કેવી રીતે ટ્વીટમાં તમારું સ્થાન ઉમેરવું

નોંધ: આ સુવિધા સક્ષમ કરવાથી તમારી ટ્વીટના ભાગ રૂપે તમે જ્યાંથી ટ્વીટ કરી રહ્યાં છો તે સ્થાન બતાવવાની Twitterને મંજૂરી મળે છે.

એન્ડ્રોઈડ માટે Twitter, iOS માટે Twitter, twitter.com અથવા અન્ય મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારી ટ્વીટ્સમાં સ્થાન ઉમેરવાનું પસંદ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે: તમારી ટ્વીટને વધારાનો સ્થાન સંદર્ભ આપવા માટે, તમે "સોમા, સાન ફ્રાન્સિસ્કો" જેવા સામાન્ય સ્થાન લેબલ ઉમેરી શકો છો. પસંદગીના સ્થાનોમાં, iOS માટે Twitter અને એન્ડ્રોઈડ માટે Twitter પર, તમે કોઈ ચોક્કસ વ્યવસાય, સીમાચિહ્ન અથવા રુચિના અન્ય મુદ્દાના નામ સાથે પણ તમારી ટ્વીટને લેબલ કરી શકો છો. આ સ્થાનો Foursquare અને Yelp દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

જો તમે એન્ડ્રોઈડ માટે Twitter અથવા iOS માટે Twitterનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો તો, ટ્વીટમાં તમારું ચોક્કસ સ્થાન (એટલે કે, તમે જ્યાંથી ટ્વીટ કરી તેના GPS યામ) સામેલ હોઈ શકે છે, જે તમે પસંદ કરેલ સ્થાન લેબલ ઉપરાંત Twitter API દ્વારા શોધી શકાય છે. વધુ માહિતી માટે નીચે જુઓ.

તમારા સ્થાન સાથે ટ્વીટ કરવી
તમારી ટ્વીટ્સમાં સ્થાન ઉમેરવા માટે:
પગલું 1

તમારા ડિવાઇસ પર એકવાર ચોક્કસ સ્થાન સક્ષમ થઈ જાય પછી, તમે સામાન્ય રીતે કરો છો તેમ ટ્વીટ કમ્પોઝ કરો. જો તમે અગાઉ તમારી ટ્વીટ્સમાં સ્થાન જોડ્યું નથી તો, તમે ચોક્કસ સ્થાન સક્ષમ કરવા માંગો છો કે નહીં તેમ પૂછતું એક પ્રોમ્પ્ટ તમને દેખાઈ શકે છે.

પગલું 2

તમે પસંદ કરી શકો તે સ્થાનોની યાદી ખોલવા માટે ટ્વીટ કમ્પોઝ બોક્સમાં સ્થાન આયકન  પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

તમારી ટ્વીટમાં તમે ઉમેરવા માંગો છો તે સ્થાન પસંદ કરો.  

પગલું 4

જો તમે તમારી ટ્વીટ સાથે ફોટો જોડી રહ્યા છો જેને ઇન-એપ્લિકેશન કૅમેરા પર લેવામાં આવ્યો હતો અને સ્થાન આયકન પર હળવેથી ઠપકારો છો, તો તમારું ચોક્કસ સ્થાન (અક્ષાંશ અને રેખાંશ) ટ્વીટ સાથે સંકળાયેલું રહેશે અને API દ્વારા શોધી શકાશે. 

પગલું 5

iOS માટે Twitterના અગાઉના સંસ્કરણ માટે, તમે ટ્વીટ કરો ત્યારે તમારી ટ્વીટમાં હંમેશાં તમે પસંદ કરેલા સ્થાનનું નામ અને તમારા ડિવાઇસનું ચોક્કસ સ્થાન (જે API દ્વારા શોધી શકાશે) એ બંને સામેલ રહેશે. 

પગલું 6

આગલી વખતે તમે એ જ ડિવાઇસ પર Twitter એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ટ્વીટ કરો ત્યારે, તમારા વર્તમાન સ્થાનનો ઉપયોગ કરીને તમારી ટ્વીટ સાથે તમારું સામાન્ય સ્થાન આપોઆપ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. iOS માટે Twitterના 6.26 પહેલાંના સંસ્કરણો માટે, તમારા સામાન્ય સ્થાનની સાથોસાથ તમારું ચોક્કસ સ્થાન આપમેળે ટ્વીટ સાથે જોડાયેલું હશે (અને API દ્વારા શોધી શકાશે). 

તમારી ટ્વીટ્સમાં તમારું સ્થાન સમાવવાનું રોકવા માટે:
પગલું 1

ટ્વીટ કમ્પોઝ આયકન પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 2

સ્થાનોની ડ્રોપડાઉન યાદી ખોલવા માટે સ્થાન આયકન  પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

તમારું વર્તમાન સ્થાન હાઇલાઇટ કરવામાં આવશે. ટ્વીટમાંથી તમારા સ્થાનની માહિતી દૂર કરવા માટે ટોચે ડાબી બાજુમાં આવેલા X પર હળવેથી ઠપકારો. તમે પછીથી ટ્વીટ પર સ્થાન ઉમેરવાનું પસંદ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારી સ્થાન માહિતી ભવિષ્યમાં ટ્વીટ્સમાં દેખાશે નહીં. 

