Beleid aangaande misleidende informatie over COVID-19

Overzicht
 

Je mag de services van Twitter niet gebruiken voor het delen van onjuiste of misleidende informatie over COVID-19 die schade kan veroorzaken. 

Terwijl het wetenschappelijk inzicht in de COVID-19-pandemie zich steeds verder ontwikkelt, zien we de opkomst van hardnekkige samenzweringstheorieën, onruststokende retoriek die niet wordt ondersteunt door onderzoek of geloofwaardige verslaggeving en allerlei ongegronde geruchten die, als ze niet in de juiste context worden geplaatst, het publiek zouden kunnen beletten een gefundeerde beslissing te nemen met betrekking tot hun gezondheid, en personen, gezinnen en gemeenschappen in gevaar zouden kunnen brengen.

Content die aantoonbaar vals of misleidend is en kan leiden tot een aanzienlijk schaderisico (zoals verhoogde blootstelling aan het virus of negatieve gevolgen voor de openbare gezondheidszorg) mag niet worden gedeeld op Twitter. Dit geldt ook voor het delen van content die mensen zou kunnen misleiden omtrent de aard van het COVID-19-virus; de werkzaamheid en/of veiligheid van preventieve maatregelen, behandelingen of andere voorzorgsmaatregelen voor het bestrijden of behandelen van de ziekte; officiële voorschriften, beperkingen of vrijstellingen in gezondheidsadviezen; of de omvang van de verspreiding van het virus of het risico van besmetting of dood in verband met COVID-19. Verder kunnen wij Tweets markeren waarin misleidende informatie wordt gedeeld over COVID-19 om de verspreiding ervan te beperken en om extra context te bieden.

Wat is een schending van dit beleid?
 

Content over COVID-19 kan worden gemarkeerd of verwijderd als het voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • een claim of feit naar voren brengt, uitgedrukt in stellige termen; 
 • aantoonbaar vals of misleidend is, afgaande op in brede kring beschikbare, gezaghebbende bronnen; en
 • waarschijnlijk gevolgen heeft voor de openbare veiligheid of ernstige schade kan veroorzaken.

Dit beleid heeft betrekking op 5 categorieën misleidend gedrag en misleidende content:


Onjuiste of misleidende informatie over de aard van het virus.

We markeren of verwijderen onjuiste of misleidende informatie over:

 • overdracht van het virus, zoals onjuiste claims over asymptomatische verspreiding of onjuiste informatie over hoe het virus binnenshuis wordt overgedragen;
 • bevattelijkheid voor het virus, bijvoorbeeld claims dat specifieke groepen of mensen min of meer vatbaar zijn voor besmetting of ernstigere symptomen op grond van hun nationaliteit of geloof;
 • symptomen die doorgaans zijn geassocieerd met het virus, bijvoorbeeld misleidende instructies voor zelfdiagnose; 
 • de pandemie of COVID-19-vaccins door een doelbewuste samenzwering door kwaadaardige en/of machtige krachten te suggereren.
   

Onjuiste of misleidende informatie over de werkzaamheid en/of veiligheid van preventieve maatregelen, behandelingen of andere voorzorgsmaatregelen voor het bestrijden of behandelen van de ziekte.

We markeren of verwijderen onjuiste of misleidende informatie over: 

 • de veiligheid of werkzaamheid van behandelingen of preventieve maatregelen die niet zijn goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten, of die wel zijn goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten maar niet veilig zijn om thuis toe te passen;
 • de verkoop of verstrekking van behandelingen of geneesmiddelen waarvoor een recept of het bezoek aan een arts vereist is;
 • bijwerkingen of gevolgen van de vaccinaties wanneer deze claims in brede kring zijn ontkracht; 
 • vaccins en vaccinatieprogramma's waarin wordt gesuggereerd dat COVID-19-vaccinaties onderdeel zijn van een doelbewuste poging om de bevolking schade toe te brengen of te controleren.
   

Onjuiste of misleidende informatie over officiële voorschriften, beperkingen of vrijstellingen in gezondheidsadviezen.

We markeren of verwijderen onjuiste of misleidende informatie over: 

 • claims over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals claims over de werkzaamheid en veiligheid van mondkapjes om de verspreiding van het virus tegen te gaan; 
 • preventieve maatregelen, zoals handen wassen, de juiste methoden voor hygiëne en ontsmetting of afstand houden; 
 • plaatselijke of landelijke adviezen of verordeningen met betrekking tot een uitgaansverbod, lockdown, reisbeperkingen, quarantaineprotocollen, inentingen, met inbegrip van vrijstellingen van dergelijke adviezen of verordeningen;
 • hoe vaccins worden ontwikkeld, getest en goedgekeurd voor officiële gezondheidsinstanties, en informatie over overheidsaanbevelingen.
   

Onjuiste of misleidende informatie over de omvang van de verspreiding van het virus of het risico van besmetting of dood.

We markeren of verwijderen onjuiste of misleidende informatie over: 

 • de omvang van de verspreiding van het virus of de ziekte, zoals informatie met betrekking tot testresultaten, ziekenhuisopnames of sterftecijfers; 
 • het vermogen van het openbare gezondheidsstelsel om de crisis aan te kunnen, bijvoorbeeld onjuiste informatie ober de beschikbaarheid van PBM, beademingsapparatuur of artsen, of over ziekenhuiscapaciteit; 
 • onderzoeksresultaten (zoals onjuiste valse van of ongegronde conclusies op basis van statistische gegevens) gebruikt om een specifieke redenering te ondersteunen die de ernst van de ziekte te bagatelliseren.
   

