goglobalwithtwitterbanner

Zásady ohledně projevů nenávisti

Projevy nenávisti: Nesmíte podporovat násilí proti jiným lidem nebo na ně přímo útočit či jim vyhrožovat na základě rasy, etnické příslušnosti, národnostního původu, kasty, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, příslušnosti k vyznání, věku, postižení nebo vážné nemoci. Rovněž nedovolujeme vytvářet a používat účty, jejichž primárním účelem je podněcovat k poškozování jiných lidí a ubližování jim na základě výše uvedených kategorií.

Nenávistné ilustrace a zobrazovaná jména: V profilovém obrázku nebo záhlaví profilu není dovoleno používat nenávistné ilustrace nebo symboly. Rovněž nesmíte používat urážlivá uživatelská jména, zobrazovaná jména nebo informace v profilu, například za účelem cíleného obtěžování nebo vyjádření nenávisti vůči osobě, skupině osob nebo chráněné kategorii. 

Zdůvodnění

Posláním Twitteru je umožnit všem lidem sdílet bez bariér své myšlenky a informace a vyjadřovat své názory a přesvědčení. Svoboda vyjadřování je lidské právo – věříme, že každý má svůj hlas a právo jej vyjádřit. Naší rolí je umožňovat veřejnou konverzaci, při které mohou být vyjadřovány různé názory a pohledy. 

Jsme si vědomi toho, že pokud by se lidé na Twitteru střetli s urážlivým chováním, mohlo by jim to ztížit vyjadřování. Průzkumy ukazují, že na některé skupiny jsou disproporčně cíleny online urážky. Patří mezi ně: ženy; lidé s jinou barvou pleti než bílou; lesbické, gay, bisexuání, transgenderové, queer, intersexuální a asexuální osoby; marginalizované a historicky utlačované komunity. Pro lidi, jež se identifikují s více z těchto skupin, mohou být urážky častější, silnější a škodlivější.

Zavázali jsme se, že budeme bojovat proti urážkám motivovaným nenávistí, předsudky nebo intolerancí, a to zejména proti urážkám snažícím se umlčet hlasy těch, kdo byli historicky marginalizováni. Z tohoto důvodu zakazujeme urážlivé chování cílené na lidi z chráněných kategorií.  

Pokud na Twitteru uvidíte něco, co podle vás porušuje naše zásady ohledně projevů nenávisti, nahlaste nám to, prosím.

Kdy tato pravidla platí 

Budeme kontrolovat nahlášené účty, které ve svých tweetech nebo soukromých zprávách cílí na jednotlivce nebo skupiny kterýmkoliv z následujících typů chování, a budeme vůči nim přijímat potřebná opatření. 

Výhrůžky násilím
Zakazujeme obsah zahrnující výhrůžky násilím vůči identifikovatelnému cíli. Výhrůžky násilím jsou vyjádření záměru způsobit zranění, která by mohla způsobit vážné a trvalé tělesné poškození nebo vést ke smrti osoby, například: „Zabiju tě.“

Poznámka: Vůči výhrůžkám násilí máme politiku nulové tolerance. Účty sdílející výhrůžky násilím budou okamžitě a trvale pozastaveny. 

Přání nebo přivolávání vážných újem osobě nebo skupině lidí
Zakazujeme obsah, který představuje přání, přivolávání, propagaci nebo podněcování smrti, vážného zranění nebo vážné nemoci vůči celé chráněné kategorii a/nebo jednotlivcům, kteří mohou být členy chráněné kategorie. To mimo jiné zahrnuje následující projevy: 

 • Vyjadřování přání, aby celá chráněná kategorie a/nebo jednotlivci do ní patřící zemřeli následkem vážné nemoci, například: „Doufám, že všichni [národnost] dostanou COVID a zemřou.“
 • Přivolávání toho, aby se někomu stala vážná nehoda, například: „Doufám, že až příště začneš mluvit ty své nesmysly, srazí tě auto.“
 • Tvrzení, že skupina lidí si zaslouží vážné fyzické násilí, například: „Jestli tato skupina [nadávka] nedá pokoj, měli by do nich začít střílet.“
 • Povzbuzování dalších lidí ke spáchání násilí vůči jednotlivci nebo skupině na základě jejich členství ve chráněné kategorii, například: „Mám chuť praštit nějakého [rasistická nadávka], kdo se ke mně přidá?“

Odkazy na masové vraždy, násilné události nebo násilné prostředky, jejichž primárním cílem nebo oběťmi byly či jsou chráněné skupiny
Je zakázáno cílit na jednotlivce nebo skupiny obsahem, který odkazuje na formy násilí nebo násilné události, jejichž primárním cílem nebo oběťmi byla či je chráněná kategorie, s úmyslem zastrašovat. To mimo jiné zahrnuje média nebo texty odkazující na nebo znázorňující:

 • genocidy (například holokaust);
 • lynčování.

Podněcování proti chráněným kategoriím

Zakazujeme podněcování nebo navádění cílené na jednotlivce nebo skupiny patřící do chráněných kategorií. Zahrnuje to obsah, jehož úmyslem je:

 • nahánět strach nebo šířit obavy vzbuzující stereotypy ohledně chráněné kategorie, včetně tvrzení, že u členů chráněné skupiny je vyšší pravděpodobnost, že se zúčastní nebezpečných nebo nezákonných aktivit (například: „Všichni [náboženská skupina] jsou teroristi.“);
 • podněcovat další lidi k obtěžování členů chráněné kategorie na platformě či mimo ni (například: „Štvou mě tihle [náboženská skupina], jak se vyvyšují, pokud uvidíte někoho, kdo má [náboženský symbol náboženské skupiny], vezměte mu to a zveřejněte fotky!“);
 • podněcovat k diskriminaci formou odepření ekonomické podpory nebo možnosti podnikání jednotlivci nebo skupině kvůli jejich vnímanému členství ve chráněné kategorii (například: „Pokud půjdete do [náboženská skupina] obchodu, podporujete tyto [nadávka], přestaňme dávat naše peníze těmto [náboženská urážka].“). Toto pravidlo se nemusí vztahovat na obsah zamýšlený jako politika, například politický komentář nebo obsah související s bojkotováním či protesty.

