Patakaran sa platform manipulation at spam

Pangkalahatang-ideya


Abril 2022

Hindi mo maaaring gamitin ang mga serbisyo ng X sa paraang artipisyal na makakapagpakalat o makakapigil ng impormasyon o kaya ay gumawa ng mga bagay na makakapagmanipula o makakasagabal sa karanasan ng mga tao sa X.

Gusto naming maging isang lugar ang X kung saan ang mga tao ay makakagawa ng mga human connection, makakahanap ng mga maaasahang impormasyon, at makakapagpahiwatig sa kanilang mga sarili nang malaya at ligtas. Para gawing posible iyon, hindi namin pinapayagan ang spam o iba pang mga uri ng platform manipulation. Itinuturing namin ang platform manipulation bilang paggamit sa X para magsagawa ng maramihan, agresibo, o mapanlinlang na aktibidad na nanlilinlang sa iba at/o nakakasagabal sa karanasan nila.

Ang platform manipulation ay puwedeng magkaroon ng maraming anyo at inilalaan ang mga patakaran namin para tugunan ang iba't ibang uri ng ipinagbabawal na pagkilos, kasama ang:

 • commercially-motivated spam, na karaniwang naghahangad na mag-drive ng traffic o atensyon mula sa isang conversation sa X patungo sa mga account, website, produkto, serbisyo, o inisyatiba;
 • mga hindi tunay na engagement, na sumusubok na gumawa ng mga account o palitawing mas sikat o aktibo ang content kumpara sa totoong buhay;
 • coordinated na aktibidad, na sumusubok na artipisyal na impluwensyahan ang mga conversation sa pamamagitan ng paggamit ng maraming account, mga pekeng account, automation at/o scripting; at
 • coordinated na mapaminsalang aktibidad na humihikayat o nag-uudyok ng pagkilos na lumalabag sa Mga Patakaran sa X.
   

Ano ang labag sa patakarang ito?


Sa ilalim ng patakarang ito, ipinagbabawal namin ang iba't ibang pagkilos sa mga sumusunod na larangan:
 

Maraming account at koordinasyon

Hindi ka puwedeng mag-mass-register ng mga X account o gumamit ng automation para gumawa ng mga X account.

Hindi mo puwedeng artipisyal na i-amplify o guluhin ang mga conversation sa pamamagitan ng paggamit ng maraming account o sa pamamagitan ng pag-coordinate sa iba para labagin ang Mga Patakaran sa X. Kasama rito ang:

 • mga pare-parehong account – paggamit ng maraming account na may pare-parehong use case, gaya ng magkakapareho o magkakatulad na persona o lubos na magkakatulad na content;
 • mga mutually interacting account – paggamit ng maraming account na nakikipag-ugnayan sa isa't isa upang madagdagan o mamanipula ang kasikatan ng mga partikular na post o account; at
 • koordinasyon – paggawa ng maraming account para mag-post ng pare-parehong content o gumawa ng pekeng engagement, kasama ang:
  • pag-post ng pareho-pareho o lubos na magkakatulad na post o hashtag mula sa maraming account na ginagamit mo; 
  • paulit-ulit na pag-engage (mga Repost, Like, mention, boto sa X Poll sa pare-parehong mga post o account mula sa maraming account na ginagamit mo;
  • pakikipagtulungan o pagbabayad sa iba para lumahok sa artipisyal na engagement o amplification, kahit na ang mga taong sangkot ay gumagamit lang ng isang account; at
  • pakikipagtulungan sa iba para magsagawa o mag-promote ng mga paglabag sa mga Patakaran sa X, kasama ang mga paglabag sa aming patakaran sa mapang-abusong pagkilos.
    

Engagement at metrics


Hindi mo pwedeng artipisyal na palakihin ang mga follwer o engagement mo o ng iba.
Kasama rito ang:

 • pagbenta/pagbili ng post o account metric inflation – pagbenta o pagbili ng mga follower o engagement (mga Repost, Like, mention, boto sa X Poll);
 • mga app – paggamit o pag-promote ng mga third-party na serbisyo o app na kaya raw makapagdagdag ng mga follower o makadagdag ng mga engagement sa mga post;
 • reciprocal inflation – palitan o pakikipagtulungan para makipagpalitan ng mga follow o post engagement (kasama ang, pero hindi limitado sa, pakikilahok sa mga “follow train,” “deck,” at “Repost for Repost”); at
 • paglilipat o pagbebenta ng account – pagbebenta, pagbili, pag-trade, o pag-aalok ng pagbebenta, pagbili, o palitan ng mga X account, username, o pansamantalang access sa mga X account.
   

