Beleid bij daders van gewelddadige aanslagen

Overzicht

April 2022

Twitter-regels: alle accounts van mensen die terroristische, extremistische, of massale gewelddadige aanslagen plegen worden verwijderd, en Tweets waarin manifesten of andere content van daders wordt verspreid worden ook verwijderd. 

Wij willen dat Twitter een plek is waar mensen betrouwbare informatie vinden en zich veilig en vrijelijk kunnen uiten, zonder dat ze belast worden door ongezonde content. We weten dat na terroristische, extremistische en massale gewelddadige aanslagen veel mensen hun medeleven met de slachtoffers willen uiten, de aanslagen en/of de daders willen veroordelen en het erover willen hebben welke impact dit soort incidenten heeft op de mensen en hun samenleving. Sommigen willen misschien ook manifesten of andere vergelijkbare content delen die de vermoedelijke dader van de aanslag of een medeplichtige heeft geproduceerd, om uiting te kunnen geven aan hun woede of afkeuring van de mogelijke motieven van de dader. 

Het geweld dat de daders plegen en de redeneringen waarmee ze haat en geweld in hun manifesten of andere media normaliseren, kunnen de fysieke veiligheid en het welzijn van degenen die het doelwit van het geweld waren nog verder in gevaar brengen, en kunnen een inspiratiebron zijn voor toekomstige aanslagen. Blootstelling aan deze content kan ook leed toebrengen aan degene die het ziet. 

Wij geloven dat de haatdragende en discriminerende denkbeelden in de content van daders schadelijk zijn voor de maatschappij, en dat de verspreiding ervan moet worden beperkt om ervoor te zorgen dat daders hun boodschap niet over kunnen brengen. Daarom verwijderen we eventueel Tweets waarin manifesten of vergelijkbaar materiaal van daders te vinden is, zelfs als de Tweet niet beledigend bedoeld is. Als het echter duidelijk en expliciet de bedoeling is om voor aanvullende context en tegenargumenten te zorgen, kunnen we overwegen de Tweet te laten staan. 

Wat is een manifest?

Wij definiëren een manifest als een statement van de dader waarin hij zijn motivatie, denkbeelden of zijn intentie om gewelddadige aanslagen te plegen beschrijft. Een manifest kan een geschreven document, post op social media, geluidsopname, video, externe link of brief zijn of een andere vorm van content. Deze kan na de gewelddadige aanslag of ervoor zijn gedeeld. Een manifest kan aan het incident gekoppeld zijn via een waarschuwing of een intentieverklaring.

Wie zijn de individuele daders van terroristische, extremistische en massale gewelddadige aanslagen?

Gewelddadige aanslagen door een gewelddadige organisatie of een lid van een dergelijke organisatie vallen onder ons beleid inzake gewelddadige organisaties. Het lidmaatschap van een terroristische organisatie of een andere gewelddadige groep van de persoon in kwestie hoeft niet bevestigd te zijn, en deze hoeft ook niet officieel te zijn aangesloten bij een groep, organisatie of ideologie, om ons beleid inzake dergelijke content uit te kunnen oefenen. 

Wat is een schending van dit beleid?


Accounts beheerd door daders van terroristische, extremistische en massale gewelddadige aanslagen

Volgens dit beleid worden accounts van schijnbaar individuele daders die terroristische, extremistische en massale gewelddadige aanslagen hebben gepleegd permanent opgeschort.

Manifesten en andere content gemaakt door daders

We kunnen content met manifesten en andere content gemaakt door de individuele daders of hun medeplichtigen verwijderen. Schendingen kunnen optreden in de vorm van Tweets, Spaces, afbeeldingen en video's, met inbegrip van live video. Hier volgen enkele voorbeelden van het type content waartegen we maatregelen kunnen ondernemen volgens dit beleid:

  • Het delen van volledige manifesten, onafhankelijk van de context
  • Het delen van passages uit manifesten zonder aanvullende context of tegenargumenten
  • Het delen van externe links naar een manifest van een dader zonder aanvullende context of tegenargumenten
  • Het delen van aanvullende content van een dader zonder aanvullende context of tegenargumenten

Multimedia content, URL's, en hashtags

We kunnen sommige media achter een gevoelige media-interstitial plaatsen. Door de interstitial worden afbeeldingen en video's achter een waarschuwingsbericht geplaatst, dat moet worden bevestigd voordat de media kan worden weergegeven. Met behulp van deze functie kunnen mensen voorkomen dat ze gevoelige media te zien krijgen of ze kunnen een weloverwogen beslissing nemen of ze die media wel of niet willen zien. Hier volgen enkele voorbeelden van media die we achter een interstitial kunnen zetten:

  • Media waarin een dader wordt afgebeeld 
  • Passages uit het manifest van de dader die in een nieuwsbericht gedeeld worden

We markeren eventueel links die rechtstreeks koppelen naar een vermeend manifest, om te voorkomen dat deze URL's bij Twitter worden gedeeld.

We kunnen weigeren hashtags te publiceren die daders identificeren op trends, om zo de zichtbaarheid van de identiteit van daders te reduceren, evenals alle hashtags die uitsluitend worden gebruikt om manifesten aan het licht te brengen.

Wat is geen schending van dit beleid?

  • Mensen die zich gewelddadig verzetten tegen degenen die direct deelnemen aan gevechtshandelingen in een gewapende strijd.
  • Het delen van content over gewelddadig verzet tegen degenen die direct deelnemen aan gevechtshandelingen in een gewapende strijd.
  • Leden van wetshandhavende instanties die in het kader van hun officiële functies geweld hebben gebruikt waarbij slachtoffers vielen.
  • Daders die hun straf voor de gewelddadige aanslag hebben uitgezeten.

Hoewel het niet in strijd is met dit beleid, is het verheerlijken van, oproepen tot of dreigen met geweld tegen een persoon of een groep een schending van andere Twitter-regels. We verwijderen content die in strijd is met ons beleid inzake verheerlijking van geweld, gewelddadige bedreigingen, beledigend gedrag, ontkenning van geweld, gewelddadige organisaties, gevoelige media of andere delen van de Twitter-regels.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren, ongeacht of iemand een Twitter-account heeft. 

Wat gebeurt er als ik dit beleid schend? 


De gevolgen van het schenden van ons beleid inzake gewelddadige gebeurtenissen zijn afhankelijk van de ernst van de schending. Accounts beheerd door daders van terroristische, extremistische en massale gewelddadige aanslagen worden permanent opgeschort. We kunnen, zoals hierboven beschreven, ook content met manifesten en andere content gemaakt door daders of hun medeplichtigen verwijderen. We zullen gebruikers, die manifesten en andere vergelijkbare content gemaakt door de daders delen, niet opschorten als de intentie niet beledigend is.

Bovendien verwijderen we content die in strijd is met ons beleid inzake verheerlijking van geweld, gewelddadige bedreigingen, ontkenning van geweld, gewelddadige organisaties, gevoelige media of andere delen van de Twitter-regels.

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

 

Dit artikel delen