پالیسی رسانه حساس

مرور کلی


اکتوبر 2022

نمی توانید موادی را که بیش از حد خشن یا محتوای خشونت آمیز یا مستهجن را در ویدیوی زنده یا در سرصفحه پروفایل، تصاویر بنر لیست یا عکس های کور صفحه اجتماعی پوست کنید. موادی که خشونت و/یا تجاوز جنسی را به تصویر می کشند نیز مجاز نمی باشد.

مردم از X بخاطر آگاه شدن از واقعات جهان استفاده می کنند، اکثراً عکس ها و ویدیوها را منحیث بخشی از محاوره خود شریک می سازند. بعضی اوقات، این مواد، نشان دهنده موضوعات حساس می باشد بشمول مطالب خشونت آمیز و جنسی (مستهجن). ما درک می کنیم که بعضی افراد نمی خواهند در معرض مواد حساس قرار گیرند، به همین دلیل است که ما توازن اجازه دادن افراد بخاطر شریک سازی این نوع مواد را از طریق کمک کردن مردمی که از همچو مواد جلوگیری می کند را برقرار می کنیم. 

به همین دلیل، شما نمی توانید مواد خشونت آمیز، نفرت انگیز یا مواد مستهجن را در ساحاتی که در X خیلی قابل دید است شامل سازید بشمول ویدیوهای لایف، پروفایل، هیدر، عکس های بنر لیست، یا عکس کور صفحه اجتماعی. اگر شما این گونه مواد را در X شریک سازید، شما باید حساب خود را منحیث حساب حساس نشانی کنید. با این کار، گذاشتن عکس ها و ویدویو ها در عقب یک پیام بینابینی (یا پیام هشدار)، نیاز به اعتراف دارد قبل از اینکه مواد شما دیده شود. با استفاده از این ویژگی به این معنی است افرادی که نمی خواهند مواد حساس را ببینند از دیدن آن جلوگیری می کنند، یا قبل از دیدن آن یک تصمیم آگاهانه اتخاذ می کنند. ما همچنین بعضی از مواد مشخص حساس را محدود می کنیم، مانند مواد مستهجن، برای آن عده بینندگانی که زیر سن 18 سال قرار دارند یا بینندگانی که تاریخ تولد خود را در پروفایل شان ذکر نکرده اند. درباره موادی که مطابق سن محدود می شود درینجا بیشتر بیاموزید.

مطابق این پالیسی، بعضی از انواع مواد حساس قرار دارنده که هرگز آن را اجازه نمی دهیم زیرا آنها ظرفیت این را دارند که خشونت را عادی سازند و باعث ناراحتی برای کسانی شود که آن را می ببینند. 

ما مواد حساس را به کتگوری های ذیل گروپ بندی می کنیم: 


خشونت گرافیکی

خشونت گرافیکی عبارت از آن عده موادی است که مرگ، خشونت، عملیات طبی، یا جراحت جدی فزیکی را با جزئیات گرافیکی به نمایش می گذارند. بعضی از مثال های آن عبارت اند از، ولی تنها به این موارد خلاصه نمی شود:

 • خشونت جرمی یا حادثات؛ 
 • جنگ های فزیکی؛
 • سوء استفاده فزیکی از طفل؛
 • مایعات بدن از جمله خون، موادغایطه، مایع منی و غیره؛
 • آسیب فزیکی جدی، بشمول زخم های قابل مشاهده؛ و
 • حیواناتی که به شدت آسیب دیده یا مثله شده اند. 
   

یادداشت:: استثناء صرف برای مواد مستند و مواد تعلیمی می باشد. 

محتوای مستهجن

محتوای مستهجن به هر موادی گفته می شود که به طور توافقی تولید و توزیع می شود که پورنوگرافیک یا با هدف ایجاد تحریک جنسی می باشد. بعضی از مثال های آن عبارت اند از، ولی تنها به این موارد خلاصه نمی شود:

 • برهنگی کامل یا جزئی، بشمول نمایش نزدیکی آلات تناسلی، دنبه، یا سینه (به استثنای مواد مربوط به شیردهی).
 • اعمال جنسی شبیه سازی شده؛ و
 • مقاربت جنسی یا سایر فعالیت های جنسی - این امر در مورد کارتونی ها، هنتاها یا انیمه هایی که شامل انسان ها یا حیواناتی با ویژگی های شبیه به انسان است نیز صدق می کند.
   

یادداشت: استثناء صرف برای محتوای هنری، طبی، صحی یا تعلیمی می باشد. 

برای محتوایی که بدون رضایت ویژگی بیان شده تولید یا توزیع شده، لطفاً به پالیسی برهنگی بدون رضایت ما مراجعه کنید. 

