goglobalwithtwitterbanner

Over uitzonderingen in verband met het algemeen belang op Twitter

Definitie van algemeen belang

In het algemeen verwijdert Twitter Tweets die in strijd zijn met onze regels. We realiseren ons echter dat het soms in het algemeen belang is mensen in staat te stellen Tweets te bekijken die anders zouden worden verwijderd. We beschouwen content als in het algemeen belang als deze rechtstreeks bijdraagt tot het begrip van of de dialoog rond een zaak van algemeen belang. 

Op dit moment beperken we uitzonderingen tot één cruciaal type van content in het algemeen belang: Tweets van gekozen en overheidsfunctionarissen, omdat het in het algemeen belang is dat het publiek kennis kan nemen van handelingen en uitspraken van dergelijke personen.

In zeldzame gevallen kunnen we er dus voor kiezen een Tweet van een gekozen of overheidsfunctionaris die anders zou worden verwijderd te laten staan. In plaats daarvan plaatsen we deze achter een mededeling met uitleg over de schending van de regels, met de mogelijkheid om door te klikken om de Tweet te bekijken. Wanneer we een Tweet achter een mededeling plaatsen, beperkt dit ook de mogelijkheid tot interactie met de Tweet door middel van vind-ik-leuks, Retweets of delen op Twitter, en wordt de Tweet niet aanbevolen door de algoritmen van Twitter. Deze maatregelen zijn bedoeld om het bereik van de Tweet te beperken en tegelijkertijd het publiek de mogelijkheid te geven deze te bekijken en erover te praten. Meer informatie over deze mededeling en andere handhavingsmaatregelen. 

Wanneer is het in het algemeen belang een Tweet toegankelijk te houden?

We bepalen of een Tweet die in strijd is met de Twitter-regels in het algemeen belang is aan de hand van de volgende criteria en het volgende proces:

Criteria voor uitzonderingen

 1. De Tweet is in strijd met een of meer Twitter-regels;
 2. De Tweet is verzonden via een geverifieerd account;
 3. Het account heeft meer dan 100.000 volgers; en 
 4. Het account behoort toe aan een huidig of potentieel lid van een plaatselijke, staats-, nationale of supranationale overheids- of wetgevende instantie:
  1. bestaande houders van een gekozen of benoemde leiderschapsfunctie in een overheids- of wetgevende instantie, OF
  2. kandidaten of genomineerden voor een politieke functie.

Proces en betrokken teams

 1. Ons wereldwijde handhavingsteam legt Tweets die voldoen aan de bovenstaande voor aan ons Trust & Safety-team voor nadere beoordeling. We evalueren Tweets niet voor de uitzondering in verband met het algemeen belang als deze niet in strijd zijn met de Twitter-regels of anderszins niet voldoen aan de bovenstaande criteria.
 2. Ons Trust & Safety-team evalueert de Tweet en formuleert een aanbeveling met betrekking tot de vraag of voortgezette toegang tot de Tweet het algemeen belang dient.
 3. De aanbeveling wordt gedeeld met een multidisciplinaire selectie leidinggevenden uit verschillende interne teams met uiteenlopende en multidisciplinaire achtergronden op het gebied van overheid, mensenrechten, journalistiek, nieuws, technologie en recht, alsmede teams binnen de betreffende markt die inzicht hebben in de culturele context waarbinnen de Tweet werd geplaatst. 
 4. Nadat deze multidisciplinaire belanghebbenden op de hoogte zijn gebracht van de aanbevelen en de feedback van het multidisciplinaire team, neemt de hogere leiding van Trust & Safety de uiteindelijke beslissing of de Tweet wordt verwijderd of ander een mededeling wordt geplaatst.

Net als bij alle andere handhavingsmaatregelen streven we naar een consistente en transparantie toepassing van de mededeling, rekening houdend met de plaatselijke context. Hoewel we geen externe adviseurs raadplegen over afzonderlijke handhavingsbesluiten, hebben onze plaatselijke teams regelmatig contact met maatschappelijke organisaties en externe belanghebbenden om rekening te houden met de lokale context bij de ontwikkeling van ons beleid en onze handhavingsrichtlijnen.

