Beleid inzake synthetische en gemanipuleerde media

Overzicht
 

April 2023

Je mag geen synthetische of gemanipuleerde media delen, of media die buiten de context vallen, die mensen mogelijk misleiden of verwarren en tot schade kunnen leiden ('misleidende media'). Daarnaast kunnen we posts die misleidende media bevatten, mogelijk van een label voorzien, waardoor mensen de authenticiteit ervan kunnen begrijpen, en om aanvullende context te verstrekken.

Wat is een schending van dit beleid?
 

Om content met misleidende media (waaronder afbeeldingen, video's, audio, GIF's en URL's die doorlinken naar relevante content) van een label te voorzien of te verwijderen volgens dit beleid, moet deze content:

 • media bevatten die significant en bedrieglijk zijn veranderd, gemanipuleerd of gemaakt; of
 • media bevatten die worden gedeeld op een bedrieglijke manier of met een valse context; en
 • media bevatten die waarschijnlijk leiden tot wijdverspreide verwarring over openbare zaken, impact hebben op de openbare veiligheid, of serieuze schade veroorzaken.

We gebruiken de volgende criteria wanneer we overwegen posts en media van een label te voorzien of te verwijderen onder dit beleid, als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om onze regels te handhaven en te zorgen voor gezonde en veilige gesprekken op X:

1. Is de content significant en op een bedrieglijke manier veranderd, gemanipuleerd of gemaakt?

Om onder dit beleid content van een label te voorzien of te verwijderen, moeten we redenen hebben om te geloven dat media significant en op een bedrieglijke manier zijn veranderd, gemanipuleerd of gemaakt. Er zijn veel verschillende vormen van synthetische en gemanipuleerde media en mensen kunnen gebruikmaken van een breed scala aan technologieën om deze media te produceren. Een aantal factoren die we in overweging nemen, zijn onder meer:

 • of media op een substantiële manier zijn bewerkt of nabewerkt op een manier die fundamenteel de compositie, volgorde, timing of framing, en de betekenis verandert; 
 • of er visuele of auditieve informatie (zoals nieuwe videoframes, vervangend geluid of gewijzigde ondertitels) is toegevoegd, bewerkt of verwijderd die het begrip, de betekenis of de context van de media fundamenteel verandert;
 • of media zijn gecreëerd, bewerkt of nabewerkt met verbeteringen of het gebruik van filters die het begrip, de betekenis of de context van de content fundamenteel veranderen; en
 • of media die een echt persoon voorstellen, zijn nagemaakt of gesimuleerd, met name door het gebruik van algoritmen van kunstmatige intelligentie.

We ondernemen geen actie om media te markeren of verwijderen als die media zo zijn bewerkt dat de betekenis ervan niet wezenlijk is gewijzigd, zoals geretoucheerde foto's of video's met kleurcorrectie. 

Om te bepalen of media duidelijk en op een misleidende manier is aangepast of gefabriceerd, kunnen we gebruikmaken van onze eigen technologie of rapporten ontvangen via partnerschappen met derden. In situaties waarbij we niet in staat zijn om met zekerheid vast te stellen of media zijn aangepast of gefabriceerd, ondernemen we mogelijk geen actie om die media te markeren of verwijderen.

2. Wordt de content gedeeld op een bedrieglijke manier of met een valse context?

We bekijken ook of de context waarin media worden gedeeld tot verwarring kan leiden of een opzettelijke bedoeling suggereert om mensen te misleiden over de aard of de herkomst van de content, bijvoorbeeld door ten onrechte te beweren dat de content de werkelijkheid weergeeft. We beoordelen de context die naast de media wordt gegeven om te zien of deze waarheidsgetrouwe en feitelijke informatie biedt. Dit zijn enkele soorten context die we beoordelen om dit vast te stellen:

 • of niet-authentieke, fictieve of geproduceerde media worden gepresenteerd of onderschreven als zijnde feit of realiteit, inclusief geproduceerde of in scène gezette werken, nagespeelde gebeurtenissen of voorstellingen die worden getoond als zijnde werkelijke gebeurtenissen;
 • of media worden gepresenteerd met valse of misleidende context betreffende de bron, locatie, tijd, of authenticiteit van de media;
 • of media worden gepresenteerd met een onjuiste of misleidende context aangaande de identiteit van de personen of entiteiten die visueel worden afgebeeld in de media;
 • of media worden gepresenteerd met onjuiste verklaringen of citaten van wat er is gezegd, of worden gepresenteerd met verzonnen beweringen van de feiten van wat er wordt afgebeeld.

We ondernemen geen actie om media van een label te voorzien of te verwijderen die zijn gedeeld met reacties of meningen die geen misleidende bewering naar voren brengen of doen over de context van de media zoals hierboven vermeld. 

Om te bepalen of media op een bedrieglijke manier of met een valse context zijn gedeeld, kunnen wij onze eigen technologie gebruiken of meldingen ontvangen via partnerschappen met derden. In situaties waarin we niet in staat zijn op betrouwbare wijze vast te stellen of media met een valse context zijn gedeeld, wordt de content niet van een label voorzien of verwijderd.