رفتار جنسی خشونت آمیز

رفتار جنسی خشونت آمیز به هر موادی گفته می شود که خشونت اعم از واقعی یا شبیه سازی شده در ارتباط با فعالیت های جنسی را به تصویر می کشد. بعضی از مثال های آن عبارت اند از، ولی تنها به این موارد خلاصه نمی شود:

 • تجاوز جنسی و سایر اشکال تجاوز جنسی خشونت آمیز، یا فعالیت های جنسی که بدون رضایت شرکت کنندگان انجام می شود، بشمول عدم رضایت شبیه سازی شده؛ و
 • خشونت جنسی - وارد کردن آسیب فیزیکی به یک شخص در یک محیط خودمانی، جایی که فوراً آشکار نیست که آیا افراد دخیل در آن شرکت کرده اند یا خیر.
   

ریزاندن خون بدون دلیل

ریزاندن خون بدون دلیل به هر موادی گفته می شود که محتوای بیش از حد گرافیکی یا وحشتناک مرتبط با مرگ، خشونت یا آسیب فزیکی شدید، یا محتوای خشونت آمیز که برای اهداف سادیستی( افرادی که از زجر دیگران لذت می برد) به اشتراک گذاشته می شود را به تصویر می کشد. بعضی از مثال های آن عبارت اند از، ولی تنها به این موارد خلاصه نمی شود:

 • انسان های تکه، تکه یا مثله شده؛
 • بقایای انسان سوخته یا نیم سوز؛
 • در معرض قرار دادن اعضای داخلی یا استخوان ها؛ و
 • شکنجه یا قتل حیوانات یادداشت: اسثتناء برای قربانی مذهبی، تهیه یا پروسس غذا و شکار استثنا می باشد. 

 

عکس های نفرت انگیز

عکس های نفرت انگیز به هر لوگو، سمبول یا تصویری گفته می شود که به نیت ترویج خصومت علیه افراد بر اساس نژاد، وابستگی مذهبی، معلولیت، تمایل جنسی، هویت جنسی/جندر یا قومیت/منشاء ملی باشد. بعضی از مثال های تصاویر نفرت انگیز عبارت اند از، اما محدود به این موارد نمی باشند:

 • سمبول های که از لحاظ تاریخی با گروه های نفرت مرتبط هستند، به عنوان مثال، سواستیکا نازی.
 • عکس های که دیگران را کمتر از انسان دیگر به تصویر میکشند، یا تغییر میدهند که شامل سمبول های نفرت انگیز باشد، به عنوان مثال، تغییر عکس های افراد برای شامل نمودن خصوصیات حیوانی؛ یا
 • عکس های که شامل سبمول های نفرت انگیز یا ارجاع به یک قتل دسته جمعی میشوند که یک کتگوری محافظت شده را هدف قرار داده است، به عنوان مثال، دستکاری عکس های افراد برای گنجاندن نشان های زرد رنگ Star of David، با اشاره به هولوکاست.
   

هدف از پالیسی این تخطی چه می باشد؟


هدف ما محدود سازی قرار گرفتن در معرض عکس و ویدیوهای حساس و جلوگیری از شریک سازی انواع بالقوه آزاردهنده مواد حساس است. به همین دلیل، ما رویکرد تنفیذی خود را نظر به نوع موادی که شریک ساخته شده و جایی که شریک شده است را فرق می کنیم. 
 

خشونت گرافیکی، محتوای مستهجن، و عکس های نفرت انگیز

 • شما نمی توانید با عکس ها یا ویدیوهای ناخواسته که حاوی مواد خشونت گرافیکی، محتوای مستهجن یا عکس های نفرت انگیز است، افراد را هدف قرار دهید. و
 • شما نمی توانید خشونت گرافیکی، محتوای مستهجن، یا عکس های نفرت انگیز را در ویدیوی لایف، پروفایل، هیدر، تصاویر بنر لیست یا عکس های صفحه اجتماعی قرار دهید.
   

رفتار جنسی خشونت آمیز و ریزاندن خون بدون دلیل

ما رفتار جنسی خشونت آمیز را برای جلوگیری از عادی شدن تجاوز جنسی و خشونت بدون ضایت مرتبط با فعالیت های جنسی منع می کنیم. ما محتوای ریزاندن خون بدون دلیل را منع می کنیم زیرا تحقیقات نشان داده است که قرار گرفتن مکرر در معرض محتوای خشونت آمیز آنلاین ممکن است بر سلامتی افراد تأثیر منفی بگذارد. به این دلایل، نمیتوانید عکس ها یا ویدیوهایی را که رفتار جنسی خشونت آمیز یا آزار و اذیت بی جا را نشان میدهد در X شریک سازید. یادداشت: ممکن است استثنائات بسیار محدودی برای مواد غم انگیز مرتبط با حوادث که دارای ارزش خبری است وجود داشته باشد. 

