رسانه حساس

مرور کلی

 

جنوری 2024

شما ممکن مطالبی را پست کنید که براساس تعاریف ما آنها را به عنوان مطالب منجرکننده، مطالب برهنه بزرگسالان، و فعالیت های جنسی با هشدار شناسایی کنیم، ولی شما نمیتوانید این مطالب را در یک ویدیوی زنده، یا در تصویر پروفایل یا عنوان، بنر اعلان، یا تصویر اجتماعی نشر کنید. رسانه که موضوعات زجر و شتم، رفتار جنسی خشونت آمیز، یا روابط جنسی میان انسان و حیوان و نکروفیلیا به نمایش بگذارد ممنوع می باشد.

مردم از X بخاطر آگاه شدن از واقعات جهان استفاده می کنند، اکثراً عکس ها و ویدیوها را منحیث بخشی از محاوره خود شریک می سازند. بعضی اوقات، این مواد، نشان دهنده موضوعات حساس می باشد بشمول مطالب خشونت آمیز و رفتار جنسی (مستهجن). ما درک می کنیم که بعضی افراد نمی خواهند در معرض مواد حساس قرار گیرند، به همین دلیل است که ما توازن اجازه دادن افراد بخاطر شریک سازی این نوع مواد را از طریق کمک کردن مردمی که از همچو مواد جلوگیری می کند را برقرار می کنیم. 

به همین دلیل، شما نمی توانید مواد خشونت آمیز، نفرت انگیز یا مواد مستهجن را در ساحاتی که در X خیلی قابل دید است شامل سازید بشمول ویدیوهای زنده، پروفایل، هیدر، عکس های بنر لیست، یا عکس کور صفحه اجتماعی. اگر شما این گونه مواد را در X شریک سازید، شما باید رسانه خود یا حساب خود را منحیث حساب حساس نشانی کنید. با این کار، گذاشتن عکس ها و ویدویو ها در عقب یک پیام بینابینی (یا پیام هشدار)، نیاز به اعتراف دارد قبل از اینکه مواد شما دیده شود. با استفاده از این ویژگی به این معنی است افرادی که نمی خواهند مواد حساس را ببینند از دیدن آن جلوگیری می کنند، یا قبل از دیدن آن یک تصمیم آگاهانه اتخاذ می کنند. ما همچنین بعضی از مواد مشخص حساس را مانند مواد مستهجن، رفتار جنسی برای آن عده بینندگانی که زیر سن 18 سال قرار دارند یا بینندگانی که تاریخ تولد خود را در پروفایل شان ذکر نکرده اند محدود می کنیم. درباره موادی که مطابق سن محدود می شود درینجا بیشتر بیاموزید. از آغاز جنوری 2024، ممکن است در پست هایی که X به عنوان گرافیک (حاوی تصاویر خشونت آمیز یا نفرت انگیز) یا حاوی رسانه مستهجن (برهنگی و رفتار جنسی بزرگسالان) معرفی کرده است، هشدارهای جدید مطالب رسانه ای را مشاهده کنید. زمانیکه این هشدارهای محتوای جدید برای استفاده قابل دسترس شما باشد، لطفاً حتماً به نشانی کردن رسانه حساس خود ادامه دهید.

مطابق این پالیسی، بعضی از انواع رسانه حساس قرار دارند که هرگز آن را اجازه نمی دهیم زیرا آنها ظرفیت این را دارند که خشونت را عادی سازند و باعث ناراحتی برای کسانی شود که آن را می ببینند. 

ما مواد حساس را به کتگوری های ذیل گروپ بندی می کنیم: 


مطالب خشونت بار

مطالب خشونت بار عبارت از آن عده موادی است که مرگ، خشونت، عملیات طبی، یا جراحت جدی فزیکی را با جزئیات گرافیکی به نمایش می گذارند. بعضی از مثال های آن عبارت اند از، ولی تنها به این موارد خلاصه نمی شود:

 • خشونت جرمی یا حادثات؛ 
 • جنگ های فزیکی؛
 • سوء استفاده فزیکی از طفل؛
 • مایعات بدن از جمله خون، موادغایطه، مایع منی و غیره؛
 • آسیب فزیکی جدی، بشمول زخم های قابل مشاهده؛ و
 • حیواناتی که به شدت آسیب دیده یا مثله شده اند. 
   

یادداشت:: استثناء صرف برای مواد مستند و مواد تعلیمی می باشد. 