Maling paggamit ng mga feature ng produkto ng X


Hindi mo puwedeng gamitin nang mali ang mga feature ng produkto ng X para guluhin ang karanasan ng iba.
Kasama rito ang:
 

Mga post at Direktang Mensahe

 • pagpapadala ng maramihan, agresibo, high-volume na unsolicited na mga reply, mention, o Direktang Mensahe;
 • paulit-ulit na pag-post at pag-delete sa pare-parehong content;
 • paulit-ulit na pagpo-post ng magkakapareho o halos magkakaparehong post, o paulit-ulit na pagpapadala ng mga magkakaparehong Direktang Mensahe;
 • paulit-ulit na pag-post ng mga post o pagpapadala ng mga Direktang Mensahe na binubuo ng mga link na sine-share nang walang komentaryo, kaya binubuo nito ang karamihan ng iyong aktibidad post/Direktang Mensahe; at
 • Pag-post ng isang umiiral na parirala o content nang paulit-ulit, nang indibidwal man o kasabay ng iba pang mga account. Matuto pa tungkol sa aming patakaran sa copypasta at duplicate na content.

Pag-follow

 • “follow churn” – pag-follow at pagkatapos ay pag-unfollow ng malalaking bilang ng mga account upang mapalaki ang sariling bilang ng mga follower;
 • walang pakundangang pag-follow – pag-follow at/o pag-unfollow ng malaking bilang ng mga hindi magkakaugnay na account sa loob ng maikling panahon, lalo na kung sa pamamagitan ng automated na paraan; at
 • pag-duplicate ng mga follower ng ibang account, lalo na kung sa pamamagitan ng automation.
   

Engagement

 • agresibo o awtomatikong pag-engage sa mga post para mag-drive ng traffic o atensyon sa mga account, website, produkto, serbisyo, o inisyatiba.
 • agresibong pagdaragdag ng mga user sa Mga Listahan o Mga Sandali.
   

Mga Hashtag 

 • paggamit ng trending o sikat na hashtag nang may layuning sirain o manipulahin ang isang conversation o para mag-drive ng traffic o atensyon sa mga account, website, produkto, serbisyo, o inisyatiba; at
 • Pag-post nang may napakarami at hindi magkakaugnay na hashtag sa iisang post o sa maraming post.
   

Mga URL

 • pag-publish o pag-link sa mapaminsalang content na naglalayong sumira o gumulo sa browser (malware) o computer ng ibang tao o para ikompromiso ang privacy ng isang tao (phishing); at 
 • pag-post ng mga mapanlinlang o mapanlokong link; hal., mga affiliate link at mga clickjacking link.
   

Ano ang hindi labag sa patakarang ito?


Ang sumusunod ay hindi lumalabag sa patakarang ito:

 • paminsan-minsang pag-post ng mga link nang walang komentaryo;
 • pakikipagtulungan sa iba para magpahiwatig ng mga ideya, pananaw, suporta, o oposisyon sa isang adhikain, basta't ang naturang pagkilos ay hindi nagreresulta sa paglabag sa Mga Patakaran sa X; at
 • paggamit ng maraming account na may magkakaibang pagkakakilanlan, layunin, o use case. Ang mga account na ito ay puwedeng makipag-ugnayan sa isa't isa, basta't hindi nilalabag ng mga ito ang ibang mga patakaran. Kabilang sa mga halimbawa ang:
  • mga organisasyong may magkakaugnay pero magkakahiwalay na chapter o sangay, gaya ng isang negosyong may maraming lokasyon;
  • paggamit ng isang personal na account bukod pa sa mga pseudonymous account o mga account na nauugnay sa iyong mga libangan o inisyatiba; at
  • mga hobby/artistic bot.
    

Sino ang puwedeng mag-ulat ng mga paglabag sa patakarang ito?


Puwedeng mag-ulat ang kahit sino ng mga account o post sa pamamagitan ng aming dedicated reporting flow. Ang mga ulat na ito ay ginagamit nang sama-sama para tumulong na pinuhin ang aming mga enforcement system at tumukoy ng mga bago at sumusikat na trend at pattern ng pagkilos. 
 