 

چه چیزی تخطی از این پالیسی به شمار نمی آید؟


می توانید خشونت گرافیکی و محتوای تولید شده برای مستهجن را در توییت های خود شریک سازید، مشروط بر اینکه این مواد را منحیث مواد حساس نشانی کنید. همچنین ممکن است شریک سازی محدود عکس های نفرت انگیزاجازه دهیم، مشروط بر اینکه برای ترویج یک گروه تروریستی یا خشونت آمیز استفاده نشود، این محتوا رامنحیث مواد حساس نشانی کنید و از طریق آن یک فرد را هدف قرار ندهید (از طریق نام بردن از شخصی یا شامل نمودن یک فرد قابل شناسایی در همچو عکس ها). 

بخاطر نشانی کردن مواد خود منحیث مواد حساس، به بخش safety settings بروید و گزینه موادی که تویت می کنید منحیث موادی نشانی کنید که ممکن است حساس باشد را انتخاب کنید. اگر مواد تان را منحیث مواد حساس نشانی نکنید، اگر مواد شما برای بررسی گزارش داده شد، این کار را به صورت دستی انجام میدهیم. 

 

کی می توانید تخطی های این پالیسی را گزارش بدهد؟


هرکسی میتواند تخطی احتمالی این پالیسی را از طریق جریان های گزارشدهی اختصاصی ما گزارش دهند. 

 

چگونه می توانم تخطی های این پالیسی را گزارش بدهم؟


از طریق اپلیکیشن

شما می توانید این مواد را بخاطر بررسی در اپلیکیشن طور ذیل گزارش بدهید:

 1. Report post را از آیکن   انتخاب کنید.
 2. تصویر یا ویدیو حساس را نمایش میدهد را انتخاب کنید.
 3. گزینه مربوطه نظر به آنچه گزارش میدهید را انتخاب کنید.
   

دیسکتاپ

شما می توانید مواد را بخاطر بررسی از طریق دیسکتاپ طور ذیل گزارش بدهید:

 1. Report post را از آیکن   انتخاب کنید.
 2.  Iتصویر یا ویدیوی حساس را نمایش میدهد را انتخاب کنید.
 3. گزینه مربوطه نظر به آنچه گزارش میدهید را انتخاب کنید.
   

گزارش دادن لیست ها:

 1. به بخش لیستی بروید که می خواهید گزارش بدهید.
 2. روی آیکن More کلیک کنید یا ضربه بزنید
 3. Report List را انتخاب کنید.

 

چه اتفاق می افتد اگر از این پالیسی تخطی کنید؟


اقدام تنفیذی که انجام می دهیم به نوع موادی که شریک ساخته اید و جایی که آن را شریک ساخته اید بستگی دارد. 
 

خشونت گرافیکی، محتوای مستهجن، و عکس های نفرت انگیز

 • ویدیوی لایف و عکس های پروفایل – اولین دفعه ای که این پالیسی را نقض می کنید، از شما میخواهیم این محتوا را حذف کنید. همچنین قبل از اینکه بتوانید دوباره توییت کنید، حساب تان را موقتا قفل میکنیم. اگر پس از اولین اخطاریه دوباره این پالیسی را نقض کنید، حساب شما برای همیشه در حالت تعلیق قرار میدهیم.  
 • ارسال محتوای خشونت آمیز یا ناخواسته برای افراد بزرگسال – اگر فردی را با موادهای حساس به طور آشکارا توهین آمیز یا ناخواسته هدف قرار دهید، از شما میخواهیم که آن را مطابق پالیسی رفتار توهین آمیز ما حذف کنید؛ و 
 • حساب های اختصاصی که مواد حساس را پوست می کنند - ممکن است حساب شما برای همیشه در حالت تعلیق قرار داده شود اگر اکثریت فعالیت شما در X شریک سازی مواد حساس باشد. 
   

اگر فکر می کنید که حساب شما به اشتباه در حالت تعلیق قرار گرفته است، شما می توانید یک درخواست تجدید نظر ارسال کنید.
 

رفتار جنسی خشونت آمیز و ریزاندن خون بدون دلیل

 • اگر در X موادی را شریک سازید که رفتار جنسی خشونت آمیز یا ریزاندن خون بدون دلیل را به نمایش بگذارد، از شما می خواهیم که این مواد را حذف کنید. 
 • اگر حساب شما به نشر همچو مواد اختصاص دارد، حساب شما ممکن است فوراً برای همیشه در حالت تعلیق قرار داده شود. 
   

اگر فکر می کنید که حساب شما به اشتباه در حالت تعلیق قرار گرفته است، شما می توانید یک درخواست تجدید نظر ارسال کنید.

 

منابع اضافی


درباره گزینه های محدودۀ تنفیدی ما و رویکرد تدوین پالیسی ما و تنفیذ آن بیشتر بیاموزید.

مواد مستهجن که ایجاد شده یا اینکه بدون رضایت افراد نمایش داده شده شریک ساخته شده است مطابق پالیسی برهنگی بدون رضایت ما مرور می شود.

این مقاله را شریک سازید