محتوای مستهجن و رفتارهای جنسی

محتوای مستهجن و رفتارهای جنسی به هر موادی گفته می شود که به طور توافقی تولید و توزیع می شود که پورنوگرافیک یا با هدف ایجاد تحریک جنسی می باشد. بعضی از مثال های آن عبارت اند از، ولی تنها به این موارد خلاصه نمی شود:

 • برهنگی کامل یا جزئی، بشمول نمایش نزدیکی آلات تناسلی، دنبه، یا سینه (به استثنای مواد مربوط به شیردهی).
 • اعمال جنسی شبیه سازی شده؛ و
 • مقاربت جنسی یا سایر فعالیت های جنسی - این امر در مورد کارتونی ها، هنتاها یا انیمه هایی که شامل انسان ها یا حیواناتی با ویژگی های شبیه به انسان است نیز صدق می کند.
   

یادداشت: استثناء صرف برای محتوای هنری، طبی، صحی یا تعلیمی می باشد. 

برای محتوایی که بدون رضایت ویژگی بیان شده تولید یا توزیع شده، لطفاً به پالیسی برهنگی بدون رضایت ما مراجعه کنید. 

رفتار جنسی خشونت آمیز

رفتار جنسی خشونت آمیز به هر موادی گفته می شود که خشونت اعم از واقعی یا شبیه سازی شده در ارتباط با فعالیت های جنسی را به تصویر می کشد. بعضی از مثال های آن عبارت اند از، ولی تنها به این موارد خلاصه نمی شود:

 • تجاوز جنسی و سایر اشکال تجاوز جنسی خشونت آمیز، یا فعالیت های جنسی که بدون رضایت شرکت کنندگان انجام می شود، بشمول عدم رضایت شبیه سازی شده؛ و
 • خشونت جنسی - وارد کردن آسیب فیزیکی به یک شخص در یک محیط خودمانی، جایی که فوراً آشکار نیست که آیا افراد دخیل در آن شرکت کرده اند یا خیر.
   

روابط جنسی انسان ها با حیوانات و نکروفیلیا

حیوانیت به موادی گفته میشود که روابط جنسی بین انسان و حیوان را به تصویر می کشد. نکروفیلیا هرنوع رسانه که روابط جنسی بین یک انسان زنده و یک جسد انسان را به تصویر می کشد.

 

ریزاندن خون بدون دلیل

ریزاندن خون بدون دلیل به هر موادی گفته می شود که محتوای بیش از حد گرافیکی یا وحشتناک مرتبط با مرگ، خشونت یا آسیب فزیکی شدید، یا محتوای خشونت آمیز که برای اهداف سادیستی ( افرادی که از زجر دیگران لذت می برد) به اشتراک گذاشته می شود را به تصویر می کشد. بعضی از مثال های آن عبارت اند از، ولی تنها به این موارد خلاصه نمی شود:

 • انسان های تکه، تکه یا مثله شده؛
 • بقایای انسان سوخته یا نیم سوز؛
 • در معرض قرار دادن اعضای داخلی یا استخوان ها؛ و
 • شکنجه یا قتل حیوانات 

 

 یادداشت: موارد همچون قربانی مذهبی، تهیه یا پروسس غذا و شکار استثنا می باشد. 

 

برای افراد متوفی، لطفاً به پالیسی افراد متوفی ما مراجعه کنید.

 

هدف از پالیسی این تخطی چه می باشد؟


هدف ما محدود سازی قرار گرفتن در معرض عکس و ویدیوهای حساس و جلوگیری از شریک سازی انواع بالقوه آزاردهنده مواد حساس است. به همین دلیل، ما رویکرد تنفیذی خود را نظر به نوع موادی که شریک ساخته شده و جایی که شریک شده است را فرق می کنیم. 
 

مطالب خشونت بار یا گرافیکی، محتوای مستهجن و رفتارهای جنسی

 • شما نمی توانید با عکس ها یا ویدیوهای ناخواسته که حاوی مواد خشونت گرافیکی، محتوای مستهجن یا عکس های نفرت انگیز است، افراد را هدف قرار دهید
 • شما نمی توانید مواد خشونت آمیز، نفرت انگیز یا مواد مستهجن را در ویدیوهای لایف، پروفایل، هیدر، عکس های بنر لیست، یا عکس کور صفحه اجتماعی شامل سازید.
   

