiële basis vormen van de afspraken tussen de partijen.
 

9.  Volledige Overeenkomst

Deze Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Twitter, de Twitter-regels en ons privacybeleid tezamen vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen betreffende de inhoud van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere communicaties, verklaringen, afspraken en overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen jou en Twitter. Twitter kan de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen met kennisgeving gepubliceerd op de website van het Twitter-helpcentrum. Je deelname aan het Twitter Experiments Program (experimentprogramma van Twitter) na kennisgeving betekent dat je opnieuw akkoord gaat met deze Overeenkomst inclusief alle wijzigingen en aanpassingen.

Ingangsdatum: 10 oktober 2017

Dit artikel delen