ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

 

 • ನೀವು X ಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 
 • ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹೊಸಬರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದು. ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

 

ನನ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು?

 

 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್): X ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಬಹುದು.
 • ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು: ನಿಮ್ಮ X ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಆಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ X ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ

 

 • ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹೊಸಬರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.
 • ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಲು ಮರುಟ್ವೀಟ್ ಐಕಾನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಕಾಟ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (Google ಸರ್ಚ್ ರೀತಿಯ) ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಮಾತ್ರ X ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
 • ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆ ಖಾತೆಯು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ (ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು).

ಗಮನಿಸಿ: ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು http://t.co ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. t.co ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿದ ಯಾರಾದರೂ ಗಮ್ಯ ಯುಆರ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?


ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು), ಆ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇನ್ನು X ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ X ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಮಾತ್ರ X ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹುಡುಕಬಹುದು.

 

ಗಮನಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ರಕ್ಷಿಸಿ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಕಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಇಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?


ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗುತ್ತವೆ.

 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?


ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಟ್ವೀಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್​ಮರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಲಿಂಕ್​ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

 

ನನ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಹುಡುಕಾಟ ಇಂಜಿನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

 

 • ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅಥವಾ X ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
 • ನೀವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು), ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಗೆ ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕಾಲರೇಖೆಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ X ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.*ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗುತ್ತವೆ.
 • Google ಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. X.com ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು X ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

 

ನನ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?

 

 • ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ), X ಹುಡುಕಾಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುಡುಕಾಟ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಅವು ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವರದಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:
  • ಇದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು
  • ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ (X ಹುಡುಕಾಟ, Google ಇತ್ಯಾದಿ)
  • ನೀವು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ/ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ

ಈ ಲೇಖನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