رفتار جنسی خشونت آمیز، روابط جنسی انسان با حیوان و ریزاندن خون بدون دلیل

برای جلوگیری از عادی سازی تجاوز جنسی و خشونت غیر توافقی مرتبط با اعمال جنسی، به اشتراک گذاری رفتار جنسی خشونت آمیز و روابط جنسی انسان با حیوان و نکروفیلیا را اکیدا ممنوع می کنیم. ما محتوای ریزاندن خون بدون دلیل را نيز منع می کنیم زیرا تحقیقات نشان داده است که قرار گرفتن مکرر در معرض محتوای خشونت آمیز آنلاین ممکن است بر سلامتی افراد تأثیر منفی بگذارد. 

یادداشت: ممکن است استثنائات بسیار محدودی برای مواد غم انگیز مرتبط با حوادث که دارای ارزش خبری است وجود داشته باشد. 

 

چه چیزی تخطی از این پالیسی به شمار نمی آید؟


میتوانید مطالب خشونت بار، برهنگی بزرگسالان و رفتار جنسی را در پست های خود شریک سازید، مشروط بر اینکه این رسانه را با یک هشدار محتوا نشانی کنید.

اگر میخواهید این محتوا را به طور منظم پست کنید، میتوانید تنظیمات رسانه خود را تنظیم کنید یا به پست های جداگانه هشدارهای یکبارگی اضافه کنید. اینجابیشتر بدانید. اگر مواد تان را منحیث مواد حساس نشانی نکنید، اگر مواد شما برای بررسی گزارش داده شد، این کار را به صورت دستی انجام میدهیم.  همچنین ممکن است ما نشر پست هایی را که مطالب گرافیکی یا خشونت آمیز، مطالب مستهجن و رفتار جنسی را نشان میدهند، محدود کنیم.

 

کی می توانید تخطی های این پالیسی را گزارش بدهد؟


هرکسی میتواند تخطی احتمالی این پالیسی را از طریق جریان های گزارشدهی اختصاصی ما گزارش دهند. 

 

چه اتفاق می افتد اگر از این پالیسی تخطی کنید؟


اقدام تنفیذی که انجام می دهیم به نوع موادی که شریک ساخته اید و جایی که آن را شریک ساخته اید بستگی دارد. 
 

مطالب خشونت بار یا گرافیکی، محتوای مستهجن و رفتارهای جنسی

 • اگر در ویدیوهای زنده، پروفایل، هیدر، عکس های بنر لیست، یا عکس کور صفحه اجتماعی این مطالب را نشر کردید - ما از شما بطور لازمی درخواست می کنیم تا آنها را حذف کنید

 • اگر کدام شخصی را با این مطالب مورد هدف قرار دهید، از شما میخواهیم آن را براساس پالیسی سوء استفاده و آزار و اذیت ماحذف کنید

 • ما ممکن در معرض قرارگرفتن همچون پست ها را محدود سازیم

   

رفتار جنسی خشونت آمیز، روابط جنسی انسان با حیوان و ریزاندن خون بدون دلیل

 • شریک ساختن این نوع رسانه ها در هر نقطه ای از X اکیدا ممنوع است. اولین دفعه ای که این پالیسی را نقض می کنید، از شما میخواهیم این محتوا را حذف کنید. اگر پس از اولین اخطاریه دوباره این پالیسی را نقض کنید، حساب شما برای همیشه در حالت تعلیق قرار میدهیم

 • درصورتیکه اکثریت فعالیت های شما در X شریک ساختن این نوع رسانه باشد، ممکن است حساب شما برای همیشه تعلیق گردد.

   

 ریزاندن خون بدون دلیل

 • اگر در یک پست به اشتراک گذاشته شود، از شما می خواهیم که این محتوا را حذف کنید

 • اگر در ویدیوهای زنده، پروفایل، هیدر، عکس های بنر لیست، یا عکس کور صفحه اجتماعی این مطالب را نشر کردید - اولین دفعه اگر این پالیسی را نقض کرده باشید ما از شما بطور لازمی درخواست می کنیم تا آنها را حذف کنید. اگر پس از اولین اخطاریه دوباره این پالیسی را نقض کنید، حساب شما برای همیشه در حالت تعلیق قرار میدهیم

 • درصورتیکه اکثریت فعالیت های شما در X شریک ساختن این نوع رسانه باشد، ممکن است حساب شما برای همیشه تعلیق گردد.

   

اگر فکر می کنید که حساب شما به اشتباه در حالت تعلیق قرار گرفته است، شما می توانید یک درخواست تجدید نظر ارسال کنید.


درباره گزینه های محدودۀ تنفیدی ما و رویکرد تدوین پالیسی ما و تنفیذ آن بیشتر بیاموزید.