Paano ako makakapag-ulat ng mga paglabag sa patakarang ito?


In-app

Puwede mong iulat ang content na ito sa app gaya ng sumusunod:

 1. Piliin ang Iulat ang post mula sa  icon.
 2. Piliin ang Ito ay kahina-hinala o spam
 3. Piliin ang opsyong pinakanagsasabi sa amin kung paano naging kahina-hinala ang o nagpapakalat ng spam ang post.
 4. Isumite ang iyong ulat.
   

Desktop

Puwede mong iulat ang content na ito gamit ang desktop gaya ng sumusunod:

 1. Piliin ang Iulat ang post mula sa  icon.
 2. Piliin ang Ito ay kahina-hinala o spam.
 3. Piliin ang opsyong pinakanagsasabi sa amin kung paano naging kahina-hinala ang o nagpapakalat ng spam ang post.
 4. Isumite ang iyong ulat.

Form ng pag-uulat

Puwede mo ring iulat ang content na ito para sa pagsusuri sa pamamagitan ng aming form para sa pag-uulat ng spam sa pamamagitan ng pagpili sa opsyon sa X na Gusto kong mag-ulat ng spam.

Ano ang mangyayari kapag nilabag mo ang patakarang ito?


Ang mga kahihinatnan para sa paglabag sa patakarang ito ay depende sa anumang nakaraang history ng mga paglabag. Ang aksyon namin ay naaapektuhan din ng uri ng spammy na aktibidad na natukoy namin. Ang mga aksyong ginagawa namin ay maaaring kabilangan ng sumusunod:
 

Mga anti-spam na hamon

Kapag nakaka-detect kami ng mga kahina-hinalang level ng aktibidad, puwedeng ma-lock ang mga account at ma-prompt kang magbigay ng karagdagang impormasyon (hal., isang numero ng telepono) o para lutasin ang isang reCAPTCHA. 
 

Pag-denylist ng mga URL

Nagde- denylist kami o nagbibigay kami ng mga babala tungkol sa mga URL na sa palagay namin ay hindi ligtas. Magbasa pa tungkol sa mga link na hindi ligtas, kasama ang kung paano mag-apela kung ikaw ay natukoy namin nang mali bilang hindi ligtas ang iyong URL.
 

Pag-delete ng post at mga pansamantalang account lock

 • Kung ang paglabag sa platform manipulation o spam ay isang hiwalay na insidente o unang paglabag, maaari kang gumawa ng ilang aksyon mula sa paghiling sa pag-delete ng isa o higit pa sa mga post hanggang sa pansamantalang pag-lock ng (mga) account. Ang anumang susunod na mga paglabag sa platform manipulation ay magreresulta sa permanenteng pagkakasuspinde.
 • Kung sakaling ito ay isang paglabag tungkol sa paggamit ng maraming account, maaari kang hilinging pumili ng isang account lang na pananatilihin. Ang mga natitirang account ay permantenteng isususpinde.

Permanenteng pagkakasuspinde

Para sa matitinding paglabag, permanenteng isususpinde ang mga account sa unang pagkaka-detect. Kabilang sa mga halimbawa ng matitinding paglabag ang:

 • paggamit ng mga account kung saan ang karamihan ng mga pagkilos ay bilang paglabag sa mga patakarang inilarawan sa itaas;
 • paggamit ng anuman sa mga taktikang inilarawan sa page na ito para sirain ang integridad ng mga eleksyon;
 • pagbili/pagbenta ng mga account;
 • paggawa ng mga account para palitan o gayahin ang isang sinuspindeng account; at
 • paggamit ng mga account na maiigunay ng X sa mga entity na kilalang lumalabag sa Mga Patakaran sa X.

Kung naniniwala kang ang iyong account ay na-lock o nasuspinde nang mali, puwede kang magsumite ng pag-aapela.

Mga karagdagang resource


Matuto pa tungkol sa aming mga patakaran sa automation para sa mga developer, aming mga pagsusumikap sa integridad ng eleksyon, aming patakaran sa pinansyal na scam, aming patakaran sa na-hack na materyales, aming approach sa coordinated na mapaminsalang aktibidad, at aming mga alituntunin para sa mga promo at contest.

Matuto pa tungkol sa iba't iba naming opsyon sa pagpapatupad ng batas at ang paraan namin sa pagbuo at pagpapatupad ng patakaran.

I-share ang artikulong ito