Gecoördineerde schadelijke activiteit

Overzicht


januari 2021

De Twitter-regels zijn bedoeld om te waarborgen dat iedereen vrijelijk en veilig kan deelnemen aan het openbare gesprek. Soms identificeren we groepen, bewegingen of campagnes die gecoördineerde activiteiten uitvoeren die op Twitter en daarbuiten schadelijke gevolgen hebben. Deze groepen, bewegingen of campagnes analyseren we aan de hand van een analytisch kader en als we vaststellen dat deze schadelijk zijn, heeft dit specifieke gevolgen op Twitter. In dit artikel leggen we uit hoe we dit beoordelen en wat er gebeurt als we hebben vastgesteld dat een groep betrokken is bij gecoördineerde schadelijke activiteit.

Gecoördineerde schadelijke activiteit is een kader dat uitgaat van actoren. Dat wil zeggen dat we groepen, bewegingen en campagnes beoordelen en vervolgens handhavingsmaatregelen treffen tegen accounts waarvan wij vaststellen dat ze gerelateerd zijn aan die entiteiten. Om in dit kader actie te kunnen ondernemen, moeten we bewijs vinden dat individuen die gerelateerd zijn aan een groep, beweging of campagne, betrokken zijn bij een vorm van coördinatie en dat de resultaten van die coördinatie schadelijk zijn voor anderen. 

 

Hoe definiëren wij coördinatie?


Binnen dit kader beoordelen we twee aspecten van coördinatie: technische en sociale.

 • Technische coördinatie verwijst naar het gebruik van specifieke, detecteerbare technieken voor platformmanipulatie om een bericht of verhaal kunstmatig op te blazen of te verspreiden op Twitter. Een voorbeeld van technische coördinatie is één persoon die meerdere accounts heeft en al die accounts gebruikt om hetzelfde bericht te tweeten. In de regels voor manipulatie van het platform en spam worden de verschillende vormen van technische coördinatie beschreven die zijn verboden op Twitter.
 • Sociale coördinatie verwijst naar coördinatie tussen een groep mensen op of buiten Twitter om een specifiek bericht te versterken of te verspreiden. Een voorbeeld van sociale coördinatie is een groep mensen die een berichtenapp gebruiken om een campagne te organiseren waarin iedereen tegelijkertijd over dezelfde kwestie gaat tweeten. Een andere vorm van sociale coördinatie is wanneer iemand Twitter gebruikt om zijn of haar volgers aan te zetten om iets specifieks te doen of te zeggen, bijvoorbeeld een bericht van iemand anders beantwoorden met een beledigend bericht (ook wel 'dogpiling' genoemd).

 

De Twitter-regels verbieden alle vormen van technische coördinatie. Als we met voldoende bewijs (zoals technische koppelingen tussen accounts) kunnen aantonen dat een individu of een groep zich schuldig heeft gemaakt aan technische coördinatie, zullen we altijd handhavingsmaatregelen nemen. Dat betekent meestal dat de betrokken accounts permanent worden opgeschort. 

Niet alle vormen van sociale coördinatie vormen een schending van de Twitter-regels. We passen dit kader over het algemeen niet toe op groepen, bewegingen en campagnes die gericht zijn op activisme, bewustwording, opkomen voor de waarheid ten overstaan van de macht of vergelijkbare activiteiten, tenzij we bewijs vinden dat deze schadelijk zijn.

 

Hoe definiëren wij schade?


Ons beleid is er altijd op gericht specifieke, bekende schade te voorkomen, te verminderen of hierop te reageren. Potentiële schade in verband met online gedrag kan zeer veel verschillende vormen aannemen. In de context van dit kader kijken we naar drie hoofdvormen van schade: fysieke, psychologische en informatiegerelateerde schade. Deze vormen van schade komen overal in de Twitter-regels voor.
 

Fysieke schade;

Schade die een negatief lichamelijk effect heeft op iemand of iets, of op sociale groepen of de samenleving. Dit omvat schadelijk gedrag dat is vastgelegd in ons beleid inzake geweld, terrorisme en gewelddadig extremisme, seksuele uitbuiting van kinderen, wangedrag en intimidatie, haatdragend gedrag en zelfmoord of zelfverwonding.
 

Psychologische schade

Schade die gericht is op een individu en zijn of haar mentale en emotionele welzijn en psyche, of op het welzijn van sociale groepen of de samenleving. Dit omvat schadelijk gedrag dat is vastgelegd in ons beleid inzake wangedrag en intimidatie, haatdragend gedrag, zelfmoord of zelfverwonding, privégegevens en naaktheid zonder toestemming.
 

Informatiegerelateerde schade

Schade die een individu belemmert om toegang te krijgen tot informatie die hij of zij nodig heeft om zijn of haar rechten uit te oefenen of die de stabiliteit en/of veiligheid van een sociale groep of de samenleving significant verstoort, waaronder medische desinformatie over COVID-19. Dit omvat schadelijk gedrag dat is vastgelegd in ons beleid inzake maatschappelijke integriteit, synthetische en gemanipuleerde media en manipulatie van het platform en spam.
 

Bovendien houden we rekening met de ernst van de schade die wij identificeren. Die kan laag, matig of hoog zijn.
 

