કેવી રીતે શોધો સાચવવી

View instructions for:

Twitter શોધ સાચવવી

  1. અન્વેષણ કરો ટેબ {{ htc-icon: search_nomargin }} પર હળવેથી ઠપકારો
  2. શોધ બોક્સમાં તમારી શોધ દાખલ કરો.
  3. તમારા પરિણામો પેજની ટોચે, ઓવરફ્લો આઈકોન {{ htc-icon: overflow }} પર હળવેથી ઠપકારો અને પછી સેવ કરો પર હળવેથી ઠપકારો. આગામી વખતે તમે શોધ બોક્સ પર હળવેથી ઠપકારો ત્યારે, પૉપ-અપ મેનૂ તમારી સાચવેલી શોધો બતાવશે.
  4. શોધ દૂર કરવા માટે: પેજની ટોચે શોધ બોક્સમાં કોઈપણ જગ્યાએ હળવેથી ઠપકારો.  સાચવેલી ની નીચે સૂચિબદ્ધ કરેલી સાચવેલી શોધમાંથી તમે દૂર કરવા માંગતા હોવ તે શોધો, પછી દૂર કરવા માટે શોધની બાજુમાં X પર હળવેથી ઠપકારો. 

Note: તમારી પાસે એકાઉન્ટ દીઠ 25 સુધી સાચવેલી શોધો હોઈ શકે છે.

Twitter શોધ સાચવવી

સાચવેલી શોધો હાલમાં twitter.com પર ઉપલબ્ધ નથી.

Bookmark or share this article