Připomínáme, že obsah, jehož úmyslem je podněcovat násilí vůči chráněné kategorii, je zakázán v oddílu Přání nebo přivolávání vážných újem osobě nebo skupině lidí.

Je zakázáno cílit na jednotlivce nebo skupiny obsahem, jehož cílem je nahánět strach nebo šířit obavy vzbuzující stereotypy ohledně chráněné kategorie, včetně tvrzení, že u členů chráněné skupiny je vyšší pravděpodobnost, že se zúčastní nebezpečných nebo nezákonných aktivit, například: „Všichni [náboženská skupina] jsou teroristi.“ 

Opakované a/nebo nekonsenzuální nadávky, přídomky, rasistická a sexistická označení nebo jiný obsah, který někoho ponižuje
Zakazujeme cílit na jednotlivce opakovanými urážkami, označeními nebo jiným obsahem, jehož cílem je dehumanizovat či ponižovat chráněnou kategorii nebo o ní posilovat negativní či škodlivé stereotypy. To zahrnuje cílené uvádění nesprávného pohlaví nebo dřívějšího jména u transgenderových osob. 

Zakazujeme také dehumanizaci skupiny osob na základě víry, kasty, věku, postižení, vážné nemoci, národnosti, rasy nebo etnického původu.

Nenávistné ilustrace

Za nenávistné ilustrace považujeme loga, symboly nebo obrázky, jejichž účelem je propagace zloby nebo zášti vůči jiným na základě rasy, víry, postižení, sexuální orientace, genderové identity nebo etnického či národnostního původu. Mezi příklady nenávistných ilustrací mimo jiné patří:

 • symboly historicky spojené s nenávistnými skupinami, například nacistický hákový kříž;
 • obrázky znázorňující jiné lidi jako méně lidské nebo pozměněné tak, aby obsahovaly nenávistné symboly, například pozměňování snímků osob tak, aby měly zvířecí rysy;
 • snímky pozměněné tak, aby obsahovaly nenávistné symboly nebo odkazy na masové vraždy cílené vůči chráněné kategorii, například přidání žluté hvězdy Davidovy do snímků osob s odkazem na holokaust.

Média s nenávistnými ilustracemi nejsou povolena v živém videu, profilových informacích, profilovém obrázku a v obrázku záhlaví. Všechny ostatní výskyty musí být označeny jako choulostivá média. Posílání nevyžádaných nenávistných ilustrací jiným osobám je navíc porušením našich zásad ohledně škodlivého chování

Musím být cílem takového obsahu, aby jej bylo možné považovat za porušení pravidel Twitteru?

Některé tweety mohou při izolovaném pohledu vypadat nenávistně, ale v kontextu širší konverzace to nemusí platit. Členové chráněné kategorie se například mohou navzájem oslovovat termíny, které jsou jinak obvykle považovány za urážky. Pokud jsou použity konsenzuálně, nemají tyto termíny škodlivý úmysl, ale snaží se vzít si zpět slova, která se historicky používala k ponižování osob.  

Když kontrolujeme tento typ obsahu, nemusí být zřejmé, zda má za účel škodit jednotlivci na základě jeho chráněného stavu, nebo je součástí konsenzuální konverzace. Abychom našim týmům pomohli pochopit kontext, může být někdy nutné, abychom si přímo poslechli názor osoby, na kterou daný obsah cílí. Tím zajistíme, abychom před případnou vynucovací akcí měli potřebné informace.

Poznámka: K tomu, abychom přijali nějakou reakci, není nutné, aby byli jednotlivci členy nějaké konkrétní chráněné kategorie. Nebudeme nikdy nikoho žádat, aby potvrdil nebo vyvrátil svou příslušnost k jakékoli chráněné kategorii, a nebudeme takovéto informace nijak zkoumat. 

Následky

V rámci těchto zásad podnikáme akce proti chování, které na jednotlivce nebo celou chráněnou kategorii cílí projevy nenávisti, jak jsou popsány výše. Cílení může mít různé formy, například zmínky, zahrnutí fotografie osoby, odkazování na někoho celým jménem a další.

Při určování trestu za porušení těchto zásad bereme v úvahu celou řadu faktorů, mimo jiného včetně závažnosti porušení a toho, zda se daná osoba již dopustila nějakého porušení pravidel dříve. Můžeme například požadovat, aby daná osoba odstranila obsah porušující pravidla a určitou dobu fungovala v režimu pouze pro čtení, než bude moci znovu tweetovat. Další porušení povedou k delším dobám v režimu pouze pro čtení a mohou vyústit v trvalé pozastavení účtu. Pokud se nějaký účet zapojuje primárně do škodlivého chování nebo sdílí výhrůžku násilím, bude trvale pozastaven už při první kontrole. 

Přečtěte si další informace o rozsahu našich možností při vynucování pravidel

Pokud se někdo domnívá, že jeho účet byl pozastaven nepodloženě nebo omylem, může odeslat odvolání.

Sdílet tento článek nebo ho uložit do záložek