કેવી રીતે લોકોને Twitter પર અનુસરવા

View instructions for:

ટ્વીટથી અનુસરો

ટ્વીટથી અનુસરો

ટ્વીટથી અનુસરો

View instructions for:

એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પેજથી અનુસરો

  1. તમે અનુસરવા માંગો છો તે એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પેજ પર જાઓ.
  2. અનુસરો આઈકોન પર હળવેથી ઠપકારો.

એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પેજથી અનુસરો

  1. તમે અનુસરવા માંગો છો તે એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પેજ પર જાઓ.
  2. અનુસરો આઈકોન પર હળવેથી ઠપકારો.

એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પેજથી અનુસરો

  1. તમે અનુસરવા માંગો છો તે એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પેજ પર જાઓ.
  2. અનુસરો બટન પર ક્લિક કરો. 

Note: સુરક્ષિત ટ્વીટ્સ સાથેના એકાઉન્ટ્સને તમે તેમની ટ્વીટ્સ જોઈ શકશો તે પહેલાં અનુસરવાની તમારી વિનંતીને મંજૂરી આપવી પડશે.

View instructions for:

QR કોડથી અનુસરો

QR કોડથી અનુસરો

  1. ટોચના મેનૂમાં, તમને કાં તો નેવિગેશન મેનૂ આઈકોન  અથવા તમારી પ્રોફાઈલનું આઈકોન દેખાશે. તમારી પાસે જે પણ આઈકોન હોય તેના પર હળવેથી ઠપકારો.
  2. QR કોડ પર હળવેથી ઠપકારો.
  3. QR સ્કૅનર પર હળવેથી ઠપકારો.

એકવાર તમે સફળતાપૂર્વક QR કોડ સ્કૅન કરી દો પછી, એકાઉન્ટના પ્રોફાઈલ પૉપ-અપમાંથી અનુસરો આઈકોન પર હળવેથી ઠપકારો.

Bookmark or share this article