Twitter પર અંગત માહિતી વિશે

Twitter ના નિયમો: તમે અન્ય વ્યક્તિએ આપેલ અધિકૃતતા અથવા મંજૂરી વગર તેમની ખાનગી માહિતી પ્રકાશિત અથવા પોસ્ટ ના કરી શકો. અંગત માહિતીની વ્યાખ્યા સ્થાનિક કાયદાના આધારે અલગ અલગ હોઈ શકે છે.

તાર્કિક

કોઈ વ્યક્તિની અંગત માહિતી ઓનલાઈન પોસ્ટ કરવાથી જે વ્યક્તિની માહિતી શેર કરી છે તેમની સલામતી અને સુરક્ષાના ગંભીર જોખમો ઉભા થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, આને Twitter ના નિયમો ના સૌથી ગંભીર ઉલ્લંઘનોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે.

આ ક્યારે લાગુ પડે છે

અંગત માહિતીના કેટલાક ઉદાહરણોમાં (પરંતુ આટલા મર્યાદિત નહીં) અંગત સંપર્ક અથવા અહીં દર્શાવેલી ફાઈનાન્સિઅલ માહિતીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમકેઃ

 • ક્રેડિટ કાર્ડની માહિતી
 • સામાજિક સુરક્ષા અથવા અન્ય રાષ્ટ્રીય ઓળખના નંબરો
 • અંગત રહેઠાણો, અંગત ઘરના સરનામા અથવા જેને અંગત ગણી શકાય તેવા અન્ય સ્થળો
 • બિન-જાહેર, અંગત ફોન નંબરો
 • બિન-જાહેર, અંગત ઈમેલ એડ્રેસ 

માહિતીના કેટલાક એવા ઉદાહરણો છે જે અંગત ના ગણી શકાય જેમકેઃ

 • નામ
 • જન્મતારીખ અથવા ઉંમર
 • વ્યવસાયના સરનામા 
 • શિક્ષણ અથવા રોજગારીના સ્થળો
 • દેખાવનું વર્ણન

કૃપા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે તમે કેટલીક માહિતી અંગત માનતા હોવા છતાં, આવી માહિતીની તમામ પોસ્ટ એ આ નીતિનું ઉલ્લંઘન ના પણ હોઈ શકે. અમે પોસ્ટ કરેલી માહિતીનો પ્રકાર અને તેની જાહેર ઉપલબ્ધતા, સ્થાનિક ગોપનીયતા કાયદા અને કેસને અનુલક્ષીને અન્ય તથ્યોને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો માહિતી અગાઉ પોસ્ટ કરેલી હતી અથવા Twitter પર મૂકતા પહેલા ઈન્ટરનેટ પર અન્ય વેબસાઈટ પર દર્શાવેલી હતી (ઉદા., કેટલાક લોકો તેમના અંગત ફોન નંબર તેમના જાહેર બ્લોગ પર મૂકે છે), તો તે આ નીતિનું ઉલ્લંઘન ના પણ હોઈ શકે. જોકે, જો જાહેરમાં ઉપલબ્ધ માહિતી પજવણી અથવા પજવણીને ઉત્તેજન આપવાના હેતુથી શેર કરેલી હોય, તો અમે અમારી અપમાનજનક વર્તણૂક નીતિ હેઠળ અમલીકરણ ક્રિયા કરી શકીએ છીએ.

અમે એ પણ સ્વીકારીએ છીએ કે એવા સમય હોય છે જ્યારે લોકો તેમની અંગત સંપર્ક માહિતી કેટલાક સ્વરૂપે જાહેરમાં શેર કરવા ઈચ્છે છે. ઉદાહરણોમાં શામેલ છેઃ

 • પ્રોફેશનલ નેટવર્કિંગ માટે અંગત ફોન અથવા ઈમેલ એડ્રેસ પોસ્ટ કરવા
 • સામાજિક ઘટનાઓમાં સંકલન કરવા માટે અંગત સરનામા પોસ્ટ કરવા
 • કુદરતી આપત્તિ પછી સહાય માટે લોકોને કહેવા અંગત સરનામા પોસ્ટ કરવા

સહાય કરવા માટે માહિતીના અંગત પ્રકારની ચકાસણી કરો અને વિષયવસ્તુ મંચ પર તે શેર કરવા માંગે છે કે કેમ તે નિર્ધારિત કરો, જે વ્યક્તિની માહિતી પોસ્ટ કરવામાં આવી છે તે વ્યક્તિ અથવા તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિની વાત અમારે સાંભળવાની જરૂર પડી શકે છે. અમે તે રિપોર્ટ્સને ઈમેલ દ્વારા પ્રત્યુતર આપીશુ અને વિનંતી કરીશું કે જે-તે સંબંધિત વ્યક્તિ તેમની ઓળખની ચકાસણી માટે દસ્તાવેજીકરણ ઉપલબ્ધ કરાવે. કૃપા કરીને નોંધી લેશો કે Twitter ને કેસનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે જો દસ્તાવેજીકરણની વધુ જરૂર નહીં હોય તો પછી તેનો નાશ કરવામાં આવશે અને કોઈપણ ત્રીજાપક્ષ સાથે તે શેર કરવામાં આવશે નહીં. ઉલ્લંઘન કરનારને અમે આ સામગ્રીની કોણે જાણ કરી તે વિશે કોઈ જ વિગતો જણાવીશું નહીં.

પરિણામો

અમારી અંગત માહિતી નીતિનું ઉલ્લંઘન કરવાના પરિણામો ઉલ્લંઘનની ગંભીરતા અને વ્યક્તિ દ્વારા ઉલ્લંઘનના અગાઉના રેકોર્ડ્સ પર આધારિત હોય છે.

કોઈ વ્યક્તિ પહેલી વખત આ નીતિનું ઉલ્લંઘન કરે તો તેમણે ફરી ટ્વીટ કરી શકે તે પહેલા ઉલ્લંઘન કરતી ટ્વીટ દૂર કરવી પડે છે અને/અથવા તેમનું એકાઉન્ટ હંગામી ધોરણે લૉક કરવામાં આવે છે. જે લોકો આ નીતિનું એક કરતાં વધુ વખત ઉલ્લંઘન કરે અને/અથવા જે એકાઉન્ટ્સ અંગત માહિતી પોસ્ટ કરવા માટે સમર્પિત હોય તેમને રદ બાતલ કરવામાં આવી શકે છે.

Twitter પર પોસ્ટ કરેલી અંગત માહિતીની જાણ કરવી વિશે અવારનવાર પૂછાતા અમારા પ્રશ્નો  વાંચો.

Twitter અને અન્ય વેબસાઈટ્સ પર તમારી ખાનગી માહિતીનું રક્ષણ કરવું વિશે વધુ જાણો.

Bookmark or share this article

Was this article helpful?

Thank you for the feedback. We’re really glad we could help!

Thank you for the feedback. How could we improve this article?

Thank you for the feedback. Your comments will help us improve our articles in the future.