3. Kan de content leiden tot wijdverspreide verwarring over openbare aangelegenheden, gevolgen hebben voor de openbare veiligheid, of ernstige schade berokkenen?

posts waarin misleidende media worden gedeeld, kunnen op grond van dit beleid worden verwijderd als zij mogelijk ernstige schade kunnen toebrengen. Enkele specifieke soorten schade die we bekijken zijn:

 • bedreiging van de fysieke veiligheid van een persoon of groep;
 • aanzetten tot beledigend gedrag jegens een persoon of groep;
 • risico van massageweld of wijdverspreide burgerlijke onrust;
 • risico van belemmering of bemoeilijking van de openbare dienstverlening, de bescherming of de reactie op noodsituaties;
 • bedreigingen van de privacy of van het vermogen van een persoon of groep om zich vrij te uiten of deel te nemen aan burgerevenementen, zoals:
  • stalken of ongewenste en obsessieve aandacht;
  • gerichte content die erop gericht is iemand lastig te vallen, te intimideren of het zwijgen op te leggen;
  • onderdrukking of intimidatie van stemmers.

We houden ook rekening met het tijdsbestek waarbinnen de content de openbare veiligheid kan beïnvloeden of ernstige schade kan veroorzaken, en zullen eerder content verwijderen als gevolg van dit beleid indien onmiddellijke schade te verwachten is.

posts met misleidende media die waarschijnlijk niet tot onmiddellijke schade zullen leiden, maar wel de openbare veiligheid kunnen beïnvloeden, schade kunnen berokkenen of wijdverspreide verwarring kunnen veroorzaken over een publieke kwestie (gezondheid, milieu, veiligheid, burgerrechten en gelijkheid, immigratie, en sociale en politieke stabiliteit), kunnen van een label worden voorzien om de verspreiding ervan te beperken en extra context te bieden. 

Hoewel we andere regels hebben die ook bedoeld zijn om deze vormen van schade aan te pakken, waaronder ons beleid inzake gewelddadige bedreigingen, burgerlijke integriteit en haatdragend gedrag, zullen we in grensgevallen die anders misschien geen inbreuk zouden maken op de bestaande regels voor posts die misleidende media bevatten, de voorkeur geven aan verwijdering.

Wat is geen schending van dit beleid?
 

We beschermen het openbare gesprek over verschillende onderwerpen. Deze gesprekken gaan vaak vergezeld door media die het gesprek verder aanmoedigen. Los van schendingen van een ander beleid, is het volgende in het algemeen geen schending van dit beleid:

 • memes of satire, vooropgesteld dat deze geen significante verwarring veroorzaken over de authenticiteit van de media;
 • animaties, illustraties en cartoons, vooropgesteld dat deze geen significante verwarring veroorzaken over de authenticiteit van de media.
 • Commentaar, recensies, meningen en/of reacties. Het delen van media met bewerkingen die alleen commentaar, recensies, meningen of reacties toevoegen, maakt verder debat en discussie mogelijk over verschillende onderwerpen en is geen schending van dit beleid.
 • Tegenspraak. Directe respons op misleidende informatie waarmee wordt geprobeerd het effect ervan te ondermijnen door te laten zien hoe het werkelijk zit, meer aandacht te geven aan geloofwaardige informatie en het bredere publiek bewust te maken van de invloed en de dynamiek van misleidende informatie, is toegestaan.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 

De gevolgen van het schenden van ons beleid voor synthetische en gemanipuleerde media, hangt af van de ernst van de schending.

post verwijderen
We vragen je content te verwijderen die een grove schending van ons beleid inhoudt, waaronder misleidende media die een serieus risico vormen om schade toe te brengen aan personen of gemeenschappen.

Van een label voorzien
In omstandigheden waarin we content die dit beleid schendt niet verwijderen, voegen we mogelijk extra context toe aan posts die misleidende media delen wanneer deze op X worden geplaatst. Dit houdt in dat we het volgende kunnen doen:

 • een label en/of een waarschuwingsbericht toevoegen aan de post;
 • een waarschuwing tonen aan mensen voordat zij de post delen of een vind-ik-leuk geven;
 • de zichtbaarheid van de post op X verminderen en/of voorkomen dat deze wordt aanbevolen;
 • de mogelijkheid voor vind-ik-leuks, antwoorden en Reposts uitschakelen; en/of
 • een link opgeven naar een aanvullende uitleg of toelichting, zoals een relevant beleid van X.

In de meeste gevallen zullen we een combinatie van bovenstaande acties ondernemen voor posts die we voorzien van een label. 

Accounts vergrendelen
Als we vaststellen dat een account schadelijke misleidende verhalen heeft verspreid, of voortdurend deelt, die in strijd zijn met het beleid voor synthetische en gemanipuleerde media, kunnen we de zichtbaarheid van het account tijdelijk beperken of het account vergrendelen of opschorten. 

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer informatie
 

Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven.

Dit artikel delen