Laag

 • De schade die wordt veroorzaakt door individuen/medestanders, is niet gedocumenteerd of is beperkt qua aantal/frequentie en/of is niet ernstig
 • Er zijn weinig tot geen bronnen die bevestigen dat individuen/medestanders die aan deze groep zijn verbonden, schade hebben veroorzaakt of om welke schade het gaat
 • Als dit verder niet wordt gecontroleerd, is de kans dat er schade wordt veroorzaakt vrijwel nihil

 

Matig

 • De schade die wordt veroorzaakt door individuen/medestanders is gedocumenteerd, maar is mogelijk niet zeer ernstig en/of is mogelijk kleiner qua aantal/frequentie
 • Er zijn meerdere gemakkelijk te vinden, geloofwaardige bronnen waaruit blijkt dat individuen/medestanders die aan deze groep zijn verbonden, schade hebben veroorzaakt
 • Als dit verder niet wordt gecontroleerd, bestaat er een matige kans dat er meer schade wordt veroorzaakt

 

Hoog

 • De schade die wordt veroorzaakt door individuen/medestanders, is buitengewoon groot, qua aantal/frequentie of ernst
 • Er zijn talloze bronnen die bevestigen dat individuen/medestanders extreme schade hebben veroorzaakt (qua frequentie of ernst), evenals talloze voorbeelden van welke schade zij hebben veroorzaakt
 • Als dit verder niet wordt gecontroleerd, is het vrijwel zeker dat er meer schade wordt veroorzaakt

 

Hoe gebruiken wij ons kader om schade te beoordelen?


We gebruiken ons kader om de impact van de activiteit van een groep, zowel op als buiten ons platform, te beoordelen en te begrijpen, aan de hand van de drie vormen van schade en de mate van ernst zoals hierboven beschreven. Bij de beoordeling van de schade die mogelijk is veroorzaakt door leden van een groep, zoeken we naar bewijs van schade die zowel op als buiten Twitter is opgetreden. Normaal gesproken zal een groep die betrokken is bij schadelijke activiteit met een hoge mate van ernst in ten minste één categorie of met meerdere matige vormen van ernst, als schadelijk worden aangemerkt binnen dit kader.

Voor deze beoordelingen stellen we onszelf een aantal vragen, zoals:

 • Is dit een identificeerbare groep met een gemeenschappelijk doel of een eenmalige campagne met een duidelijk doel?
 • Op welke manier vormt het gedrag van de groep of de campagne op of buiten Twitter een gecoördineerde activiteit?
 • Op welke manieren hebben personen die betrokken zijn bij deze groep, schade veroorzaakt in onze drie categorieën?
 • Wat zijn de risico's van het toepassen van dit beleid op deze activiteit, zoals potentiële gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting of het recht op vereniging?
   

We houden er rekening mee dat de voorbeelden van de schade kunnen verschillen van actor tot actor, van groep tot groep en tussen regio's en culturen. Verschillende vormen van schade kunnen strijdig zijn met elkaar of met de waargenomen voordelen of rechten met betrekking tot de activiteit. Wanneer er sprake is van dergelijke strijdigheden, geven wij de hoogste prioriteit aan fysieke en psychologische veiligheid. De kans dat wij maatregelen treffen, is dan ook het grootst wanneer de activiteit die wij hebben geïdentificeerd, fysieke of psychologische schade bij anderen tot gevolg heeft. 

 

Handhaving bij gecoördineerde schadelijke activiteit


Binnen dit kader beoordelen we zowel coördinatie als schade, zoals hierboven gedefinieerd, om een groep, beweging of campagne aan te duiden die betrokken is bij gecoördineerde schadelijke activiteit. Deze aanduidingen van actoren worden door ons regelmatig opnieuw bekeken en we kunnen de aanduiding aanpassen of intrekken aan de hand van veranderingen in het gedrag van een groep op en buiten Twitter.

Wanneer we besluiten dat een groep, beweging of campagne voldoet aan de criteria om te worden aangeduid als betrokken bij gecoördineerde schadelijke activiteit, kunnen we de volgende acties uitvoeren op Tweets en/of accounts waarvan wij vaststellen dat ze gerelateerd zijn aan de groep:

 • De zichtbaarheid van Tweets en/of accounts beperken in zoekresultaten, antwoorden en tijdlijnen
 • De aanbeveling van Tweets en/of accounts voorkomen in e-mail of aanbevelingen in het product
 • Voorkomen dat trends verschijnen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan groepen die betrokken zijn bij gecoördineerde schadelijke activiteit
 • Opschorting van accounts die primair worden gebruikt voor het propageren en/of aanmoedigen van betrokkenheid bij de gecoördineerde schadelijke activiteit

Accounts die gerelateerd zijn aan een groep, worden door ons doorlopend geïdentificeerd. Dit doen we met een combinatie van technologie en menselijke beoordeling, waarbij we rekening houden met zaken zoals recent gedrag op Twitter of profielinformatie. Beperkingen op de zichtbaarheid van Tweets en/of accounts die het gevolg zijn van dit kader, verlopen automatisch na een bepaalde tijd. Ze kunnen echter opnieuw worden toegepast (handmatig of automatisch) als wij constateren dat de accounts doorgaan met het gedrag dat aan de betreffende groep is gekoppeld. 

Op een account die betrokken is bij gecoördineerde schadelijke activiteit, kunnen ook handhavingsmaatregelen worden toegepast op basis van de Twitter-regels. Onze handhavingsmaatregelen voor schending van onze regels omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Vereisen dat specifieke Tweets die in strijd zijn met de Twitter-regels, worden verwijderd
 • Accounts opschorten die betrokken zijn bij ernstige of herhaaldelijke schendingen van de Twitter-regels

 

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving

Dit artikel delen