Afweging tussen het schaderisico en het algemeen belang 

De uitzondering in verband met het algemeen belang betekent niet dat elke in aanmerking komende openbare functionaris kan Tweeten wat hij of zij maar wil, ook al is het in strijd met de Twitter-regels. Tijdens het bepalen of een Tweet moet worden verwijderd of achter een mededeling moet worden geplaatst, maken we een afweging tussen het potentiële risico en de ernst van de schade enerzijds, en waarde van de Tweet voor het algemeen belang anderzijds. Als het schaderisico hoger of ernstiger is, is de kans dat we een uitzondering maken kleiner. De kans dat we een Tweet die in strijd is met de regels achter een mededeling plaatsen is groter als:

 • de Tweet is gericht aan andere overheids- of gekozen functionarissen of instellingen in het kader van een openbaar debat of een oproep tot protest;
 • de Tweet een belangrijk punt bevat dat relevant is voor de openbare functie van de auteur of de persoon aan wie de Tweet is gericht;
 • de Tweet een belangrijke verduidelijking biedt van lopende geopolitieke zaken of kwesties; of
 • het bewaren van de content in een openbaar archief een aanzienlijke waarde heeft voor documentatie- of toerekenbaarheidsdoeleinden.

De kans dat we een Tweet verwijderen en niet achter een mededeling plaatsen is groter als:

 • de Tweet een uitdrukkelijke oproep tot actie bevat die schade zou kunnen toebrengen aan een specifieke persoon of groep;
 • in de Tweet informatie wordt gedeeld die, of gedrag wordt vertoond dat een persoon rechtstreeks zou kunnen belemmeren zijn of haar fundamentele rechten uit te oefenen.

We begrijpen dat het mooi zou zijn als deze beslissingen duidelijke ja/nee-kwesties zouden zijn. Helaas is de realiteit anders. We hebben de uitzondering in verband met het openbaar belang nog maar zelden gebruik: minder dan vijf maal in 2018. Dit is nieuw terrein voor iedereen: een service die wordt gebruikt door wereldleiders om rechtstreeks te communiceren met hun achterban of met andere leiders, en soms ook om beleid aan te kondigen. En elke beslissing die we nemen, veroorzaakt een nieuw precedent. We geloven dat het cruciaal is dat we elke zaak afzonderlijk bekijken, rekening houdend met de context en de historie. Na verloop van tijd, naarmate we meer Tweets hebben geëvalueerd en meer van deze beslissingen hebben genomen, groeit het dossier en wordt het nemen van deze beslissingen eenvoudiger.

De onderstaande tabel biedt een globaal overzicht van de gedachten achter de manier waarop we bepalen of een Tweet moet worden verwijderd of achter een mededeling moet worden geplaatst in geval van verschillende Twitter-regels. Net als bij als onze andere beleidsregels, blijven we ons houden aan het plaatselijk recht en proberen we bij het handhaven van onze regels een evenwicht te vinden met andere beginselen, waaronder de vrijheid van meningsuiting. Zelfs wanneer content in aanmerking komt voor de uitzondering in verband met het algemeen belang, houden we ons aan het toepasselijke plaatselijk recht, zoals bepaald in ons beleid met betrekking tot content die in bepaalde landen niet wordt weergegeven.
 

Kleinere kans op uitzonderingen

Terrorisme/gewelddadig extremismehet is niet toegestaan te dreigen met of aan te zetten tot terrorisme of gewelddadig extremisme. 

Op Twitter is geen plaats voor terroristische organisaties of gewelddadige extremistische groeperingen en personen die hun illegale activiteiten toejuichen en promoten. Gelet op de ernstige fysieke schade die het gevolg kan zijn van de activiteiten van dergelijke groepen, voorzien we geen gevallen waarin de uitzondering in verband met het openbaar belang van toepassing zou kunnen zijn. 