Onjuiste of misleidende suggesties van affiliatie

Het is niet toegestaan nepaccounts te maken die de valse indruk wekken te zijn gerelateerd aan, of waarin content wordt gedeeld waarin de valse indruk wordt gewekt dat deze is gerelateerd aan een medische professional, volksgezondheidsfunctionaris of -instantie, of onderzoeksinstelling, of die de valse suggestie geeft van deskundigheid met betrekking tot COVID-19-zaken.
 

Wat is geen schending van dit beleid?
 

We streven ernaar een robuuste, openbare discussie over de reactie op COVID-19 te faciliteren en zijn ons ervan bewust dat de wetenschappelijke kennis over bepaalde aspecten van de pandemie en de publieke reactie erop (met inbegrip van de ontwikkeling van vaccins) nog betrekkelijk in de kinderschoenen staat. Als er geen andere beleidsovertredingen zijn, is het volgende in het algemeen niet in strijd met dit beleid:

 • krachtige reacties, uitgesproken meningen en/of satire, zolang deze geen onjuiste of misleidende beweringen bevatten.
 • 'counterspeech'. Directe respons op misleidende informatie waarmee wordt geprobeerd het effect ervan te ondermijnen door te laten zien hoe het werkelijk zit, meer aandacht te geven aan geloofwaardige informatie en het bredere publiek bewust te maken van de invloed en de dynamiek van misleidende informatie, zijn toegestaan.
 • persoonlijke anecdotes of eigen ervaringen. 
 • openbare discussies over de vorderingen in het onderzoek en de wetenschap omtrent COVID-19, met inbegrip van discussies over onderzoek naar COVID-19, zoals de effectiviteit van behandelingen en beheersingsmaatregelen, zolang de claims geen onjuiste voorstelling geven van de bevindingen van het onderzoek.
   

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Bij het toezicht op de naleving van dit beleid baseren we ons niet zozeer op meldingen binnen het product, maar op nauwe samenwerking met betrouwbare partners, zoals volksgezondheidsautoriteiten, NGO's en overheden. Bij het controleren van content gebruiken en raadplegen we voortdurend informatie uit die bronnen.

De leden van ons Global Public Policy-team beschikken over open communicatielijnen met relevante multinationale betrokkenen, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, talloze overheids- en volksgezondheidsinstellingen, en functionarissen van over de hele wereld om ervoor te zorgen dat ze problemen rond accounts kunnen verhelpen en deskundigen kunnen verifiëren, en om strategische raad te vragen bij hun inspanningen om de kracht van Twitter te gebruiken om schade tegen te gaan.
 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 

De gevolgen van het schenden van ons beleid aangaande misleidende informatie over COVID-19 zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en eventuele eerdere schendingen door het account. In gevallen waarin accounts dit beleid herhaaldelijk schenden, hanteren we een strafpuntensysteem om te bepalen of nadere handhavingsmaatregelen moeten worden genomen Wij denken dat dit systeem verder helpt de verspreiding van mogelijk schadelijke en misleidende informatie op Twitter te verminderen, met name bij zeer ernstige schendingen van onze regels.

We kunnen onder meer het volgende doen:
 

Verwijdering van een Tweet 

In het geval van ernstige schendingen van dit beleid, zoals misleidende informatie over (1) de aard of behandeling van het COVID-19-virus en (2) de pandemie of COVID-19-vaccins die bewust aanzetten tot complotdenken door kwaadaardige en/of krachtige elementen, eisen we dat je deze content verwijderd. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten. Voor een verwijderde Tweet krijg je 2 strafpunten.
 

Markeren

In gevallen waarin we content die in strijd is met dit beleid niet verwijderen, kunnen we aanvullende context bieden bij Tweets waarin de content op Twitter wordt gedeeld. Dit houdt in dat wij het volgende kunnen doen:

 • een label en/of een waarschuwingsbericht toevoegen aan de Tweet;
 • een waarschuwing tonen aan mensen voordat zij de Tweet delen of als leuk markeren;
 • de zichtbaarheid van de Tweet op Twitter verminderen en/of voorkomen dat deze wordt aanbevolen;
 • de mogelijkheid voor vind-ik-leuks, antwoorden en Retweets uitschakelen; en/of
 • een link opgeven naar een aanvullende uitleg of toelichting, zoals in op een samengestelde landingspagina of relevant Twitter-beleid.

In de meeste gevallen ondernemen we alle bovengenoemde acties tegen de Tweets die we markeren. We geven prioriteit aan het produceren van Twitter Momenten in gevallen waar misleidende content op Twitter aanzienlijke aandacht trekt en tot verwarring onder het publiek heeft geleid binnen onze service. Voor Tweets die worden gemarkeerd en schadelijk worden bevonden, krijg je 1 strafpunt
 

Accountvergrendeling en permanente opschorting.

Als we vaststellen dat een account speciaal wordt gebruikt voor het tweeten of promoten van een bepaalde misleidende redenering (of een reeks redeneringen) over COVID-19, zou dat ook grond zijn voor opschorting.

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Bij ernstige of herhaaldelijke schendingen van dit beleid worden accounts permanent opgeschort.

Bij herhaalde schendingen van dit beleid worden handhavingsmaatregelen genomen op basis van het aantal strafpunten dat aan een account is toegekend voor schendingen van dit beleid:

 • 1 strafpunt: geen maatregelen op accountniveau
 • 2 strafpunten: account 12 uur vergrendeld
 • 3 strafpunten: account 12 uur vergrendeld
 • 4 strafpunten: account 7 dagen vergrendeld
 • 5 of meer strafpunten: permanente opschorting

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.
 

Meer hulpbronnen

Meer informatie over onze inspanningen ter bestrijding van misleidende informatie over COVID-19, vind je hier, en over onze uitgebreide benadering tot misleidende informatie over het COVID-19-vaccin, vind je hier.

Lees meer over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze benadering tot beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen