Mag-ulat ng mga paglabag

Nagbibigay ang artikulong ito ng pangkalahatang-ideya sa kung paano mag-ulat ng mga potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter at Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Paano mag-ulat nang direkta mula sa isang Tweet, Listahan, o profile

Puwede kang magulat nang direkta mula sa isang indibidwal na Tweet, Listahan, o profile para sa ilang partikular na paglabag, kasama ang: spam, mapang-abuso o nakakapinsalang content, mga hindi naaangkop na ad, pananakit sa sarili at pagpapanggap bilang ibang tao. Para sa impormasyon tungkol sa pag-uulat ng iba pang uri ng mga paglabag, basahin ang seksyong Paano mag-ulat ng mga partikular na uri ng mga paglabag sa ibaba.


Paano mag-ulat ng mga indibidwal na Tweet para sa mga paglabag:

Alamin kung paano mag-ulat ng mga Tweet, Listahan o Direktang Mensahe para sa mga paglabag.


Paano mag-ulat ng media para sa mga paglabag:

Matutunan kung paano mag-ulat ng Mga Tweet para sa media, at basahin ang patakaran sa media ng Twitter.

 

Paano mag-ulat ng mga profile para sa mga paglabag:

 1. Buksan ang profile na gusto mong iulat.
 2. Piliin ang icon ng overflow 
 3. Piliin ang Iulat at pagkatapos ay piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat.
 4. Kung pipiliin mo ang Mapang-abuso o nakakapinsala ito, hihingan ka namin ng karagdagang impormasyon tungkol sa isyung iniuulat mo. Maaari din naming hilingin sa iyo na pumili ng mga karagdagang Tweet mula sa account na iniuulat mo upang magkaroon kami ng mas malawak na konteksto upang suriin ang iyong ulat.
 5. Isasama namin ang text ng mga Tweet na iniulat mo sa mga email ng pag-follow up at abiso namin sa iyo. Para mag-opt out na makatanggap ng impormasyong ito, paki-uncheck ang kahon sa tabi ng Maipapakita ng mga update tungkol sa ulat na ito ang mga Tweet na ito.
 6. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga karagdagang pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa Twitter.


Paano mag-ulat ng partikular na content sa isang Sandali
 

Paano mag-ulat ng Tweet sa isang Sandali para sa mga paglabag:

 1. Mag-navigate papunta sa Tweet na nasa Sandali na gusto mong iulat. 
 2. I-click o i-tap ang icon na .
 3. I-click o i-tap ang Iulat ang Tweet.
 4. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 5. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa Twitter.
   

Paano mag-ulat ng maraming bahagi ng isang Sandali para sa mga paglabag:

 1. Bisitahin ang form sa pag-uulat ng Mga Sandali
 2. Ilagay ang URL ng Sandali na gusto mong iulat.
 3. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 4. Magbigay sa amin ng hanggang 5 Tweet na nasa Sandali na posibleng nakakalabag.
 5. Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa Twitter.
Paano mag-ulat ng Fleet
Step 1

Kapag tinitingnan ang isang Fleet, i-tap ang icon ng overflow

Step 2

I-tap ang Iulat ang Fleet.

Step 3

Kung pipiliin mo ang Mapang-abuso o nakakapinsala ito, hihingan ka namin ng karagdagang impormasyon tungkol sa isyung iniuulat mo.

Step 4

Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga karagdagang pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa Twitter.

Step 1

Kapag tinitingnan ang isang Fleet, i-tap ang icon ng overflow

Step 2

I-tap ang Iulat ang Fleet.

Step 3

Kung pipiliin mo ang Mapang-abuso o nakakapinsala ito, hihingan ka namin ng karagdagang impormasyon tungkol sa isyung iniuulat mo.

Step 4

Kapag naisumite mo na ang iyong ulat, magbibigay kami ng mga rekomendasyon para sa mga karagdagang pagkilos na maaari mong isagawa upang mas mapaganda ang iyong karanasan sa Twitter.


Paano mag-ulat ng Twitter Space o tao sa isang space

Kung sa tingin mo ay lumalabag ang isang space o ang isang tao sa isang space sa Mga Patakaran at polisiya sa Twitter, puwede mong iulat ang mga iyon. Puwedeng mag-ulat ang mga Tagapagsalita at Tagapakinig ng space at anumang account na nasa isang space. 

Paano mag-ulat ng space para sa mga paglabag:

 1. Habang nasa space, i-tap ang icon na overflow .
 2. I-tap ang Iulat ang Space na ito.
 3. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 4. Kapag naiulat mo na ang space na ito, magkakaroon ka ng opsyong umalis o manatili.
   

Paano mag-ulat ng account para sa mga paglabag:

 1. Habang nasa space, mag-tap sa avatar ng account.
 2. I-tap ang Iulat.
 3. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat sa amin.
 4. Kapag naiulat mo na ang account na ito, magkakaroon ka ng opsyong umalis o manatili sa space.


Paano mag-ulat ng mga partikular na uri ng mga paglabag
 

Binabalangkas ng impormasyon sa ibaba ang mga uri ng mga paglabag na maaari mong iulat sa amin sa pamamagitan ng aming Help Center.

Paunawa: Kapag nag-uulat ng mga potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa Twitter at Mga Tuntunin ng Serbisyo sa pamamagitan ng Help Center, maaaring hilingin sa iyo na pahintulutan kaming magbahagi ng ilang parte ng ulat mo sa mga third party, gaya ng apektadong account.

 


Paano mag-ulat para sa ibang tao
 

Maaari kang mag-ulat ng mga paglabag para sa ibang tao. Sumangguni sa mga kategorya at tagubiling nakalista sa itaas o makipag-ugnayan sa amin upang isumite ang iyong ulat. Maaari ka ring mag-ulat nang direkta mula sa isang Tweet o profile (tingnan ang seksyong Paano mag-ulat nang direkta mula sa isang Tweet, Listahan, o profile sa itaas).

I-share ang artikulong ito