 

Geweldhet is niet toegestaan te dreigen met geweld tegen een persoon of een groep mensen. We verbieden ook de verheerlijking van geweld. 

Content waarin wordt gedreigd met geweld of waarin geweld wordt verheerlijkt kan resulteren in enkele van de meest ernstige en acute vormen van schade die onze regels proberen te voorkomen. Uitzonderingen in verband met het algemeen belang zijn daarom onwaarschijnlijk. We zijn met name eerder geneigd een Tweet te verwijderen in gevallen waarin er aanwijzingen zijn dat de content daadwerkelijk of waarschijnlijk kan leiden tot offline schade. In zeer zeldzame gevallen zouden we kunnen beslissen dat de content in aanmerking komt voor een uitzondering in verband met het algemeen belang als het verband met daadwerkelijk geweld minder geprononceerd is, of als Twitter de enige bron van de betreffende informatie is.

 

Illegale of bepaalde gereguleerde goederen of diensten: het is niet toegestaan onze service te gebruiken voor onwettige doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten. 

In een poging het risico van offline schade te verkleinen, staan we niet toe dat Twitter gebruikt wordt voor onwettig gedrag of ondersteuning van illegale activiteiten. In zeldzame gevallen, bijvoorbeeld als het bewaren van de content in een openbaar archief een aanzienlijke waarde heeft voor documentatie- of toerekenbaarheidsdoeleinden, kunnen we besluiten de content achter een mededeling te plaatsen.

 

Zelfdoding of zelfverwonding: Je mag zelfdoding of zelfverwonding niet promoten of stimuleren. 

Sociale beïnvloeding door content die aanzet tot zelfverwonding is een ernstige en acute vorm van schade die zich zou kunnen voordoen op de service. Het is onwaarschijnlijk dat het algemeen belang zoveel zwaarder weegt dan het gevaar van offline schade dat een uitzondering gerechtvaardigd zou zijn. Het kan wel eens voorkomen dat we content achter een mededeling laten staan in geval van zwaar overdreven politieke uitspraken, met name als deze gericht zijn op andere openbare figuren binnen de context van een relevant openbaar debat. We zijn echter eerder geneigd content te verwijderen die is gericht tegen privépersonen of wanneer de kans groter is dat deze zal leiden tot offline schade.

 

Integriteit inzake verkiezingen: het is niet toegestaan de services van Twitter te gebruiken om verkiezingen te manipuleren of beïnvloeden. Hieronder valt ook het plaatsen of delen van content die leidt tot een lagere opkomst of die mensen misleidt over wanneer, waar of hoe zij kunnen stemmen. 

Deelname aan vrije en eerlijke verkiezingen is een fundamenteel mensenrecht en Twitter beschouwt activiteiten die deelname aan een verkiezing belemmeren, of die erop zijn gericht iemand te misleiden met betrekking tot, of weerhouden van deelname aan verkiezingen als aanzienlijke schade. Er kan een hoog algemeen belang verbonden zijn aan het feit dat een functionaris content heeft gedeeld die in strijd is met de regels, maar gelet op de ernst van de schade die zich zou voordoen wanneer lezers worden misleid of beïnvloed door de content, is de kans dat dergelijke content op het platform mag blijven staan erg klein.

 

Privégegevens: het is niet toegestaan privégegevens (zoals huisadres en telefoonnummer) van iemand te plaatsen of publiceren zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. We verbieden ook elke dreiging om privégegevens openbaar te maken of het aanzetten van anderen hiertoe.