તમારી ટ્વીટ્સમાં સ્થાન ઉમેરવા માટે:
પગલું 1

તમારા ડિવાઇસ પર એકવાર ચોક્કસ સ્થાન સક્ષમ થઈ જાય પછી, તમે સામાન્ય રીતે કરો છો તેમ ટ્વીટ કમ્પોઝ કરો. જો તમે અગાઉ તમારી ટ્વીટ્સમાં સ્થાન જોડ્યું નથી તો, તમે ચોક્કસ સ્થાન સક્ષમ કરવા માંગો છો કે નહીં તેમ પૂછતું એક પ્રોમ્પ્ટ તમને દેખાઈ શકે છે.

પગલું 2

તમે પસંદ કરી શકો તે સ્થાનોની યાદી ખોલવા માટે ટ્વીટ કમ્પોઝ બોક્સમાં સ્થાન આયકન  પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

તમારી ટ્વીટમાં તમે ઉમેરવા માંગો છો તે સ્થાન પસંદ કરો.  

પગલું 4

જો તમે તમારી ટ્વીટ સાથે ફોટો જોડી રહ્યા છો જેને ઇન-એપ્લિકેશન કૅમેરા પર લેવામાં આવ્યો હતો અને સ્થાન આયકન પર હળવેથી ઠપકારો છો, તો તમારું ચોક્કસ સ્થાન (અક્ષાંશ અને રેખાંશ) ટ્વીટ સાથે સંકળાયેલું રહેશે અને API દ્વારા શોધી શકાશે. 

પગલું 5

એન્ડ્રોઈડ માટે Twitterના અગાઉના સંસ્કરણ માટે, તમે ટ્વીટ કરો ત્યારે તમારી ટ્વીટમાં હંમેશાં તમે પસંદ કરેલા સ્થાનનું નામ અને તમારા ડિવાઇસનું ચોક્કસ સ્થાન (જે API દ્વારા શોધી શકાશે) એ બંને સામેલ રહેશે. 

પગલું 6

આગલી વખતે તમે એ જ ડિવાઇસ પર Twitter એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ટ્વીટ કરો ત્યારે, તમારા વર્તમાન સ્થાનનો ઉપયોગ કરીને તમારી ટ્વીટ સાથે તમારું સામાન્ય સ્થાન આપોઆપ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. એન્ડ્રોઈડ માટે Twitterના 5.55 પહેલાંના સંસ્કરણો માટે, તમારા સામાન્ય સ્થાનની સાથોસાથ તમારું ચોક્કસ સ્થાન આપમેળે ટ્વીટ સાથે જોડાયેલું હશે (અને API દ્વારા શોધી શકાશે). 

તમારી ટ્વીટ્સમાં તમારું સ્થાન સમાવવાનું રોકવા માટે:
પગલું 1

ટ્વીટ કમ્પોઝ આયકન પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 2

સ્થાનોની ડ્રોપડાઉન યાદી ખોલવા માટે સ્થાન આયકન  પર હળવેથી ઠપકારો.

પગલું 3

તમારું વર્તમાન સ્થાન હાઇલાઇટ કરવામાં આવશે. ટ્વીટમાંથી તમારા સ્થાનની માહિતી દૂર કરવા માટે ટોચે ડાબી બાજુમાં આવેલા "X" પર હળવેથી ઠપકારો. તમે પછીથી ટ્વીટ પર સ્થાન ઉમેરવાનું પસંદ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારી સ્થાન માહિતી ભવિષ્યમાં ટ્વીટ્સમાં દેખાશે નહીં. 

હાલમાં twitter.com પર ટ્વીટમાં તમારું સ્થાન શેર કરવાનું અનુપલબ્ધ છે.

નોંધ: તે નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે Twitter પર સ્થાનની માહિતીને કાઢી નાખવાથી એ બાંયધરી મળતી નથી કે તે માહિતી ત્રીજા-પક્ષ માટે એપ્લિકેશન્સ અથવા બાહ્ય શોધ પરિણામો પર ડેટાની બધી કૉપિઓમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. વધુમાં, આ સેટિંગ સીધા સંદેશા દ્વારા શેર કરેલ સ્થાનોને દૂર કરશે નહીં.


કેટલાક વિસ્તારોમાં, તમારી પાસે તમારી ટ્વીટને ચોક્કસ વ્યવસાય, સીમાચિહ્ન અથવા રુચિના મુદ્દા સાથે લેબલ કરવાનો વિકલ્પ હોય છે. આ સ્થાનો Foursquare અને Yelpથી મેળવવામાં આવે છે. જો તમને Foursquare દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ સ્થાન સાથે કોઈ સમસ્યા દેખાય તો, તમે Foursquareના સહાયતા કેન્દ્ર દ્વારા તેની જાણ કરી શકો છો. જો તમને લાગતું હોય કે ચોક્કસ ટ્વીટ અપમાનજનક છે તો, કૃપા કરીને અહીંની સૂચનાઓ અનુસરીને Twitterને તેની જાણ કરો.

આ લેખને શેર કરો