Beleid voor misleidende crisisinformatie

Gewapend conflict

Overzicht


Mei 2022

We ondernemen actie tegen accounts die de services van X gebruiken om onjuiste of misleidende informatie te delen die schade kan berokkenen aan bevolkingsgroepen in crisissituaties.

Onder een crisis verstaan we alle situaties waarin sprake is van een wijdverspreide bedreiging van het leven, fysieke veiligheid, gezondheid of basisbestaansmiddelen die het incasseringsvermogen van individuen en de gemeenschappen waarin zij leven te boven gaan.

In tijden van crisis, zoals bij gewapende conflicten, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en grootschalige natuurrampen, kan met name onjuiste en misleidende informatie kwetsbare bevolkingsgroepen schade berokkenen. Om deze redenen neemt X maatregelen om misleidende informatie te beperken die de crisisdynamiek kan beïnvloeden en kwetsbare mensen in gevaar kan brengen.

Momenteel omvat de werkingssfeer van dit beleid internationale gewapende conflicten. In deze contexten richten we ons op misleidende informatie met het vermogen om:

 • te dienen als voorwendsel voor verdere agressie door gewapende actoren, oorlogvoerende partijen of strijders; 
 • te leiden tot gedwongen of vervroegde verplaatsing van kwetsbare bevolkingsgroepen, of tot grotere humanitaire behoeften;
 • het hebben van een negatieve invloed op het vermogen van humanitaire beschermings-, mensenrechten- of hulporganisaties om bijstand te verlenen of toegang te krijgen tot de getroffen bevolkingsgroepen;
 • aan te zetten tot het als doelwit nemen of onder toezicht houden van groepen die kunnen worden geïdentificeerd op grond van hun politieke, religieuze, etnische of ideologische overtuiging of lidmaatschap, of van organisaties en actoren die door het internationaal humanitair recht worden beschermd;
 • mogelijke staakt-het-vurenakkoorden, vredeshandhavingsoperaties of diplomatieke oplossingen voor conflicten of onveiligheid, en meer te verstoren.

We zullen deze pagina in de toekomst bijwerken naarmate dit beleid wordt uitgebreid om meer verschillende crisissituaties te dekken.

 

Wat is een schending van dit beleid?


Criteria
Content die verband houdt met conflicten kan volgens dit beleid alleen als strijdig worden beschouwd als deze: 

 • een claim of feit naar voren brengt, uitgedrukt in stellige termen; 
 • aantoonbaar vals of misleidend is, afgaande op in brede kring beschikbare, gezaghebbende hulpbronnen; en
 • waarschijnlijk gevolgen heeft voor de openbare veiligheid of ernstige schade kan veroorzaken.

 

In de context van internationale gewapende conflicten zullen wij actie ondernemen tegen posts die:

 • onjuiste berichtgeving of verslaggeving bevatten over gebeurtenissen, of informatie die een onjuiste voorstelling geeft van de omstandigheden ter plaatse terwijl een conflict evolueert; 
 • onjuiste aantijgingen bevatten over het gebruik van geweld, inbreuken op de territoriale soevereiniteit, of rond het gebruik van wapens;
 • aantoonbaar valse of misleidende beschuldigingen bevatten van oorlogsmisdaden of massale gruweldaden tegen specifieke bevolkingsgroepen;
 • onjuiste informatie bevatten over de reactie van de internationale gemeenschap, sancties, defensieve acties en/of humanitaire operaties.


Wat is geen schending van dit beleid?
 

De volgende soorten informatie/uitingen schenden over het algemeen niet het beleid:

 • krachtig commentaar, uitgesproken meningen en/of satire zijn, zolang ze geen onjuiste of misleidende beweringen bevatten, geen schending van het beleid;
 • informatie zoeken (d.w.z. het stellen van legitieme vragen over een gebeurtenis in kwestie) is geen schending van het beleid, tenzij er signalen zijn dat de content een patroon van ongezond gedrag vertoont tijdens de duur van een crisis;
 • ontkrachten of fact-checking (d.w.z. de aandacht vestigen op de bewering in kwestie om die te weerleggen) is geen schending van het beleid. We staan het reproduceren toe van onjuiste informatie of misleidende content wanneer wordt geanalyseerd of en/of hoe de inhoud misleidend is.
 • Verslaggeving; in de meeste gevallen is een op feiten gebaseerde beschrijving van nieuwswaardige gebeurtenissen, zelfs indien die beschrijvingen misleidende informatie bevatten of aanraken, niet in strijd met het beleid.
 • Persoonlijke anekdotes of ervaringen uit de eerste hand. We passen het beleid inzake misleidende crisisinformatie niet toe op verslagen of verhalen uit de eerste hand over specifieke gebeurtenissen of incidenten die anders niet kunnen worden geverifieerd. Let op: andere secties van de X-regels, waaronder ons beleid inzake misleidende en bedrieglijke identiteiten en platformmanipulatie, zijn ook van toepassing. 

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

 

In aanmerking komende accounts
We willen de schade beperken door het aantal impressies van gewelddadige content op X te beperken. We geven prioriteit aan de handhaving van zeer zichtbare posts en posts van prominente accounts, zoals aan de staat gelieerde media-accounts, geverifieerde  officiële overheidsaccounts, en/of posts waarvan het aantal weergaven of interacties hoog is (vind-ik-leuks, Reposts enz.). 

 

Waarschuwingen
Wanneer posts misleidende informatie bevatten die verband houdt met een actief internationaal gewapend conflict, kunnen we de post achter een verklarende tekst plaatsen waarin de lezers wordt meegedeeld dat de post ons beleid inzake misleidende crisisinformatie heeft geschonden. We schakelen de mogelijkheid uit voor anderen om de post te reposten, leuk te vinden, of er op een andere manier een interactie mee aan te gaan om de verspreiding van de misleidende informatie te voorkomen. De waarschuwing bevat een link naar de X-regels. We doen dit om een overzicht bij te houden van de content op het platform die de regels schendt en er tegelijkertijd voor te zorgen dat gebruikers niet direct worden blootgesteld aan schadelijke misleidende informatie. 

 

De zichtbaarheid van content verminderen
We kunnen de zichtbaarheid verminderen van posts of accounts waarvan we zijn overtuigd dat ze in strijd zijn met het beleid voor misleidende crisisinformatie. Als we vaststellen dat de accounts zijn doorgegaan met het schenden van het beleid, kunnen beperkingen van het versterken van de content opnieuw worden toegepast.

We kunnen de zichtbaarheid verminderen door: 

 • het niet in aanmerking laten komen van posts en Reposts van die accounts voor weergave in bepaalde onderdelen van het X-product (zoals de belangrijkste zoekresultaten); 
 • Antwoorden van het account in gesprekken weergeven op een lagere positie
 • het uitsluiten van posts van het account zelf in e-mail of aanbevelingen in het product. 

 

Strafpuntensysteem
In gevallen waarin accounts dit beleid herhaaldelijk schenden, hanteren we een strafpuntensysteem om te bepalen of nadere handhavingsmaatregelen moeten worden genomen. Twee waarschuwingen binnen 30 dagen resulteren in een blokkade van het account van 12 uur. Drie of meer waarschuwingen binnen 30 dagen resulteren in een blokkade van het account van 7 dagen.

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld, kan je bezwaar aantekenen.

 

Meer informatie
 

Je vindt  hier meer informatie over onze voortdurende inspanningen die te maken hebben met de oorlog in Oekraïne en  hier meer over ons overige beleid aangaande misinformatie. 

Bekijk ook  onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkeling en -handhaving.

Dit artikel delen