Het delen van de persoonsgegevens van een individu zou ernstige en acute schade kunnen veroorzaken, zowel op Twitter als daarbuiten, en het is onwaarschijnlijk dat het algemeen belang zoveel zwaarder weegt dat een uitzondering gerechtvaardigd is, gelet op de noodzaak om slachtoffers te beschermen. Er kan echter een hoog algemeen belang verbonden zijn aan het feit dat een functionaris content heeft gedeeld die in strijd is met de regels, en we kunnen een uitzondering maken waarbij de persoonsgegevens zelf worden weggelaten.
 

Grotere kans op uitzonderingen

Haatdragend gedrag: het is niet toegestaan geweld tegen andere mensen te promoten, hen te bedreigen of hen te intimideren op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte. Enkele voorbeelden:

 • Het toewensen van, hopen op of oproepen tot ernstige schade aan een persoon of groep personen

 • Verwijzingen naar massamoorden, gewelddadige gebeurtenissen of specifieke geweldplegingen waarbij beschermde groepen het voornaamste doelwit of slachtoffer waren

 • Aanzetten tot angst voor een beschermde categorie

 • Herhaalde en/of zonder wederzijdse goedkeuring geuite beledigingen, scheldwoorden, racistische of seksistische uitspraken of andere content waarmee iemand wordt vernederd

 • Hatelijke afbeeldingen

 • Dehumanisatie van een groep mensen op basis van hun geloof

Twitter hecht veel waarde aan directe toegang tot machtige figuren, en het onderhouden van een robuust openbaar archief bevordert de toerekenbaarheid. Deze waarde wordt afgewogen tegen de waarschijnlijkheid en ernst van daadwerkelijke of potentiële offline schade in verband met een schending van deze beleidsregels. We kunnen politieke uitspraken die onderdeel vormen van een openbaar debat bijvoorbeeld laten staan achter een mededeling. Maar we zijn eerder geneigd een Tweet te verwijderen wanneer er aanwijzingen zijn dat de content daadwerkelijk of waarschijnlijk kan leiden tot offline schade.

 

Wangedrag/intimidatie: het is niet toegestaan iemand doelbewust te treiteren of anderen aan te zetten om dit te doen. Enkele voorbeelden:

 • Een individu of groep mensen ernstig letsel toewensen

 • Ongewenste seksuele avances

 • Agressieve beledigingen gebruiken om anderen te pesten of intimideren

 • Anderen aanmoedigen of inschakelen om een persoon of groep mensen te pesten

Twitter hecht veel waarde aan directe toegang tot overheids- en gekozen functionarissen, en het onderhouden van een robuust openbaar archief bevordert de toerekenbaarheid. Deze waarde wordt afgewogen tegen de ernst van de schade in verband met de schending van deze beleidsregels en de waarschijnlijkheid van offline schade. Er kunnen bijvoorbeeld beledigingen staan in Tweets in een verhit debat over openbare beleidszaken. We zijn eerder geneigd een Tweet te verwijderen als de content is gericht tegen een privépersoon zonder relevante politieke context.

 

Gevoelige mediahet is niet toegestaan media te delen met buitensporig schokkende of gruwelijke content die gerelateerd is aan de dood, geweld of ernstig fysiek letsel, of gewelddadige content die om sadistische redenen wordt gedeeld. 

Twitter hecht veel waarde aan directe toegang tot machtige figuren, en het onderhouden van een robuust openbaar archief met betrekking tot een belangrijke historische gebeurtenis bevordert de toerekenbaarheid. Deze waarde wordt afgewogen tegen de waarschijnlijkheid en ernst van de daadwerkelijke of potentiële schade in verband met een schending van dit beleid.

Opmerking: Gelet op de acute schade die materiaal waarin seksuele uitbuiting van kinderen, zonder toestemming verspreide naaktbeelden en seksueel geweld in beeld worden gebracht kan toebrengen aan slachtoffers, voorzien we geen gevallen waarin de uitzondering in verband met het openbaar belang van toepassing zou kunnen zijn. Verder verwijderen we content bij inbreuk op het auteursrecht. Deze content wordt niet achter een mededeling geplaatst.

Dit artikel delen of bladwijzer opslaan

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.